NOTEN KRAKEN

 

Menig Schotens huisgezin kreeg de laatste jaren een bizonder harde en bittere noot te kraken: het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing!

  HONORE GEPLUIMD WOONT NU IN SCHOTEN.

Het ware verhaal van de lastenverhogingen in onze schone bloemengemeente.

Een informatiedienst, een informatieambtenaar, een gelauwerde informatiewebstek, een informatiemagazine en een wekelijkse infoactueel in de reclamepers... desondanks slaagt ons bestuur er niet in een duidelijk en waarheidsgetrouw beeld op te hangen van de schabouwelijke lastenverhoging via de onroerende voorheffing (belasting op het kadastrale inkomen). Integendeel, deze door u gefinancierde infokanalen worden doodleuk ingeschakeld om zand in uw ogen te strooien.

Wij, politiek onafhankelijken, zullen trachten dat zand er weer uit te peuteren...

NIET PANIKEREN !

Volgens uw burgemeester zou het slechts een lichte verhoging van 150 opcentiemen geweest zijn bij de vaststelling op 1.400 van de onroerende voorheffing, dit om wegvallende inkomsten en stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden (o.m. wegens bijkomende taken en opdrachten vanuit het Vlaamse en federale niveau naar de gemeenten doorgeschoven).

Plus nog een verhoging met 300 opcentiemen die echter volledig gecompenseerd zou worden door de opschorting van de urbanisatiebelasting. Grosso modo zullen deze cijfers wel kloppen (wij twijfelen in genen dele aan de rekenkundige capaciteiten van onze burgervader) maarrr
... zo is de rekening niet volledig:

zijn onze bestuurslui zo vlug al vergeten dat ze het jaar tevoren krek dezelfde argumentatie reeds gebruikten om ook toen dezelfde belasting met 175 opcentiemen op te trekken? (van 775 naar 950)
Lees in dit verband onze tussenkomst onder punt 5 van de zitting 30/01/03.* (onderaan dit artikel vindt u alle sterretjes terug voorzien van de nodige links voor een snelle navigatie)

En, edelachtbare, die aftrek van 300 opcentiemen om de urbanisatiebelasting te vervangen, is dat niet wat bij de haren getrokken als we weten dat de urbanisatiebelasting in 2002 nog fors werd verhoogd? (maal 2,4!)

Lees in dit verband onze tussenkomst onder punt 7 van de zitting 28/03/02. **  

Mogen wij onze berekening eens presenteren van het (sedert het aantreden van de nieuwe coalitie in 2001) gestaag stijgende kostenplaatje ‘onroerende voorheffing’? (Jaja, met de zich blauw belovende lastenverlagers van de VLD mee in de coalitieschuit!)        

START in 2001:        775 opcentiemen        

                 2005:      1.400 !  
minus 125 opcentiemen ter compensatie van de opgeschorte urbanisatiebelasting geeft dit een verhoging van 500 opcentiemen. (Wat voor een huisgezin met zeker geen al te grossele en luxueuze woning algauw een verhoging betekent van 200 à 300 euro!)

En het verhaal is nog niet compleet: kamer en senaat hebben ondertussen de Elia-heffing goedgekeurd! Heffing ten bate van de gemeentebesturen om de verliezen te compenseren veroorzaakt door de liberalisering van de energiemarkt. Uw elekriciteitsfaktuur kan hierdoor met 15 tot 25 euro stijgen.

2 maal mag u in Schoten dus afdokken om het wegvallen van inkomsten uit dividenden te compenseren:
1 maal via de onroerende voorheffing en een 2de maal via uw elektriciteitsrekening.  

Als absolute giller kwam uw bestuur dan nog aandraven met de triomfantelijke mededeling dat de aanvullende personenbelasting niet werd opgetrokken. Dat zou er echt nog aan gemankeerd hebben! Want die werd het jaar daarvoor verdraaid ook al verhoogd!

