ZITTING 25 MAART 2010

leerlingen die verslag moeten uitbrengen over het verloop van de gemeenteraad

Een ganse schare leerlingen zal de publieke tribune vullen.

Hun opdracht luidt: verslag uitbrengen over de gemeenteraad.

Jos Vanthienen

Eerste spreker voor vandaag is de heer Jos Vanthienen die namens de bewoners van de wijk 'De List' komt waarschuwen tegen de mogelijke inplanting van een kansspelinrichting Klasse II aan de Bredabaan.

In een overzichtelijk betoog schetst hij de mogelijke overlast voor de omwonenden en wijst tevens op het gevaar voor jongeren om een gokverslaving op te lopen.... kortom de heer Vanthienen pleit namens de bewoners van "De List" voor het weren van deze gokinstelling uit Schoten.

Spreker heeft hiermede wel een stevige kei in de partijpolitieke kikkerpoel gesmeten, want even later bij de behandeling van dit punt 8 komt het tot een oeverloos gepalaver met als gevolg dat de coalitiesamenhang zwaar onder druk komt en het ter goedkeuring voorliggende convenant zowaar door een wisselmeerderheid wordt afgeschoten!

VB-Vlott samen met CD&V-NVA en Groen! stemmen NEEN.
SPA en VLD-LA (met de dood in het hart?) JA.

Volgende spreker, onze nr. 32, wordt aangemaand het kort te houden want voor het spreekrecht mag in totaal slechts 15 minuten uitgetrokken worden.... kijk, kijk, onze voorzitter kent toch iets van het huishoudelijk reglement! Alleen die passus met de verplichting de sprekers antwoord te geven schijnt hij nog niet onder de knie te hebben.

Nr. 32 spreekt over het milieujaarprogramma, programma dat voor het einde van de maand bij de hogere overheid moet ingediend zijn teneinde geen subsidies mis te lopen.

Punt 13: MILIEUJAARPROGRAMMA 2010


Een lijvige bundel, geachte voorzitter, college- en raadsleden, waar onze gemeentelijke ambtenaren behoorlijk wat tijd en energie hebben ingestoken en, laat het ons maar zeggen, hier een verdienstelijk programma hebben neergezet.

Enkele opmerkingen en vragen:

Onder hoofdstuk 6 is sprake van ‘Energieboekhouding’. Vergeefs heb ik hier gezocht naar de vroeger reeds in het vooruitzicht gestelde
energieboekhouding van de openbare verlichting…

Zeer eigenaardig, want ook over het terugdringen van de verkwistende heel de nacht op volle kracht doorvlammende straatverlichting is er ditmaal niets expliciet terug te vinden in dit programma. Ook niet onder 5.2.4 ‘Beleidskader Lichthinder’ en dit ofschoon Milieuraad en RaadsCommissie Milieu en Duurzame Ontwikkeling bij het in januari gepresenteerde ontwerp-milieubeleidsplan nog nadrukkelijk hebben aangedrongen op maatregelen ter zake!

Goed, we zullen maar hopen dat helemaal onderaan bij 5.2.5 ‘Actieve Sensibilisatie’ het zinnetje “Duurzaamheidsambtenaar zal een cursus openbare verlichting en vermijden lichthinder volgen” op termijn de geesten hier rijp zal kunnen maken voor substantiële energiebesparingen in plaats van ons schone belastinggeld met zakken vol euro’s nutteloos naar het Franse Suez te dragen.


Het schepencollege in zitting van 16 maart kondigt een milieuraad aan voor 22 maart waarvan de opmerkingen zullen meegenomen worden naar de RCMDO en de gemeenteraad. Ik heb heel de toelichtingsbundel uitgepluisd en omgedraaid maar geen opmerkingen gevonden. Een vergetelheid of gewoon geen opmerkingen geformuleerd?


Kijk, speciaal ter attentie van onze boomplantende schepen: het staat hier weer onder 8.2.4 "het aanplanten van streekeigen soorten" met als planning voor 2010:

- opvolging aanbod autochtoon materiaal
- verder realisatie van aanplanting met streekeigen soorten….

Mooi zo, wel jammer dat dit in de dagdagelijkse praktijk dode letter blijft. Uitzonderingen mogen best een keertje voor mij, maar met de voorbije aanbestedingen hebben we gezien dat de uitzondering de regel is geworden voor ons college.


