Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerZITTING 16 DECEMBER 2010

Eerste spreker is vandaag onze nr. 32. Uiteraard met bemerkingen op het drastisch inperken van het spreekrecht. De voorzitter hoefde ditmaal geen commentaar te geven op de eventuele betrokkenheid van spreker bij het onderwerp. Die was zonneklaar.

Punt 16: AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

Gegroet, demokraten al te gader, en ja, geachte voorzitter, college- en raadsleden, er zitten hier zelfs voorstanders van directe demokratie én van basisdemokratie tussen de verkozenen des volks... Daarom ook dat we erg benieuwd zijn hoe de stemming straks gaat uitdraaien.

De vorige aanpassing van het spreekrecht was een slag in het water. Daarom nu een drastische maatregel die iedere Schotenaar met al te ijverige interesse voor de gemeentepolitiek onverbiddelijk de pas afsnijdt.

U weet toch nog, dames en heren van de meerderheid, hoe u destijds de Schotenaar aanporde tot actieve interesse in de politiek en een waaier van inspraakkanalen beloofde.... Want mondige en geïnteresseerde burgers bestempelde u toen als een goudmijn voor het beleid.

Enfin, die goudmijn dreigt nu wel, net als onze Kempense steenkoolmijnen, dicht gebetonneerd te worden.

Wie zal er nu hier in de toekomst nog de alarmklok kunnen of durven luiden als er weer eens een brok groen in Schoten-Centrum gaat opgeofferd worden aan appartementitis?

Wie gaat er protesteren in deze zaal als er weer eens een waardevolle groene buffer gaat omgeschakeld worden naar bedrijventerrein?

Wie zal nog de moeite nemen om de rekeningen voor de aankoop van schandalig dure boompjes uit te pluizen?

Wie gaat de uitzonderlijk dure en slordige ontbeenderingen nog durven aanklagen?

Allemaal punten die in het verleden vanuit deze tribune werden aangedragen en waarop nooit een noemenswaardige reactie is gekomen… ofschoon zulks reglementair is voorgeschreven!

Klacht neerleggen bij de gouverneur bleek enkele malen een maat voor niks, want, zoals we ondertussen op een studiedag van de VVSG konden leren, genieten klachten over gemeentelijke reglementen geen prioriteit... en kunnen onze collegeleden dus rustig voort hun eigen reglement aan hun laars lappen. Ooh, behalve natuurlijk als het erop aankomt bepaalde sprekers te dwarsbomen, dan wordt er b.v. plots gechronometreerd of blijkt spreker buiten het agendapunt te gaan... Dan kennen onze bestuurslui plots wel enkele artikels uit het huishoudelijk reglement!

We stellen de raadsleden voor straks met een duidelijk “neen” te antwoorden op punt 16.

Gewoon omdat de motivering van de VIRI te gek is om los te lopen: alsof er een verband zou bestaan tussen het aantal keren spreken en de persoonlijke betrokkenheid bij agendapunten.

In plaats van eerlijk te zijn en oprecht, goed, ik weet dat dit lastig is voor een college dat overbevolkt is met advocaten... ja, waarom niet meteen zeggen: “we zijn die twee luizen in onze pels spuugzat en we wensen ze voortaan zelfs de mogelijkheid niet meer te geven om te bewijzen dat ze bij het onderwerp betrokken zijn.” Daar zouden we mee kunnen leven: recht voor de raap.

Overigens is Kerstmis in aantocht: aan alle aanwezigen van goede wil een zalige Kerst en een heilvol 2011. En speciaal voor eventuele Ja-stemmers straks bij punt 16 nog een toetje: een aangebrande kerstkalkoen, te veel sulfiet in de sjampieter en de kroketjes aan de vettige kant met een ranzig bijsmaakje... smakelijk, euh, bedankt voor uw aandacht wil ik zeggen.

Tweede spreker: belhamel Albert Leenaerts met een tussenkomst aangaande huur schietstand en uiteraard ook het spreekrecht.

Punt 3: HUUROVEREENKOMST SCHIETSTAND

Geachte raadsleden, als vertegenwoordigers des volks zoudt ge de bekwaamheid van ons politie-corps om op te treden bij schietincidenten op de voet moeten volgen.

Als gewone burger met spreekrecht moeten wij daar volgens het huidig reglement een persoonlijk belang in aantonen, hoewel dit mij nogal wiedes lijkt vanuit mijn voorgeschiedenis bij de Rijkswacht.

Doel van al dit oefenen was: wapenbeheersing, zelfzeker kunnen mikken en reflexschieten, én de risico’s correct leren inschatten. Niet simpel.

Als ik nu lees dat er door de lokale politie van Schoten gebruik mag gemaakt worden van alle accommodaties van de voorgestelde schietstand, en dat er dan een opsomming volgt van kantine, telefoon, EHBO-kit enzovoort, dan vraag ik mij af of dit het essentieelste is om te vermelden, geen woord over een video-tir, pop-ups, computers en dergelijke.

