ZITTING 29 OKTOBER 2009

Marie-Rose Morel opnieuw present op de gemeenteraad

Na maandenlange afwezigheid wegens zware ziekte treedt onze fractievoorzitster opnieuw aan.

 

Welkom, Marie-Rose!

 

En proficiat voor je taaie vechtlust en je niet te blussen optimisme in die moeilijke maanden van verbeten strijd tegen een gevreesde kwaal.

 

Veel succes bij het heropstarten van je taak in de gemeenteraad!

 

 

Spreekrecht:
Onze nummer 32 bijt de spits af vandaag. Hij stelt zich vragen bij de poging die raadsleden ondernomen hebben in de VIRI-commissie om het spreekrecht van het publiek nogmaals verder in te perken....


Punt 8: AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD


Als erg nauw betrokkene, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, enkele opmerkingen bij het voor wijziging voorgestelde art. 38.

1. Het is duidelijk dat sommige raadsleden een hekel hebben aan publiek dat gebruik maakt van zijn inzage- en inspraakrechten. Tot daar niks verkeerds natuurlijk, ieder zijn meug. Maar dat die raadsleden nu nogmaals een poging ondernemen om het spreekrecht van het publiek alweer verder te beknotten, dat spreekt boekdelen over hun demokratische openheid en luisterbereidheid.

2. Een reglement behoort duidelijk en ondubbelzinnig te zijn. De voorgestelde formulering is gewoon te vaag en kan aanleiding geven tot oeverloze discussies.
Er staat zelfs niet bij wie er gaat beslissen over de vraag of hij of zij wel nauw genoeg betrokken is bij de aangelegenheid…. Is dat de gemeenteraad, de voorzitter, de secretaris?
En bij afwijzing, moet de kandidaat-spreker zijn betrokkenheid dan eventueel niet kunnen bewijzen?
Zelfs de vraag hoe nauw de betrokkenheid moet zijn kan aanleiding geven tot discussies. Is het voldoende dat de spreker b.v. in de wijk woont of moet hij in de betreffende straat ingeschreven zijn of mag hij/zij alleen spreken als het voor zijn deur te doen is?
Geef toe: een duidelijk reglement ziet er anders uit.

3. Haha, wat lees ik daar in de toelichting: de voorgestelde aanvulling zou de visie van de gouverneur weergeven.
Het is wel iets genuanceerder.
De ‘anciens’ hier aanwezig die destijds de correspondentie van ons college met toenmalig gouverneur Paulus zorgvuldig hebben nagelezen, zullen zich ongetwijfeld herinneren dat deze formulering stamt uit een brief van ons eigenste college (waarin uw dienaar als een zonderlinge lastpost werd afgeschilderd bij de gouverneur)
En inderdaad de heer gouverneur heeft toen deze arbitraire interpretatie van het reglement gewoon overgenomen van ons college om mijn klacht te kunnen afwijzen aangaande het niet naleven van het Huishoudelijk Reglement inzake spreekrecht.

Mijn suggestie dus voor vanavond: art. 38 ongewijzigd laten, bij een vorige aanpassing is er al genoeg gesabeld in de mogelijkheden van de spreekrechtbeoefenaars.
Afblijven.

Volg onze commentaar rond de behandeling van deze punten hieronder in de bruine tekst.


Punt 33: OPENBARE VERLICHTING LAARSEBEEKDREEF

Nee, meneer de voorzitter, ook nu weer laat ik mijn licht niet schijnen op de kwaliteit van de brandweerlaarzen, noch wijd ik uit over de alweer peperduur begrote cultivarbomen van allochtone afkomst, neen, ik voel me bijzonder nauw betrokken bij energiebesparing.
Op openbare verlichting valt er namelijk in Schoten nog massa’s te besparen.

Lees ik daar niet in het schrijven van Eandis- Imea- Iveka dat er met onze technische dienst kan onderhandeld worden over het aansturen van de lichtpunten? Met vlak daarna het veelzeggende zinnetje, ik citeer, “indien een alternerend regime wordt aangewend kan een substantiële energiebesparing gerealiseerd worden.” Wat houdt ons tegen om dit voorstel met open armen te begroeten en de besprekingen terzake aan te vatten?

In een nabij verleden heeft deze raad al eens middernachtelijk dimmen van lichtpunten goedgekeurd (o.m. voor de lichtpunten rond pleintje Victor Nelis-, Hendrik Geerts- en Alfons Heulensstraat) helaas was om onnaspeurbare redenen een maand later dit artikel plots verdwenen uit de verslagen.
Ditmaal zou ik toch willen aandringen om metterdaad werk te maken van energiebesparing.