Om te eindigen nog even naar bladzijde 69 onder 10.2.3 daar lezen we dat Schoten zich blijft uitsloven om 'fair trade' te promoten en zo het marktaandeel van linkselende wereldverbeteraars à la Oxfam omhoog te stuwen, hoogstwaarschijnlijk samen met de riante bonussen voor hun bestuurders en de exorbitante verloning van hun CEO.
Ik stel voor dit hoofdstuk te schrappen dit heeft niets te maken met ons milieu maar alles met marketingstrategie.


Nog snel even de vragen recapituleren want de voorbije maanden is het weer bijzonder droef geweest wat de reglementair verschuldigde antwoorden betreft:

- Hoever staan we met de energieboekhouding rond openbare verlichting?
- Waarom in dit programma niets expliciet over de energieverkwisting door onaangepaste straatverlichting?
- Waar zijn de opmerkingen van de milieuraad gebleven?
- Gaat ons college de hier geformuleerde goede voornemens inzake autochtoon plantgoed in de toekomst beter ter harte nemen?
- Is het niet wenselijk de passus rond 'fair trade' te schrappen?

da's dan voor volgend jaar in de raadzaal !

Derde spreker is onze Albert Leenaerts met twee agendapuntjes. Ook Albert wordt door de voorzitter aangemaand kort en bondig te zijn.
Onze Belhamel lanceert meteen het voorstel om net als in het Europese parlement een grote klok met secondenaanduiding in de raadzaal aan te brengen zodat iedereen zijn spreektijd stipt in de gaten kan houden. Voorzitter Paul Valkeniers:
" O.K., zal in het budget voor 2011 opgenomen worden."

Onze Albert zal na zijn spreekbeurt te horen krijgen dat hij net binnen de gereserveerde tijdspanne is gebleven... jaja, wij worden gechronometreerd! Erg selectief, want andere sprekers hebben daar geen last van!

Na afloop van zijn tussenkomst wist belhamel nog sarcastisch te melden dat hij al blij zou zijn mochten de verstrekte antwoorden even stipt bemeten worden, quod non.

Hier gaat hij dan:

Punt 6: TOEKENNING GEWONE TOELAGEN 2010

Geachte Raadsleden, bij de gewone toelagen voor werkingskosten, instrumenten, bijzondere inrichtingen enzovoort missen wij SAV.
De Schotense Atletiek Vereniging.
Kopen zij geen kogels en speren aan of richten zij de Scholencross niet in, enzomeer?

We zijn natuurlijk heel blij dat de renovatie van hun infrastructuur vorige zitting unaniem werd goedgekeurd en dat de dienstdoende voorzitter van deze gemeenteraad erop toezag dat de bijkomende vragen en opmerkingen vanuit de publieke tribune niet werden genegeerd, waarvoor nogmaals onze dank.
Ondertussen wachten wij nog steeds tevergeefs op enig antwoord betreffende onze vragen over De Riddershoeve van de zitting daarvoor.

Punt 13: MILIEUJAARPROGRAMMA 2010

Rapportage heet dit werkstuk, wat een schamel woord, gelardeerd met vele hoofdaccenten.
Ik stel er prijs op, of om in de stijl te blijven ‘ik houd eraan’, om enkele persoonlijke klemtonen te leggen:

    1: Het gratis op den Breker aanbieden van wegwerpluiers is afgelopen. Milieuvriendelijk? Maar hoe zit het met de incontinentiemiddelen voor zieken en behoeftige kinderen en bejaarden die thuis worden verzorgd? Dit is een zware, ook financiële, belasting.
    2: Vorig jaar werden er 45 zwerfkatten gecastreerd en 21 geëuthanaseerd (neem mij niet kwalijk, opgeruimd). Nu vinden wij poezen allemaal erg lief, maar vegetariërs kunt gij er niet van maken dus vinden wij dat terugzetten in de natuur geen goed idee want daar vormen ze dan opnieuw een bijkomende belasting die de al zo broze evenwichten verstoort. Hoe gaat ge die geit en die kool blijven sparen?

