ZITTING 1 MAART 2007

Onze twee spreekrechtbeoefenaars zijn er alweer aan voor hun moeite, behalve een niets zeggend antwoord naast de kwestie op de vraag onder punt 5 (het vlug wegmoffelen van een artikel) viel er niet de minste respons of reactie te noteren vanwege het schepencollege.
Bij de raadsleden noteerden we Eric de Swaef (Groen!) die mee protest aantekende tegen de gang van zaken met dat (stiekem?) bijwerken van het door de gemeenteraad goedgekeurde punt 23 van januari rond de openbare verlichting in de wijk St-Filippus.

 

Punt 5: Verslag vorige zitting

Eén dag voor de zitting van 25 januari, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, had ik het punt 23 nog grondig doorgenomen, dat betrof toen “VERNIEWEN OPENBARE VERLICHTING WIJK St FILIPPUS” en vastgesteld dat daar onder artikel 3 aan de raadsleden werd voorgesteld de gedeeltelijke doving van lichtpunten na middernacht mee op te nemen bij de goedkering van dit punt 23.
Groot is mijn verbazing dat volgens het voorliggende verslag dit eenparig en zonder bespreking goedgekeurde punt plots nog maar 2 artikels blijkt te bevatten en er van doving  na middernacht dus niks meer is terug te vinden! (evenmin van een aanpassing van verkwistende accentverlichting)
Uit de talrijke gelijkaardige en deskundige tussenkomsten van voormalig Groen! raadslid Dirk Gadeyne heb ik goed onthouden dat dit zaken zijn die niet door de beugel kunnen: de toelichtingsstukken moeten tijdig en volledig ter beschikking liggen en mogen in geen geval nog vlug juist voor, tijdens of na de zitting gewijzigd worden, zeker niet wanneer het betreffende punt zonder verdere kommentaar of bespreking bij eenparigheid van stemmen wordt goedgekeurd.

Graag zou ik dan ook vernemen waarom deze tekst in het voorliggende verslag niet meer in overeenstemming is met het voorstel dat alle raadsleden hebben kunnen inkijken vóór de zitting en het als dusdanig dus ook zo moeten goedgekeurd hebben?
Waar is dat artikel 3 naartoe?

Een wat verwarde schepen Adriaensen zal straks in de openbare zitting aan de raadsleden (niet aan de vragensteller!) uitleggen dat het college geen afwijking wil van de algemene norm inzake verlichting en de nachtverlichting dus gewoon zal laten doorbranden in de wijk Filippus.


Vervolgens
Punt 25: Aanleg Urnenveld op Begraafplaats

Hier hebben we het bestek even tegen het licht gehouden en hebben in deel II B2 pagina 8 onder “algemene administratieve voorschriften” art. 25 § 2 gelezen: dat er geen bodembeheerrapport wordt opgesteld en de uitgegraven grond dus niet als bodem of bouwstof kan aangewend worden, toch moet de aannemer instaan voor het afvoeren van de niet te hergebruiken gronden naar zijn eigen stortplaats…
Dat ons bestuur weinig of geen problemen heeft met grootschalige grafschennis op ons kerkhof, dat weten we hier allemaal uit de schandalige ontbeenderingsoperaties van de voorbije decennia. Nieuw is nu dat ook nog kerkhofgrond met kleine menselijke resten naar een ordinaire stortplaats gaat afgevoerd worden (kleine menselijke resten die nota bene niet door de grootmazige zeeftrommels der ontbeenderaars konden uitgezeefd worden om in de centrale knekelput gedumpt te worden)
Een schoftiger beleid is al moeilijk denkbaar.

Hallucinant wordt dit bestek helemaal als we iets verder het volgende lezen (op pagina 12 onder hoofdstuk 4 “grondwerken” punt 1): Droog grondverzet: Een gedeelte van de uitgegraven grond wordt terug gebruikt voor de opvulling. Het overblijvend gedeelte moet niet afgevoerd worden en blijft ter plaatse.

Mijn voorstel luidt: werk deze verwarrende tegenspraak in het bestek weg door in art. 25 § 2 het afvoeren van de niet herbruikbare gronden naar de stortplaats van de aannemer volledig te schrappen en te vervangen door “met de nodige zorg ter plaatse uit te spreiden”

Met dank voor uw aandacht.

