ZITTING 29 JUNI 2006

Eerst aan de beurt is een spreker van het Liberaal appèl. Hij heeft bedenkingen en vragen bij de spectaculair stijgende prijzen voor sporthal 'de Zeurt' (agendapunt 18).
Van zijn kartelgenote schepen Els Empereur (VLD) zal hij later in de openbare zitting een vriendelijk maar nietszeggend antwoord krijgen.

Volgende spreker is onze nr. 32.

Punt 20: Voorlopige goedkeuring BPA “Kasteeldreef en Omgeving”

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 september 2001, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, de allereerste gemeenteraad met spreekrecht voor het publiek, heb ik punt 23 behandeld, zijnde: “onderhandelingsprocedure aanstelling ontwerper BPA Kasteel en omgeving”. Tussen de hoogdravende volzinnen, waarin sprake van duidelijke visievorming, vernieuwende aanpak en dito doelstellingen van ons bestuur, meende ik toen iets te ontwaren dat verdacht veel leek op “prutsen” aan ons parkstatuut.
En dat woord ‘prutsen’ zorgde toen meteen al voor de eerste aanvaring met de schepen voor ruimtelijke ordening, want in ons college wordt er niet geprutst, daar wordt gewerkt: o.m. zoals we nu zien aan de regularisatie van zonevreemde recreatie en een uitbreiding tot 50% van de nevenbestemmingen binnen hun huidige oppervlakte (en voor dit laatste wordt in de toelichting dan verwezen naar de ‘oranje gearceerde zone’… heel die bundel heb ik binnenste buiten en onderste boven gekeerd maar vond alleen een handgeschreven stickertje met “ontwerper moet plannen nog binnenbrengen”) Dat noem ik prutsen.

Verder speelt F.C. Schoten niet in 3de nationale, zoals vermeld in dit BPA, maar in 4de.
Op pagina 10 in het voorontwerp stedenbouwkundige voorschriften onder § 3.1 staat ‘bestemmingsvoorschriften’: moet gezien de context ‘beschermingsvoorschriften’ zijn. Lijkt me erg belangrijk dit even te verbeteren, want die voorschriften zijn zéér nuttig.

En, geachte vergadering, laat me niet lachen: bladzijde 27 onder 2.2 ‘het creëren van een ruimtelijke drager’, ik citeer: “het bos in het oostelijk deel van het park wordt hersteld”. Daar zal toch echt iets meer nodig zijn dan die paar hoogstammetjes en wat struikgewas om die tientallen gesneuvelde woudreuzen van het kathedraalbos + die onterecht gekapte eikendreef naar de zijuitgang te vervangen.

Om dit punt af te sluiten wens ik hier nog te protesteren tegen het gelijktijdig beleggen van GECORO en Raadscommissie R.O. Zo kon de raadscommissie geen rekening houden met de gecoroadviezen en konden geïnteresseerde raadsleden en publiek de andere zitting niet volledig bijwonen.
Tevens betreur ik dat de informatievergadering van 26 juni (toevallig?) samenviel met de milieuraad en vrij laat viel voor deze gemeenteraad: hebben onze raadsleden het verslag van deze infosessie genoegzaam kunnen bestuderen?

We kunnen dit geen beleid met duidelijke visievorming noemen… eerder overhaast gepruts.

Punt 22: Definitieve vaststelling van het
G
emeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Ten allerlaatste morgen(!) moet dit GRS definitief vastgesteld zijn, dus heeft het weinig zin hier nog maar eens te staan pleiten voor een striktere toepassing van de hoofdvisies van dit GRS. Zo weten we hier allemaal dat het geplande bedrijventerrein Wijtschot in flagrante tegenspraak staat met het concept van groene ruimte en het versterken van de groene gordel (in casu de zwakke zuidelijke groene gordel). Geen enkel raadslid heeft dusverre hier zijn verantwoordelijkheid durven opnemen. Het weze zo, de demokratie zegeviert, wees echter niet verbaasd als sommige Schotenaren zich vragen beginnen stellen bij deze dociele jaknikkers-demokratie.

