ZITTING 15 DECEMBER 2005

Samenvatting:

Ook vandaag bijten de 3 spreekrechtbeoefenaars flink in het zand. Zij worden gewoon genegeerd of met een kluitje in het riet gestuurd.

Opmerkelijkste feit van de dag: Groen! keurt 2 groenbedreigende projecten goed.

Onze nr. 32 is vandaag eerst aan de beurt.

Punt 17: Verkoop Villa Ullens

Boerenbedrog, geachte heer voorzitter,college- en raadsleden, noem ik de poppenkastvertoning van ons college rond deze verkoop.

poppenkast

We zijn hier allemaal getuige geweest hoe plots die ongelikte barbaren, bereid om dit pittoreske hoekje op te offeren voor de inplanting van een politiecentrale, zich plots begonnen uit te putten in ongeloofwaardige liefdesverklaringen aan het adres van villa Ullens en bijhorend parkje.

Wow, die sobere cottagestijl van bouwmeester Jan van der Gucht!

Hola, en de landschappelijk en bouwkundig waardevolle kwaliteiten van park en villa werden ook al euforisch bezongen: zo’n aspectbepalende entree van de Kasteeldreef mocht niet meer verloren gaan… en pardaf daar ligt het resultaat nu van al die lyrische ontboezemingen: een voldragen appartementsblok van 27 flats annex een onderaardse parking met 41 standplaatsen.

Zeg nu zelf, geachte vergadering, is dit nog ernstig??

Is dit nu die “aanvullende nieuwbouw”, heer burgemeester, – jaja u hoort het goed, ik citeer uw eigen woorden uit de toelichting bij de lastvoorwaarden – “die aanvullende nieuwbouw die een uitbreiding kan zijn van de villa”? Komaan zeg, wat hebt u deze raadsleden niet allemaal op de mouw gespeld?

Tijdens de zittingen van 26 mei en 1 september hebben we ons best gedaan om te waarschuwen tegen deze verkoop, niemand heeft toen willen luisteren. Het resultaat is er nu: proficiat.

Tevens begrijp ik nu ook waarom de schepen me op de erfgoedraad van maandag 5 december heeft laten buitenzetten tijdens de behandeling van villa Ullens: best geen pottenkijkers die nog tijdig alarm zouden kunnen slaan, anders had het wel eens problematisch kunnen worden om deze raad hier nu onverhoeds in snelheid te nemen.

Om dit punt 17 af te sluiten ons voorstel aan deze gemeenteraad: voor zulk een ingrijpende wijziging in de leefomgeving eerst de omwonenden raadplegen en uiteraard ook adviezen inwinnen van de milieuraad en GECORO, gekoppeld aan een grondige bespreking in de raadscommissie ruimtelijke ordening. Me dunkt een zeer redelijk voorstel.

Met een laatdunkend spotlachje zal onze burgervader zich straks afvragen wat vragensteller hier komt doen met die opmerkingen. Dat zijn volgens hem problemen rond de lastvoorwaarden en die werden vorige maanden behandeld, vandaag moet de toewijzing goedgekeurd worden. Wat de voltallige gemeenteraad dan ook prompt met eenparigheid van stemmen heeft gedaan…zonder één enkele opmerking of vraag.

Ach wat, edelachtbare, we weten het ook dat onze nr. 32 niet van de snuggerste is, maar gevoel voor maat en verhoudingen dat zit er toch wel ’n beetje in, hee, in dat jochie?

knuppel uit de zak voor die lange neus!
We willen hiermee helemaal niet zeggen dat onze burgervader een doortrapte leugenaar zou zijn, maar met zo'n 'creatieve' interpretaties van wat er gezegd en gedaan is, menen we dat zijn neus toch nog verder zal blijven groeien...

Punt 18: Definitieve Goedkeuring BPA Stortplaats en Omgeving.

De initiële bedoeling van dit BPA was , is en blijft de creatie van een bedrijventerrein in een natuurontwikkelingsgebied midden in een bedreigde groengordel. Die doelstelling wordt dan ook met kracht doorgedrukt en alle bezwaren in één grote beweging van tafel geveegd.