Daarenboven lezen we dat het bestuur van SAPO geen enkele aansprakelijkheid draagt voor gebeurlijke ongevallen, gelet de aanwezigheid van schietmonitoren van de lokale politie van Schoten voor het toezicht op de schietoefeningen.

Er zijn ginder aan die schietstand dus geen echte specialisten verbonden. Mogen wij ons bijgevolg afvragen welk opleidings- en onderhoudsnivo onze locale monitoren bezitten? Hebben zij voldoende ervaring, worden zij bijgeschoold en zo ja, bij wie en waar kunnen ze daarvoor terecht, en in hoeverre zijn zij verantwoordelijk voor de totale opvolging en bijsturing van ons lokaal korps?

Simpele vraag dus: welke troeven biedt deze schietstand nóg buiten die kantine, telefoon en EHBO-kit? Of vallen betere voorzieningen te duur uit?

Naar loffelijke gewoonte negeren de collegeleden ook nu weer de opmerkingen en vragen uit het publiek.

Onbeschoft en tegen het reglement!

Punt 16: AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

Raadsleden, mochten jullie allemaal fan zijn van Miel Cools dan zou het volstaan om hier zijn subliem 'Lodewijk de Beduimelde' vóór te zingen, ge weet wel: die had een nar die mooi tuimelde van de trappen van zijn koninklijk paleis, maar enz. ; daarmee wier dan eigenlijk heel het verhaal van dit spreekrecht fijntjes verteld.

Maar laat mij het voor de advocaten en gelijkstemde zielen anders stellen: Wat is EEN RECHT ? Een recht is een belang waaraan een bijzondere bescherming wordt geboden, en dat nimmer met voeten kan getreden of teniet gedaan worden zonder uitdrukkelijke toestemming des persoons.

Door dit belang als een recht te beschrijven tillen wij het uit de balans van kosten en baten, en plaatsen wij het in het heilige domein van het ik. Dit is precies waar het concept “recht” voor dient : om een absolute barrière op te richten tegen elke aantasting. Dit spreek-“recht” wordt hier dus ter zitting aangetast en aangepast à la tête du client.

Misschien stoort u dat niet, misschien hebt ge daar niet eens dieper over nagedacht, in ieder geval, ge zet hier het principe van “het recht” op de helling.

Om ons petje niet helemaal te boven te gaan zwijg ik dan verder nog over de hermeneutiek van het spreekrecht in de politieke besluitvorming want dit alleen al zou reeds meer spreektijd vergen dan 2 tussenkomsten.
En nu de spitstechnologie: onze VIRI is van oordeel dat het spreekrecht enkel dient om de gemeenteraad toe te spreken bij agendapunten waarbij men persoonlijk betrokken is en door het spreekrecht te beperken tot Max 2 x per jaar beklemtoont men deze nood aan betrokkenheid !?

Voilà, zo simpel is dat, maar volgens Art 38 §3 punt 5 mag er juist niét gesproken worden over louter persoonlijke kwesties en zou men volgens §3 ten tweede moeten vermelden in wiens naam men spreekt, bvb. een vereniging of groepering.
Vraag: als ik spreek in naam ván, wiens beurt is dit dan? En als mijn punt herhaaldelijk op de agenda komt, valt mijn spreekrecht dan na twee beurten weg? Allemaal voer voor muggenzifters, en uiteraard ook voor Lodewijk de Beduimelde.

Raadsleden bedenk alvorens gij hier zo dadelijk het spreekrecht gaat castreren, dat in vroegere, weliswaar demokratischer, tijden het publiek ter Ding niet enkel spreekrecht maar zelfs inspraak had.

Waarom diept gij die kloof met de vrije, mondige burger sindsdien alsmaar verder uit?

Dit is geen kwestie van klemtonen leggen.

Mensenkinderen! Was dat weer een miserie met de geluidsinstallatie. Regelmatig viel de micro uit en moest de bode even de zaak nakijken... enfin, behoorlijk wat irritante storing van het spreekrecht, men zou haast gaan denken dat dit geen toeval meer is.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


REPELSTEELTJE OPNIEUW IN DE KIJKER

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zijn traumatische ervaring van januari 2004 indachtig zet Gunter de Bock (VLD-LA) als lid van de meerderheid zich af tegen het budget 2011 en tegen het financieel beleidsplan 2011 - 2016...

Repelsteeltje betreurt ten zeerste dat er nu geen lastenverlaging insteekt. Uit protest zal hij zich onthouden.

Met dit protest staat hij wel alleen binnen de meerderheid en dus ook binnen zijn partij. Zelfs zijn wederhelft zal doodgemoedereerd het budget en beleidsplan mee goedkeuren!

Bij punt 11 waar ondermeer de nog steeds behoorlijk hoge opcentiemen op de onroerende voorheffing werden goedgekeurd was het nog 'kop in kas' voor ons repelsteeltje maar nu ontbond Gunter al zijn blauwe duivels:

Eerstens viel hij over de € 55.000 van de gevarenpremie voor onze huisvuilophalers... en stelde zich de vraag of het zo nog interessant blijft om als gemeente het huisvuil zelf te blijven ophalen.

