ZITTING 27 JANUARI 2011

Klik in onderstaande video om die luidruchtige 'poweet' te aanhoren, de hulde aan Monik komt op het einde van de video.Eerste en enige spreker in de tribune vandaag op gedichtendag is onze nr. 32.


Punt 9: DONATIE J.M. LEGRAND

Uiteraard is onze zogenaamde fractie hier in de tribune, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, verheugd over het aanbod van onze Schotense kunstenaar Jean-Marie Legrand, zeggen we maar Jan, zo wordt hij op zijn webstek door zijn vrienden genoemd.

We durven hopen dat onze tussenkomst inzake deze schenking niet als een gewraakt politiek statement zal aangemerkt worden.

Met grote waardering voor de Pelgrimsbeweging is Jan zijn kunstenaarscarrière gestart, waarbij niet alleen tal van knappe grafische werken het licht zagen, maar er ook in eigen beheer nog een twintigtal interessante boeken werden uitgegeven.

We hebben de lijst met de 40 aangeboden kunstwerken overlopen en er al dadelijk één uitgepikt dat we nadrukkelijk kunnen aanbevelen voor het kabinet van de heer burgemeester: namelijk het nummer 12: "Babelse Blink- en Blokkendozen", een scherpe aanklacht tegen de bouwkundige verloedering middels het overal neerpoten van appartementsgebouwen.

Mocht dat bewuste kabinet echter al vol Kiekeboe’s hangen, kan die nummer 12 nog altijd toegewezen worden aan de schepen van ruimtelijke wanorde.
Verstedelijking prachtig afgebeeld

Nu heb ik ook de afmetingen der kunstwerken even gecheckt: de meeste halen 50, 60, 70 en meer centimeters… en die moeten zo veel mogelijk voor het publiek toegankelijk zijn...

Eén bede hieromtrent: zorg dat de meerkosten ditmaal binnen de perken blijven mocht ons bestuur beslissen nog een nieuwe vleugel aan het gemeentehuis toe te voegen!


Dan nog een tweede punt:


Punt 10: FIETSPAD ANTITANKGRACHT

Waarbij we enige informatie wensen te geven die me als spreker voldoende belangrijk lijkt om de gemeenteraad daarvan in kennis te stellen; relevante informatie, naar ik meen, die u kan helpen een goed besluit te nemen.

En ik moet het toegeven, schepen Vissers, we hebben alweer de euvelmoed gehad om de toelichtingstukken uit te pluizen!

Het bestek > Werken aan wegen > Hoofdstuk XI :Groenaanleg en Onderhoud > Punt 8: Aanleg grazige Vegetaties en Grasmatten > blad 24 helemaal onderaan, daar lezen we:

<< De aannemer dient vóór het inzaaien, de in te zaaien gronden onkruidvrij te maken, dit is een last van de aanneming.>>

Ik stel voor deze passus aan te vullen met een kort zinnetje: << Het gebruik van herbiciden is hierbij verboden.>>

Ziezo dat was het kort en bondig, nog net de tijd om naar jaarlijkse traditie enkele versregeltjes te debiteren op deze dag van de poëzie:


SLUIT NIET TEGEN UW GEWETEN
OM DE MACHT EEN SLECHT VERBOND.
DIE UIT ELKE TEIL KAN ETEN
IS DE ECHTE HOND.

DIE NAAST ELKE KNIE KAN KNIELEN
HEEFT EEN SLAVENAARD.
SLECHTS EEN VOLK VAN HOGE ZIELEN
IS DER VRIJHEID GAVE WAARD.

René de Clercq

Met dank voor uw aandacht.


 

Onze belhamel Albert Leenaerts die vandaag zijn karig geworden spreekrecht wenste op te sparen heeft heus niet werkeloos zijn tijd verprutst.

Neen, op deze cruciale dagen voor Vlaanderen stond hij aan de deur van het gemeentehuis met een grote spandoek als steun aan de Vlaams-Brabantse burgemeesters in hun strijd tegen het Fransdolle imperialisme en voor de splitsing van BHV zonder prijs!

Ook stuurde belhamel onze redactie volgende commentaar op de zitting van vandaag:

 

Nu het spreekrecht voor de mondige burger serieus werd beknot (om het spreekrecht op te waarderen!?) kwam er (helaas) veel tijd vrij voor het oeverloos geleuter van een ingehuurde fletse kopie van Jaak Brol die minutenlang de verschrikte raadsleden mocht gijzelen en met hun voeten rammelen over een mop die nog jarenlang hoge ogen zal gooien in het Franstalige milieu van Tervuren.

Wij vermoedden dat het een slinkse zet betrof van schepen Vissers of Gunter de Bock om hun eigen mopperige optredens in het verleden, meester boven meesters, uit ons geheugen te wissen.

De aldus opgewaardeerde openbare zitting kon pas een aanvang nemen om 20.35 uur en ze nam een einde om 21.08 uur, dus meer dan de helft ging verloren aan zever van de bovenste plank én aan een korte huldiging van 'ons Monik' wegens haar 40jarige aanwezigheid in de raad, waarbij SPA-fractieleider Frank Dillen zowaar haast in tranen uitbrak als ware haar einde nabij... of waren het krokoDillen tranen om de vergane glorie van een volstrekte meerderheid die onze kaviaarsocialist zag verschrompelen tot een armzalige 3 zetels ?

De laatste sterkhoudster ener wrakkige schuit werd aldus en als het ware uitgewuifd.

Monik, ook ik ben u dankbaar want als af-en-toe voorzitster der gemeenteraad hebt gij de publieke sprekers en de oppositie steeds fair behandeld.

Alleen jammer dat gij zo slecht te been geraakt voor onze Vlaamse Leeuw, dat is een smet op uw overigens eerlijk rood blazoen.

