ZITTING 31 JANUARI 2008

Eerste spreker vandaag is een Schotenaar die niet akkoord gaat met het belastingreglement op niet-bebouwde percelen. Spreker komt zijn ingediende bezwaarschrift verdedigen. De brave man zal straks beleefd maar erg stuntelig afgescheept worden door schepen Smets en burgemeester Hendrickx.

Vervolgens is onze belhamel aan het woord. Toevallig van wal stekend met hetzelfde onderwerp.

Punt 5:  BEHANDELING BEZWAAR TEGEN BELASTINGREGLEMENT

Geachte raadsleden.

Als vlotte jongen zijn wij principieel tegen overdreven belastingen, dus ook in dit geval, want waarom deze bepaling van een minimale aanslag van 148,75 Euro ?

Wij citeren uit de gecoördineerde rondzendbrief:  “om een nuttig effect te hebben dat overeenkomt met het doel van de belasting is de aanslag best niet lager”

En wat blijkt dat nuttig effect te zijn?
De ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid, dus bewoonbaar maken (de laatste open plekjes in onze verstedelijkte gemeente volbouwen)
en grondspeculatie tegengaan door de verkoop te stimuleren; wat natuurlijk in dit geval een drogreden is omdat er met zo één klein lapje grond niet te speculeren valt.

Vertel ons ook eens wat er mis is met zo één appeltje voor de dorst.
Moeten onze vooruitziende en hardwerkende burgers daarvoor fiscaal gestraft worden?
De vlotte liberale burger vindt van niet.

Punt 9: CONCESSIEOVEREENKOMST OVERWELVING KROMVENBEEK ERASMUSLEI 10

Wij keuren deze concessieovereenkomst principieel af omdat wij TEGEN het overwelven van beken zijn.

Al onze Schotense beken zijn reeds te zwaar belast in hun zelfreinigend vermogen;
om dan alweer 40 m overwelving toe te laten vinden wij GEEN goed idee. Om nog te zwijgen over verstoppingen, dichtslibbing en verminderde opvangcapaciteit en infiltratie.

Waarom kan zo’n stukje beek nu niet gewoon “als beek” in de tuin geïntegreerd worden?
Wat is daar nu weer mis mee? Geven wij hier geen verkeerd signaal naar alle eigenaars die naast een ‘vervelend’ stukje beek wonen en die ook hun tuin wel willen uitbreiden met 80 m² !

De beek in haar oorspronkelijke staat laten herstellen kost ons niks en kan onmiddellijk bekomen worden, wat houdt u tegen? Toch geen 74,37 Euro zeker?

 

Laatste spreker vandaag is nr. 32. Hij start met punt 3.

Punt 3: VERSLAGGEVING DOOR BESTUURDERS INTERCOMMUNALES

Verheugend is het, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, om na 5 lange jaren van onverdroten aandringen eindelijk te kunnen vaststellen dat er een aanvang wordt gemaakt met de toepassing van art. 53 van het decreet intergemeentelijke samenwerking.
Mijn ijver terzake had me uiteindelijk zelfs het verbod opgeleverd vanwege de gouverneur om deze tekortkoming van ons college nog ter sprake te brengen via het spreekrecht... tja, de wegen van een gouverneur zijn soms ondoorgrondelijk.

Mijn dank gaat uit naar onze fractieleidster mevrouw Morel die deze problematiek enkele maanden terug hier ter sprake heeft gebracht en ook naar voorzitter Valkeniers die er blijkbaar in geslaagd is een einde te maken aan de tergende tegenwerking van ons college.

Nu we toch aan het bedanken zijn wil ik de raadsleden Hallemans en Valkeniers speciaal feliciteren omdat zij zich de moeite getroost hebben een persoonlijk rapport op te stellen en zich niet beperkt hebben tot het inleveren bij de stukken van wat voorgekauwde copietjes afgeleverd door de intercommunales. Het moge de andere bestuurders tot voorbeeld strekken.

Vervolgens Punt 15: DOMEIN BORGEIND

Bondig samengevat: 80 appartementen alweer in een gebied dat planologisch van vitaal belang is in de afscheiding tussen stad en buitengebied... en waar dus ruimtelijk gezien in een normale gemeente bouwaanvragen geen schijn van kans zouden krijgen.

Even terugblikken: ter zitting van 29 juni 1995 beslist onze gemeenteraad om IGEAN de opdracht te geven voor het domein 'Borgeind en omgeving' een GROEN BPA op te maken. Een BPA dat de gemeenteraad echter nooit zal bereiken. Toen ons toenmalig raadslid Albert Leenaerts verontrust bleef aandringen en opheldering eiste, kreeg hij uiteindelijk te horen dat dit BPA overbodig was geworden aangezien dit gebied als 'gered' mocht beschouwd worden. 'Gered', zoals later zal blijken, niet voor het groen maar voor de vastgoedsector!