Wegens tijdsgebrek slechts twee voorbeeldjes om de lichtzinnigheid aan te tonen waarmee die bezwaren naar de prullenmand verwezen worden: architect Block vraagt namens de bewoners van Wijnegembaan en Braamstraat om eerst een rechtstreekse verbinding te realiseren tussen Hoogmolenbrug en Hoogmolendijk om het toenemend vrachtvervoer, incluis hinder en gevaar uit de woonomgeving te bannen…

Eis integraal verworpen want ons bestuur onderzoekt(!) nieuwe rechtstreekse verbinding, oppert zelfs de mogelijkheid van een ondergrondse verbinding tussen Bredabaan en Metropoolstraat… wanneer wordt dat ook weer gevierd St.Juttemis?

Hetzelfde geldt voor het terechte protest van ‘Red de Voorkempen’ tegen het opofferen van natuur in die smalle, zwakke groengordel.

Laconieke afwijzing met: site is geen natuurgebied maar stort! Tuurlijk, want alle beloften en plannen voor dit natuurontwikkelingsgebied zijn al die tijd gesaboteerd, anders hadden we nu een uniek aaneengesloten natuureducatief project gehad dat vele gemeenten jaloers had kunnen maken.

 

De tweede spreker van vanavond, een verontruste bewoner van de Wijnegembaan formuleert gelijkaardige problemen en vragen en daarom heeft schepen Empereur (VLD) het ditmaal niet aangedurfd de sprekers in de tribune te negeren… en hield dus tijdens de behandeling van dit punt een ellenlange uiteenzetting over een bufferstrook en een rij platanen, zaken waarover niks was gevraagd, en hopla, de vragenstellers konden voor de zoveelste maal onverrichter zake afdruipen.

Het moet onze bezoekende internetters nu wel stilletjes duidelijk worden dat in onze ‘schone bloemengemeente’ verstedelijking, appartementitis, verkeersdrukte en verder uitdijende industrie geen problemen zijn waar onze burgemeester en zijn schepen ruimtelijke ordening ’s nachts wakker van liggen.

 Weet, beste mensen, dat dit natuur- en mensonvriendelijk BPA unaniem werd goedgekeurd in de raad, dus door Groen! én ook door de SPA die in haar verkiezingsprogramma 2000 nog beloofd had hier geen bedrijventerrein te zullen accepteren. Maar ja, eerst moet kameraad Louis Tobback zich in het Peerdsbos nog voor den TGV komen leggen... we weten al langer wat socialistische beloften waard zijn.

Wijnegembaan

Grootvader van Albert Leenaerts (eerste rij stoelzitters, tweede van links) in de Wijnegembaan ergens in de dertiger jaren van vorige eeuw. Druk vrachtvervoer was er toen duidelijk nog geen probleem.

Onderaan op deze webpagina verdere commentaar op dit agendapunt BPA Stortplaats en Omgeving.

 

Derde spreker voor vanavond: onze belhamel Albert Leenaerts.

Punt 12: Huurovereenkomst schietstand

Geachte bijna-Collegae Raadsleden, hier een voorbeeld van een doeltreffender aanpak in een politiezone Brasschaat-Schoten.
In deze huurovereenkomst kunnen onze politiemensen hun voortdurende training en opleiding slechts één dag per week plannen, de dinsdag. Anders waren dat er twee, wat een soepeler dienstregeling toelaat. Ook het gezamenlijk vervoer zou voordeel bieden.
Qua monitoren, toezicht op, en aard van de schietoefeningen zou er meer verscheidenheid mogelijk zijn, alsook een hoger rendement.
Met Brasschaat konden we bovendien enkele militaire schietstanden benutten waar zelfs het Mobiel Legioen kwam oefenen.
Dus ceterum censeo : de politiezone BraScho moet onverwijld worden opgericht.