    3: De Behaagactie met klimmende hortensia’s, wilde wingerd en klimop is tof, mag zelfs uitgebreid worden met kamperfoelie, druivelaar, hop en reukerwten, maar is er al nagedacht over mijn voorstel om de honderden verlichtingspalen hiertoe nuttig aan te wenden?

    4: De fauna-uitstappers langs de vaart zijn er eindelijk gekomen, daar heb ik meer dan...10 jaar geleden al voor gezeurd, nu nog de berm- en boombruggen voor het kleinwild om de gevaarlijkste autobanen over te steken en we zijn op de goede weg. Bestaan daarvoor reeds concrete plannen?


Voorzitter Paul ValkeniersVoorzitter Paul Valkeniers

Advocaat Gerd Adriaensen specialist lastige vragen bedelven onder een nietszeggende woordenvloed.

Advocaat Gerd Adriaensen

Paul Theunis vandaag secretarisPaul Theunis


TERUGBETALING REISKOSTEN

Wie prijkt er hier (agendapunt 3) weer op de lijst van mandatarissen die kilometervergoeding vragen? Onze burgervader Harrie die duidelijk niet rondkomt met zijn riante loon van burgemeester.

Maar er is duidelijk beterschap: parkeerbonnetjes (zoals in het verleden) durft hij nu blijkbaar niet meer indienen. Dat was wat té opvallend.


MRM NEEMT ENKELE TOELAGEN ONDER DE LOEP

Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel heeft opmerkingen bij 2 toelagen (punt 6)
Eerstens de € 486.387,77 voor Spotoase Elshout (het intergemeentelijk zwembad) weliswaar vergezeld van de voorgeschreven documenten, maar toch behoorlijk veel geld "en spijtig dat we uiteindelijk alleen zullen kunnen delen in de verliezen..."

Schepen Els Empereur (VLD-LA) repliceert dat we na 5 jaar misschien toch kunnen participeren in de winst, hoewel dit niet zeker is omdat er nog tal van problemen hangende zijn, o.a. het feit dat er veel minder leerlingen komen zwemmen dan aanvankelijk werd ingeschat.

Voorts stelt Marie-Rose voor (zeer terecht!) de € 21.500 ontwikkelingssteun die we nu aan de NCOS-koepel kado doen over te hevelen naar de lokale initiatieven.

Eric de Swaef (Groen!) vestigt er de aandacht op dat de hogere overheid de som die we aan NCOS geven met 5 vermenigvuldigt en dat de GROS tenslotte achter deze opsplitsing in lokale en nationale initiatieven staat. Het groen!e raadslid neemt de kans te baat om nog eens te wijzen op de fameuze 0,7 % die op verre na niet gehaald wordt in Schoten....

Het voorstel van MRM wordt door de meerderheid en Groen! weggestemd.

Een moment van gespannen aandacht


OVER NAAR DE GOKTENT

Voorzitter Valkeniers (VLD-LA) stelt voor dat, om dit heikel punt 8 aan te snijden, eerst de fractievoorzitters het standpunt van hun groep zouden toelichten.

Erik Block (namens de CD&V-NVA-fractie) ziet te veel kans op hinder voor de omwonenden, vindt dat de gokverslaving moet ingedijkt worden en zijn fractie bij gevolg tegen zal stemmen.

Eric de Swaef (Groen!-Jos) sluit zich hierbij aan, hij vindt het onverantwoord dit goed te keuren.

Namens VB-Vlott sluit onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel zich eveneens aan bij de eerste spreker uit de publieke tribune. "Om principiële redenen willen we zoiets niet importeren in Schoten".
Onze fractie zal dus NEEN stemmen, goed wetend dat er aan de motivatie van die weigering nog serieus zal gesleuteld moeten worden om juridisch aanvaardbaar te zijn (werk voor de advocaten in het college!?).

Verrassend komt Frank Dillen namens SPA dan vertellen dat ze weliswaar niet gelukkig zijn met die inplanting maar ze toch zullen goedkeuren. Hij vreest namelijk dat een weigering de Schotense belastingbetaler wel eens veel geld zou kunnen kosten en er tenslotte toch passende sluitingsuren kunnen opgelegd worden en door controles de hinder voor de omgeving kan beperkt worden.... JA dus.