Bij een vorige discussie over dit onderwerp hier in de raad had ik genoteerd dat er tegen juni van dit jaar een nieuw evaluatierapport zou klaar zijn over de openbare verlichting.
Heb ik iets gemist of was dit rapport onze bestuurders misschien weer niet welgevallig en is het de weg opgegaan van dat vorige rapport dat plotsklaps van de aardbodem verdwenen bleek?
Oud-schepen Van den Bogaert zal het zich ongetwijfeld nog levendig herinneren, deze ongelukkige verdwijning.

Met de opvolgconferentie van Kyoto voor de deur durf ik aandringen om in Schoten nu eens een kleine inspanning te leveren en voor onze schone bloemengemeente werk te maken van een stevig energiebesparend schakelschema voor de openbare verlichting.
Achter die nutteloze en energieverkwistende luxe van heel de nacht permanent volledig ingeschakelde straatverlichting moet nu eindelijk eens een punt worden gezet.

Volgende spreker: belhamel Albert Leenaerts.

Punt 5: KERKFABRIEK: BUDGETAANPASSING 2009

Geachte Raadsleden, ik vraag mij toch soms af of uw betrokkenheid wel ‘nauw genoeg’ is om dergelijke budgetaanpassingen grondig uit te pluizen. Toen ik deze traditie hier jaren geleden startte viel de verantwoordelijke schepen ‘Omar’ Dieltjens ei zo na van zijn stoel.

Bij mij roept de hier voorliggende Onze Lieve Vrouw Koningin van alle Heiligen (waaronder dus recent ook ons aller Vlaamse ‘landgenoot’de Heilige Pater Damiaan) alweer enkele vragen op.
Na mijn theoretische tussenkomsten over het gebrek aan rechtsgrond hiervoor, (herinner u de zittingen van 29/1 en 5/2 van dit jaar over de vervalste Donatio Constantini en de Pauselijke bullen Clericis Laicos, Ausculta Fili en Unam Sanctam plus het door België nooit in uitvoering gestelde Concordaat dat de Kerkfabrieken oprichtte) gaat het nu over de concrete invulling hiervan, over de centen, onze belastingsgelden.

Thans spreek ik (zolang het nog kan) namens alle voorlopig nog niet-gesubsidieerde Christenen : De Methodisten, Baptisten, Anabaptisten, Presbyterianen, Anglicanen, Lutheranen, Calvinisten, Unitaristisen (jaja, ons Heer moet van alles zijn getal hebben), de Episcopaalsen, de Paapsen, alle al dan niet Herstigten (met "g": Afrikaans!), Wedergedoopten, Gereformeerden, zowel Oude als Nieuwe, de Orthodoxen, Arianen, Maronieten, Stevinisten, Antoinisten en andere tisten (deze laatsten hadden trouwens een gebedshuis op den Deuzeld) laat ons bidden, dat met de massale toeloop van al deze zeloten en adepten naar ons landeke van subsidie-belofte, dat deze multi-godsdienstige meute ons hier niet met nog meer kerkbelastingen gaat opzadelen.

Terzake nu:  Bij de exploitatieontvangsten Onzer Lieve Vrouw vinden wij geen eurocent terug van ontvangsten stoeltjesgeld, evenmin voor de rechten der kerkfabriek bij andere diensten (t.t.z. andere dan begrafenissen en huwelijken), en van de verkoop liturgische voorwerpen, casueel koster en de vieringen krijgen wij ook al geen stuiver.

Wat de gebouwen betreft vangen we eveneens bot bij de gebruiksovereenkomsten, de andere vergoedingen, toegangsgelden en de woningvergoeding.
Voor het Privaat Patrimonium is het evenzeer schrale Hans keukenpiet voor giften, erfpacht...

Wat we eveneens raar vinden is dat het budget voor miswijn (530 €), dit van de hosties (300 €) fors overklast. Was, wierook en kaarsen kosten 600 € en bloemen eveneens 600 €. Waar is de tijd dat de pastoorsmeid zorgde voor snijbloemen uit de pastorijtuin ! En wie legt mij de budget-verdubbeling uit voor verzendingskosten (200 €) en vergaderkosten (400 €). Kan daar geen ‘verbeterde’ miswijn meer voor worden gebruikt, of ‘eerlijke’ koffie?