En och, was het maar alleen dat stort… daarnet liep ik nog voorbij de gele plakbrief met de bekendmaking van de verkaveling Borgeind: 80 appartementen!

80 appartementen!

Dat weeral in een gebied dat planologisch van vitaal belang is in de afscheiding van stad en buitengebied en waar dus ruimtelijk gezien beter geen enkele woning meer zou bijkomen. Het triestigst van al is dat dit groene gebied in de vorige legislatuur als ‘gered’ was bestempeld (raadsleden zodoende op beide oren slapend) maar nu ingevolge een gerechtelijke uitspraak ‘beperkt’(!) dient aangesneden voor woningbouw en dan wel (doekje voor het bloeden) wordt geïntegreerd in het groengebied….

Langzaam aan begin ik de uitspraak van professor emeritus Evert Lagrou te begrijpen, een autoriteit inzake ruimtelijke ordening: “minister Dirk van Mechelen corrupt? Geen sprake van! Veel erger: hij is liberaal.”

Met dank voor uw aandacht.

De enige korte reactie op heel deze tussenkomst van nr. 32 kwam van Groen!-fractievoorzitter Gadeyne die net als spreker uit het publiek bedenkingen had bij de datum van de informatievergadering van 26 juni. Ook hij had graag het verslag van die infosessie kunnen inkijken.
Voor de rest mag een spreekrechtbeoefenaar in Schoten nog zo 'zijn kas afdraaien', het interesseert de dames en heren niet!

3de spreker voor vandaag is onze belhamel Albert.

Punt 7: Convenant inzake het aansluiten van de lokale openbare bibliotheek op het PBSA (provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen)

Geachte ooit bijna collegae raadsleden. Met plezier stel ik alweer vast dat er gekozen wordt voor de positieve effecten van een schaalvergroting om ‘de dienstverlening te optimaliseren’ en ‘het toekomstpotentieel uit te breiden’. Na het zoveelste samenwerkingsproject met Brasschaat voor wisselcollecties, worden we nu provinciale ‘instapbib’ bij de uitbouw van een streekgericht bibliotheekbeleid.
Op langere termijn biedt deze bovenlokale organisatie ons de mogelijkheid om eigen collecties aan te leggen. En dan denk ik bvb. terug aan mijn stappen bij een vorige cultuurschepen om de Chinese bibliotheek van Su Yin Wah in beheer te nemen.
(woordje uitleg: Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Schoten, waar kunstenaars thuis zijn’ – die ik indertijd met de Alice Nahonkring in de gemeentelijke feestzaal organiseerde -  kwam ik in contact met deze mevrouw die een oplossing zocht voor haar administratieve moeilijkheden bij de uitlening, omdat zij geen officiële status van bibliothecaresse genoot.) Hier heeft onze gemeente toen een kans laten liggen, zeker in het licht van de alsmaar groeiende interesse voor de Chinese taal en cultuur.
Ik denk ook aan Leopold Vermeiren, geestelijke vader van de voor mijn generatie beroemde Rode Ridder, die ik enkele jaren voor zijn dood leerde kennen, en die op zoek was naar een passende locatie om er zijn persoonlijke collectie in onder te brengen en ze er voor jeugd en liefhebber toegankelijk te maken, liefst niet te ver uit de buurt van de Zwarte Arend in Deurne waar hij woonde en veel van zijn inspiratie vond. Ook toen werd mijn voorstel: de Kapel van het Kasteel, niet verder uitgewerkt want, stel U voor, men had die site nodig als ‘stapelruimte!’. Ik hoop dat daar nu eindelijk verandering in komt, anders hebben het herstel en de restauratie dezer glasramen (zie punt 13) niet veel zin.
Schep er een sfeervolle vertelhoek waar de Rode Ridder blijvend en beklijvend tot onze verbeelding kan spreken, als eerbetoon aan Leopold Vermeiren die het op het einde van zijn leven nog moest meemaken dat hij geen uitgever meer vond omdat er in zíjn epische verhalen te weinig sex voorkwam!

