ZITTING 5 FEBRUARI 2009

Eerste spreker vandaag is belhamel Albert Leenaerts met een verdere toelichting rond dezelfde punten van vorige week:

Punt 5: BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE KERKFABRIEK O-L-V KONINGIN

Geachte verstandige raadsleden (moge andere mij niet onderbreken), vandaag neem ik het woord namens de niet al te katholieke belastingbetalers die op hun centen moeten letten, om van de kathofoben, afvalligen, en incorrecte belhamels nog te zwijgen, want die moeten op hun tellen letten.

De rekeningen der diverse kerkfabrieken worden in deze raad bijna blindelings goedgekeurd.
Ik ben die ooit eens gaan uitvlooien en daar zaten toch soms rare uitgaven bij die desondanks door toenmalig schepen 'Omar' Dieltjens met een hem oneigen heilig vuur werden verdedigd en verantwoord.

Edoch veel fundamenteler is de vraag: waarop baseert gij U om al die uitgaven sowieso voor rekening van de belastingbetaler te nemen? ’t Is toch geen blasfemie om ook deze vraag eens te stellen in dit jubileumjaar 450 jaar aartsbisdom Mechelen / archidiocèse Malines-Bruxelles, waardoor de tweetaligheid alweer oprukt tot in Duffel. (Mocht het iemand interesseren, de eerste aartsbisschop van dit Primas Belgii was Antoine Perrenot de Granvelle)

Daarenboven vernemen wij, uit doorgaans goed ingelichte bron, dat er in concreto et in secreto besprekingen zouden worden gevoerd om leegstaande kerken over te dragen voor de islamitische eredienst. Wil daar dus nu al van harte en met gulle hand rekening mee houden!?

Ook zulke recente feiten zullen ooit tot onze geschiedenis behoren, maar ze worden wel geschreven op het blad NU als vervolg op het blad VERLEDEN. En dit verleden spreekt boek-delen over een weliswaar tanend doch vastklampend machtsmonopolie.

Het door mij in een vorige (uitgelopen) zitting aangevoerde grondvest: de Donatio Constantini, bleek achteraf een pauselijke vervalsing! Maar dat is niet essentieel, deze Donatio werd/wordt door de Katholieke Kerk eeuwenlang aangevoerd om haar wereldse macht te verwerven en de oppositie hiertegen te bestrijden met een heel arsenaal banvloeken, bullen en dies meer, waartengevolge onder Pepijn de Korte de Restitutio Rei publicae tot stand kwam, wier wereldse pretentie haar culminatie vond in Bonifatius VIII “Ego sum Caesar, ego imperator”, met zijn drie pauselijke bullen:

1. Clericis Laicos waarin wereldlijke vorsten het recht werd ontzegt om op eigen gezag belastingen te heffen van de clerus.

2. Ausculta fili proclameert de superioriteit der paus over de koningen en geeft hem het recht om in wereldse aangelegenheden te interveniëren.

3. Unam Sanctam, die ieder schepsel op straffe van eeuwige verdoemenis tot ’s paus onderdaan verklaart. Slechts in 1885 nam Leo XIII afstand van deze ongehoorde pretentie ! Dus ná het Concordaat met Napoléon die de kerkfabrieken oprichtte in 1801.

Maar ten gronde bewees Dante Alighieri reeds in 1300 op scholastische wijze, met veel maiors en minors, welke parels ik hier niet voor de zwijnen wil werpen, dat er ook en vooral theologisch iets schortte zowel aan die wereldlijke machtsafstand van de keizer als aan die verwerving door de paus en zijn katholieke kerk. Ik kan U terzake de lectuur van zijn 'De Monarchia' warm aanbevelen.

Waarom moeten wij dan nu van die scheefgroei nog steeds de financiële gevolgen blijven dragen?

Niet ieder schepsel voelt zich in deze tijd nog schatplichtig aan de Kerk, cette Mère Sacrée.
Denk daar maar eens goed over na als ge deze uitgaven voor de kerkfabriek goedkeurt.

Enige geschiedkundige toelichting is niet besteed aan onze raadsleden: de meeste verkozenen des volks zitten tijdens de speech gewoon te keuvelen...

Punt 14: AFBRAAK ZWEMBAD GELMELEN EN WONING RODEBORGSTRAAT 11

Wat dit punt betreft verwijs ik naar mijn tussenkomst van vorige keer, slim gespeeld, maar vindt gij dat zelf wel kosjer ofte katholiek, laten verkrotten om subsidies binnen te rijven?

Is dit geen oneigenlijk gebruik? Sed, pecunia non olet. (maar geld stinkt niet)

Et propria manu subscribo sic,(en eigenhandig onderteken ik alzo)

Albert Leenaerts

Volgende spreker is nr. 32:

Punt 2: Verslaggeving Intercommunales

- Pidpa (en AWW): Wegens dalend verbruik, geachte voorzitter, college- en raadsleden, zo lees ik, wordt er bij Pidpa een prijsstijging in het vooruitzicht gesteld... (normaal zou men hier een prijsdaling kunnen verwachten!?)