Punt 22: NIEUWE VLEUGEL GEMEENTEHUIS: ZONWERING VOORGEVEL

Over dit punt kan ik kort zijn, daarover heb ik mijn licht al laten schijnen in de zitting van 23/6 punt 32. Toen vond ik het al een Harry-Handige manier om een aanvankelijk relatief lage kostprijs achteraf stiekem op te schroeven, en kijk: toen was er ‘slechts’ sprake van 10.224,50 € extra, en nu komt er, stiekem, alweer wat bij en gaan we naar 13.249,50 € inclusief.

En wat lezen we verder: “de afwijkingen ten opzichte van het basisbestek zijn evenwel redelijk groot zowel wat betreft afmetingen en plaatsing” Toen heette het nog dat de gelijkvormigheid met de achtergevel essentieel was en dat de zonnewering zo onzichtbaar mogelijk moest geplaatst worden, waar ik toen trouwens de grootste vraagtekens bij plaatste, en blijkbaar terecht, zoals nu blijkt. 

‘n Toemaatje, waarom geen transparante zonnecellen geplaatst van organische polymeren? Of zonnewerende populieren?... dan is die lelijke visbak wat aan het oog onttrokken.


BEGROTINGS- EN RESULTATENREKENINGEN 2008 - BALANSEN (punten 4 & 6)

Haast niks van te begrijpen van de toelichting door financieschepen Vera Smets (CD&V), de manklopende klankinstallatie laat het weer afweten.

Vera beslist dan noodgedwongen om haar tekst zonder micro maar met 'luider stemme' en rechtstaande te brengen.

"kijk, mama, zonder micro!"
"prijsuitdeling"
lezen maar
om dorst van te krijgen

 

Op de valreep heeft de secretaris nog cijfermateriaal rondgedeeld dat door de raadsleden onmiddellijk onder de loep wordt genomen.

Ons raadslid Leo Moeskops spreekt de hoop uit dat de problemen op de ontvangerij hiermede grotendeels tot het verleden mogen behoren....


KAPITAALVERHOGING GEMEENTELIJKE HOLDING (punt 7)

De oppositiepartijen handhaven hun standpunt van vorige maand.

Schepen Vera Smets (CD&V-NVA) van financiën moet wel toegeven dat die belofte van 13% dividend voor de preferente aandelen erg wankel is, aangezien er enkel uitgekeerd zal worden als er winst is....(!?).
Tja, Vera, wat is zo'n belofte dan uiteindelijk waard?

Ons raadslid Piet Bouciqué (VB-Vlott) onderstreepte nog dat onze fractie het ethisch onverantwoord vindt om met geld van de gemeenschap op de beurs te spelen.

Ondanks het eenparig goedkeuren van een tekstvoorstel van schepen Smets met enige kritiek op de gevolgde procedure bij de organisatie van de kapitaalsverhoging, zal de kapitaalverhoging uiteindelijk alleen maar door de meerderheidspartijen goedgekeurd worden.


SPREEKRECHT VOORTAAN ONDER CENSUUR ? (punt 8: aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad)

de ideale spreekrechtbeoefenaar volgens ons college ?Niks censuur volgens schepen Nico Vissers (CD&V), integendeel, de voorgestelde aanvulling (de nauwe betrokkenheid van de spreker bij het behandelde onderwerp) heeft juist tot doel de kwaliteit van het spreekrecht te bevorderen, niet om het te beknotten.
Volgens Nico is het de raad die zal oordelen over de betrokkenheid van de kandidaat spreekrechtbeoefenaar.

Als goeie advocaat kon Nico niet nalaten er nog vlug aan toe te voegen dat de mening van de Schotenaar tenslotte belangrijk is voor het schepencollege.... zozo, dat is dan nieuw, want daar hebben we de voorbije jaren echt niet veel van gemerkt, Nico, integendeel!

Onze fractievoorzitster Marie-Rose vindt de omschrijving rond die betrokkenheid te vaag en te vrijblijvend en vermoedt toch een poging tot beknotting van het spreekrecht, o.m. ook gevoed door de vaststelling dat al te dikwijls de antwoorden op de gestelde vragen gewoon achterwege blijven.
Maar goed, als de geruststellende opmerkingen van Nico Vissers mee in het verslag worden opgenomen is er volgens Marie-Rose geen probleem en kan het reglement mee goedgekeurd worden door VB-Vlott.