Zo zitten we dus alweer met de gebakken peren...
Ingevolge het ontbreken van een doortastende groenpolitiek in onze 'schone bloemengemeente' zitten we nu opgescheept met een gerechtelijke uitspraak waardoor het gebied mag aangesneden worden voor appartementenbouw.

Als doekje voor het bloeden wordt er dan wat gegoocheld met afstand van een perceeltje voor sociale woningbouw en enkele fiets- en wandelwegen. Als we die tenminste ooit te zien zullen krijgen! Het zou niet de eerste keer zijn dat we ons als gemeente feestelijk laten rollen door de gewiekste vastgoedsector. Denk maar aan de verkaveling van de weilanden Amerlo, de bonte Hanek op de List, de wandelweg rond Botermelk....

Mijn advies voor de raadsleden: wees op uw hoede, hopelijk hebt u uw lesje geleerd in de affaire rond de appartementsblok achter villa Ullens en hebt u ditmaal geen genoegen genomen met de beknopte toelichting!

Nr. 32 is niet vergeten dat het vandaag gedichtendag is en heeft tot slot van zijn toespraak nog een strofe voorgedragen:

Gij dacht, o lijdzaam volk, dat 't gruwelijk getij
der oude tirannie voor immer was voorbij.
Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord
zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de poort.

Willem Elsschot, dit ter gelegenheid van gedichtendag én ter attentie van die Vlamingen die nog geloven dat in dit apenland BHV zonder prijs zal gesplitst worden door braaf de toepassing van de wet af te wachten. Ik dank u.

"De stormram in dat vermolmde België" wou onze spreker er nog aan toevoegen, maar ja, dat kan bezwaarlijk nog als poëzie aangerekend worden.

Voorzitter Valkeniers dankte alvast onze laatste spreker "voor uw vriendelijke woorden...... althans toch voor sommigen van ons..." want hij zal ondertussen wel opgemerkt hebben dat zijn schepen van ruimtelijke wanorde, E.E., niet zo opgezet was met de Borgeind-tussenkomst!  Maar uiteraard reageert die schepen niet terstond, zij zal alweer wachten tot nr. 32 niet meer mag repliceren om zijn mantel nog eens duchtig uit te vegen . (lees verdere BORGEIND-commentaar GROEN! mee overstag hieronder in de bruine tekst)


Dirk Lemmens over de politiebegroting
Patrick Verlinden krijgt uitleg
CORPSCHEF
Korpsoverste Dirk Lemmens geeft de nodige toelichting bij de politiebegroting en antwoordt op vragen en opmerkingen van de raadsleden.

VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES (punt 3)

We moeten het echt bekennen: onze bestuurders hebben er werk van gemaakt. Behalve een zekere voltijdse H.H., die er zich wel erg kort en gemakkelijk vanaf maakte, waren de uiteenzettingen verhelderend en overzichtelijk gebracht. Alleen voor CIPAL (Maria Gysen CD&V) en voor IGEAN (Annelies Verlinden CD&V) moeten we nog even wachten tot volgende maand omdat beide raadsleden verontschuldigd waren.

Ook onze kartelgenoten hadden dit punt behoorlijk voorbereid en zo kon b.v. raadslid Bouciqué verschillende pertinente vragen stellen. Op een bepaald ogenblik vroeg hij aan schepen Adriaensen (CD&V), bestuurder AWW, waarom zijn partijgenoot Pol Staes twijfels had laten verstaan rond de watervoorziening... Prompt antwoord van de schepen: Pol Staes is geen partijgenoot en heeft alleen gesproken in naam van 'Red de Voorkempen'. Ziezo, dat weten we dan ondertussen ook weer.

Om te eindigen nog een openhartige ontboezeming van raadslid Hallemans (NVA), bestuurder PIDPA: "voortaan zal de waterfactuur aangeboden worden met tussentijdse facturen, dan hoeven onze mensen niet zoveel in één keer te betalen! Maar wat er uiteraard niet wordt bijgezegd is dat PIDPA vanaf nu drie kwart van het bedrag vroeger binnenkrijgt..."
Inderdaad, alle middeltjes - hoe klein en onopvallend ook - zijn welkom om de braaf betalende Vlaming verder kaal te plukken.

Paul Valkeniers over crematoriumbeheer
Frank Dillen
Monik van den Bogaert
Luk Hallemans
Enkele bestuurders op de gevoelige plaat : Paul Valkeniers, Frank Dillen, Monik van den Bogaert, Luk Hallemans

ZELFDE PRIETPRAAT

In de hitte van het debat rond het bezwaarschrift tegen de belasting op niet-bebouwde percelen (punt 5) liet één onzer kartelpartners zich ontvallen dat in sommige gemeenten deze belasting zelfs niet wordt opgelegd. Waarop onze edelachtbare H.H. alweer reageerde met zijn ondertussen afgezaagde prietpraat van "laten we dan de aanvullende personenbelasting ook maar afschaffen net als de onroerende voorheffing omdat die in sommige gemeenten ook niet bestaan."

