ZITTING 26 NOVEMBER 2009

Eerste spreker vandaag onder het nieuwe reglement is onze belhamel himself.

Punt 5: KERKFABRIEK MEERJARENPLAN

Geachte raadsleden, ik meen dat mijn betrokkenheid terzake hier in het verleden voldoende werd aangetoond, nu wil ik er desnoods nog aan toevoegen dat deze materie mij buitengewoon interesseert als gewezen misdienaar en klein-seminarist, als vlagger in Rome voor de heilige Picpus pater Damiaan én opgevoed zijnde met Sint Christoffel op mijn fietsbel.

Helaas kom ik nog veel te kort om de buitengewone werking der Kerkfabrieken te doorgronden, al wil ik mijn licht in deze ook hier niet onder de korenmaat houden.

Lees Art. 41 en volgende van het Decreet van 7 mei 2004 houdende de verplichting voor de kerkfabriek om binnen de 6 maand na de installatie van de gemeenteraad na de algemene vernieuwing van deze raad een meerjarenplan vast te stellen dat de financiële afspraken bevat tussen de kerkfabriek en de gemeente voor een periode van 6 jaar ingaande op 1 januari van het 2de jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

Ingevolge dit artikel werd er een meerjarenplan 2008 – 2013 ingediend waarop er nu reeds een budgetwijziging komt, opgesteld in afwezigheid der schepenen NicoVissers en Kurt Vermeiren en van gemeenteontvanger Herman Martens. Het betreft ‘n trapleuning en de aankoop van hard- en software.

Die trapleuning tot daaraantoe, maar die hard- en software? Is dit een investering of een exploitatie-uitgave?  We vinden niks terug onder 201 Aankoop materieel voor de eredienst, noch onder 202 Onderhoud materieel voor de eredienst, evenmin bij Uitgaven administratie.

Wat er wel staat, mijnheer X meldt: In kolom M heb ik dan als exploitatie-toelage 6.272 € ingevuld zodat N op nul komt, en van mevrouw Y:  op lijn K dient in feite het overschot/tekort expl. n-2 (8.184,72) ingevuld te worden.
Hoe kan zulks in Gods naam gecontroleerd worden door de geïnteresseerde burger.
Waarom stond deze uitgave niet in de oorspronkelijke meerjarenplanning? Hoe luidt de verantwoording hiervan of is er geen nodig? Wat zijn de juiste bedragen voor welk artikel en  hoe zit het met de eigen inbreng van de kerkfabriek? Of mogen slechts intimi ingewijd worden?

 

Punt 17: HUIS-AAN-HUIS OPHALING VAN TEXTIEL

Geachte raadleden, als ‘allezeleven’ huiseigenaar in Schoten meen ik dat dergelijke ophaling mijn deurtje niet ongemoeid voorbij zal gaan, waardoor mijn belang wordt aangetoond.

We weten allemaal dat de NGO- industrie in crisis verkeert. Volgens Thiery Debels in zijn boek ‘Hoe goed is het goede doel’ bereikt van elke donatie van 100 € uiteindelijk slechts 1 €  het einddoel in Afrika. Steeds meer geld gaat naar politiek lobbywerk. Zelfs het Europees Rekenhof uit zware kritiek op de wijze waarop die ngo’s hun geld uitgeven. Weet u dat er in Brussel 1.500 ngo’s om de Europese subsidiepotten heendraaien?

Dat we een bijkomende service willen aanbieden is prima, maar wij stellen ons vragen bij de doorzichtigheid en het ethische karakter van de aangewende middelen als we weten dat bvb; de bestuurders van Oxfam een verloning ontvangen van 115.769 € .

En dat zijn nog maar middenmoters op het nivo van Greenpeace en Amnestie of Terre des Hommes, terwijl Kerk in actie en Artsen zonder grenzen al rond de 175.000 € uitbetalen aan hun bestuurders. Het Rode Kruis zit tegen de 200.000 € en Unicef slaat alles met 371.459 € ofte bijna 15 miljoen BeFkes.

Zou ons College daar ook even mee willen rekening houden bij die toewijzing aan 1 of  2 verenigingen of bedrijven die willen inzamelen voor een goed doel?  War Child bijvoorbeeld kan die klus klaren met een bestuurder van 87.600 € ofte 4 keer minder dan Unicef.

Nota van de redactie:
Denk vooral niet, beste bezoeker, dat het alleen de bestuurders zijn die aan de haal gaan met uw milde steun.
In 2006 nog bracht het Britse ActionAid een onthutsend rapport uit betreffende de zogenaamde 'adviseurs'. Op basis van officiële cijfers kwam ActionAid tot het besluit dat westerse adviseurs in totaal om en bij de 20 miljard dollar opstrijken als salaris, onkostenvergoeding, toelagen en schoolgeld voor de kinderen (meestal dure privé-elitescholen). ActionAid noemt deze adviseurs overbodig én overbetaald.
Eén voorbeeldje willen we u niet onthouden: in Cambodja krijgt een ontwikkelingsconsultant gemiddeld 17.000 dollar per maand... een lokale ambtenaar moet het daar doen met de tegenwaarde van 40 (veertig!) dollar per maand..

