ZITTING 21 DECEMBER 2006

Ook op deze laatste zitting van de lopende legislatuur staan twee vlotte jongens klaar met opmerkingen, voorstellen en vragen via het gemeentelijk spreekrecht.
Onze nr. 32 bekijkt de nieuwe belastingen en retributies en heeft bedenkingen bij de titel van 'fairtradegemeente' voor Schoten.
Belhamel herinnert onze burgemeester aan zijn belofte i.v.m. de huurprijzen voor de gemeentelijke wijklokalen en neemt het subsidiereglement voor de wijkverenigingen kort onder de loep.

Nr. 32 bijt de spits af:

Een hoedje schrok ik mij, geachte heren voorzitters, college- en raadsleden, toen ik in de stukken las dat de opcentiemen onroerende voorheffing opnieuw de hoogte inschoten naar 1.400… bleek hier echter te gaan om een spijtige vergissing die onmiddellijk ging rechtgezet worden. Ben ik zodoende wel de kans kwijt om op deze laatste zitting een vlammend speechke te houden.

1400 o.v.!

Soit, punt 4 dus:

Belasting- en retributiereglementen.

De belasting op afhalen huisvuil stijgt, het afhalen van ander dan normaal huisvuil blijft onbetaalbaar hoog (onder de 200 €uro krijgen we die dienst blijkbaar niet aan de deur). Vooral voor eenzamen en bejaarden zonder vervoersfaciliteiten naar het containerpark een zware financiële dobber.
Ik heb me al vaak afgevraagd waarom we langs alle kanten gepluimd moeten worden met o.m. BTW-aanslagvoeten van soms boven de 20 %, inkomensbelastingen die tot de helft kunnen oplopen, torenhoge gemeentelijke belastingen op eigendom enz. en dat is dus blijkbaar allemaal niet genoeg, want als de overheden dan eens prestaties of diensten voor hun onderdanen inrichten, mogen diezelfde kaalgeplukte burgers nog eens extra betalen om de gemaakte kosten te vergoeden…

Weet u, geachte vergadering, toen in 1569 de hertog van Alva in onze contreien de ‘tiende penning’ trachtte in te voeren (die beruchte omzetbelasting van ocharme 10 % op de verkoop van roerende goederen) dat er grote beroering ontstond en deze belastingmaatregel mee aan de basis lag van de verschrikkelijke tachtigjarige oorlog met als gevolg o.a. ook de rampzalige splitsing der Nederlanden. Er dient niet aan getwijfeld dat, indien vandaag de ‘tiende penning’ als belastingstelsel zou ingevoerd worden, de mensen zingend en dansend de straat zouden optrekken.

Korte tekst bij de figuur van Alva onderaan op deze pagina.

Nog zoiets: retributie op werken aan nutsvoorzieningen, brengt de gemeente makkelijk 50.000 €uro in het laatje… alsof het kleinste kind niet weet dat die bedragen achteraf netjes aan de consument worden gepresenteerd, ingecalculeerd in de facturen. Alweer een linke omweg om ongemerkt geld uit onze zakken te troggelen.

En dan hebben we nog niks gezegd over de vele tijd en energie die in de correspondentie rond deze heffing wordt gestoken. Zo zat er in de toelichtingsstukken serieus wat correspondentie per E-post met Eandis, een firma die elk berichtje afsluit met:  “ce message électronique et ses annexes sont confidentiels et destinés à l’ usage exclusif des personnes indiquées comme destinataires par l’ expéditeur....” enzovoort, enzovoort nog een kwart blad lang. In de Eandis-E-mail van 16 oktober 2006 moest er speciaal voor deze overbodige Franstalige tekst een extra blad papier aangesproken worden! Laat Eandis dus even weten, geacht college, dat Schoten in Vlaanderen ligt. Zodoende kunnen we dan flink besparen op papier en dure inkten.

Punt 8: Resolutie Fairtradegemeente

Kort even samenvatten: uiteraard staan ook wij open voor eerlijke handel met het zuiden, waar we in dit geval niet mee akkoord gaan is de werking en opstelling van Oxfam die de fairtrade-gedachte wenst te monopoliseren.

Vooral de marxistisch getinte voorlichtingscampagnes, zowel in het zuiden als hier in het noorden pikken we niet. We betreuren het daarom dat ons bestuur het nodig vond zich voluit te laten inspannen voor de kar van deze linkse wereldverbeteraars die overigens geen dure kapitalistische propagandamethodes schuwen zoals onlangs nog een volle pagina reclame in ‘Vacature’ (een non in een wat ongebruikelijke houding).

Afbeelding verder naar beneden op deze pagina.