Komaan, Harrie, weet ge dat wij ons de koning te rijk zouden voelen als ge al eens zorgde voor maatregelen tegen overdreven gemeentelijke fiscale druk en dan vooral tegen die gekke escapade van de Onroerende Voorheffing (grondbelasting), gepatroneerd door de heilige Idesbald, die de Schotenaren al te gader de voorbije jaartjes meer dan 10 miljoen euro extra uit de beurzen heeft gesneden.


ZONNEBOILERS, GROENDAKEN, FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES: GEEN BELANGSTELLING IN SCHOTEN

Onder punt 7 'subsidiereglementen duurzaamheid' was het Eric de Swaef (Groen!Jos) opgevallen dat er de voorbije jaren bitter weinig aanvragen waren binnengelopen. Hij stelde dan ook voor de subsidies drastisch te verhogen oftewel een stevige reclamecampagne te starten.

Schepen Gerd Adriaensen beloofde volgend jaar te zullen evalueren en schepen Els Empereur gaat kijken of het mogelijk is een verplichting op te leggen om groendaken te installeren.... we willen onze waarde vriend Eric de dringende raad geven nu best niet op beide oren te gaan rusten!

Ook raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) vond dat er iets schortte aan de voorlichting van de kandidaat-bouwers. Tevens herinnerde hij aan de mogelijkheid om boven op de HSL-koker in het het Peerdsbos een groendak aan te leggen of eventueel zelfs een centrale op zonneënergie.


GROEN! MEE OVERSTAG

Groen!e Eric betreurde onder punt 15 'Domein Borgeind' wel de verdere verstedelijking maar vond het voorliggende verkavelingsproject toch "het beste wat er uit te halen was". Groen! toonde zich zeer tevreden omdat er fietspaden worden overgedragen en vooral omdat er sociale woningen worden voorzien.... en keurde het plan braafjes mee goed!

Jongens toch, wat een hemelsbreed verschil met het combattieve Agalev van vroeger. (Vergelijk maar eens met hun scherpe protesten en acties tegen de even schandalige aansnijding van het woonuitbreidingsgebied Amerlo!)

Enfin, het hele debat beperkte zich praktisch tot een stevige veeg uit de pan voor onze nr. 32 die volgens schepen E.E. maar eens eerst de rechterlijke uitspraak goed moet doorlezen alvorens hij kritiek komt spuien... alsof die dat niet zou gedaan hebben! Die lastigaard heeft zelfs heel de onverkwikkelijke lijdensweg van dit dossier trachten te volgen sedert 1995, wat onze toornige schepen van ruimtelijke wanorde ook best eens ter studie zou nemen.

>> Luister hier even mee naar schepen E.E. (Open VLD) en lees tevens onze korte repliek.

geen bomen beschadigen aub!

En wat onze ijverige verkavelingschepen ook eens uit de doeken had mogen doen was de heimelijke manier van aanplakken van het tweede onderzoek.

Dat komt wel knap over daar te kunnen aankondigen dat er geen enkel bezwaarschrift is binnengekomen, maar de buurtbewoners waren dan ook flink bij de neus genomen omdat de plakbrieven van een eerste onderzoek in 2006 gewoon waren blijven hangen en daar op een stille moment krek dezelfde brief met datum 2007 was overgeplakt... zodat niemand in de gaten had dat er een nieuw onderzoek lopende was!

Zulke trukken doen het nog altijd in onze 'schone bloemengemeente'.


Nu begrijpen we best de verontwaardiging van buurtbewoners die voor de zoveelste keer in de luren werden gelegd door onze sluwe bestierders... maar, beste mensen asjeblief, actiemiddelen die waardevolle eiken kunnen beschadigen liefst achterwege laten!

Het punt werd tenslotte eenparig goedgekeurd, incluis de belofte (!) van gratis grondafstand ofschoon daar alweer een hele hoop ingewikkelde en haast onbegrijpelijke voorwaarden aan vasthangen die de gratis overdracht kunnen annuleren... hopelijk wordt dit geen tweede 'Bonte Hanek'!

We zijn benieuwd wat de toekomstige bewoners binnen x aantal jaren zullen denken van dit puike stukje ruimtelijke 'ordening'(!) als ze 's nachts uit hun bed worden geschud door de tientallen goederentreinen die voorbijdenderen op de tweede spoorverbinding naar de haven en er in hun voortuintje nog sociale woningen hebben moeten bijnemen....