Gunter de Bock namens de blauwe fractie vindt het ook veiliger ("met alle begrip voor de spreker uit het publiek") de wettelijke voorschriften strikt op te volgen en de aanvraag dus positief te beoordelen. "Principieel kunnen we niet weigeren". Eveneens JA dus voor VLD-LA.

Vervolgens breekt een oeverloos gediscussieer los waaruit we u enkele markante uitspraken brengen.

Frank Dillen (SPA): "We hebben voldoende juridisch onderzoek verricht en hebben geen juridische argumenten gevonden om dit te stoppen".

Eric de Swaef (Groen!): "Het is moreel onverantwoord een gemeente te verplichten zoiets goed te keuren".

Paul Valkeniers (VLD-LA): "Met alle respect voor de morele en principiële bezwaren, maar we moeten de wetgeving proberen toe te passen".

Marie-Rose Morel (VB-Vlott):"Het is onze taak om jongeren te beschermen tegen gokverslaving. Mag ik van SPA en VLD een beetje politieke moed vragen?"

Voorzitter Valkeniers vindt nu dat de discussie lang genoeg heeft geduurd en gaat over tot de stemming. Zoals hierboven reeds aangehaald is de meerderheid uit mekaar gespeeld en wordt het convenant verworpen met 20 stemmen NEEN (VB-Vlott, CD&V-NVA en Groen!) tegen 6 stemmen JA (SPA en VLD-LA). Verworpen met een wisselmeerderheid dus.

Nog niet afgelopen! Op het einde van de openbare zitting zal de discussie opnieuw opvlammen en wel over hoe of door wie de definitieve motivering voor die weigering gaat opgesteld worden.

Uiteindelijk wordt beslist hierover niet te stemmen en het opstellen van de motivering, aangevuld met enkele door Marie-Rose Morel aangebrachte aandachtspunten, over te laten aan het schepencollege.

Met hoop op zege!


Schoten, waar verkavelaars thuis zijn !

VERKAVELING BORGEIND: "INTRIEST"

'Gratis grondafstand' en 'Wegen- en rioleringswerken op project Borgeind' twee agendapunten vandaag rond de schandalige verkaveling van dat stuk groengordel dat Borgeind altijd is geweest en dat 15 jaar geleden als gered voor de natuur werd verklaard door ons college, daar moest niks meer voor gedaan worden, ging dik in orde komen..... enige dwarsligger die deze 'blijde boodschap' wantrouwde was toen onze Albert Leenaerts die in de raad aandrong op betere waarborgen.

Vandaag was er slechts één enkele opmerking en wel vanuit Groen!
Eric de Swaef noemde het "intriest dat die verkaveling er was doorgekomen". O.K. dat is zo, maar AGALEV en nu Groen! hebben echt niet uitgeblonken in hun verzet tegen deze dubieuze verkaveling. Hij kreeg dan ook prompt antwoord van schepen Els Empereur (VLD-LA) die er fijntjes op wees dat die verkaveling eenparig was goedgekeurd.

De vastgoedlobby, met de hulp van gewiekste advocaten, heeft deze groene buffer dus uiteindelijk in zijn greep. Voor de Schotenaren als doekje voor het bloeden: een voetgangers- en fietsersdoorgang. En de gemeenteraad die het domein groen wou houden heeft er heel de tijd beteuterd en werkeloos staan bij kijken.

Klik HIER om naar de zitting van september 2006 te gaan waar onze medewerker eveneens de verkaveling Borgeind onder de aandacht van de raad bracht.

Ook in januari 2008 probeerde onze medewerker nog iets te redden, maar als dank werd hij zwaar getackeld door de schepen van ruimtelijke wanorde Els Empereur (VLD-LA). Om ook deze tussenkomst te lezen en een klankfragment te beluisteren: Klik HIER.


STRAATVERLICHTING: DE ANTWOORDEN

Die €140.000 die we jaarlijks naar Electrabel (Suez!) dragen voor de energie voor onze straatverlichting blijkt nu ook plots een zorg te zijn voor ons schepencollege, in zoverre dat er zelfs al bij Eandis zou aangedrongen zijn op voorstellen om het stroomverbruik te drukken. Dat is nieuw!

Frank Dillen (SPA) neemt ook het woord en verklaart zich bereid om nog eens extra aan te dringen bij Eandis.

