ZITTING 29 JANUARI 2004

Drie sprekers dienen zich vandaag aan. De twee nieuwelingen hebben scherpe kritiek op de gemeentebegroting 2004, inzonderheid op de drastische vermindering van de bedragen voor ontwikkelingshulp. Onze nr. 32 pakt de belastingsverhoging aan in punt 10, voorwaar geen poëtisch onderwerp op deze “dag van de poëzie”.

Punt 10: BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

“U weet dat wij huiveren bij belastingverhoging” aldus vorig jaar een (uiteraard!) huiverende VLD-fractievoorzitter op 30 januari hier in deze gemeenteraad. Met de dood in het hart heeft VLD toen een stijging goedgekeurd van de aanvullende personenbelasting alsook een fikse verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing + nog enkele kleinere belastingsnabbels . Ach wat, het heette toen “scharnierbegroting” met een éénmalige belastingingreep om de begroting terug op het goede spoor te zetten. Niks erg want VLD-Schoten ging er nauwgezet op toezien dat voortaan de tering naar de nering zou gezet worden, (niet waar Kristof ?) zodat alles beperkt kon blijven tot die eenmalige verhogingen in 2003.

Vandaag (29 januari 2004) staan we voor een nieuwe en nog brutalere verhoging van de opcentiemen, van 950 naar 1400 asjeblief.

Bijna een verdubbeling tegenover de 775 van twee jaar terug!

Het gaat de Schotense belastingbetalers miljoenen euro uit de zakken troggelen en dit terwijl onze oren nog tuiten van de vele beloften zoals “lastenverlaging” hier, “ontvetting van de staat” daar en “gratis voor niks” elders! Kiezersbedrog dus.

En wat gedacht van de CD&V die dat spelletje onbeschroomd meespeelt, heimelijk hopend natuurlijk dat de electorale weerslag vooral de VLD-belovers zal treffen?

En de SPA? Kon die geen bijkomende sociale correctie afdwingen bij deze zware aderlating?

Het best wordt hun positie nog uitgebeeld met de foto van onze socialistische delegatie op de driedaagse retraite in St. Idesbald , terug te vinden in de info-actueel van 18 november : terwijl haar mannelijke collega's zich nog vergapen aan de blauw-gele belastingoekaze, stort onze socialistische schepen, duidelijk berustend in het onvermijdelijke, zich alvast op haar lievelingsgerecht, een flink bord rijstepap…

of was het een bord linzensoep, Monik?

 

de heilige Idesbald, toevlucht van onze Schotense tollenaars.

Hebben we natuurlijk nog onze grootste partij, de anti-belastingpartij Vlaams Blok. Hopelijk heeft deze partij vorig jaar haar lesje geleerd, en zal ze zich ditmaal niet publiekelijk belachelijk laten maken, maar integendeel uitpakken met gedegen tegenvoorstellen voor besparing en sanering, opgesteld door hun schaduwkabinet 'Financiën'. Dit lijkt mij toch het minste wat je mag verwachten van een dynamische negenkoppige oppositiefractie. Ik ben benieuwd.

Van harte hoop ik dat menig rechtgeaard raadslid, ook uit de meerderheid, in extremis tot het besef moge komen dat deze uitzonderlijk zware belastingsverhoging niet verdedigbaar is, en hij of zij dus zal tegenstemmen.

 

Nog één concrete vraag: kan de wettelijke termijn van 15 dagen voor het onderzoek de commodo et de incommodo niet verlengd worden naar 2 maanden zodat ook Schotense burgers die de gemeenteraadszittingen niet bijwonen of niet wekelijks “de kaskes” komen raadplegen, tijdig hun bezwaarschriften kunnen indienen? Ik vind dit een redelijke vraag, daarenboven in het belang van de Schotense burger, en begrijp dus niet waarom deze vraag vorig jaar hooghartig werd genegeerd.

En bedenk geacht schepencollege dat het de bedoeling van het spreekrecht is: (ik citeer uw eigen proza) “IDEEEN EN OPINIES DIE ONDER DE BEVOLKING LEVEN IN HET DEBAT TE BRENGEN” (einde citaat uit info-Schoten van 2003 nr. 5 blz. 22).

Ik neem ontslag als '32ste raadslid' als u hier en nu bewijst dat ik met deze tussenkomst daarin heb gefaald. Ik dank U.

De publieke tribune zit ditmaal afgeladen vol, dus durft het college onze tussenkomst niet negeren.

