ZITTING 31 MAART 2011

Voor de tweede en dus laatste maal dit jaar komt onze nr. 32 aan het woord.
De brave borst heeft blijkbaar inspiratie opgedaan bij de ingehuurde Franstalige filosoofdichter die tijdens de januarizitting op de raadsleden werd los gelaten.


Punt 24: HERZIENING BPA WIJTSCHOT

Oe oe oe oe oeaarde meneer de voorzitter, collège- en raadsleden, ’t is dat kij daar ’n fameus soepke van aan ’t maak is van ons mobiliteit en ruimtelijke ordre in dees skoon bloemgemeent.

Straks resteer ons là-bas alleen nog de reebos, pardon, de vrijersbos volgens de madam van Groen point d’ exclamation en ook van de Bla-bla et puis Boem-boem.

Maar overschakelen, teveel dichterlijke cultuur is erg vermoeiend.

Waar is de tijd van de waardevolle maar kwetsbare groene buffer?
En van de toenmalige burgemeester die door het wijkcomité in de bloemetjes werd gezet omdat hij de site beloofde te bebossen….?
En van onze socialisten die nooit ofte nimmer bedrijven zouden tolereren op deze site?

Maar dan kwamen verkavelaars en hun listige advocaten aan zet en probeerden met alle middelen dit natuuruitbreidingsgebied om te vormen tot bedrijventerrein.
En wat erger is: ze wisten dit ook nog probleemloos te verkopen aan de Schotense gemeenteraad, Groen! incluis.

Wel lachwekkend nu te lezen in de correspondentie van Grontmij aan de technische dienst dat “ten opzichte van de oude BPA-procedure een aantal bijkomende stappen moeten doorlopen worden” onder meer “de onderbouwing relatie met GRS”.
Dat zal wel meevallen, want raadsleden die dit dossier hebben uitgespit zullen ongetwijfeld weten dat op de gemeenteraad van 25 september 2003 de opdracht werd goedgekeurd om bij het opmaken van het BPA-"stort en omgeving" rekening te houden met de doelstellingen en relevante elementen (o.m. die verkaveligsplannen) vervat in het GRS Schoten…
Een GRS dat toen namelijk nog in de richtinggevende fase zat en dus lang nog niet goedgekeurd was.
Wat een ijver toch van ons college om verkavelaars ter wille te zijn.

Dat zal dus dik in orde komen met de definitieve doodsteek voor het destijds zo bejubelde grote ecoproject op ’t Wijtschot.

 Proficiat.


Punt 26: VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP RUP BORGEIND

We gaan hier de droeve historie van deze unieke groene bufferzone niet nog eens uit de doeken doen maar zouden wel de geachte aanwezigen willen uitnodigen eens ter plaatse een kijkje te gaan nemen om met eigen ogen vast te stellen wat een ecologische ravage daar wordt aangericht door, ik citeer, “die beperkte woningbouw met maximale vrijwaring van open ruimte en bos”.

Nuttig om weten voor toekomstige kopers: als buffer tegen de later aan te leggen tweede spoorverbinding, snelweg en eventuele laterale weg wordt gerekend op beplantingen binnen de reservatiestrook….

Een regelrechte schande wat verkavelings- en appartementitislobbyisten daar weer hebben kunnen klaarstomen. Het weerwerk van college en gemeenteraad was ondermaats.

Dag groene buffer.

Met dank voor uw aandacht

Raadpleeg ook onze commentaren bij de gele plakbrief van de stedenbouwkundige aanvraag voor de 80 appartementen binnen Borgeind.

Lees aansluitend ook de ultieme poging van onze spreker in december 2005 om het Wijtschot toch nog te behoeden voor het opdoeken van het natuurontwikkelingsgebied.


GEZOCHT: INSPECTEURS VAN POLITIE

Alweer is onze Schotense korpschef Dirk Lemmens stipt op post om de raadsleden uitleg te kunnen geven bij agendapunten die politiezaken Korpschef Dirk Lemmens geeft toelichting op de gemeenteraadbetreffen. (De korpschef is al een poosje ontslagnemend maar raakt blijkbaar niet vervangen). Hij heeft plaats gevat op de lege stoel van schepen Ann Pycke (CD&V-NVA)

Punt 3 van de agenda behelst 'Lokale Politie: Mobliteitscyclus 2011/2' waarbij wordt voorgesteld voor het operationeel kader 1 betrekking van hoofdinspecteur en 3 betrekkingen van inspecteur van politie open te stellen.