Mag ik in dit verband de geachte bestuurders vragen hoever het staat met de fusieplannen tussen Pidpa en AWW? Die waren een vijftal jaren geleden al ver gevorderd en zouden een belangrijke vermindering van productie- en administratiekosten met zich meebrengen.

Is daarvan nog iets vernomen de laatste jaren?

Zowel schepen Adriaensen (AWW) als raadslid Hallemans (Pidpa) zullen deze vraag compleet negeren. Wat ons niet verwonderd van de schepen, wel van het NVA-raadslid. Bleek achteraf wel degelijk om een vergetelheid te gaan want Luc Hallemans is kort na zijn uitleg stilletjes rechtgestaan en is onze medewerker in de tribune komen vertellen dat er inderdaad opnieuw over fusie wordt gesproken binnen de twee waterintercommunales.... bedankt, Luc, is nu wel informatie alleen voor onze webstekbezoekers.

- Integan: Schoten wordt € 2.377.369 toegekend wegens overname cliënteel door n.v. Telenet. Is dit eenmalige pure winst voor de gemeentekas of staat daar b.v. ook een verlies aan dividenden tegenover voor de toekomst? Dit is me niet geheel duidelijk geworden bij het raadplegen van de toelichtingsstukken.

Frank Dillen (Spa) zal zijn uitleg starten met de verklaring dat spreker in de tribune beter zal moeten leren lezen (in de leer bij onze edelachtbare heer burgemeester, Frank?) en dist dan een onoverzichtelijke reeks cijfers en uitleg op... zodat we nu nog minder weten dan voorheen.
Ook Jos Meeus (VB-Vlott) en Eric de Swaef (Groen!Jos) vroegen nog verduidelijking. Frank beloofde de nodige info in te winnen en de raad daarvan in kennis te stellen.

- Crematoriumbeheer provincie Antwerpen: de bedragen worden hier aangeduid in "KEUR". Die 'K' staat hier voor 'duizend' mag ik aannemen, heer Voorzitter? - bevestigend antwoord van voorzitter Paul Valkeniers - bedankt voorzitter, drie nullen dus.

Vervolgens punt 14: Afbraak Zwembad

In het lastenboek onder deel III "Technische Bepalingen 4" blz. 11 "Signalisatie van de Werf" daar stel ik voor het volgende zinnetje toe te voegen:

"Mededelingen aan het publiek eentalig in het Nederlands"

zodat het weer niet verloopt zoals met de storende franstalige teksten op de bordjes voor het publiek bij de werken aan het gemeentehuis, waar we maanden hebben mieten wachten voor ze afgeplakt werden. Bespaar onze schepen voor Vlaamse aangelegenheden een boel geloop en geschrijf en plaats dat korte zinnetje vandaag meteen mee in het lastenboek.

Ik dank u.

Het lastenboek zal straks zonder één enkele opmerking goedgekeurd worden. Schepen De Veuster die we na de zitting uitleg vroegen vond de toevoeging totaal overbodig omdat hij in voorkomend geval toch dadelijk zal ingrijpen...


Bij de start van de zitting hadden we een reportagefotograaf te gast in de raad.

De brave man had blijkbaar weinig belangstelling voor het raadsgebeuren en beperkte zich tot het langs alle zijden fotograferen van de lege plaats van Marie-Rose Morel, onze door ziekte gevelde fractievoorzitster.


Onze fractievoorzitster mag dan wel voor een poosje uitgeschakeld zijn op de gemeenteraden, zij blijft politiek actief op haar blog marie-rosemorel.be . Een bezoekje meer dan waard!

De belhamelredactie wenst onze 'kopvrouw' een spoedig en algeheel herstel van die kwaadaardige ziekte.
Moed, Marie-Rose, erover!


schepen Vermeiren (Spa) kon de interpellatie van ons raadslid Verlinden maar matig appreciëren Eric de Swaef zal echter de kroon spannen met een warm pleidooi voor meer tolerantie!
Ook Harrie vindt de tussenkomst schromelijk overdreven... De interpellatie van ons raadslid Patrick Verlinden over de aanwezigheid van commerciële en franstalige folders in de Schotense bib werd niet in dank afgenomen door Kultuurschepen Vermeiren, burgemeester Hendrickx en minst van al nog door Groen!Jos-fractieleider De Swaef, die het nodig vond ons kartel een lesje in "tolerantie" te moeten geven... klik om Eric aan het woord te horen

"Waar is de culturele uitstraling" zo kwam onze edelachtbare H.H. tussenbeide "als er al geen foldertjes meer mogen liggen van cultuurmanifestaties" en jammer voor onze burgemeester maar hij citeerde zo o.m. 'AFRIKA! AFRIKA!' ...

Onze Harrie zal toch zijn ogen eens moeten leren gebruiken. Wij zien op die affiche reclame voor commerciële firma's, met op kop 'Proximus proudly presents', met "tickets from 24€" voor een magische circusshow in Antwerpen-Anvers (duidelijk meer Engels en Frans dan Nederlands) + nog een boel commerciële logo's... cultuurmanifestatie, edelachtbare? Pure commercie, als u het ons vraagt.