 

Punt 19: Aankoop ademtesten en analysetoestellen politiezone

Hier dan weer een voorbeeld van een besparende aanpak in de politiezone Brasschaat-Schoten.
Nu moeten wij ieders een volledig systeem met printer, badge-lezer, klavier enz. kopen
ter waarde van 4.088, 74 €.  Deze dubbelkoop hapt al de grootste brok uit het voorziene budget. Komt nog bij: de daaropvolgende kallibraties en wettelijke ijkingen, de opleiding van instructeurs in twee modules en de randapparatuur (software en overdracht naar PC).
Een totaalbedrag zonder de opleidingen van 8.618, 90 € , dus zeker al 1.618, 90 €  méér dan de raming uit de toelichtingsnota, da’s weer zo één van Harrie’s peulschillen.

        Geachte bijna-Collegae Raadsleden en Burgemeester, wegens de diamanten bruiloft van mijn ouders kan ik de zitting niet blijven volgen, maar ons 32ste raadslid zal, ijverig als steeds, uw omstandig antwoord noteren, want wij blijven onze 1054 vlott(ende) kiezers een stem geven in dit kapittel.

Maak u geen zorgen, beste bezoekers, onze nr. 32 heeft zich niet moeten reppen met oppennen, het antwoord was niet omstandig maar gewoon ‘noppes’!

Fonne aan het woord

Leona, Omar D, rode Kurt en groen!e Eric vol aandacht

OCMW-voorzitter Fonne Wouters is present om samen met zijn secretaris duiding en uitleg te geven bij de OCMW-cijfers voor budget en meerjarenplanning. De heer voorzitter deed dit zo grondig en uitvoerig voor de aandachtig luisterende raadsleden, dat vragen achteraf niet meer nodig bleken... of toch...

 

TRAAG VAN REACTIE

Inderdaad, niks te vragen. Alles zo klaar als pompwater voor onze raadsleden. Stapt de OCMW-voorzitter dus op, heeft al afscheid genomen van burgemeester en enkele schepenen... schiet daar plots een groen!e jongen wakker met toch nog enkele vraagjes.

Enfin, iedereen terug naar zijn zitplaats en groen! raadslid De Swaef kan laten horen dat hij wel iets afweet van de OCMW-werking. (niet verwonderlijk, want het raadslid is een 'cumulard', zit zowel in de gemeenteraad als in de OCMW-raad.)

Volgende maal iets kwikker asjeblief, waarde vriend.


HARRIE SCHIET MET SPEK!

Forse daling van de opcentiemen?

Moet wel zijn, want bij de bespreking van punt 7 (nieuwe regeling voor riolering en waterzuivering) laat onze burgervader plots nadrukkelijk weten dat de nakende daling van de onroerende voorheffing wel degelijk hoger is dan alleen maar de aftrek van de rioolbelasting (belasting die we voortaan via onze Pidpa-waterfactuur zullen moeten betalen), forse daling dus volgens H.H. dankzij ingrijpende besparingsmaatregelen van het bestuur.

"En" - ging onze edelachtbare verder - "ik zeg dit niet alleen voor de raadsleden, maar ook voor de mensen in de tribune".

Dank voor de attentievolle mededeling, Harrie. We hebben onmiddellijk ons rekenmasjientje geactiveerd en komen op een daling van 225 opcentiemen tegenover een stijging van niet minder dan 625 sedert het aantreden van deze coalitie in 2001. Eerlijk gezegd, edelachtbare, zijn wij geneigd de steiging "FORS" te noemen en de aangekondigde daling eerder "ZWAK".


APPARTEMENTSBLOK IN HOFKE VILLA ULLENS EENPARIG GOEDGEKEURD

Het enige protest tegen deze miskleun inzake groen en ruimtelijke ordening kwam van de onafhankelijken uit de tribune. Ons protest werd spottend afgewezen.

Proficiat, buurtbewoners, nog een blokkendoos bij om de buurt op te vrolijken. U ziet het, ons gemeentebestuur is gul voor jullie met een uniek kerstgeschenk. Aanpakken zonder morren asjeblief.


MISLEIDENDE MONDELINGE INFORMATIE

Maandenlang heeft ons bestuur volgehouden dat er slechts een beperkte aanbouw mocht gerealiseerd worden om zo een uitbating mogelijk te maken.