En vragen kwamen er deze keer. Raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) wenst te weten of hiermee het operationeel kader nu volledig zal opgevuld zijn.

Volgens de korpschef wordt de volledige opvulling net niet gehaald maar er wordt verder gestreefd naar 76 eenheden.


DITMAAL GEEN PARKEERBONNETJES

Nieuwsgierig hebben we in de toelichtingsstukken bij punt 8: 'Terugbetaling Kosten aan Gemeenteraadsleden' gezocht naar de reiskosten van onze edelachtbare heer burgemeester.

Niks gevonden ditmaal: geen parkeerbonnetjes, zelfs geen reiskosten die ter terugbetaling worden gepresenteerd... 3 mogelijkheden:

- rats vergeten in te dienen

- honkvast voltijds present in de eigen gemeente

- slimmer geworden met oktober 2012 in het vooruitzicht.


TOELAGE G.R.O.S. ZORGT VOOR DISCUSSIE

Terwijl de 32 overige toelagen quasi zonder commentaar worden goedgekeurd zorgen de 2 maal
€ 21.500 voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking voor enige deining. (p en q agendapunt 10)

Zoals te verwachten vindt Groen! de toegekende bedragen veel te laag, maar zal ditmaal geen stemming vragen om te verhogen. Is toch boter aan de galg zoals vorige jaren telkenmale bleek.

Ons kartel (VB-Vlott) diende bij monde van Piet Bouciqué wel amendementen in: eerstens de schrapping van de toelage van € 21.500 bestemd voor de NGO-koepel 11.11.11.
En ten tweede de verdubbeling van de toelage voor de lokale initiatieven naar € 43.000. Aanpassingen die budget-neutraal zijn dus.

Beide amendementen werden verworpen door de meerderheidspartijen.


FASHION DAYS

Eén opmerking was er nog bij de toekenning van de toelagen en wel bij de € 2.500 voor middenstandsinitiatieven Winkelcentrum Schoten.

Onze VB-Vlott-fractieleider Piet Bouciqué vroeg het bestuur om eens een goed woordje te doen bij die mensen ten gunste van het Nederlands.
Zoals het nu evolueert met halve Bodes van Schoten - wat reclame voor de modedagen betreft - in het Engels.... reclamebordjes met Engelstalige opschriften in ons winkelcentrum... dat kan anders en beter!


OP DE VALREEP !

Uiterlijk op 31 maart (!!!) moet het milieujaarprogramma van dit jaar ingediend zijn bij het Gewest (verplichting samenwerkingsovereenkomst).

Dit agendapunt nr. 11 wordt dan ook geen dag te vroeg behandeld!

Wat hebben we zoal kunnen opsteken grasduinend in toelichtingsstukken van dit Milieujaarprogramma?

- De stroomkost voor de 2 GWh per jaar voor openbare verlichting in onze schone bloemengemeente bedraagt niet minder dan € 316.000 ofte meer dan 12,5 miljoen Befkes!

Eén troost: De groen!e jongen Eric de Swaef, die jarenlang potdoof bleef voor de oproepen vanuit de tribune voor drastische besparingen in openbare verlichting dringt nu plots aan op waar mogelijk doven of dimmen der straatverlichting en is zowaar van oordeel dat het allemaal veel te traag vordert met die besparingsmaatregelen.... (uit verslag raadscommissie Milieu en Duurzame Ontwikkeling van 8 maart)

Eric de Swaef wacht nog steeds op zijn windmolens...
- Windmolenpark Wijtschot heeft vertraging opgelopen.(blz 56 MJP)
Dit was een belofte aan de groen!e jongens opdat ze niet te lastig zouden doen over de omschakeling van natuurontwikkelingsgebied 'Wijtschot' naar bedrijventerrein.

Raadslid Eric de Swaef (Groen!)
zal tijdens de bespreking trouwens herinneren aan deze windmolen-belofte die maar niet ingewilligd raakt.
Ook op de lichte stijging van het herbicidengebruik is er kritiek van Groen!.

