ZITTING 24 SEPTEMBER 2009

Vandaag niet minder dan 4 sprekers in de tribune! De drie eerste sprekers (van wijkvereniging Elshout) komen hun beklag doen over het uitblijven van afdoende maatregelen tegen de geluidsoverlast in hun wijk. (Punt 16: Samenwerkingsovereenkomst inzake plaatsing geluidschermen)

Fred Jacobs Jo Claeys 3de spreker

3 sprekers dus om de problemen rond de erg storende geluidsoverlast op Elshout in de kijker te plaatsen.

Ironisch genoeg bleken er ook problemen met de geluiden die via de micro in de zaal werden gestuurd. Bode Tony steekt een helpende hand toe.

 

microproblemen

Als laatste komt nr. 32 aan de beurt met volgende twee punten:

Punt 11: AANKOOP, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN EEN WEBSITE CULTUURCENTRUM SCHOTEN

10.000 euro, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, dat is geen peulschil in tijden van crisis. Maar dit lijkt me inderdaad wel een gangbare prijs voor het laten opzetten van een moderne flashy webstek met behoorlijk wat mogelijkheden en gadgets.

Vraag blijft natuurlijk of dit allemaal wel nodig is voor een webstek van een CultuurCentrum. Is het niet de inhoud die primeert en de overzichtelijkheid van de gebrachte informatie? En dat hoeft helemaal niet met die opvallende gradiënttoestanden, gesofistikeerde buttons en dito uitklapmenu’s…. dat kan ook sober en valt zo misschien nog beter op tussen al dat onrustig wemelende internetgedoe van vandaag.

Eenvoudig, overzichtelijk en in eigen beheer dus. Gewoon een voorstel van uw dienaar, waarmee er misschien een nul kan afgeknepen worden van dat hoge bedrag.

We horen het schepen Vissers (CD&V-NVA) enkele maanden terug nog zeggen
(zitting van 28 mei):

" 't is een algemene optie dat gemeentediensten geen aparte website hebben..."

Desalniettemin zal deze dure APARTE webstek met glans door de meerderheid
worden goedgekeurd en dus uiteraard ook door schepen Vissers
de schepen met het korte geheugen.

 


En vervolgens handelt onze nr. 32, net als zijn voorgangers, eveneens over de geluidschermen langs de E 19:

Punt 16: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE PLAATSING GELUIDSCHERMEN

Nog zo’n aderlating voor de gemeentekas: bijna 1 miljoen euro bijdrage voor een kleine 2 kilometer geluidschermen langsheen de E 19.

Het Vlaamse gewest had dat wel fijn bekeken met die minimum decibels voor vrijstelling van gemeentelijke bijdrage zo extra hoog te leggen! (met die 80 schuiven we al ‘stilletjes’ op naar de pijngrens).
Mijns inziens zal het geluidsniveau daar op veel plaatsen de 80 decibel wel overschrijden eens de HST door Schoten raast. (nu blijven we steken rond 60 tot 78)

De lawaai reflecties van die tunnelkoker zijn niet te voorzien en als gemeente zou ik nieuwe metingen eisen eenmaal de HST volop in gebruik is (en nadat natuurlijk onze brandweer eerst de verhakkelde stoffelijke resten van kameraad Louis Tobback heeft geramasseerd.)

Mijn voorstel: samenwerkingsakkoord met het Vlaamse gewest nu niet goedkeuren maar afspraken maken voor nieuwe decibelmetingen, kwestie van dat miljoen euro uit de brand te slepen voor onze gemeentekas. Met dank voor uw aandacht.


PLUIM VOOR FINANCIEPERSONEEL

Leo Moeskops (VB-Vlott) vindt het tempo waartegen ons bestuur begrotingswijzigingen blijft doorvoeren aan de hoge kant. "Straks kunnen we misschien vaststellen dat tegen het einde van het werkingsjaar bijna alle posten een aanpassing hebben ondergaan."

Ons raadslid Leo maakt ook de opmerking een gebrek aan demokratische controle te bespeuren... het toelichting verschaffen aan de raadsleden door de budgethouder en de ontvanger in raadscommissies en gemeenteraad kan beter.

Leo laat niet na onze financiële dienst te feliciteren die onder moeilijke omstandigheden haar werk naar behoren uitvoerde.

En hij somt op:

- de verhuis, extra bemoeilijkt door de brand in de containers.

- de opgelegde aanpassingen in de gemeentelijke boekhouding ingevolge het nieuwe decreet.

- de perikelen rond het diensthoofd.

- het vele extra werk door de talrijke begrotingswijzigingen.

Bij de stemming zal VB-Vlott zich onthouden.


even pauze om aan de geluidsinstallatie te knutselen Zoals hoger reeds gemeld ook vandaag weer enkele onderbrekingen om aan de manklopende geluidsinstallatie te werken.