Monik van den Bogaert (SPA) blijkt de opmerkingen van de milieuraad bij zich te hebben en begrijpt niet dat ze niet bij de toelichtingsstukken zaten.

De overige vragen van onze medewerkers rond het milieujaarprogramma werden gewoon genegeerd.


NIEUW TROTTOIR VOOR GEMEENTEHUIS

Groen! kan dan toch tussendoor eens plezant zijn !Voor een kleine 35.000 euro wil ons bestuur een nieuw trottoir leggen voor het gemeentehuis. Ons raadslid Patrick Verlinden (VB-Vlott) vindt die kosten niet verantwoord terwijl er nog geen visie is op de herinrichting van het marktplein. Hij stelt een globale aanpak voor.

 

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) betoogt dat daar geen budget voor voorzien is. De herinrichting van het marktplein is een taak voor de volgende legislatuur.... ondertussen kan wel de nutteloos geworden afslagstrook naar de Cordulastraat mee in het voetpad geïntegreerd worden. De schepen ziet tevens plaats vrijkomen voor het parkeren van ceremoniewagens en autobussen! (Waar precies is ons een raadsel... maar als een advocaat zoiets zegt zal het wel waar zijn, zeker).

Enfin, ons raadslid Patrick blijkt niet onder de indruk van de uitleg van de schepen en blijft het onverstandig vinden zoveel geld te spenderen aan iets wat achteraf misschien nog eens moet herlegd worden... wat bij Groen! raadslid Eric de Swaef (links op de foto) een ludieke opmerking ontlokt: "Het kost tenslotte maar de helft van de toiletten in het gemeentepark". Hilariteit in de zaal. (Even voordien was namelijk de volledige herinrichting van de 40 jaar oude toiletten in het park goedgekeurd voor ruim 75.000 euro)


ALLEEN ONDERGRONDS !

De Vlaamse regering is van plan de komende dagen knopen door te hakken om de vastlopende mobiliteit in het Antwerpse op te lossen.
Het Schotense college stelt daarom voor een bijkomend punt te agenderen waar dan een resolutietekst kan goedgekeurd worden om te eisen dat alleen een geboorde variant voor de A102 snelweg in aanmerking zou komen zonder op- en afritten.
Bovengronds en in sleuf wordt categoriek afgewezen.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) weet nog te vertellen dat Schoten zou willen deelnemen aan de besluitvorming en minstens een grondige studie verwacht als het A102 tracé zou gekozen worden als deeloplossing.

Onze fractie steunt uiteraard dit initiatief en spoorde tevens de leden van de meerderheid aan om hun partijgenoten in het Vlaamse parlement kennis te geven van het Schotense standpunt.

Frank Dillen (SPA) en Harrie Hendrickx (CD&V-NVA) beweren dat dit reeds gebeurd is, zij zouden hun parlementairen al aangesproken hebben... Nu ja, we kennen dat al van onze kleurpolitici: straffe taal gebruiken voor plaatselijk gebruik, kan er zo in Schoten wat stoom afgelaten worden en kunnen de partijgenoten in Brussel rustig hun 'goesting' doen.

In de publieke tribune hoorden we een rake formulering voor dergelijke gang van zaken: "operatie geslaagd - patiënt overleden!".


VOORTUINPARKEREN: NETELIG PROBLEEM

De openbare zitting wordt dan afgesloten met de actualiteitsvragen (variapunten).
Onze fractievoorzitster M-R Morel heeft weet van problemen met parkeerplaatsen ingevolge het nog steeds niet opgeloste voortuinparkeren. O.m. in de Laaglandlei.

Burgemeester Hendrickx (CD&V-NVA) vindt dat de gemeenteraad eerst een EENPARIGE beslissing dient te nemen in verband met dit aanslepend dossier alvorens er tot de actie kan worden overgegaan.


vlijtig het stemgedrag noterend

Alweer een advocaat aan het woordToemaatje:

Repelsteeltje Gunter dolblij dat hij met de raadsleden hun voeten kan rammelen! Het is noppes met de uitleg van ons REPELSTEELTJE.

Ofwel willen burgemeester en voorzitter de uitleg van Gunter de Bock voor zichzelf houden, ofwel heeft ons Repelsteeltje gewoon niet gereageerd op de vraag naar meer uitleg... wij blijven dus op onze honger zitten.