ZITTING 26 JUNI 2003

Ons 32ste raadslid voelde zich rechtstreeks geviseerd door de voorgestelde inperking van het spreekrecht (er mogen voortaan nog slechts 2 agendapunten per spreker behandeld worden). Hij was dan ook zeer scherp in zijn betoog.

Punt 6: AANPASSING REGLEMENT SPREEKRECHT

Nr. 32 ging direct in de tegenaanval en stelde dat de vroegere beloftes van uitbreiding spreekrecht nu wel duidelijk naar de Griekse kalenden worden verschoven.

“I.p.v. een dikke proficiat voor mijn interesse, opzoekingswerk en betrokkenheid bij het gemeenteraadsgebeuren krijg ik het deksel op de neus en word gekortwiekt.”

Ook de aperte beschuldiging tegen zijn persoon ( misbruik van het spreekrecht !!) zowel in de toelichtingsstukken als in de gemeentelijke brief aan de gouverneur lag hem zwaar op de maag:
"hier en nu zou ik graag vernemen hoe, waar en wanneer u een dergelijk misbruik hebt vastgesteld”
vroeg hij aan het schepencollege.

ANTWOORD OF REACTIE: (van schepen Pauwels vld)

De schepen verwees naar het schrijven van de heer gouverneur die preciseerde dat interpelleren het voorrecht moet blijven van de raadsleden en aangezien nr 32 aan de lopende band ‘interpelleert' bespeurt schepen Pauwels duidelijk misbruik. Wat nu eigenlijk het verschil is tussen ‘interpelleren' en ‘vragen stellen' (zoals toegelaten door het reglement op het spreekrecht) kwam niet duidelijk uit de verf.

Vervolgens kreeg raadslid Dieltjens (spa) een vraag voorgeschoteld:
“van dit geachte raadslid wens ik te vernemen hoe, waar en wanneer ik de sereniteit van de zitting in het gedrang heb gebracht.”

ANTWOORD OF REACTIE: (van raadslid Dieltjens)

R Dieltjens: - - - - - - - - - - - - - (onbeweeglijk naar de zoldering starend)

Nr.32: Mijnheer Dieltjens, ik heb u een vraag gesteld en volgens het gemeentelijk reglement bent u verplicht te antwoorden.

R Dieltjens: - - - - - - - - - - - - - (onbeweeglijk voort naar de zoldering turend.)

Raymond Dieltjens

Het bleef dus stil, hij gaf geen kik. Bij de behandeling van dit punt 6 in openbare zitting had kameraad Dieltjens zijn tong echter teruggevonden (op dat moment hoeft hij immers geen repliek meer te vrezen van onze nr. 32, die moet zwijgen tijdens de zitting. Moedig is anders vanwege deze rooie sereniteitsridder).
Hij fulmineerde tegen individuen die op ondemokratische wijze de sereniteit van de zittingen verstoren, die misbruik maken van het systeem, het niveau van de zittingen naar beneden halen en dat allemaal (denigrerend verder perorerend) door een restant van een mislukt partijtje!!

Ziezo, deze superdemokraat had zijn zegje gehad, nu maar hopen dat zijn gestaag krimpende Schotense socialisten het in 2006 niet moeten afleggen tegen dat mislukt partijtje der onafhankelijken! (Toegevoegd okt. 2006: Veroverde zetels: SPA 3 - Vlott 3 )

Bon, volgende punt:

Punt 13: HET ONTBEENDEREN VAN DE PARKEN P & E
( = het opgraven van stoffelijke resten op de gemeentelijke begraafplaats. Dit om ze in een collectieve knekelput te dumpen)

ONS VOORSTEL: “Wat de ethische kant betreft kunnen we kort zijn: SCHANDALIG zoals dit in Schoten gebeurt. Een kerkhof omwoelen met zware graafmachines en menselijke resten op een industriële wijze behandelen en vervolgens in een centrale knekelput dumpen dat kan en mag niet in een samenleving die nog een greintje respect heeft voor zichzelf en zijn overledenen.

Daarom stel ik voor:

A: onderzoek naar de noodzakelijkheid van ontbeenderingen in het licht van het groeiende aantal crematies.

B: Uitkijken naar alternatieve, plaatsbesparende wijzen van begraven.

C: Bij nijpend plaatsgebrek: kleinschalige en respectvolle ontbeendering zonder industriële aanpak.

D: Streng toezicht op de naleving van alle bepalingen en voorschriften uit het lastenboek.

En onze Nr. 32 ging verder:

“Onze gemeente gaat bijna 3 miljoen oude franken moeten betalen. De streng gereglementeerde manier van werken met tal van restricties, inderdaad dat kost geld, véél geld. Daarom kan het niet door de beugel dat de aangeduide aannemer alweer het lastenboek zou negeren en er een weekje industriële grondwerken van maakt EN desalniettemin de miljoenen opstrijkt voor een werk dat ANDERS EN GOEDKOPER is uitgevoerd dan was overeengekomen.”

Om dit punt af te sluiten deed onze woordvoerder nog een warme oproep naar de aanwezigen om, nu het kerkhofbeheer een Vlaamse materie is geworden, aan te dringen bij hun partijgenoten Vlaamse parlementariërs een regeling uit te werken die voor eens en voor altijd deze onmenselijke industriële manier van lijken behandelen uitschakelt.

“Vlaanderen is een beschaafd land en hoeft niet langer aan Belgische ziektes te lijden. Wij Vlamingen hebben respect voor onze en andermans doden, zelfs voor de graven van onze tegenstrevers”

Vervolgens gaf onze spreker 3 schrijnende voorbeelden van hoe Franstaligen Vlaamse graven ‘behandelden' in het verleden en toen hij aansluitend de slogan “La Belgique sera latine ou ne sera pas” lanceerde was de maat vol voor wn. burgemeester Hendrickx: afsluiten a.u.b.

Onze nr 32 rondde dan af met de oproep om te breken met de oude Belgisch-Latijnse geplogenheden en te zorgen voor eigen Vlaamse normen die wel degelijk rekening houden met de menselijke waardigheid.

Punt 14: ONDERHOUD MARKTPLEIN

Ons raadslid 32 hield een opgemerkt pleidooi voor het behoud van de twee lindebomen op het marktplein.

Tijdens de zitting van 24 april l.l.(punt 17) heette het nog dat de boomstructuur van de nieuw aan te planten platanen beter tot zijn recht zou komen zonder deze lindebomen. Welnu, de aanplant van die platanen is ondertussen geschrapt en blijft alleen nog het verwijt dat die twee lindes de fonteinwerking zouden storen.

Onze woordvoerder was zeer formeel:

“Als dat echt zo is dan is er slechts één oplossing: de fontein aanpassen maar in geen geval de bomen kappen. Dorpsbomen die reeds enkele decennia het wel en wee van ons marktplein delen laten we staan, we zijn geen barbaren”

ANTWOORD OF REACTIE: (van wn. burgemeester Hendrickx)

“De architect heeft geen bomen voorzien.” (punt, amen en uit!)

Weg dus met die bomen, jaja dat is die edelachtbare politicus die in zijn verkiezingspropaganda wat graag hoog opliep met zijn groen Fingerspitzengefühl !