Eens te meer wordt de draak gestoken met christelijke symbolen, ach wat, moet kunnen, hebben er geen probleem mee… alleen duurt dat wachten zo lang tot er eens een boerka, een djellaba of een ander moslimsymbool door de buis wordt getrokken!

Met dank voor uw aandacht.

 

Aansluitend de beurt aan belhamel:

Punt 4: Belasting- en retributiereglement

Vorige spreker schrok zich een hoedje bij het nakijken van wijzigende belastingen… wij vonden tot onze opperste verbazing belastingen en retributies die NIET gewijzigd worden, de retributie voor het gebruik van de wijklokalen.

Da’s straf, mijnheer de burgemeester, uw geloofwaardigheid staat hier echt wel op het spel!
Onze wakkere Schotense burger herinnert zich immers nog levendig het lijsttrekkersdebat van de Vlaamse Volksbeweging waar gij mij op uw communiezieltje  beloofde om aan die 3 keer verdubbelde prijzen ‘iets te doen’... “gelet op de grote nood van ’n aantal verenigingen”. Omdat Schoten ons lief is, nietwaar.

Bedrogen lief ja, en cynisch om hier te moeten lezen: “overwegende dat voor de verenigingen die van deze accommodaties kunnen gebruik maken, alle onkosten doorwegen; voor de continuïteit van hun bestaan is het aangewezen om de tarieven en voorwaarden in dit reglement (en nu komt het) binnen redelijke perken te houden”.
Vroeger waren die perken 300 Bef ofte 7,5 € per dagdeel.
Nu lezen we in Art.2   30 € per dagdeel voor Schotense verenigingen, anders 80 € en als er inkom gevraagd wordt 40 € en 100 €. Dus per dag maximaal 300 €.  Bij gebruik van een videoprojector komt daar nog eens 50 € bij, dus 350 € ofte 14.000 Bef.

Hallo, binnen de perken zegt U? In plaats van te stimuleren lijkt mij dit eerder ontraden!
Eenzelfde oefening zouden we min of meer kunnen maken voor de andere accommodaties, maar wat deze wijklokalen betreft is het kalf, u(w) lief, bijna verdronken, want voor vele gebruikers “woog dit reeds té zwaar door op de continuïteit van hun bestaan.” Zoals verwoord in uw ambtenarees.
Denk aan de 'All season dancers' die 17 jaar lang eerst 3, dan 2x per week gebruik maakten van o.a. het lokaal aan de Curielaan.

Daarom stellen wij voor om voor Schotense verenigingen het tarief in Art.2 onverwijld aan te passen van 30 € nu, naar 10 € per dagdeel.
Da’s nóg een verhoging van 33% tegen in het begin. Onze burgemeester komt hiermee zijn belofte na en deze afscheidnemende raad kan zijn goed hart laten spreken voor de Schotense verenigingen. Het kan zelfs méér geld opbrengen als alle lokalen opnieuw verhuurd geraken. We blijven hierdoor dus zeker in erg stabiel vaarwater.

 

Punt 11: Subsidiereglement wijkverenigingen

Wat heeft de VIRI toch bezield om de wijkverenigingen (in punt 2) aan te raden om naast de gemeentelijke subsidie ook nog “hun kans te wagen” bij de Koning Boudewijnstichting, een extreem-rechtse Belgisch-nationalistische stichting. Dus daar kan dubbele subsidiëring blijkbaar wél? Geldt dit ook voor 'Vlaanderen Feest'?
Wat mij verder intrigeert is in Art. 2 het moeten “openstaan voor alle ideologische strekkingen”.
Wij stellen voor om daar  “én politieke strekkingen” aan toe te voegen, want ge weet maar nooit, in een land waar de vakbonden mensen gaan uitsluiten omdat ze zich voor de gemeenteraad durven kandidaat stellen op de ene (VB) of andere (VLOTT) lijst.

Waar is de tijd dat Pieter Daens in Aalst met de steun der socialisten verkozen werd en ze samen op de barricaden klommen tegen de uitsluiting van den arbeider. Zo zijn er geen socialisten meer!  
                                                                                                                  
Albert Leenaerts

EXTRA VIERGE

EXTRA VIERGE


Voor linkse rakkers is dat natuurlijk plezant de draak steken met het christelijk geloof... en och, soms zit er zelfs humor in!
Maar wat wel erg in de kijker begint te lopen is de eenzijdigheid van die spotternijen. Onze linkselende vrienden denken er in de verste verte niet aan om ook eens moslimgebruiken of -symbolen op de korrel te nemen!

Daar is moed voor nodig, want niet van risico ontbloot... Terzake is hun motto dan ook: "liever blode Jan dan dode Jan"!