GEMEENTELIJKE HOLDING ONDER VUUR (punt 6)

Voor 13 november 2009 dient er een beslissing te zijn inzake de kapitaalsverhoging van de Gemeentelijke Holding.
Die verhoging vindt geen genade in de ogen van de oppositie:

Eric de Swaef (Groen!-Jos) ontwaart hier een gebrek aan demokratische controle. De Gemeentelijke Holding heeft volgens hem in deze crisis zijn eigen incompetentie bewezen. Daarenboven zouden de gemeenten alleen belangstelling hebben voor het dividend. De groen!e woordvoerder wijst tevens op de grote risico's verbonden aan het hoge beloofde dividend van 13 %.

Piet Bouciqué namens VB-Vlott is de volgende spreker met enkele bezwaren.
De Vlaamse gemeenten helpen via de Gemeentelijke Holding wel om Dexia te redden maar daar staat geen verankering van Dexia tegenover, neen, volgens Piet blijft ook nu nog de zeggenschap overwegend in Franse handen.

Piet gooit vervolgens heel wat cijfers op tafel en besluit dat de geldstromen in de verkeerde richting lopen. In plaats van uit de holding naar de gemeente is het juist andersom: van de gemeente naar de holding.

De volledige oppositie is dus tegen de verhoging. Volgende maand zal de knoop doorgehakt moeten worden.


FLASHY CULTUURWEBSTEK (punt 11)

Ons VB-Vlott raadslid Koen Dillen steunde de visie van onze spreker: ook hij vond die 10.000 euro aan de hoge kant.

Niks aan te lievemoederen, ons bestuur vindt dat cultuur uitnodigend moet gepresenteerd worden, flashy mag! 10.000 euro is een eerlijke prijs....

In extremis probeerde Tim Willekens (VB-Vlott) ons bestuur nog tot betere (en goedkopere) gedachten te brengen door te verwijzen naar een vroegere uitspraak van onze jeugdschepen Maarten de Veuster (NVA) die de webstek van de Schotense jeugd liefst wou integreren in de gemeentelijke webstek... waarom ook niet de cultuurwebstek opnemen in de bestaande www.schoten.be ?

Ons VB-Vlott kartel heeft tegen deze hoge prijs gestemd.


VERDWIJNT ONZE BURGERVADER WELDRA IN HET NIETS ? (punt 16)

Er is veel kritiek te horen op de onvoldoende plaatsing van geluidschermen langs de snelweg E 19 naar Breda.

Er duiken vragen op om dit punt te verdagen, om nieuwe metingen te eisen, om onze burgemeester nog eens naar Brussel te sturen en te gaan praten met de bevoegde diensten... Enfin, Harrie ziet het niet zitten al die opmerkingen, hij wil nu goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, want hij vreest dat uitstel de hele zaak op de lange baan kan schuiven.... Ten einde raad grijpt hij terug naar een citaat van Elbert Hubbard dat hij reeds op de gemeenteraad van 29 november 2007 lanceerde i.v.m. dit dossier:

"Als ge kritiek wilt vermijden, doe dan niets, zeg dan niets, wees dan niets"

Dat kan dan behoorlijk problematisch worden voor onze eerste burger die het soms moeilijk heeft met kritiek verdragen...

Na een schorsing aangevraagd door ons kartel en onderling overleg wordt de overeenkomst goedgekeurd.

Hubbard

"To avoid criticism, do nothing, say nothing and be nothing."

Elbert Hubbard (1856-1915)


RUP-HAVENPLEIN ZORGT VOOR SPANNING

Ons kartel wil bij monde van Piet Bouciqué een tekst laten goedkeuren waarin de gemeente Schoten belooft niet te zullen overgaan tot onteigeningen van huizen of tuinen in de Fluitberg-, Zaat-, Kruispad-, Heikant- of Lossingstraat, noch in de Van Cauwenbergslei of Villerslei.

Schepen Nico Vissers (CD&V) houdt een lange uiteenzetting over de drie inspraakrondes rond dit Ruimtelijk Uitvoerings Plan. Hij wil dit punt verdaagd zien.

Schepen Els Empereur (VLD) oppert dat er nog helemaal geen sprake is van onteigeningen en dat het hele probleem draait rond de onterechte paniekzaaierij van één enkele persoon, voorzitter van een aangrenzende wijk. De schepen vindt dat de ontwerper rustig moet kunnen verder werken en de totaal verziekte discussies moeten stoppen.

Ook raadslid Eric de Swaef (Groen!) komt tussenbeide en bezweert het college in geen geval te zwichten voor de druk vanuit de bouwsector.

Ons kartel vraagt dan een schorsing van 5 minuten om overleg te plegen. Piet Bouciqué leest na de onderbreking een verklaring voor: "we zijn misschien iets te kort door de bocht gegaan, maar als de verklaring van schepen Empereur (geen onteigeningen gepland) mee in het verslag wordt opgenomen kunnen we ons daarin vinden."

Voorzitter Valkeniers stemt hierin toe en de oplopende discussie is voorbij.