 

Volgende spreker is Albert Leenaerts, de brave borst is nog niet volledig hersteld van de frontale aanval op het spreekrecht tijdens de laatste VIRI-zitting...

Geachte raadsleden, ik ben belhamel Albert Leenaerts, geboortig van ’t Schoem en wonende in de Kruispadstraat, in Schoten dus, wat in ’t verleden niet van ieder raadslid kon gezegd worden. Mijn rijksregisternummer is  x x.x x.x x.x x.x x.x x.x x.x en ik wens tussen te komen op:

Punt 17: Subsidiereglement culturele verenigingen

Mijn belang in deze is:1) dat ik stichtend voorzitter was van de Alice Nahonkring met 700 aangesloten gezinnen en huidig voorzitter ben van de Neel Vingeroetskring.
                                          2) dat mijn schoondochter uit de vakbond werd gesmeten omdat ze op de VLOTT-lijst stond in kartel met het Vlaams Belang.
Daarom zal ik hier en nu gebruik maken van mijn democratisch spreekrecht, zolang Vlaams Belang er niet in slaagt daar een stokske voor te steken.
In Hoofdstuk III de gewone subsidie, Art 8. 2 algemene werkingssubsidie, § 3 puntenverdeling staat dikpunt 1 : aantal bestuursvergaderingen waarvan verslag wordt opgemaakt,
en dikpunt 2 : aantal actieve leden.

Dit wordt in 9.1 De aanvraag (voor subsidie), gepreciseerd als noodzakelijke elementen:
      2. de verslagen van de bestuursvergadering, en
      3. een ledenlijst (met vermelding van naam en adres).

Wel, dit willen wij dus niet. De cultuurdienst dringt er zélf op aan om de administratie te vergemakkelijken, en nu worden ze opgezadeld met 100den volledige verslagen! Gaan ze die allemaal lezen, 10 per vereniging, 1.000den bladzijden lang?  En heeft de cultuurdienst daar zonodig zijn neus in te steken, in die interne keukens? De verenigingen vragen het zich af.
Neem tenminste vrede met de dagordes i.p.v. de volledige verslagen!

Ook die gepersonaliseerde ledenlijsten vinden wij maar niks. Toen wij ooit ter gelegenheid van een boekbespreking met Bob Mendes aan de bibliotheek vroegen om zijn lezers aan te schrijven, botsten wij op de privacywet. Hoe zit dat hier?
Mogen wij in deze onverdraagzame tijden dergelijke lijsten zomaar doorgeven en leden aan vervolging blootstellen? Wat zegt onze juridische adviseur hierover? En de vakbond?

Punt 28: Uitbreiding Pidpa-leiding  
 
Ik ben….  nog steeds dezelfde en mijn belang in deze is: dat ik als eigenaar van een “wadi” in de Boekweitstraat desondanks toch nog moet betalen voor de riolering aldaar.
En nu moet ik alweer die meerkost ophoesten voor het politiekantoor: 29.826,95 Euro + een verhoogde saneringsbijdrage van 0,758 Euro/m³ die zelfs geleidelijk (stiekem dus) zal worden opgetrokken tot 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.
Kan er met al dat geld niet beter een kleinschalige waterzuivering worden aangelegd, want ondanks de geplande “wadi” (omdat er zoveel verharde oppervlakte bijkomt) is er blijkbaar toch nog nood aan een uitbreiding en verzwaring van de rioolcapaciteit om het bijkomende afvalwater weg te krijgen.
En waarom horen we niks over de sanering van de Boekweitbeek die liep van de gasketel, achter het Atheneum naar Vordenstein, waarmee ge heel wat rioolcapaciteit zoudt uitsparen?
Overigens blijf ik van mening dat dat politiekantoor-gasketel voordeliger ware geïntegreerd in het Rijkswachtdistrict Hemelakkers. Want, zoals gevreesd, komen er alsmaar RI-ANTere collaterale kosten bij.  
                                                                           


                 

STAF SEGERS IS NIET MEER

Begin februari is VB-raadslid Staf Segers overleden.
Na een kort in memoriam voorgedragen door fractieleidster Marie-Rose Morel namen de gemeenteraadsleden, op voorstel van voorzitter Valkeniers, rechtstaande een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van hun overleden collega.

Vlott-Schoten biedt de familie en kartelpartner Vlaams Belang zijn oprecht medeleven aan.
POTDOOF ?