Punt 9: Aankoop kunstwerk

Als ik het goed begrepen heb willen we de Scheldeprijs ‘in de openbare ruimte van Schoten’ een permanente en prominente plaats geven.
Welaan, dan stel ik voor om in navolging van die andere eerbiedwaardige wielerklassiekers, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Robeke, in de Patappeltorenweg een oervlaamse kasseistrook met ‘kinderkopkes’ aan te leggen die daar mooi aansluit bij de Broekstraat in Wijnegem en die er misschien zelfs de allure kan krijgen van een Koppen- of Pevelenberg waar iedere rechtgeaarde wielerfanaat zijn helden wil zien zwoegen en zweten, en waarover sportjournalisten lyrisch kunnen mijmeren als ‘met de pen van ons hart en de inkt van onze ziel’. Wij hopen niet enkel op al déze punten, maar ook op nog zovéle andere, vlot te kunnen samen-werken mét of ín een volgende bestuursmeerderheid.
Wat voor kunstwerk wilt ge? Met Van Wijnendaele roep ik U op: vanaf  “Vandaag zult gij uw mouwen moeten opsloven om te tonen dat gij gekapt zijt uit het steen waarmee Vlaamse standbeelden worden gemaakt.” Begrijp dus goed wat zo’n monument kán en moét zijn.

                                                                                                Uw Belhamel Albert Leenaerts.

 Onze heer burgemeester zal tijdens de zitting reageren op de tussenkomst van onze belhamel: "We zullen zien wat eruit komt" en "we zullen onderzoeken of er een andere bestemming aan de kapel kan gegeven worden".

dat stapeltje zullen we d'r eens rap doorjagen

Tot puntje 8 vlotte het wonderbaarlijk met punten afhameren, onze edelachtbare begon al te dromen van nieuwe records... maar dan kwamen er toch nog vragen en opmerkingen van enkele raadsleden.

Naar het einde toe kwam Groen! dan in actie (BPA's en GRS!)

"Ik blijf bezig" aldus de groen!e fractieleider bij zijn zoveelste interventie "want dit is zowat onze sector"

REACTIE!
Vermeldenswaard vandaag: burgemeester H.H. reageert terstond op de inspraakredenaars. Uiteraard niet met de reglementair verschuldigde antwoorden maar met een lichtjes spottend
"Tijd dat sommige mensen eindelijk met verlof kunnen vertrekken."

Eventjes puntjes op de i zetten: de belhamelredactie is helemaal niet van plan om met verlof te gaan, maar zal daarentegen gedurende de vacantie intensief verder werken aan de voorbereiding van de verkiezingen ( zowel op het web als aan onze gedrukte belhamels).
Onze partij kan namelijk niet graaien in de zakken van de belastingbetaler, edelachtbare, zoals de 5 zittende partijen dat doen via regionale en/of federale dotaties.

Wij zijn dus aangewezen op een zo goedkoop en zo doeltreffend mogelijk werken met onze eigen karige middelen: d.w.z. zelf webstek bouwen, zelf ons belhamelblad in mekaar boksen, zelf voor tekst en illustratiemateriaal zorgen... dit in tegenstelling met de meeste andere partijen, die bijna drie kwart van hun verkiezingsblaadjes kant en klaar van bovenuit aangeleverd krijgen met algemeen nieuws.
Want op Schotens vlak hebben de meeste van onze concurrenten bitter weinig te vertellen (wel veel te verzwijgen!).

Stil gepijns bij onze edelachtbare H.H.?

Waar bemoeien die spreekrechtbeoefenaars zich toch allemaal mee?
Straks gaan die ons nog voorschrijven dat we de fouten moeten verbeteren in onze documenten!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Watte?? ikke het spreekrecht niet ernstig nemen???