ZITTING 29 JANUARI 2009

Even werd het publiek binnengelaten om 20u. Onze belhamel mocht zijn spreekrecht uitoefenen (over punten die vandaag niet meer aan bod zouden komen!) en prompt werd het aanwezige publiek terug aan de deur gezet. Er was een geheime zitting gepland (die alweer niet aan het publiek was medegedeeld. Waarover werd beraadslaagd - of werd er als rechtscollege gezeteld? - daarover tasten we in het duister. We kunnen u alleen zeggen dat we enkele malen onze gemeenteontvanger hebben opgemerkt vergezeld van zijn advocaat).
Geïnteresseerde burgers die waren opgedaagd voor de om 20u. aangekondigde openbare zitting moesten tot kwart voor één vrijdagochtend in de gang wachten tot hun opnieuw toegang werd verleend tot de raadszaal! De nog resterende raadsleden waren echter zo afgepeigerd dat voorzitter Valkeniers wijselijk besloot alleen enkele hoogdringende punten snel te behandelen en de rest van de agenda volgende week donderdag verder af te werken.
We kunnen u vandaag dus alleen de speech van onze belhamel aanbieden. Maar volgende week zijn we dan opnieuw present.

Punt 5: BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE KERKFABRIEK O-L-V KONINGIN

Geachte uitnemende en weldoende raadsleden, ter belering uwer harten wens ik U ex cathedra kond te doen van enige overwegingen betreffende de zoveelste buitengewone toelage aan de kerkfabriek Onzer Lieve Vrouw Koningin. Alsook wegens gedichtendag: in nomine sanctae et individuae trinitatis patris scilicet et filii et spiritus sancti.
Ik neem het woord namens vrijzinnigen, heidenen, ongelovige honden mitsgaders Thomassen, Antoinisten en afgodendienaren allerhande die onze multi-culturele gemeente rijk is, zoals residerende Druïden, Wahabieten, Boeddhisten, Shintoïsten, Animisten… noem maar op.

Waarom moeten hun aller stipendia bijna exclusief besteed worden aan de instandhouding van het Heilige Roomse Rijk? Moeten zij die historische last nog raadslid Erik Block onderbreekt onze spreker.langer torsen? Blijven wij naar Canossa gaan? Denk hier eens rustig over na in het licht ener oprukkende middeleeuwse openbaringsgodsdienst.

Keer daarom met mij even terug naar hét fundamentum dezer steenrots: de Donatio Constantini.
Volgens‘n keizerlijke beschikking van Caesar Flavius Constantinus Maximus et semper Augustus werden zijn wereldlijke rechten op het West-Romeinse Rijk overgedragen aan de Universele Hogepriester, de Allerheiligste Vader, Paus en Bisschop van Rome, Silvester I, en dit als Patrimonium Petri, waardoor deze laatste het primaat kreeg over alle kerken Gods, waar ook ter wereld : “Dat de heidenen hun nek buigen waar zij ook hun onderdanigheid plachten te betuigen aan het bewind ener aanmatigende aardse koning.” Voilà, da’s duidelijk.

Ik vertaal verder uit het Latijn: “En opdat de hoge pauselijke waardigheid niet inboette aan aanzien, maar veeleer in hógere ere sta dan de waardigheid van het aardse Imperium, en zich door krachtiger roem onderscheidde, ziet, daarom dragen wij niet alleen, zoals gezegd, ons paleis, maar tevens, zowel in de stad Rome en in Italië als in alle westelijke gebieden, alle provincies, territoria en steden over aan de meermalen geroemde allerheiligste Hogepriester en universele Paus Silvester, alsmede aan al zijn opvolgers als Paus, en vertrouwen dat alles, krachtens deze keizerlijke beschikking, en door onze majesteit rechtsgeldige verordeningen, aan de bevoegdheid en de zeggenschap van de voornoemden toe, en besluiten bij dezen dat het tot hun beschikking staat en tot in lengte van dagen aan de heilige Kerk van Rome toekomt.”

Ik zou u nog graag verder onderhouden over de Restitutio Reipublicae van Pepijn De Korte en het Concordaat van Napoleon, maar ik wou ook nog wat zeggen over

Punt 15: AFBRAAK ZWEMBAD GELMELEN EN WONING RODEBORGSTRAAT 11

Wordt dus gesloopt dit bijna laatste Imleriaanse oogmerk.

Nu spreek ik dus anders, en wel namens de Schotense Nationale Socialisten uit de Klarrewarre, genre opportunist, arrivist, ansjovist… en alle goed- en lichtgelovigen ter stede.

Proficiat, gemeentebestuur, ge hebt deze sporttempel zólang laten leegstaan en verkommeren, dat ge er zelfs krotbelasting op zult moeten betalen, maar anderzijds levert u dat een subsidie op van 90% wegens een  0% bezettingsgraad. Is dát allemaal wel kosjer ofte katholiek?

Er waren immers andere mogelijkheden, zelfs op sportgebied! Ik ga niet in herhaling vallen, maar kom nu niet af dat er asbest in het gebouw zat, dié sanering was al voorzien in de begroting van ‘97, en kom nu niet af met de corrosie der verankeringen (o.a. bij de spouwmuren), dié kon gestopt door de chloor te bannen, en kom ook niet af met slecht geplaatste leidingen, bekabeling of centrale want die hoge normvereisten waren enkel opgelegd bij ‘n zwembadfunctie.

Nu krijgen we hier alweer een woningbouwproject in onze maag gesplitst. De burgemeester had gelijk in zijn verkiezingspropaganda: Ge zult Schoten niet meer herkennen, jaja, vaneigens maar de Schotenaar had zich dit toch lichtelijk anders voorgesteld,
et propria manu subscribo.
                                                                              Albert Leenaerts.

                                                                             
                                                                             
Agenda uitpluizen.... en wachten maar...
belangstellenden zijn noodgedwongen terug naar huis

 

de aanwezige kunstwerken bestuderen....

de gesloten deur van de raadszaal in 't oog houden...

daar mocht het publiek zich uren lang mee vermaken !

 

Ingang raadszaal

Schotense gemeenteraad na middernacht

 

....om dan uiteindelijk, een stuk na middernacht,
enkele minuutjes lang
de afgepeigerde raadsleden te mogen aanschouwen.

Tot volgende week, beste internauten.


 

 

Donatio Constantini. (Schenking van Constantijn)

 

Romeinse munt met afbeelding keizer ConstantijnHet betreft een rond 750 vervaardigde - vervalste - oorkonde, die in 315 door keizer Constantijn aan paus Sylvester I geschreven zou zijn. Uit dank voor zijn genezing van de melaatsheid zou Constantijn aan de paus het paleis van Lateranen hebben geschonken, het bestuur over heel Italië en het westelijke deel van het Romeinse rijk.

 

Keizer Constantijn op een Romeinse munt.

 

Paus Sylvester I en keizer Constantijn

 

 

 

 

Uit de vaticaanse musea een schilderij (16de eeuw) van de hand van Giulio Romano (1499 - 1546) met links paus Sylvester I en rechts keizer Constantijn.

 

 

Constantijn schenkt de Paus een deel van het Romeinse rijk.

 

 

 

 

 

Keizer Constantijn de Grote draagt een deel van zijn macht over aan Paus Sylvester I, de 'Donatio Constantini' ook 'Constitutum Constantini' genoemd.

Werk van een onbekende meester.

 


 

 

Terug naar belhamel's tekst