Ofschoon ons college echt werk had gemaakt van dat punt 25 (Aanleg Urnenveld - zie onze tussenkomst hierboven) met niet minder dan elf "gelet op's" en "overwegende dat's" gaven diezelfde 'vlijtige' vroede vaderen en moederen plots niet meer thuis toen er vanuit de tribune werd gewezen op een overduidelijke fout en tegenstrijdigheid in het bijhorende bestek... een plotse aanval van collectieve doofheid?

Of zou daar iets anders kunnen achter zitten?


BELEIDSPROGRAMMA 2007 - 2012

Harrie H EE Gerd A KK
Maarten dV Nico V Luk vG Ann P
Met onze excuses aan nr. 9, maar Vera Smets zat helemaal weggedoken achter de spa-flessen....

Eén voor één hebben de schepenen hun uitgestippelde beleid voorgesteld. Vooral enkele advocaten hadden er een fraai stukje woordkramerij van gemaakt. Op een bepaald ogenblik liet voorzitter Valkeniers (VLD) zich ontvallen: "bedankt schepen A. voor de omstandige toelichting... gelukkig telt onze raad niet alleen advocaten!"
Aangezien het gedrukte beleidsprogramma niet tijdig was klaargekomen, werd op aandringen van Vlaams Belang de bespreking uitgesteld tot volgende zitting.

Enkele losse standpunten willen we u toch niet onthouden: Harrie Hendrickx (CD&V) kondigde aan met het kerkhof te willen evolueren naar een begraafpark. Langs zijn neus weg noemde hij Schilde een 'koekoeksgemeente' omdat de inwoners elders (moeten) gaan zwemmen.
Els Empereur (VLD) blijft volharden in de boosheid en drong voor de villaparken nogmaals aan op de creatie van kleinere kavels.
Kurt Kultuur (Vermeiren, SPA) laten we zelf aan het woord om het kernthema van zijn toekomstig cultuurbeleid aan te duiden.
Vera Smets (CD&V) kon enkel beloven de centen van de burger omzichtig te zullen besteden, geen lastenverlaging dus zoals HH de laatste tijd wel eens suggereerde.
Eric de Swaef (GROEN!) liet in een korte repliek verstaan dat de belastingen niet naar beneden kunnen, want dit zou de dienstverlening belasten....

Volgende maand, beste internaut, verneemt u op deze webstek meer over het beleidsprogramma.


GELUKZALIGE JAREN VOORBIJ !
Leo met vragen over budget 2007

Als dat zo verder gaat met raadslid Leo Moeskops dan gaan de meerderheidspolitici bezig met financiën nog lastige dagen tegemoet. Vanaf nu krijgen ze (in plaats van knikkebollende goedkeuring of enkele licht te ontzenuwen opmerkingen) pardoes een smak gefundeerde vragen en aanmerkingen op hun bord.

Ook dit maal was het weer raak onder punt 8: Budget 2007. Leo vroeg opheldering rond de investeringen afvalwater, aankoop voertuigen, evolutie kosten huisvuilophaling, maaltijdchèques gemeentepersoneel, inkomsten opcentiemen O.V. en personenbelasting.

Ja, de tijden dat edelachtbare Harrie kon volstaan met een rondje Blokpesten of zelfs met een rondje averechts filibusteren om zijn cijfers er met glans door te jagen, behoren nu eindelijk tot het verleden.
Klik hierboven op 'blokpesten' en 'filibusteren' om over de absurde stemming te lezen die H.H. uitlokte op 30/01/03 ten einde het toenmalige Blok publiekelijk belachelijk te maken en ook over dat kwartier lang gefilibuster (30/06/05) op de kap van het VB!WAT HEBBEN WE VANDAAG WEER BIJGELEERD ?

In de toelichtingsstukken vonden we dat inmiddels de beslissing is gevallen om de ELIA-heffing zeker nog tot 2010* te verlengen. Burgemeester H.H. heeft zijn spreekrechtbeoefenaars ooit berispt omdat die maar bleven doorbomen over deze belasting op de elektriciteitsfactuur (ten gunste van de gemeentekas!) "terwijl die toch afgeschaft was".
H.H. heeft dit in een volgende zitting wel gecorrigeerd (zonder excuses) met "afgeschaft wordt". Dat "afgeschaft worden" blijkt dus ondertussen erg rekbaar.

