ZITTING 28 FEBRUARI 2008

Vandaag een bewogen zitting met een overvolle publieke tribune. Ons VB-Vlott-kartel krijgt zowaar haar op de tanden (eindelijk!) en heeft het de meerderheid bij wijlen echt lastig gemaakt.
Op het einde van de zitting zal de meerderheid weigeren een variapunt van onze fractie te behandelen (over 't Pallieterke dat maar niet in de rekken van de bib geraakt), variapunt dat conform het reglement werd ingediend... ja, ze zullen zelfs de zaal verlaten om de behandeling onmogelijk te maken.

Het spreekrecht werd ingevuld door onze twee traditionele sprekers.

 

Nr. 32 werd als eerste opgeroepen door de voorzitter.

Punt 2: VERSLAGGEVING DOOR BESTUURDERS INTERCOMMUNALES

In 2008, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, zal CIPAL Mid-Office ontwikkelen, programma dat zal instaan voor universele communicatie tussen de verschillende computersistemen en databanken van de onderscheiden bestuursniveaus.

Mag ik het geachte CIPAL-bestuurslid vragen of deze Mid-Office ook voor computersistemen bruikbaar zal zijn die op Europese Linux besturingssoftware draaien?

Zo neen, weet u of er bij CIPAL ooit een begin gemaakt is met een zoektocht naar de mogelijkheden om overheidsinformatica en de CIPAL e-government-oplossingen los te koppelen van de peperdure monopolist uit Redmond U.S.A.?

Antwoord alweer neen? Mag ik dan dringend vragen dit onderwerp op de eerstvolgende CIPAL-agenda te plaatsen?

Nu onze gemeente eindelijk tot het besef begint te komen dat er ook zoiets als vrije software bestaat en volgende maand zelfs een Digitale Tweedaagse inricht (21 & 22 maart) waar de voordelen van vrije software in de kijker zullen geplaatst worden, is mijns inziens het moment daar om ook te zoeken naar goedkopere wegen voor de overheidsinformatica en de door Europa alweer zwaar beboete Amerikaanse monopolist met zijn schandalig dure, virus- en crashgevoelige software terzijde te schuiven.

Het financiële plaatje van onze gemeente zou er wel bij varen en misschien verkleint alzo de kans dat ons bestuur, onder de auspiciën van de heilige Idesbald, ons opnieuw forse lastenverhogingen gaat opleggen.

Tenslotte kan ik niet nalaten ons college een dikke proficiat te wensen met dit initiatief om onze burgers deze hoogstnoodzakelijke voorlichting te verschaffen inzake vrije software. Goed zo !

Maria Gysen (CD&V-NVA) maakt er zich van af door straks gewoon het verslag van de laatste bestuursvergadering voor te lezen. De vragen uit het publiek schijnt ze niet gehoord te hebben. We hebben nu een maand gewacht en hebben ook geen schriftelijk antwoord bekomen...

De penningen oprapen, wees maar gerust, dat zal niet over het hoofd gezien worden.

Punt 4: TERUGBETALING KOSTEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN

Bij het overlopen van de ingediende reiskosten stellen we vast dat er slechts één lid van het college voor het eerste kwartaal van 2007 reiskosten heeft ingediend (voor bezoeken aan ministeriële kabinetten, intercommunales, studiedagen enz...) samen goed voor zo'n 620 km en enkele nog in allerijl bijgevoegde parkingbonnetjes en één toltunnelticket. Het betreft hier het collegelid dat 14 dagen geleden nog in de streekkrant voor wat betreft zijn gemeentelijk traktement op 'n slordige 75.000 euro werd getaxeerd... Inderdaad: uw burgervader H.H.(CD&V-NVA)

Mijn vraag is dan ook: waar zitten die andere collegeleden met hun onkosten, rijden die dan allemaal rond in een wagen van de gemeente? Of erger nog: hebben die misschien lak aan studiedagen en lobbywerk op ministerkabinetten ten bate van onze gemeente?

Ziezo, dat was de laatste vraag voor vandaag. Ik dank u voor uw aandacht.

Tweede spreker vanavond is Albert Leenaerts:

Belhamel Albert Leenaerts spreekt vanuit een overvolle tribune
Foto: Belhamel Albert Leenaerts spreekt vanuit een overvolle publieke tribune.


Punt 9: TOEKENNING GEWONE TOELAGEN 2008.

Geachte raadsleden, is dit nu een louter Belgische ziekte, of is ook Vlaanderen ziek in dat beddeke van het versnipperen der middelen en het overlappen van bevoegdheden, met uiteraard de daarbij horende dubbele werkingskosten;  wie echter niet op deze ‘kleintjes’ let, blijft geen vriend van onze kribbige schepen van financiën, dus: ‘en garde’.