Een aangekondigde appartementsblok zou hoogstwaarschijnlijk nooit een meerderheid gehaald hebben... daarom werd er mondeling zedig gezwegen over de eigenlijke toedracht van de inplantingsmogelijkheden voor nieuwbouw in het hofke en aangezien onze vlijtige penningrapers van raadsleden het meestal toch vertikken om de toelichtingsstukken grondig uit te pluizen is het opzet van ons college wonderwel geslaagd: appartementsblok goedgekeurd! Eénparig. Raadsleden bij verassing en in snelheid genomen!


GROEN! OOK BIJ DE GOEDKEURDERS

In de toelichtingsstukken stak nochtans reeds een eerste ernstige waarschuwing van 'Bos en Groen'. Zij vinden dat er in de plannen een veel te optimistisch beeld wordt opgehangen inzake groenbehoud.

De beuken in de omgeving lopen bij zulke bouwplannen reële risico's. Er wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van bronbemaling (grote ondergrondse parking!) en op aangedrongen om geen werfmaterialen of werfwagens toe te laten binnen de kroonprojectie van de bomen.

Waar zitten nu die groen!e jongens die anders voor een paar aftandse dennebomen jarenlang het bestuur van de gemeente hebben gehinderd?


VOLGENDE OPDOFFER VOOR DE NATUUR IN SCHOTEN.

Het natuurontwikkelingsgebied ter hoogte van het stort wordt omgeschakeld naar bedrijventerrein. Juist op de plaats waar de groengordel het zwakst is.

Ook hier was er alleen protest te horen vanuit de tribune. Een verontruste bewoner van de Wijnegembaan en onze nr. 32 trokken van leer tegen deze onverantwoorde inplanting die het vrachtverkeer in Braamstraat en Wijnegembaan nog gevoelig zal opdrijven.

Beide sprekers klaagden over het al te gemakkelijk verwerpen van de ingediende bezwaren. Niks van aan! Volgens schepen Empereur werd er wel degelijk rekening gehouden met de ingediende bezwaren...
We mochten niet meer spreken, anders hadden we mev. schepen kunnen meedelen wat we allebei duidelijk gelezen hadden: BEZWAREN zowel van bewonersgroep Wijnegembaan/Braamstraat als van 'Red de Voorkempen' INTEGRAAL VERWORPEN.

Ach kom, een advocaat barst niet van een leugentje meer of minder.

Maar wat nog erger is: die 30 andere verkozenen des volks die hebben die dokumenten toch ook ingekeken... maar geen enkele durft de schepen terecht wijzen, een schepen die daar tenslotte alerte burgers zwaar belazerd heeft.


GROEN! ALWEER BIJ DE GOEDKEURDERS.

Nou moe, hoe gaan onze groen!e jongens dat aan hun achterban verkopen? Een natuurontwikkelingsgebied (waar een bos beloofd was) opdoeken ten gunste van een bedrijventerrein!

Ach wat, wie "Zachtgekookte Eitjes" van oud-Agalevsenator en europarlementslid Pol Staes gelezen heeft weet beter: ruimtelijke ordening is nooit een dada geweest van onze Vlaamse geitenwollensokkendragers.

toen onze groene jongens nog groen waren

1990.... Waar is de tijd ?

Jawel, dat zijn onze groene Agalev-boys die zoiets toen nog durfden schrijven! De tijden zijn veranderd, Groen! wenst nu 'salonfähig' te zijn... wenkt er misschien een schepenzetel ?

 

Uit een Agalev-uitgave zomer 1990 onder de titel:

AGALEV


VENIJNIGE SNEER NAAR 'RED DE VOORKEMPEN'.

Deze vereniging zou volgens schepen Empereur (VLD) uit zijn op delocalisatie van bedrijven, terwijl de schepen zelf bereid is te vechten(!) voor onze bedrijven...

Mensen toch, wat minder gladde advocaten in het schepencollege dat zou echt geen kwaad idee zijn.