Inderdaad, edelachtbare:"Schoten blijft fiscaal vriendelijk". Niet panikeren dus... neenee... betalen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (deze laatste zinsnede werd op last van onze voorzitter Albert Leenaerts geschrapt als zijnde strijdig met de goede zeden en uitermate ongeschikt voor jongere internauten. Vloeken kan echt niet door de beugel op een beschaafde webstek.)  

Onze tussenkomst betreffende de laatste verhoging leest u onder punt 10 van de zitting 29/01/04.*** Korte commentaar ook nog onder het voorlaatste punt in de bruine tekst bij de zitting 24/06/04. ****  

Graag illustreren we deze uiteenzetting met een praktisch voorbeeldje. Het betreft aanslagbiljetten van één en dezelfde woning. Bemerk hoe het eindbedrag de laatste jaren met forse sprongen de hoogte ingaat.

Aanslagjaar 2000:

2000

 

Aanslagjaar 2001:

2001

 

Aanslagjaar 2002:

2002

 

Aanslagjaar 2003

2003

 

Aanslagjaar 2004

2004

 

484 euro min 275 euro is 209 euro min 25 euro urbanisatiebelasting die wegvalt geeft een stijging van 184 euro sedert het aantreden van de Schotense VLD, CD&V, SPA-coalitie. Stijging weliswaar niet uitsluitend en alleen te wijten aan de gemeentelijke belastingen: ook de jaarlijkse indexering van het kadastraal inkomen en de stiekeme verhoging van de provinciale opcentiemen in 2001 (ook mee goedgekeurd door VLD-provincieraadsleden!) spelen hierin een (weliswaar bescheidenere) rol.

Nog twijfels, beste bezoeker ?  Dan geven we u graag nog enkele concrete cijfers:

In 2002 bedroeg de opbrengst van de belasting op het kadastraal inkomen 5.138.268 euro.
Voor 2004 is een bedrag begroot van 9.601.839 euro !

Jazeker, u hebt goed gelezen: dat gaat inderdaad in de richting van een VERDUBBELING.

 


 

Uw bestuur maakt dus in 2002 gebruik van de verwarring rond de omschakeling naar de euro om in bleekblauwe, haast onleesbare piepkleine lettertjes op de rugzijde van uw aanslagbiljet de urbanisatiebelasting fors de hoogte in te jagen (maal 2,4!). Goed gezien van ons bestuur: kort daarna kan er dan gezwaaid worden met een hogere compensatieaftrek.

 

Urbanisatiebelasting 2001:

 

2001

Kijk even mee hoe handig toch deze belasting in alle stilte in één klap van 500 naar 1.200 oude Belgische franken per are wordt opgetrokken, midden in de verwarrende periode van omschakeling BEF naar EURO. (we hebben het contrast van de scans moeten bijwerken om het document leesbaar te maken op een computerscherm, zo flauw en onduidelijk was de druk!!)

Bemerk hieronder tevens hoe uw bestuur 'toevallig' vergeet achter de Eurobedragen de omrekening naar Franken mee te delen! Die omrekening was in de omschakelingsjaren nochtans algemeen verbreid op mededelingen aan het publiek....

Urbanisatiebelasting 2002:


2002


 

Ook in 2005 blijft de hoge aanslagvoet van 1.400 opcentiemen gehandhaafd.

Maar dan... komen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 in het vizier!

En onze heer burgemeester en zijn coalitiegenoten zouden bij deze bollekeskermis toch graag nog enkele stemmetjes overhouden: dus noodgedwongen einde 2005 een daling met 225 opcentiemen naar 1175. Vergezeld van de triomfantelijke mededeling dat we nu in Schoten met onze gemeentelijke belastingen onder het Vlaamse gemiddelde zitten.

Geef toe: maar een magere troost voor Schotenaren die nog een beetje kunnen rekenen en zodoende doorhebben wat een smak geld ze jaarlijks méér moeten blijven betalen.