Neem nu volgende toelagen:

b) VVV VOORKEMPEN ofte Toeristische Dienst Voorkempen. Werkingskosten 3.000 €.

ee) Vereniging van Openbaar Groen.  1.990 €.

gg) Toeristische Federatie provincie Antwerpen.  Werkingskosten 1.925 €.

En nu komt daar nog bij:

ii) Regionaal Landschap De Voorkempen, mét oprichtings- en werkingskosten voor 4.487 €. Alles samen nu al goed voor zo‘n slordig half miljoen oude BEFkes.

Over de onkostennota’s der vertegenwoordigende burgemeesters en schepenen wordt niet eens gerept, en we weten dat ook deze ‘kleintjes’ sterk kunnen oplopen: kilometervergoedingen, parkingkosten, tikets voor toltunnels enzomeer.

Maar da’s nog maar ‘n begin voor deze ‘nieuwe’ Voorkempen. In 2008/9 komt daar nog 0,15 € per inwoner/oppervlakte bij aan 80/20% , en daarna wordt dat 0,25 € per idem.
En wat krijgen we daarvoor in de plaats?  Twee Landschapskranten per jaar à 25.000 € per ex.
Overheadkosten voor het projectteam en wat landschapswerken.
        
Nu vraag ik u, is dit sop de kool wel waard?
De Vlaamse overheid Agentschap Natuur & Bos wordt ook nog eens gemolken voor 60% van de totale kosten, en die subsidie moet aangevuld met provinciale en gemeentelijke bijdragen.
        
Goed bezig, en wat zit er in voor ons? De ontsluiting van nog geen 500m antitankgracht als educatief concept en het natuurbeheer ervan, maar zelfs ons Fort van Schoten valt er buiten, want nog militair dienstig.

Trouwens, wat komen Antwerpen met Deurne, Berendrecht, Zandvliet en Lillo of de 16 andere gemeenten als Stabroek, Ranst, Wommelgem in onze Voorkempen doen? Of die gemeenten  uit het Land van Playsantiën, die zichzelf afficheren als behorende tot het groene ‘hartje’ van de Kempen? Betekent dat woord Voor-Kempen daardoor nog wel ‘n meerwaarde voor ons? Iets waardoor wij ons kunnen onderscheiden?  En wat met  ons Landschapspark  De Voorkempen?
        
De verantwoording kan ik helemaal niet volgen, nl: “Het verhogen van de streekidentiteit en het streekgevoel”!? Wellicht ’n katarakt-gevoel.  De tweede verantwoording klinkt al beter: “Het gemakkelijk genereren van middelen voor landschapsontwikkeling” Maar genereren waarvoor? Het laatste dozijn koeien aan Borgeind staat te loeien tegen alweer een verkaveling kazernewoningen die er eigenlijk niet mocht komen.

Van de rest der doelgroepen dezer ‘nieuwe’ Voorkempen: landbouw, jacht, natuur, toerisme & recreatie, blijkt alleen dat laatste voor ons nuttig, en daarvoor hebben we reeds de  VVV Voorkempen, mét werkingstoelage, die volgend jaar 60 jaar bestaat en gelegen in ’s Gravenwezel, vlakbij, in de echte Voorkempen, naast de Academie voor streekgebonden gastronomie.
        
Kan onze Schepen van Voorkempense aangelegenheden mij het prangende nut van deze onderscheiden werkingstoelagen even toelichten?


Maria Gysen Annelies Verlinden
Maria Gysen (links) en Annelies Verlinden (rechts) geven uitleg bij de werking van de CIPAL- en IGEANintercommunales.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD ONDER DE LOEP

Ons raadslid Leo Moeskops maakt bezwaar tegen de voorgestelde veranderingen inzake stemprocedure.(Agendapunt 6) Hij beroept zich op art. 100 van de nieuwe gemeentewet en vindt dat het demokratisch en individueel stemrecht moet gewaarborgd blijven, dus zeker niet mag vervangen worden door een 'stilzwijgend vermoeden van instemming'.

Eenparige goedkeuring notuleren als geen enkel raadslid uitdrukkelijk de stemming vraagt is volgens Leo niet in overeenstemming met de wet.

De raad besluit punt 6 uit te stellen en advies in te winnen bij de hogere overheid.