Vervolgens de beurt aan nr. 32:

Punt 8: HERVERDELING TOELAGEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Eerst het punt even toelichten alvorens onze medewerker zijn tekst af te drukken.

GROS-Schoten krijgt  € 21.500 voor hulp aan ontwikkelingslanden van het gemeentebestuur + nog eens € 21.500 voor hulp aan lokale initiatieven in arme landen. Het eerste forse bedrag wordt gul kadoo gedaan aan de ons allen bekende professionele ontwikkelingslobbyisten, terwijl het tweede bedrag wordt verdeeld over 11 lokale initiatieven waarbij ontwikkelingshelpers uit Schoten betrokken zijn. (Gros heeft enkele maanden geleden zijn statuten nog aangepast)
Gros vraagt toelating aan de gemeenteraad om € 500 over te hevelen van het eerste bedrag naar de lokale initiatieven…. Volgens ons een eerste stap in de goeie richting, maar voor onze nr. 32 dient het sneller te gaan. (Al jaren lang tracht onze medewerker al de gemeentelijke ontwikkelingsbijdragen naar de plaatselijke initiatieven te laten overhevelen)
Lees hieronder zijn toespraak:

Trouwe luisteraars zullen het al wel vermoeden, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, er gaat hier weer een politiek niet-correcte discours afgestoken worden. En inderdaad niets nieuws onder de zon: NCOS, 11.11.11., Oxfam en andere bedelaars die hengelen naar onze lieve centen hebben bij ons nooit in de bovenste lade gelegen.

Wij pikken het namelijk niet dat zij een schare crypto-marxistische vriendjes aan een vetbetaalde job helpen en ‘samenwerkings’-consultants van hetzelfde kaliber met een even vorstelijke gage uitsturen naar de arme landen… zoals we ook fervent tegenstander zijn van hun enerverend belerend vingertje dat ons een stevig schuldcomplex tracht op te lepelen voor alles wat er misloopt in de ontwikkelingslanden en ons tegelijker tijd ook nog de enig zaligmakende multikul door de strot tracht te duwen.

Laten we het in Schoten over een andere boeg gooien en onze zuurverdiende belastingeuro’s op een nuttige wijze besteden. Geef ze integraal aan onze eigen Schotense ontwikkelingshelpers en –organisaties…en stuur die crypto-marxistische wereldverbeteraars de Churchilllaan uit, dat ze leren werken voor hun boterham in plaats van te teren op de goedgelovigheid en vrijgevigheid van hun medeburgers.

Bezorg Guido Flamey, Fons Verhulst en de 9 anderen in 2010 een daverende start. Die mensen hebben te gelegener tijd een extra duwtje in de rug nodig. Laat het thuisfront hier een echte ruggensteun wezen.

Grondige herverdeling warm aanbevolen dus.

Ik dank u.

ontwikkelingshulp vaak niet efficiënt


KERKFABRIEK HEILIG HART

Financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA) tracht de concrete vragen van onze belhamel Albert te omzeilen door te verklaren dat we er toch rekening moeten mee houden dat het meestal vrijwilligers zijn, die weliswaar hun uiterste best doen, maar toch onvoldoende geschoold zijn om in deze moeilijke materie (budgetten en meerjarenplanning) vlekkeloos werk af te leveren.


De gemeenteraad is vandaag voltallig. De 31 verkozenen des volks zijn present en corpschef Dirk Lemmens (zie foto) van de Schotense politie vindt geen plaats meer aan de raadstafel.

Zijn vlijtige aanwezigheid was helaas alweer vergeefs want geen enkel raadslid had vragen of opmerkingen over de begrotingswijziging van de lokale politie, noch over de aankoop van een snel interventievoertuig, noch over de classificatie van de CALOG A-functies bij onze politie...

Allemaal op een drafje goedgekeurd.

Korpschef Dirk Lemmens


VERA = WIT KONIJN

Ons raadslid Leo Moeskops (VB/Vlott) hield een opgemerkte tussenkomst onder punt 7: Begrotingswijziging Dienstjaar 2009/4.

Als we volgend jaar bij de eindafrekening zullen zien dat het resultaat voor 2009 dezelfde trend aanhoudt als die voor 2007 en 2008 dan heeft Schoten "gezond geboerd" volgens Leo.