Belhamel Albert.


RODE ROZEN, LOFREDE EN LOVENDE VERZEN

Allemaal voor 40 jaar Monik van den Bogaert (SPA) in de gemeenteraad.

Monik van den Bogaert in de bloemetjes

Dichter Erik Block laat zich niet onbetuigd

 

 

 

 

 

 

 

 


COMMISSARISSEN AGBS

Om het Autonoom GemeenteBedrijf Schoten financieel te controleren dienden nog commissarissen aangesteld. (Agendapunt nr. 7)

Behalve de revisor moeten deze lid zijn van de gemeenteraad en ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Onafhankelijk raadslid Patrick Verlinden wenste te vernemen wat er met die benoeming voor een termijn van 3 jaar zal gebeuren indien de aangewezen commissaris in 2012 niet verkozen raakt.

Duidelijk (!) antwoord van de burgemeester: "dan dient deze commissaris vervangen te worden".

Werden uiteindelijk bij geheime stemming verkozen: Harrie Hendrickx en Ilse Stockbroeckx (allebei CD&V-NVA).

Ons lijkt het logisch dat ook een raadslid uit de oppositie als commissaris zou moeten aangeduid worden. Maar dat is misschien té logisch gedacht.


JUPILERLAAN

Onder agendapunt 8 dient de definitieve straatnaam 'Jupiterlaan' vastgesteld te worden.

Met een knipoog vraagt ons raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) of 'Jupilerlaan' ook nog tot de mogelijkheden behoort... hilariteit in de zaal.
Waarop voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) met een uitgestreken gezicht: "wenst het raadslid dit voorstel in te dienen als amendement?"

Alerte voorzitter en gelukkig ene met zin voor humor!

Wat we echter ten zeerste betreuren: een interessant tegenvoorstel, schriftelijk door een Schotenaar ingediend (Mevolaan), werd niet eens vermeld tijdens deze zitting, laat staan dat het besproken werd...

Wij hadden toch graag minstens een korte motivering gehoord voor die afwijzing.

Binnenkort zullen de verkiezingsfolders alweer uitpuilen met beloften van inspraak voor de burger... in de praktijk blijkt hier nogmaals dat dit bestuur er niks weet van te bakken!

Het was de heer Gilbert van Olmen die de naam "Mevolaan" heeft voorgesteld.

Mevo was een toonaangevend bedrijf voor interieurinrichting dat aldaar dertig jaar lang om en bij de 70 mensen te werk stelde. De site stond dan ook bekend als "de Mevo".

De heer Van Olmen meende dat de voormalige werknemers een Mevolaan zeker als een blijk van waardering zouden ervaren vanwege het gemeentebestuur.

Ofschoon geen planetaire naam vond hij de naam toch fonetisch passend bij Junolaan.


RUIMTE VOOR 40 KUNSTWERKEN

Om de 40 titels uit het plastische oeuvre van J.M. Legrand een geschikte plaats te geven in voor het publiek toegankelijke ruimten zal zeker nog enig zoekwerk nodig zijn... (Punt 9 van de agenda)

Onze fractieleider Piet Bouciqué (VB-Vlott) stak graag een helpend handje toe en wist al dadelijk twee geschikte plaatsen aan te duiden in de raadzaal zelf, verwijzend naar de staatsieportretten van het Belgische koningspaar.... : " Ik zie hier voor mij twee overbodige portretten van een overbodige instelling."

Niet iedereen van de meerderheid wist deze inbreng te appreciëren en als ze dan al lachten was het 'groen'.


FIETSPAD ANTITANKGRACHT

Door het college wordt voorgesteld dit punt 10 uit te stellen vanwege een bindend negatief advies van het agentschap voor natuur en bos.

Om ecologische redenen zou dat fietspad langs de westzijde moeten aangelegd worden in plaats van langs de oostzijde.

De verdaging wordt eenparig goedgekeurd.


VARIA

Nadat gemeentesecretaris mevrouw Verhoeven nog kort toelichting had gegeven bij een dringend toegevoegd agendapunt (ter vermijding van onnodige bijkomende kosten bij afstand aan de gemeente van de wegbedding Columbuslei ) vroeg ons raadslid Tim Willekens (VB-Vlott) aandacht voor de bejaarden die in het verleden gewoon waren een kaaartje te gaan leggen in het ontspanningslokaal van de Curielaan.

Burgemeester Hendrickx (CD&V-NVA) antwoordde dat dit lokaal is opgeheven als ontspanningslokaal en voltijds ter beschikking dient te staan van het gemeentebestuur. De bejaarden kunnen volgens de burgemeester perfect terecht in het Lokaal Dienstencentrum en binnenkort ook in het nieuwe Lokaal Dienstencentrum op Deuzeld.

Voorts hadden Jos Meeus en Patrick Molle (allebei VB-Vlott) nog vragen rond de aanslepende werken in de Eethuisstraat.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) wist te vertellen dat in maart het wegdek van deze gewestweg samen met dat van de Oude Bareellei zou aangepakt worden. De vertraging is onder meer te wijten aan de bar slechte staat van de riolering langs de zijde van Merksem.


TOT SLOT

Zo'n literaire escapade zoals we bij het begin van de zitting voorgeschoteld kregen, is echt niet voor herhaling vatbaar.
Van een Schotense cultuurdienst verwachten we net iets meer dan een Franstalige Brusselaar ten tonele voeren die hier onze taal even komt radbraken....

Daarenboven blijkt deze Franstalige Brusselse filosoofdichter (?!) niet eens in Brussel te wonen maar in het Vlaams-Brabantse Tervuren!

Mogelijks hebben de Fransdolle kolonisatoren daar nu groot jolijt over het gemak waarmee ze Vlamingen kunnen 'rollen'.