Door die opvallende zelfcensuur bewijzen die rooie knapen dat ze rijp zijn voor het dhimmi-statuut: plat op hun buik gaan ze voor de toekomstige heersers in het land en hopen zo op mededogen te zullen kunnen rekenen...

We willen onze bezoekers nogmaals dringend de lectuur aanbevelen van een opiniestuk van Guido Naets.

Voor snelle navigatie: klik op onderstaande titel

EUROPA OP FATALE DHIMMI-KOERS


VLAAMS BELANG HYPOCRIET ?

Zo beweerde althans onze burgemeester als reactie op de tussenkomst van Tim Willekens (VB) die ons standpunt inzake Oxfam Fairtrade volmondig bijtrad. Edelachtbare Harrie Hendrickx meende namelijk de plaatselijke VB-voorzitter Piet Boucique opgemerkt te hebben tijdens de overhandigingsplechtigheid van het Fairtrade-label aan de gemeente... uitgedost nog wel met de "ik ben verkocht"-sticker!

Wij hebben Piet geconfronteerd met deze uitspraak van zijn burgervader en kregen te horen dat dit complete nonsens zijn: "Toch even de puntjes op de i zetten: ik was inderdaad aanwezig als waarnemer en fotograaf op de uitreiking van het FT-label op de Schotense markt op 9 december, gewoon omdat ik het VB vertegenwoordig in de GROS, meer niet. Ik heb niet 'meegelopen' en zeker niet met een vlag zoals sommigen al vermeld hebben!"

Overigens wijst onze vriend Piet er op dat het VB-standpunt terzake is terug te vinden op de webstek van Vlaams Belang Schoten.

Voor snelle navigatie naar het bewuste artikel kan u klikken op onderstaande titel:

Fair Trade: wij zijn niet verkocht. (bestand werd ondertussen verplaatst of verwijderd van de VB-webstek)

fair trade in 'Metro'
Weer andere mensen beginnen zich vragen te stellen rond dat commercieel gedoe met fair trade. Vanwege de groeiende commerciële belangen zou er soms wel eens 'water bij de wijn' gedaan worden, zeker nu fair trade ook aktief is in de grootwarenhuizen en zo hun marktaandeel gevoelig kunnen uitbreiden.

Titel uit 'Metro'krant van vorige maand.


SAKSEN-COBURG DRINKT MAX HAVELAAR...

Adviezen van de milieuraad uitpluizend kwamen we te weten dat ons koningshuis Max Havelaarkoffie schenkt. Het paleis wordt hier opgevoerd om het Schotense bestuur mee aan te porren tot het aanvaarden van de (zware!) voorwaarden om als gemeente het Fairtrade-label te kunnen voeren.

Niet overdrijven, beste milieumensen, met die voorbeeldfunctie van dat illustere koningshuis... ooit werd in de midden-afrikaanse particuliere opbrengsttuin van deze familie de wilde fauna zwaar toegetakeld (ivoorhandel) en werden handen afgehakt bij zwartjes die onvoldoende presteerden bij het rubber tappen (bloedrubber)... oppassen dus met families met twijfelachtige 'voorbeeldfuncties'.


OCMW-BUDGET

Ook voor deze laatste zitting van de legislatuur waren de voorzitter en secretaris van het OCMW weer vriendelijk bereid gevonden om voor de gemeenteraadsleden duiding en uitleg te komen geven rond het OCMW-budget. Beknopt maar overzichtelijk bracht de voorzitter zijn toelichting, zeer tot tevredenheid van de raadsleden die geen verdere vragen stelden.

Op een bepaald ogenblik was er een misverstandje met de micro en prompt excuseerde onze burgemeester zich bij de OCMW-voorzitter: "Hola, excuseer, mijnheer de voorzitter, ik ben niet meer gewoon dat er iemand rechts van mij zit..."
Resultaat van deze nog vrij vriendelijke pikuur naar de alweer afwezige schepen Peter Pauwels: algehele hilariteit in de zaal.

hilariteit alom

 

ocmw voorzitter en secretaris

MAGER BEESTJE.....

.... zo was alweer het antwoord op de vragen en opmerkingen van het spreekrecht.

Nr. 32 kreeg een veeg uit de pan van burgemeester H.H. omdat deze nog niet weet dat gas en elektriciteit ondanks de retributieheffingen toch even duur blijven. "De prijs stijgt hierdoor niet zoals in de tribune werd beweerd, de heffingen zijn trouwens in alle gemeenten hetzelfde." (Natuurlijk stijgt die schandalig hoge prijs niet, al die retributies zitten er immers al mee in verpakt. Electrabel is geen liefdadigheidsinstelling, edelachtbare, maar pluimt de Vlamingen dat het niet meer netjes is.)