En opgelet, beste lezers, vergeet van die 'forse' daling met 225 geen 150 opcentiemen af te trekken, zijnde het wegvallen van de rioolbelasting die niet langer in de onroerende voorheffing zal vervat zitten maar vanaf 2006 via uw PIDPA-factuur zal geïnd worden! U ziet het: een mager beestje dat lokmiddel ter gelegenheid van de verkiezingen. We durven zelfs zeggen: een dode mus. (Verlies tevens niet uit het oog dat u tot 2008 op uw elektriciteitsfactuur de ELIA-heffing krijgt gepresenteerd ten bate van de gemeentefinanciën)

Ondertussen is VLD-Schoten in haar burgerkrant van einde 2005 alweer aan het beloven dat ze de gemeentebelastingen zullen verlagen om zo opnieuw op het niveau van de ons omringende gemeenten te komen... en klaagt JONG VLD-SCHOTEN op hun webstek de hoge lasten aan en trekt speciaal van leer tegen de verschuivingen met belastingen... jaja, diezelfde VLD zit op federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk vlak mee in de kaas. Enig schaamtegevoel schijnt deze lui in genendele te hinderen.  

 

TERZIJDE: we herinneren ons ooit gelezen te hebben van een interpellatie in kamer of senaat over de opvallende verschillen tussen kadastrale inkomens in Vlaanderen en Walenland (uiteraard in ons nadeel, anders zou Belgie niet meer bestaan) en dat daar nooit een bevredigend antwoord op gegeven is. Kan iemand ons toevallig informatie doorspelen over dit onderwerp? Datum van de interpellatie? Naam van de interpellant? Andere gegevens? Dank bij voorbaat.


Om af te sluiten nog een vergelijkende tabel met de opcentiemen 'onroerende voorheffing' in de omliggende gemeenten. Weet dus dat financiespecialist Harrie Hendrickx er in geslaagd is zonder noemenswaardige kleerscheuren de brave Schotenaar verschillende jaren het dubbele(!) te doen neertellen in vergelijking met enkele buurgemeenten!
Puur uit schrik voor een electorale afstraffing is de aanslagvoet net vóór de verkiezing dan met veel bombarie wat naar beneden gebracht... staalhard ontkennend dat die daling grotendeels teniet werd gedaan door het eruit lichten van de rioolbelasting die voortaan via de PIDPA-factuur zal geïnd worden.

 < nogmaals ter herinnering: bij de start in 2001 stond de teller voor Schoten op 775  !! >

Gemeente 2005 2006

Brasschaat

900

900

Brecht

745

745

Schilde

700

700

Schoten

1.400

1.175

Wijnegem

1.175

1.175

Wommelgem

700

700

Ondertussen wordt er stiekem verder aan lastenverhoging gewerkt: de Elia-heffing* zal langer dan voorzien van kracht blijven, terwijl tijdens de gemeenteraadszitting van 1 maart de gemeentelijke saneringsbijdrage op onze PIDPA-factuur werd verhoogd. Meer uitleg hierover >

Via VRT-radio bereikt ons op 20 juli 2007 het bericht dat  Kris Peeters, de kersverse minister-president van Vlaanderen, deze Elia-heffing nu toch zou willen afschaffen in 2008... houden zo!

Eilaas! Uit onlangse berichten op het VRT-nieuws (29 februari 2008) blijkt dat we ondanks deze belofte van afschaffing toch de Eliaheffing zullen blijven betalen.... We worden genaaid door onze eigen bestuurders, de intercommunales - zo meldt ons de Standaard (1 maart 2008) - en ook door Electrabel, maar dat zijn we gewend.

Het belooft in ieder geval weinig goeds over wie uiteindelijk zal opdraaien voor de 250 miljoen euro extra die onze regering bij Electrabel wil ophalen om de begroting in evenwicht te brengen...


*Lees in dit verband onze tussenkomst onder punt 5 van dezitting 30/01/2003.
**Lees in dit verband onze tussenkomst onder punt 7 van de zitting 28/03/2002.
***Onze tussenkomst betreffende de laatste verhoging leest u onder punt 10 van de zitting 29/01/2004.

****Korte commentaar ook nog onder het voorlaatste punt in de bruine tekst bij de zitting 24/06/2004.