Nota voor onze bezoekers in 2012(en later):
Inderdaad u is terecht gekomen op een pagina van 6 jaar terug. Een pagina die echter nog niks aan actualiteit heeft ingeboet, gewoon omdat er de voorbije 6 jaar niks veranderd is aan de hoge aanslagvoet der opcentiemen onroerende voorheffing. En dit ondanks de beloften van VLD en CD&V om zo snel mogelijk terug te keren naar een redelijke aanslagvoet die de vergelijking met buurgemeenten kan doorstaan....

MINDER BELASTINGEN
VOOR DE SCHOTENAAR?

wat krijgen we nu? onze edelachtbare kan niet meer rekenen!

Wat ziet ons oog daar, edelachtbare? Minder belastingen voor de Schotenaar??? En wij die dachten dat gij een krak waart in de rekenkunde!

De verkiezingskoorts moet wel hoog opgelopen zijn om zo'n kwakkel te durven lanceren; en dan nog op de frontpagina van uw CD&V-D!RECT!

Niemand zal ontkennen, ook uw lastige belhamels niet, dat het op budgettair en finacieel vlak uiterst moeilijke tijden waren voor onze gemeente de voorbije 6 jaren en dat gij als schepen en burgervader, verantwoordelijk voor de gemeentefinanciën, eigenlijk nog niet van de slechtste hebt gepresteerd... maar dit geeft u niet het recht een loopje te nemen met de waarheid: thans betalen we MEER belastingen, ja veel meer.
En de 3 vorige jaren hebben we zelfs SCHANDALIG veel meer mogen betalen, dat zijn we niet vergeten!
Voor dit jaar (niet toevallig het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen!) dus een daling van 1.400 naar 1.175 voor de gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing, een "forse" daling, althans volgens uw rekenkunde ...

Volgens die rekenkunde dus moesten we van die hoge opcentiemcijfers al meteen 300 aftrekken ter compensatie van de opgeschorte urbanisatiebelasting, rijkelijk veel als u het ons vraagt, waarschijnlijk gebaseerd op de sedert 2002 fors verhoogde urbanisatiebelasting (maal 2,4 !! stiekem profiterend van de verwarring rond de omschakeling van Bef naar €) en aangezien u het in uw artikel steeds over de voorbije 6 jaar hebt, durven wij voorstellen slechts 125 opcentiemen af te trekken, zijnde de urbanisatiebelasting in het jaar 2001. Zo komen we dus op 1.050 opcentiemen in plaats van 875.

En wat doen we vervolgens met de rioolbelasting die vanaf dit jaar uit de onroerende voorheffing verdwijnt omdat ze via de PIDPA-factuur zal aangerekend worden?
+ 15O opc. (uw 300 gedeeld door twee, want bij de afschaffing nam de rioolbelasting de helft van de urbanisatiebelasting in) dit komt overeen met 1.200 opcentiemen.

Is er nog de ELIA-heffing ten bate van de gemeentekas, heffing die aangerekend wordt op onze energiefacturen, en nog tot 2008 loopt...

Wij komen dus tot een stijging, gevoelige stijging van de gemeentelijke belastingdruk o.m. via de opcentiemen onroerende voorheffing (tot 2002 'slechts' 775)... wie dat "MINDER BELASTINGEN VOOR DE SCHOTENAAR" noemt moet hoge koorts hebben, waarschijnlijk verkiezingskoorts.

In onze rubriek 'NOTEN KRAKEN' vindt u een meer uitgebreide commentaar bij de evolutie van de onroerende voorheffing in de voorbije 6 jaren, vergezeld van een practisch voorbeeld.

Om af te sluiten nog een vergelijkende tabel met de opcentiemen 'onroerende voorheffing' in de omliggende gemeenten. Weet dus dat financiespecialist Harrie Hendrickx er in geslaagd is zonder noemenswaardige kleerscheuren de brave Schotenaar verschillende jaren het dubbele(!) te doen neertellen in vergelijking met enkele buurgemeenten!
Puur uit schrik voor een electorale afstraffing is de aanslagvoet net vóór de verkiezing dan met veel bombarie wat naar beneden gebracht... staalhard ontkennend dat die daling grotendeels teniet werd gedaan door het eruit lichten van de rioolbelasting die voortaan via de PIDPA-factuur zal geïnd worden.

 < nogmaals ter herinnering: bij de start in 2001 stond de teller voor Schoten op 775 !! >

  2005 2006

Brasschaat

900

900

Brecht

745

745

Schilde

700

700

Schoten

1.400

1.175

Wijnegem

1.175

1.175

Wommelgem

700

700

Ondertussen wordt er stiekem verder aan lastenverhoging gewerkt: de Elia-heffing* zal langer dan voorzien van kracht blijven, terwijl tijdens de gemeenteraadszitting van 1 maart 2007 de gemeentelijke saneringsbijdrage op onze PIDPA-factuur werd verhoogd. Meer uitleg hierover >

*  Via VRT-radio bereikt ons op 20 juli 2007 het bericht dat  Kris Peeters, de kersverse minister-president van Vlaanderen, deze Elia-heffing nu toch zou willen afschaffen in 2008... houden zo!

Eilaas! Uit onlangse berichten op het VRT-nieuws (29 februari 2008) blijkt dat we ondanks deze belofte van afschaffing toch de Eliaheffing zullen blijven betalen.... We worden genaaid door onze eigen bestuurders, de intercommunales - zo meldt ons de Standaard (1 maart 2008) - en ook door Electrabel, maar dat zijn we gewend.

Het belooft in ieder geval weinig goeds over wie uiteindelijk zal opdraaien voor de 250 miljoen euro extra die onze regering bij Electrabel wil ophalen om de begroting in evenwicht te brengen...

Hola, we zijn nog niet rond: nog even melden dat uiteraard (!) de Belgische staat boven op de door Vlamingen te betalen Elia-heffing nog eens 21 % BTW heft ten bate van de eigen nationale kas. En maar lammeren die brave Vlamingen.