DURE VOGEL EN NIET IN ORDE

Onder punt 9 (toekenning gewone toelagen 2008) kwam ook SportOase Elshout aan de beurt met een toelage voor werkingskosten intergemeentelijk zwembad van 500.312 euro... jammer voor de meerderheid, maar de wettelijk voorgeschreven documenten die aan de gemeenteraad moesten worden voorgelegd waren niet te vinden in de toelichtingstukken. Onze fractie eiste bij monde van Leo Moeskops de voorlegging van de nodige documenten vooraleer de toelage goed te keuren.

Burgemeester trachtte in extremis nog het tij te keren door te wijzen op de hoogdringendheid en eventuele nalatigheidsinteresten maar nadat ook onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel op haar beurt de puntjes op de i had gezet werd er toch maar beslist geen risico's te nemen en werd de goedkeuring uitgesteld.... en dat is het begin van een ingewikkeld verhaal !

We doen hier een poging om het beknopt uit te leggen aan onze bezoekers.
Eerst moet u weten dat op het einde van deze zitting VB-Vlott vroeg een variapunt te behandelen (is zo voorzien in het reglement), maar deze vraag werd afgewezen door de meerderheid en ze werd verschoven naar het einde van de geheime zitting. Op dat eigenste ogenblik verlieten de meerderheidspartijen en Groen!Jos echter de zaal!

Ons kartel vond deze handelswijze van onze zelfverklaarde demokraten zo arrogant en brutaal dat er beslist werd op 12 maart een extra zitting in te lassen om dit variapunt alsnog te kunnen bespreken zoals het hoort. (Het variapunt betreft de reeds jaren aanslepende weigering 't Pallieterke in de rekken van de Schotense bibliotheek te leggen). Om de agenda niet te dun te laten uitvallen heeft ons kartel nog twee andere punten mee op die agenda gezet: het bewonersprotest rond de geplande sociale woningen aan de Marsstraat en de volgens burgemeester H.H. hoogdringende toelage aan SportOase Elshout.

De andere partijen stuurden hun kat en dus kon er niets gestemd of beslist worden wegens het niet bereiken van het vereiste kworum. Nieuwe zitting dus op 17 maart. Rond die tijd wordt een persmededeling gelanceerd door de 'demokratische' partijen opgesteld door een zekere JP (Jef Peeters, voorzitter CD&V ?) met het verwijt dat VB-Vlott geldverkwistende gemeenteraden samenroept zonder hoogdringende punten op de agenda... zodoende voorbijgaand aan de verklaringen van hoogdringendheid van hun eigen burgemeester en tevens de ware oorzaak wegmoffelend nl. het onbeschoft weglopen van de vergadering van 28 februari na eerst ook nog op flagrante wijze de reglementen aan hun laars gelapt te hebben.


NOGMAALS DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTEPERSONEEL

De gouverneur heeft laten weten dat deze code bij gebrek aan een stemming niet volgens het boekje is vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 27/9/07.

Opnieuw komt het tot een geanimeerde woordenwisseling waarbij Leo Moeskops (VB-Vlott) door voorzitter Paul Valkeniers (Open VLD) wordt bedacht met "een leerstoel juridische haarklieverij".

Marie-Rose Morel (fractieleider VB-Vlott) verdedigt haar partijgenoot en verklaart dat onze fractie zich geëerd mag voelen omdat we door de hogere overheid in het gelijk worden gesteld. Verder verwijst Marie-Rose naar haar voorstellen terzake in het verleden die stelselmatig werden afgewezen.

Zij vindt het dan ook betreurenswaardig dat de meerderheidspartijen nu de nietigverklaring door de gouverneur proberen te minimaliseren.


DE 'PUT' IN DE PAALSTRAAT

Over naar punt 19: Herstelling Paalstraat.
De zoveelste oplapping, opperde ons raadslid Jef Michiels (VB-Vlott). Volgens hem zou het veel goedkoper en ook vriendelijker voor mens en milieu zijn als de weg daar VLAK zou aangelegd worden.
Afremmen en optrekken aan de 'put' veroorzaakt immers belangrijk verhoogde roetuitstoot en leidt dus mee naar te veel fijn stof.

Ons vlijtig raadslid Jef had ter illustratie zelfs even het gewicht van goed bezette lijnbussen berekend: 14 ton voor het gewone type en 22 ton voor de gelede bussen... onvermijdelijk dat met zo'n zwaar vervoer de klinkers worden losgereden was zijn besluit.

De bevoegde schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) kan onze spreker volledig bijtreden en belooft een grondig onderzoek om tot een blijvende oplossing te komen. In het belang van de verkeersveiligheid moet de herstelling echter nu zo snel mogelijk uitgevoerd worden.