In een omzendbrief van 20 juli 2006 lazen we dan weer dat die ELIA-ontvangsten in de gewone begroting moeten ingeschreven worden met als libellering: "Andere specifieke subsidies (!) van de hogere overheden". Op dat ministerie zitten er dus cynische grapjassen: een belasting prompt uit onze zakken getroggeld een subsidie van de overheid durven noemen... voor niks beschaamd.

Ho, nog niet klaar met belastingen voor vandaag:de bovengemeentelijke én de gemeentelijke saneringsbijdrage op onze Pidpafactuur gaat alweer de hoogte in. Ons bestuur besliste de gemeentelijke bijdrage direct gelijk te schakelen met de verhoogde bovengemeentelijke. In de stukken lazen we dat onze burgervader niet happig was om direct het volle pond (= 1,4 maal de bovengemeentelijke bijdrage) binnen te halen voor de gemeentelijke saneringsbijdrage, maar die verhoging geleidelijk wil invoeren.

Toch een knagend geweten, edelachtbare? Want dat is allemaal goed en wel: zelf belastingvermindering (misschien!!) in het vooruitzicht stellen en met een blauwe coalitiepartner in de schuit zitten die de belastingen wil blokkeren... en toch weer stiekem een belasting verhogen (die uit de onroerende voorheffing werd weggetrokken!) en ze via de duistere omwegen van een waterfactuur uit onze beurzen snijden!

De fractieleidster van ons kartel, Marie-Rose Morel, heeft hiertegen scherp geprotesteerd, maar zij werd voor de tweede maal afgescheept door H.H. met het fabeltje dat dit helemaal geen belasting is maar een heffing op verbruiksgoederen... Enfin, lammeren moeten we in ieder geval.

Onze fractieleidster vroeg ook uitleg over die opmerkelijke zinsnede uit de toelichting waaruit bleek dat die tariefaanpassing van de saneringsbijdragen nu uitzonderlijk in de loop van het jaar mogelijk wordt omdat 2007 een jaar is "volgend op een verkiezingsjaar". Staalhard ontkende onze Harrie dat de verkiezingen ook maar iets te maken hebben gehad met de datum van invoering van deze heffing.
Op zo'n momenten zouden we onze edelachtbare toch eens graag op de leugendetector aansluiten.

* Toevoeging: Op 20 juli 2007 vernemen we op de VRT-radio dat de kersverse Vlaamse minister-president Kris Peeters nu toch beslist zou hebben de Elia-heffing nog dit jaar te beeindigen... is dat een klucht geworden met dat voortdurend schuiven met einddatum!

En inderdaad! Uit onlangse berichten op het VRT-nieuws (29 februari 2008) blijkt dat we ondanks deze belofte van afschaffing toch de Eliaheffing zullen blijven betalen.... We worden genaaid door onze eigen bestuurders, de intercommunales - zo meldt ons de Standaard (1 maart 2008) - en ook door Electrabel, maar dat zijn we gewend.

Het belooft in ieder geval weinig goeds over wie uiteindelijk zal opdraaien voor de 250 miljoen euro extra die onze regering bij Electrabel wil ophalen om de begroting in evenwicht te brengen...


KK (Kurt Kultuur) NEEMT OPPOSITIE IN DE TANG

Kurt Kultuur

KK (Kurt Vermeiren SPA) is geen uil, hij kent het ongenoegen en weerstand bij sommige oppositieraadsleden tegen het spreekrecht.

Handig heeft deze kersverse schepen hiervan geprofiteerd om de oppositie uit de bestuursvergaderingen te wippen van de adviesraad voor cultuur- en erfgoedbeleid.

Geen pottenkijkers meer bij onze Kurt !

Onder het mom van "goed bestuur wordt gehypothekeerd door spreekrecht beoefenende burgers" (amai, Kurt, gaat gij dat zinnetje voor uw achterban durven herhalen?) heeft hij die vergaderingen gewoon besloten gemaakt... en kunnen publiek of geïnteresseerde raadsleden van de oppositie er dus niet meer naartoe.

Het Vlaams Belang eiste nog de openbaarheid van die bestuursvergaderingen, desnoods zonder spreekrecht... mocht niet meer baten: grijnslachend werd deze eis afgewezen door de meerderheidspartijen.