VARIA: MEERDERHEID BIJT IN 'T ZAND (eveneens punt 8)

Het college had gedacht de variapunten probleemloos van de openbare naar de geheime zitting te kunnen doorsluizen, maar dit was buiten de waard gerekend (in dit geval het 'Agentschap Binnenlands Bestuur'). Die verschuiving blijkt in strijd met de letter en de geest van het gemeentedecreet!
De decreetgever streeft immers maximale participatie en openbaarheid na, dus moet het vragenhalfuurtje ingelast worden bij de aanvang of op het einde van de openbare vergadering.

De meerderheid kan die terechtwijzing maar moeizaam slikken en na lang en nutteloos gepalaver wordt dan eindelijk een tekst van raadslid Frank Dillen (SPA) opgenomen die de mogelijkheid biedt het vragenhalfuurtje tijdens de openbare zitting te houden.


NIEUWE PARADE VAN 'ALLOCHTONEN' EN CULTIVARS (punt 20: aankoop bomen ter vervanging van dode laanbomen)

In totaal 91 stuks waarvan het leeuwendeel alweer uitheems en/of cultivar.

Omdat de prijs weer vrij hoog ingeschat was (net geen 100 euro per stuk voor boompjes van 14/16) vroeg Marie-Rose Morel waar ditmaal de lijst met aan te schrijven boomkwekers zat. (Het college wenst immers een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en bij een vorige gelegenheid, toen die lijst wel was bijgevoegd, bleken er geen boomkwekers uit de onmiddellijke omgeving bij te zitten maar hoofdzakelijk buitenlandse - peperdure- leveranciers).

Na wat geharrewar onder de collegeleden werd door de heer burgemeester gesteld dat op de eerstvolgende collegezitting na deze gemeenteraad de lijst van aan te schrijven firma's zal samengesteld worden en ter inzage zal komen.


het ophalen van de stembiljettenVandaag moesten er maar voor 1 intercommunale (IVEKA) afgevaardigden aangeduid worden.

Aangezien dit bij geheime stemming dient te geschieden zien we hier ook vandaag onze secretaris mevrouw Verhoeven op pad met de stembus.

Zoals bijna altijd is het de kandidaat (of kandidaten) van de meerderheid die uitverkoren worden.
Vandaag was dit schepen Kurt Vermeiren die verkozen werd om de Schotense kleuren te gaan verdedigen op de buitengewone algemene vergadering van Iveka.


ZONWERING: PRIJS SWINGT DE PAN UIT (punt 22: zonwering voorgevel nieuwe vleugel gemeentehuis)

Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel wil het personeel zijn zonwering zeker gunnen maar ze vindt toch dat het prijskaartje behoorlijk hoog begint op te lopen. Ze wordt hierin bijgetreden door Eric de Swaef (Groen!-Jos) die tevens vindt dat de architecten hier serieus hebben gefaald.

De zonwering wordt goedgekeurd met 18 ja en 11 onthoudingen.


NIET ZOMAAR EEN 'BACHEKE' (=dekzeiltje)
(punt 24: plaatsen overzetdak bureelcontainers containerpark)

Marie-Rose Morel (VB-Vlott) vraagt of dat hoge voorziene bedrag van 12.000 euro genoegzaam te verantwoorden is. Geen weggesmeten geld?

Schepen Luc van Gastel antwoordt dat het zomaar geen 'bacheke' is dat er wordt overgetrokken. Het is een onderdeel van de geplande herinrichting van het containerpark... een herinrichting die nog jaren in beslag zal nemen. De hoge kosten zouden zeker verantwoord zijn omdat dit overzetdak nog vele jaren dienst zal moeten doen.

'Bacheke' eenparig goedgekeurd.


NOG HEEL WAT OPLAPWERK VOOR DE BOEG ! (punt 29: renoveren luchtbehandelingskasten sporthal Vordensteyn)

Leo Moeskops (VB-Vlott) vraagt of er in de oude sporthal zo nog veel problemen zijn die dringend moeten verholpen worden.

Schepen Luc van Gastel knikt bevestigend: de komende jaren zal er flink vernieuwd moeten worden om deze sporthal nog 20 à 30 jaar open te kunnen houden.
De geplande renovaties zijn opgenomen in de meerjarenplanning.

Deze renovatie wordt eenparig goedgekeurd.


LICHT IN DE DUISTERNIS.... EINDELIJK ! (punt 30: bijkomende verlichting raadzaal gemeentehuis)

De kogel is door de kerk: de raadzaal zal een deftige verlichting krijgen: 15 spots op rails onder de bestaande balken.