Ook belhamel werd vriendelijk afgescheept: natuurlijk knap lastig als ge als burgemeester met uw eigen beloften wordt geconfronteerd, dus wat rond de pot draaien... en hopla zonder dat er vanuit de raad genoeg druk werd uitgeoefend om die belofte uiteindelijk uit te voeren (er werd zelfs geen speciale stemming over gevraagd) werd deze hoge huurprijs voor het gebruik der wijklokalen opnieuw goedgekeurd.


NIEUWE 'UILENKASTEN'

Onder meer op de Churchilllaan zijn er net 4 bijgeplaatst. Omdat de werklast voor administratieve verwerking van de bijkomende geautomatiseerde vaststellingen behoorlijk dreigt toe te nemen vraagt onze politie gespecialiseerde software. (Punt 13 op de agenda.) We zien onze Waalse landgenoten al in hun pollen wrijven... daar uiteraard nauwelijks verhoogde werklast, wel nog gretiger meegraaien in de stijgende opbrengsten die de Vlaamse (leg)kiekens hebben mogen neertellen.

Wie nog mocht twijfelen aan de grote verschillen inzake 'flitsbeleid' tussen Vlaanderen en het Walenland krijgt (ongewild!) ook hier in de toelichtingstukken weer een klare hint: we hebben immers de referentielijst tegen het licht gehouden van de enige leverancier die deze gecertificeerde software kan leveren. En wat blijkt? Lange lijsten met klanten IPZ's in Vlaanderen en belachelijk weinig in de Walen!

Enkele voorbeeldjes:

Provincie Vlaams-Brabant: 19
Provincie Waals-Brabant: 2

Provincie Oost-Vlaanderen: 20
Provincie Namen: 3

uilenkast

INTERPELLATIES

Jos Meeus (van onze kartelpartner VB) had voor deze laatste zitting van de legislatuur nog 2 interpellaties klaargemaakt.
Hij wenste te weten waarom de overheid zo traag informatie had verschaft over de golf van GPS-diefstallen uit autovoertuigen. "Uiteraard met ons slecht karakter vermoeden we dat dit te maken had met de laatste gemeenteraadsverkiezingen!"

In zijn tweede interpellatie klaagde hij de stiefmoederlijke behandeling van het Cogelspark aan. Hij eiste dat er nu eindelijk geld zou vrijgemaakt worden voor het dringende herstel van de piramides.


speech

Burgemeester Harrie Hendrickx bracht in zijn slottoespraak hulde aan tal van afzwaaiende raadsleden. We herinneren ons vooral lof voor "de tomeloze inzet van Dirk Gadeyne" en voor "de socialist pur sang" Raymond Dieltjens met 36 jaar dienst.

Voorts stelde hij dat schepen Pauwels zeker geen "lichtend voorbeeld" kon genoemd worden van een gemeentelijk politicus. Tevens betreurde hij dat de naam Imler, die sedert 1964 onafgebroken in de verslagen is terug te vinden, vanaf volgende maand zal verdwijnen uit de gemeenteraad.

U kunt een kort fragment van zijn toespraak beluisteren door op de foto te klikken.


Ook Dirk Gadeyne (Groen!) gaf een afscheidsspeech.

Een fragment daarvan kunt u eveneens beluisteren door op zijn foto te klikken.

Dirk Gadeyne Speech Dirk Gadeyne


               
de hertog van Alva

Het Lied op de Tiende Penning
een bekend geuzenlied uit 1570

 Helpt nu u zelf, zo helpt u God
 Uit der tirannen band en slot,
 Benauwde Nederlanden!
 Gij draagt den bast al om uw strot,
 Rept fluks uw vrome handen.

 

De hertog van Alva werd dit antwoord in de mond gelegd:

 't Bederven huns lands hadden zij geen acht,
 Zolang ik hen bij de vleespot liet blijven
 Maar nu ik hun Mammon aanroer met kracht,
Willen ze mij uit den lande verdrijven
.

Het schilderij stelt Fernando Alvarez de Toledo voor, de hertog van Alva, landvoogd der Nederlanden van 1567 tot 1573
We zien de 'ijzeren hertog' hier in rijk versierde wapenrusting met Gulden Vlies-ketting en bevelhebbersstaf
Kunstig op doek gezet door Antonio Moro (
Anthonis Mor van Dashorst - Nederlands kunstschilder)
Voorheen werd het werk toegeschreven aan Titiaan
Ook William Key penseelde in 1568 een gelijkaardig schilderij


wensen
en tot volgende maand !

23/12/06