Vervolgens nog enkele "technische vraagjes" waar de schepen van financiën zo voor de vuist weg geen raad mee wist. Die zouden dan schriftelijk beantwoord worden.

Gaat ons repelsteeltje straks als onafhankelijke zetelen?

(Dit laatste wordt door repelsteeltje Gunter de Bock ten stelligste ontkend in de recente Burgerkrant: hij blijft "natuurlijk loyaal aan deze meerderheid".)


Financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA) wist niet waar zij het had met die kritiek en lastige vragen vanuit de eigen meerderheid! Vera stom verbaasd, belaagd door lid eigen meerderheid

€ 32.000 VAKBONDSPREMIE!

Onze VB-Vlott-fractie bleef ook niet werkeloos toekijken. Bij monde van onze fractievoorzitter Piet Bouciqué werd meegedeeld dat we helemaal niet akkoord kunnen gaan met de uitgestippelde beleidsvisie.

Door ons raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) werd een groot vraagteken gezet bij het rijkelijke bedrag van 32.000 euro dat de gemeente jaarlijks mag lammeren ten voordele van de belgicistische vakbonden... Wat staat daar tegenover?

Raadslid Frank Dillen (SPA) was er als de kippen bij om de vakbonden te verdedigen: die syndicale premie zou gestort moeten worden "in functie van de sociale vrede" (!!?)

Als we het goed begrijpen moet die vrede dus afgekocht worden!


Schepen Kurt Vermeiren (SPA) die door zijn partijvoorzitter werd weggesleept van de cultuur-prijsuitreiking naar de raadszitting was blijkbaar nog niet bekomen van de emoties en deed dan ook een zeer eigenaardige uitspraak:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


SPREEKRECHT GEKORTWIEKT

Hieronder enkele korte geluidsfragmentjes:

Eric de Swaef aan het woord.

Patrick Verlinden aan het woord.

Schepen Vissers aan het woord.

Voorzitter Valkeniers aan het woord.

Vermelden we nog dat Eric de Swaef bij de start van zijn tussenkomst een spontaan lachsalvo veroorzaakte door te verklaren dat er rond dit punt binnen zijn fractie (éénmansfractie!) verdeeldheid heerste... Van de overzijde werd er zelfs geroepen: "vraag ook een schorsing om overleg te plegen!"

Toch nog plaats voor humor binnen Groen! ?


Schepen Nico Vissers (CD&V-NVA) geeft een ellenlange uiteenzetting waaruit we onthouden dat het belhamel en zijn akoliet wordt kwalijk genomen dat ze middels het spreekrecht politieke 'statements' maken en daartoe zelfs de toelichtingsstukken durven uitpluizen....!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 


OPEN-VLD: KAMPIOENEN VAN DE INSPRAAK ?

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ge moet maar lef hebben: een belangrijk advies van de Gecoro (bij het RUP Veerhuisdreef) resoluut naar de prullenmand verwijzen en nu entoesiast mee het spreekrecht van de burger op de gemeenteraad kortwieken... en dan toch nog in de laatste Burgerkrant durven uitpakken met een vette titel "Inspraak telt"!

Bah, een leugentje om bestwil meer of minder van een advocaat daar liggen we allang niet meer wakker van.... wel van een venijnig artikeltje van haar wederhelft, het Schotense Repelsteeltje, dat de reden voor de inperking van het spreekrecht linkt aan misbruik.

Eh bien merci, Gunter, dat hadden we van jou niet verwacht.


VARIA

Onze fractieleider Piet Bouciqué (VB-Vlott) vraagt of de bomen van het Zurkelbos geen gevaar lopen door de langdurige hoge waterstand veroorzaakt door de afvoer van het opgepompte grondwater van de verkaveling Borgeind.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) verklaart dat de omlegging van de afvoer naar het Zurkelbos is geschied op basis van advies van de milieuraad. Daarenboven waren er bewoners van de Papenaardekenstraat die water in hun kelder begonnen te krijgen. Er moest dus ingegrepen worden met verlegging van de waterafvoer.

OFFERFEEST

Nog in de varia vroeg ons raadslid Tim Willekens (VB-Vlott) of het wel kan dat in het atheneum moslimleerlingen ter gelegenheid van het offerfeest (selectief!) mogen thuisblijven...

Schepen Kurt Vermeiren (SPA) deelde koeltjes mee dat het gemeentebestuur geen inrichtende macht is en dat onze interpellant zijn kruit verschiet op een forum dat hier geen enkele autoriteit heeft.

Ook schepen Nico Vissers (CD&V-NVA) deed nog een duit in 't zakje met de mededeling dat ouders die niet akkoord gaan met deze gang van zaken maar zelf stappen moeten ondernemen bij de directie van de school.

De openbare zitting werd dan gesloten met verontschuldigingen van schepen Vermeiren (SPA) voor zijn aanvankelijke afwezigheid wegens dubbele agenda en met een oproep van de schepen voor feestelijkheden Maarten de Veuster (CD&V-NVA) om talrijk aanwezig te zijn op de komende Schoten Schol van 2 januari.gelukkig Nieuwjaar !

... en tot volgend jaar.