Op de tafel voor de raadsleden zal tot 5 maal meer licht vallen dan tot nu toe het geval was. Vooral sedert de gloeilampen in de lusters waren vervangen door spaarlampen was het huilen met de pet op. Een ongezellig half-duister gedoe.

Onze fractievoorzitster M-R Morel polste nog of er te dezer gelegenheid ook niet grondig kon gesleuteld worden aan de geluidsinstallatie, gezien de vele problemen hiermee, ook weer vandaag. Voorstel werd afgeketst.


EERSTE STAP NAAR ENERGIEBESPARING IN DE OPENBARE VERLICHTING ? (punt 33: openbare verlichting Laarsebeekdreef)

Groen!e Eric de Swaef vond de opmerkingen van onze spreker terecht en drong mee aan op energiebesparing.

Volgens schepen Gerd Adriaensen is er ditmaal wel degelijk voorzien dat na middernacht daar de helft van de lichtpunten zal gedoofd worden.

Mooi zo. Allicht een eerste stap, eindelijk!
Bedoeling moet natuurlijk blijven om zo snel mogelijk voor heel Schoten een acceptabel schakelschema uit te werken.

Over het evaluatierapport rond de Schotense straatverlichting dat in juni zou uitgebracht worden werd met geen woord gerept.


ASFALTEREN BRAAMSTRAAT

Ook deze maand heeft ons raadslid Jos Meeus een agendapunt toegevoegd. Jos wenst van het bestuur te vernemen waarom die asfaltering later dan gepland werd uitgevoerd en waarom er langs Wijnegemse zijde niets is gebeurd.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V) wist te vertellen dat Wijnegem nog met onteigeningsproblemen heeft te kampen aldaar.
Daarom werden de werken uitgesteld. Maar aangezien Wijnegem die problemen voorlopig niet opgelost krijgt heeft Schoten beslist om de werken op ons grondgebied niet langer uit te stellen.Fotograaf Paul op vinkenslag...


Bij aanvang van de zitting was er heel wat persbelangstelling voor het heroptreden van onze fractieleidster M-R Morel.
Rechts hiernaast b.v. fotograaf Paul die aandachtig een geschikt ogenblik afwacht om zijn plaatjes te schieten.

En, zal de alerte bezoeker allicht vragen, waarom biedt deze belhamelwebstek niet meer foto's van de heroptredende Marie-Rose???

Nu, dat is heel simpel: onze fotograaf was na de zitting uitgenodigd op de korte drink aangeboden door Marie-Rose in het polyvalent zaaltje en hoopte daar uitvoerig foto en film op te nemen, maar helaas, samen met belhamel en een krantenreporter botste hij bij het binnenstappen op een onvermurwbare burgemeester 'the Lord Harry': "alleen raadsleden toegelaten".

Onze edelachtbare maakt zich met de dag echt sympathieker.


Na afsluiting van dit verslag kregen we op de webredactie nog een vermanend schrijven van voorzitter Albert Leenaerts in onze e-postbus....
.... vergeten een afscheidswoordje te publiceren voor de plaatsvervanger van Marie-Rose! Inderdaad, rats vergeten, maar we zullen dit onmiddellijk trachten goed te maken.

Verder was onze voorzitter Albert ook nog niet bekomen van het botte optreden van zijn burgervader die hem de toegang versperde naar de drink aangeboden door Marie-Rose Morel:
".... Of was het misschien enkel de bedoeling om de lastigaards te verwijderen? Flauw, kinderachtig flauw van onze burgervader en we zijn eens benieuwd of hij dat verbod in de toekomst ook zal handhaven als iemand van de meeerderheidsfracties een drankje aanbiedt." Albert.


Koen Dillen verving MRM sedert 5 maart 2009

 

De belhamelwebredactie dankt Koen Dillen voor de voorbeeldige wijze waarop hij zijn mandaat van plaatsvervangend raadslid heeft uitgeoefend.

Koen was geen veelprater maar wanneer hij het woord nam werd zijn standpunt op een duidelijk verstaanbare en goed gedocumenteerde wijze naar voren gebracht.

We herinneren ons dat hij enkele malen uitdrukkelijk onze sprekers in de tribune ondersteunde. Waarvoor beste dank, Koen.

Tevens denken we terug aan de sierlijk gebrachte spreuken in de taal van Molière waarmee Koen zijn tussenkomsten kon kruiden.

Vervangingsopdracht voorbeeldig vervuld! Proficiat, Koen.