HOOGDRINGENDE KEUKENSTOEL...

Ons raadslid Leo Moeskops protesteert bij punt 9 (Afwerking Nieuwbouw Gemeentehuis) krachtig tegen het inroepen van art. 157 van het gemeentedecreet om snel nog wat vergeten spullen zoals klapstoelen, een keukenstoel e.d. bij hoogdringendheid aan te schaffen.

Volgens Leo is dit artikel gedacht om op korte termijn dringende en bewarende maatregelen te kunnen treffen bij onvoorziene gebeurtenissen zoals overstroming en brand.... om zo dus door snel ingrijpen bijkomende schade te vermijden.

Deze stoelenaankoop had via de geldende regels moeten gebeuren en niet via het misbruiken van art. 157 van het gemeentedecreet.


VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES

Met alweer een jaartje in overtreding eindelijk nog eens een verslaggeving. Dat moet een beestig zware taak zijn dat bestuursmandaat want geen één van onze intercommunalebestuurders is bij machte eraan te denken dat die verslagronde twee maal per jaar dient plaats te grijpen en niet één maal om de twee jaar....

De afwezige bestuurster, Maria Gysen - CIPAL, zal volgende zitting verslag uitbrengen.

Gerd Adriaensen - AWW Paul Valkeniers - Crematorium en IGAO
Annelies Verlinden - IGEAN 1&2 Frank Dillen - INTEGAN
Harrie Hendrickx - IKA Monik van den Bogaert - IVEKA

Achtereenvolgens:

Gerd Adriaensen - Antwerpse WaterWerken,
Paul Valkeniers - Crematoriumbeheer & IGAO,
Annelies Verlinden - IGEAN,
Frank Dillen - INTEGAN,
Harrie Hendrickx - IKA,
Monik van den Bogaert - IVEKA
en Luc Hallemans - PIDPA

geven toelichting bij het gevoerde beleid in de intercommunales.

Luc Hallemans - PIDPA

KOMEDIANTENREVUE ROND DIMMING NACHTVERLICHTING

Monik van den Bogaert heeft nu eindelijk de voordelen van een beperking van de nachtverlichting ontdekt.

Om dood te vallen: ons Monik (bij haar toelichting over IVEKA) pakt entoesiast uit met een daling van het elektriciteitsverbruik, van de onderhoudskosten én van de nachtelijke lichtvervuiling als straks misschien in Schoten die overdadige nachtverlichting na middernacht wat kan gedimd worden. (Er blijkt een nieuwe studie op til over het dimmen van de nachtverlichting, die in juni van dit jaar zou klaar komen... de studie weer niet verloren leggen, hee Monik)

Klap op de vuurpijl: ook Groen! heeft nu plots belangstelling en vraagt verdere info over deze manier van besparen... en zeggen dat onze nr. 32 in het verleden een verbeten strijd heeft gevoerd vanop de publieke tribune om deze besparingsmaatregel op de agenda te krijgen en hij werd hierin steevast tegengewerkt of genegeerd door het college. Elndelijk schijnt nu toch bij enkele raadsdleden het besef te groeien dat er iets gedaan moet worden aan die onverantwoorde verkwisting en vervuiling.

Dat zijn dus ettelijke jaren aan besparing verpatst, beste raadsleden, gewoon omdat jullie het altijd vertikt hebben te luisteren naar de voorstellen van het publiek.


GUNTER DE BOCK, DE VISIONAIR (of misschien de comical Ali?) VAN DE GEMEENTERAAD

In de publieke tribune moesten we ons schrap zetten want het vingertje van VLDer Gunter de Bock was weer in de hoogte gegaan: dat kon weer lol worden... Erg droogjes wist dit raadslid te vertellen (naar aanleiding van "een klein persoonlijk opmerkingske dat in de debatten geslopen was") dat het CDA in Nederland voorstander is van een subsidie ten belope van 250 miljoen euro om het plaatsen van dubbel glas aan te moedigen. (Totaal naast de behandelde kwestie! Maar Gunter tracht hiermee nog steeds het illegaal platgooien van een waardevolle villa - Ouwen brol ! - op Koningshof goed te praten. )

Alsmede dat zeer binnenkort in het Belgische staatsblad een koninklijk besluit zal verschijnen dat het BTW-percentage van 6% over gans het Belgische grondgebied zal invoeren voor de afbraak en wederopbouw van oude gebouwen ("stadskankers"). Gunter strooit hier kwistig data en artikels van koninklijk besluit en programmawet rond en besluit dat we ons gelukkig mogen prijzen dat deze gemeenteraad "gezegend is met een visionair".

O.K. een visionair dus, maar wat wij nu wel stilaan door hebben: naast die visionair ook een onverbeterlijk rancuneus kereltje.

In ieder geval OpenVLD-Schoten heeft daar een fameuze 'pak' aan gedaan aan zo'n fractieleider...