De huidige meerderheid heeft wel kunnen profiteren van heel wat uitzonderlijke meevallers... en Leo somde enkele van die financiële gelukbrengers op:

- meerwaarde uit de verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez: goed voor 1,8 miljoen euro.

- Lokaal Pact met de Vlaamse Gemeenschap: 3,3 miljoen euro.

- meerwaarde uit de verkoop Integan-aandelen aan Telenet:
2,4 miljoen euro.

De geldezel van Vera

          - meerwaarde uit de verkoop Distrigas-aandelen:1,9 miljoen euro.

          - daling spilindex voor de lonen der ambtenaren: 0,67% besparing op personeelskosten.

.... en dat allemaal sedert Vera Smets schepen van financien is geworden!
En ons raadslid gaf de leden van het college een goede raad: "koester dat konijn, want het is een wit konijn, de geluksbrenger in het college!"
Leo voegde er wel wijselijk aan toe dat hij van harte hoopte dat konijn in de tweede helft van de legislatuur niet van kleur te zien veranderen...

Om te eindigen nog een dankwoordje van Leo voor dezelfde schepen Smets omdat zij beslist heeft extra middelen vrij te maken voor de verdere afbouw van de gemeentelijke schuldenlast.

Spontane reactie van gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) toen Leo zijn fel gesmaakte tussenkomst afrondde: "Zoveel liefs moet in de notulen opgenomen worden".


HERVERDELING GELDEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Zoals te verwachten waren de politiek niet erg correcte tussenkomsten van het publiek in het verkeerde keelgat geschoten bij Groen!-raadslid Eric de Swaef.
Hij eiste de handhaving van de 50 / 50 verdeling en wenste slechts bij uitzondering akkoord te gaan met deze kleine en eenmalige overheveling van de nationale NGO's naar de lokale initiatieven.

In zijn ijver om de NGO's en hun besteding der ingezamelde gelden goed te praten maakte onze Groen!e vriend de kapitale fout de ACV-vakbond erbij te betrekken... wat hem uiteraard flink wat hoongelach opleverde.

Zou Eric echt zo onwetend zijn inzake politieke actualiteit dat hij niet zou weten dat onze fractievoorzitster M-R Morel de laatste tijd al heel wat opheldering heeft gebracht in dat duistere wereldje der vakbonden?

Bij punt 17 (Huis-aan-huis ophaling van textiel) was Eric er opnieuw met "nu hebben we hier vandaag weer zoveel organisaties die goed werk leveren, horen zwart maken. Jullie nemen dat niet serieus."
Repliek van Marie-Rose Morel: "Wij nemen dat heel serieus maar vinden wel dat met het geld voor die buitenissige verloning van bestuurders heel wat nuttiger werk zou kunnen verricht worden."


DAAR IS 'T PALLIETERKE WEER....

"Nu ge een heilige in de familie hebt" alzo sprak Marie-Rose Morel tot schepen Maarten de Veuster (CD&V-NVA) "hoe ver staat het met uw belofte een regeling te zoeken om 't Pallieterke in de bib te krijgen?"

Maarten moest toegeven dat er nog geen gehoor was gegeven aan zijn pogingen om die zaak te regelen....

Marie-Rose stelde vast dat er moeite was gedaan en dat het dus waarschijnlijk één enkele persoon is die de unanieme wens van de gemeenteraad blijft blokkeren.


Ons raadslid Tim Willekens (zie foto) greep het vragenkwartiertje der raadsleden aan (vanaf nu dus op het einde van de openbare zitting) om de problemen met het gedoogbeleid rond het sluitingsuur van horecazaken aan te kaarten. Er wordt nu willekeurig geverbaliseerd terwijl de uitbaters dachten nog even langer open te Tim Willekens stelt vragenkunnen blijven als er geen overlast te noteren viel... Het werd een verwarde welles-nietes discussie tot Marie-Rose Morel ons college voorstelde opnieuw overleg te plegen in plaats van P.V.'s op te stellen.
Tim vroeg verder nog of er bij de installatie van een nieuwe GSM-mast bij het Koninklijk Atheneum wel rekening was gehouden met de nieuwe stralingsnormen. Het college maakte bezwaar tegen deze vraag omdat dit beter als agendapunt zou kunnen gebracht worden....
Ons raadslid Piet Bouciqué vroeg de aandacht van ons college voor het vervelende verschijnsel dat kelders langs oudere straten met nieuwe riolering opvallend gemakkelijk lijken te overstromen...

 


Ook vandaag is er persbelangstelling voor Marie-RoseReporters en persfotografen zijn niet weg te slaan van onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel.

Ook vandaag moest een GVA-fotografe dringend foto's schieten voor een publicatie in de krant van vrijdag.

 

 

 

 Toemaatje

Zurkelbos in herfststemming

ZURKELBOS - PAPENAARDEKEN