Antwoord of reactie van de burgemeester: Onze burgervader start met zijn ondertussen al klassieke jeremiade over stijgende kosten en bijkomende opdrachten tegenover dalende inkomsten. Het optrekken van de opcentiemen naar 1400 zou helemaal niet dramatisch zijn want door het niet hernemen van de urbanisatiebelasting zou deze verhoging gemiddeld slechts (!) 150 opcentiemen* bedragen. Erg overtuigd van zijn bewering blijkt onze burgervader niet want een poosje later verklaart hij: we zullen er samen sterk moeten aan werken om die hoge belasting van 1400 opcentiemen terug naar beneden te krijgen ( in verschillende ons omringende gemeenten ligt de aanslag 500 en meer opcentiemen lager!). Nog een uitspraak van onze heer burgemeester: alleen als de Elia-inkomsten** zijn zoals aangekondigd, kunnen we voor de komende jaren verrassingen inzake belastingen uitsluiten.

Wat de termijn van 15 dagen voor het onderzoek de commodo et de incommodo kwam er op de valreep een kort antwoord: die 15 dagen zijn door de wet bepaald.

* Onze burgemeester zwijgt hier zedig over de forse stijging van vorig jaar (+175 opcentiemen) én over de spectaculaire verhoging der urbanisatiebelasting (méér dan verdubbeld!) in maart 2002. Kennelijk met de bedoeling om vandaag deze zware belastingpil wat te kunnen vergulden ! ?

Goed bezig die VLD, CD&V en Spa … met diep in onze zakken te zitten.

** Elia-heffing : belasting op electriciteitsdistributie ten laste van de netbeheerder. De opbrengsten worden door de hogere overheid grotendeels doorgestort naar de gemeenten. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft uitgeknobbeld dat een modaal Vlaams huisgezin zijn factuur met 16,50 euro zal zien stijgen in 2004 ingevolge deze nieuwe belasting.


LEONA FOR PRESIDENT ! !?

Ingevolge het ontslag van schepen Hallemans (VLD) werd vandaag een nieuwe schepen gekozen. Mevr. Leona van Gastel (VLD) werd door de gemeenteraad aangeduid met 2O stemmen terwijl tegenkandidaat Dirk Gadeyne (Groen!) een opvallende score van 6 behaalde. Na de installatie nam een gelukkige mevr. Van Gastel zowaar het woord om…nee, niet om haar toekomstig beleid toe te lichten maar om de ganse raad + de aanwezigen in de publieke tribune uit te nodigen naar Café Terminus voor nen ‘tournée generale'...

Terug naar de tijden dat de dorpsbrouwer steevast het burgemeesterschap in de wacht wist te slepen?


BLOK MIST UNIEKE KANS.

Al jaren dringt het Blok erop aan om de gemeentelijke bedragen voor ontwikkelingshulp integraal te besteden aan de Schotense ontwikkelingshelpers i.p.v. de helft zomaar kadoo te doen aan de oncontroleerbare nationale koepels. Welnu onze eerste schepen Pauwels rechtvaardigt de halvering der bedragen door te wijzen op de stijging der nationale budgetten van die derdewereldorganisaties… verdraaid een gedroomde kans om met enkele raak geformuleerde argumenten het volledige bedrag naar onze eigen ontwikkelingswerkers over te hevelen. Nee, vergeten, niet aan gedacht: nu staan onze Schotense mensen daar in de derde wereld met halflege handen!

‘ Moldenairs ' (meikevers) die moet ge ook op hun staart drukken… juist: om ze wakker te houden en ze vlieglustig te maken.


LIBERALEN ERG ZWIJGZAAM VANDAAG.

Vorig jaar sprongen liberale schepenen en fractievoorzitter nog dapper in de bres om zoveel mogelijk uitleg en excuses te geven bij de belastingverhogingen. Dit jaar bleef het opvallend stil in het blauwe kamp van de kampioenen der lastenverlagingen. Blijkbaar wensten ze hun bieterkes niet definitief stuk te bijten in dit onverkwikkelijke kiezersbedrog.

Bijkomende pech voor onze blauwe jongens en meisjes, hun lokale burgerkrant was enkele dagen tevoren in de Schotense brievenbussen geland met daarin een warme oproep van voorzitter Paul Valkeniers tot WAAKZAAMHEID. We citeren:

“…men beseft algauw dat de gemeenten in de toekomst zuiniger zullen moeten beheerd worden, wil men de gemakkelijkheidoplossing van belastingverhogingen vermijden…
…Zoals u ziet belooft 2004 een boeiend jaar te worden. Wij gaan alvast met volle moed aan de slag.”

Ja watte ! Veel vat schijnt mijnheer de voorzitter toch niet te hebben op z'n blauwe troepen. Die kiezen zonder veel gewetenswroeging voor de 'gemakkelijkheidsoplossing'!

Compassie hadden we ook met kersvers raadslid Gunter de Bock (opvolger van raadslid Hallemans ). Als VLDer mocht de arme stakker al direct die forse belastingverhoging mee goedkeuren!

Bij de VLD moet je tegenwoordig leren incasseren, vriend.

Desalniettemin wensen we Gunter verder een vruchtbaar mandaat toe.