 

- Dienstencentrum 't Dorp en de nieuwe OCMW-serviceflats staan in dit MJP aangevinkt als toekomstige vestigingsplaatsen voor foto-voltaïsche cellen.

- Ons Schotense bestuur handhaaft de promotie van streekeigen groen....
Te lezen onder 8.1.2 en 8.2.4 van dit MJP.
Jammer dat ons bestuur erg vaak deze eigen aanbeveling in de wind slaat.


NOGMAALS DONATIE J.M. LEGRAND

Voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) wijst erop dat de aanvaarding van deze donatie een (klein) financieel voordeel oplevert voor de gemeente indien ze geschiedt 'voor openbaar nut'.

Het besluit van januari vroeger dit jaar wordt dan ook eenparig in die zin aangepast.

Ons raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) vraagt uitleg over de verzekering van de kunstwerken en over de nog aan te schaffen kaders.

Burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V-NVA) antwoordt dat de verzekering zeker nodig is en dat de aanschaf van ontbrekende kaders zeer beperkt zal zijn.


DURE PROCESSIE

De bestrijding van de processierupsen (punt 16) wordt voor dit jaar geraamd op € 12.500.

Vorige maand werd er onder punt 24 reeds de preventieve bestrijding van de processierupsen goedgekeurd voor zo'n slordige € 10.500.


SPEELTOREN

Voor de speeltuin in het gemeentepark werd eenparig een speeltoren goedgekeurd. (punt 17)

Schepen Maarten de Veuster (CD&V-NVA) wist te vertellen dat op de kindergemeenteraad was geopperd dat wat oudere kinderen (10 - 12 jaar) snel uitgekeken zijn op de zandbak. Er werd gedacht aan een speeltoren met glijbaan.

€ 45.000 is er voorzien op het budget voor deze aankoop.


HERZIENING BPA WIJTSCHOT

Gekke toestanden bij bespreking van dit agendapunt nr. 24.

We hoorden Eric de Swaef (Groen!Jos) ootmoedig bekennen deze verkaveling van dit natuurontwikkelingsgebied in het verleden mee goedgekeurd te hebben... er wel onmiddellijk lacherig aan toevoegend dat het eigenlijk maar een triestige site was en is, zo zonder waardevol groen... wat de brave jongen dadelijk een complimentje opleverde vanwege de schepen voor ruimtelijke wanorde!

De schepen zelf (Els Empereur VLD-LA) pakte uitvoerig uit met besprekingen binnen de IMAGO-werkgroep, herlokalisering van de Dienst der Werken, herinrichting containerpark, een verbeterde toegang tot de geplande bedrijvenzone, een optimale invulling o.m. door na te kijken of door ophogingen niet meer bedrijfspercelen kunnen ingericht worden....

Over één zaak heeft ze echter als vermoord gezwegen: de bodemsanering.

Jaja, we weten het wel dat er in de gemeenteraad van 26 april 2007 de blijde boodschap werd verkondigd dat er geen vuiltje aan de lucht - of beter - in de bodem zit! Lees onze toenmalige commentaar aangaande deze mirakuleuze meevaller voor de Schotense schatkist.

Krijgt Schoten trekjes van een bananenrepubliek waar alles kan 'geregeld' worden?


PORTRET KABILA IN DE RAADZAAL ?Paul Valkeniers praamt leden van oppostiepartij VB-Vlott om variapunten voor te leggen.

Openbare zitting afgelopen, voorzitter Valkeniers (zie GIF-animatie rechts >) informeert of er varia-punten te behandelen zijn.... blijkbaar niet. De voorzitter blijft aandringen en praamt zelfs onze kartelleden Jos Meeus en Piet Bouciqué.

Piet had een lumineuze en ludieke inval: "Als u dan toch aandringt, voorzitter, vooraan tegen de muur hangen daar twee portretten. Na al de heisa rond prins Laurent kunnen we die portretten van het koningspaar misschien vervangen door een afbeelding van Kabila en van nog een of andere Afrikaanse potentaat."

Voorstel niet aanvaard en openbare zitting lachend afgesloten.TOEMAATJE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player