ZITTING 26 JANUARI 2006

Bekijk ze nog eens rustig uw verkozenen, want het is niet zeker dat we u de komende maanden nog zo'n kalme kiekjes kunnen aanbieden.

Neem het van ons aan:
de verkiezingskoorts heeft toegeslagen
.

raadzaal

Vandaag gedichtendag en nr. 32 laat zich niet onbetuigd:

“Was bleibet aber, stiften die Dichter”,
geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, een rake verwoording van de Duitse dichter Hölderlin.

Inderdaad, zaken die van blijvende waarde blijken, daartoe wordt zeer vaak de aanzet gegeven door dichters. Kunstenaars die durven loskomen van de aardse verlokkingen en nog de moed hebben om te dromen. Dromen van andere zaken dan genot en rijkdom: kortom een hoognodig medicijn voor onze verziekte beschaving die wegdeemstert in dramatische denataliteit, hoge zelfmoordcijfers en afstompende genotzucht.

Vandaar mijn felicitaties aan de gemeentelijke initiatiefnemers die deze gedichtendag hier vandaag inhoud willen geven.

Gedichtendag-burgemeester Wouter Kersbergen, die bij de start van de raad een tiental gedichten zal voordragen, zal onze medewerker bedanken voor deze vriendelijke attentie.

Indien u enkele kiekjes wenst te bekijken van zijn geslaagde optreden: klik op de afbeelding hier:    wouter kersbergen


Punt 7: Toekenning gewone Toelagen 2006

Wij stellen voor, na aftrek van noodhulp, het resterende bedrag onder r) GROS nationale projecten over te hevelen naar s) GROS plaatselijke initiatieven. Onze volgende spreker zal hier meer toelichting geven.

Wat die nationale projecten betreft zou ik graag vernemen waar ik de balans, rekening + het verslag van beheer en financiële toestand kan inkijken: documenten die het NCOS jaarlijks aan onze gemeente dient voor te leggen.

Graag vernam ik ook of de voorbije jaren controle werd uitgeoefend op de bestemming van onze gemeentelijke toelage en of die overeenstemde met het doel omschreven in het advies van onze GROS (zie art. 2).

En werd er tenslotte ooit werk gemaakt van art. 5: hoe vaak werd terplekke controle uitgevoerd op de correcte besteding?

Voorzichtigheid is geboden, geachte vergadering, bij het wegschenken van forse bedragen. De ervaring der voorbije jaren heeft ons geleerd dat er heel wat kapers op de kust zijn.

Bij gebrek aan tijd slechts één kort citaat van mevr. Sylvie Brunel, een overtuigde ontwikkelingshelpster die na 13 jaren enthousiaste inzet doorstoot naar de top van ‘Action contre la Faim’ en kort daarna gedegouteerd ontslag neemt: “wanneer” zo verklaarde zij aan de pers “de NGO’s stellen dat 80% van hun budget op het terrein terecht komt, vergeten ze er wel bij te vertellen dat dit ‘terrein’ grotendeels bezet wordt door enkele vetbetaalde apparatchiks. De salarissen van het kaderpersoneel van NGO’s in Afrika schommelen rond de 5.000 euro”(da’s zelfs nog meer dan een schepenwedde in Schoten).

Deze mevrouw heeft zo een hele waslijst misbruiken aan de kaak gesteld. Ik zou aanbevelen toch maar onze eigen  Schotense mensen te steunen, mensen die we tenslotte kennen.

Straks, bij de behandeling van punt 7 in openbare zitting zal schepen Monik van den Bogaert antwoorden dat alles o.k. is: “de jaarlijkse verslagen van NCOS liggen ter beschikking en de dossiers worden opgevolgd.”
De schepen vestigt tevens onze aandacht op de reeks voordrachten die onlangs nog in de gemeentelijke bib plaats vonden en waar thuisverlof nemende ontwikkelingshelpers toelichting kwamen verstrekken over hun werkzaamheden en over het gebruik der fondsen.

Punt 17: Aankoop Wagen

Daar heb ik de bijgevoegde aanbevelingslijst van merken en modellen eens overlopen en een vreemde vaststelling gedaan: daar komt geen enkele wagen uit de Volkswagengroep in voor ofschoon deze groep in de top5 van zuinigste diesels de plaatsen 1 en 2 inneemt met o.m. een CO2 uitstoot van 81 die ver onder de max. toegelaten 115gr/km blijft.

Is die lijst wel op een ernstige manier samengesteld en moet er naast milieufactoren ook geen rekening gehouden worden met crashtests b.v., CX-waarden en veiligheidscriteria tegenover zwakke weggebruikers…?

Of is ons bestuur nu helemaal de trappers kwijt na de opmerkelijke rede van vroegere treinbaas Schouppe op de CD&V-receptie en valt dit merk nu ook als slachtoffer van de algemene mobilisatie tegen het Vlaams Belang… gewoon omdat in de dertiger jaren de ‘Führer aller Germanen’ dit merk boven de doopvont heeft gehouden?
Ik dank u.

albert aan het woord

Belhamel Albert Leenaerts is eveneens present met een korte toespraak.

Hij doet voorstellen bij de toekenning van toelagen voor ontwikkelingssamenwerking en vraagt naar de resultaten van de deelname aan MVPA vzw. (Maatschappij voor de Vernieuwing en Promotie van Antwerpen)Punt 7: Toekenning gewone toelagen 2006
                                                             
Geachte bijna-Collegae Raadsleden.

We mogen zeker niet gaan beknibbelen op deze al bij al krappe toelagen die onze samenleving helpen “verzoeten”. Ze waarderen de inzet van honderden vrijwilligers,
en geven Schoten het sociale, culturele en sportieve prestige dat het verdient.

puntje o) De Scheldeprijs Vlaanderen verdient een dikke financiële pluim omdat hij ons de uitstraling geeft van een Francorchamps, zonder de financiële kater ervan.

puntje r) GROS nationale projecten 21.500 € , daarvan zouden wij het aandeel noodhulp verhogen naar 3.000 € , maar de rest overhevelen naar plaatselijke initiatieven.
Wij steunen al genoeg “nationaal Belgisch”. Zoals in het pamflet van de Werkgroep “in de Warande” ten overvloede wordt aangetoond dankt Wallonië 8% van zijn welvaart aan Vlaanderen. Da’s me dunkt vér boven de 0,7 % die hier soms als ontwikkelingshulp wordt bepleit, en daar hebben we zelfs geen enkel toezicht op.

puntje s) zouden wij de structurele projecten willen noemen. Die krijgen dan bijna eens zo veel, maar daarvoor zouden wij ze graag aansturen naar 4 peilers:

  1. De Vlamingen extra muros / in de wereld,
  2. Allochtonen op de terugweg naar hun land van herkomst,
  3. Volkeren in nood, en  
  4. Hartverwarmende projecten.

Jammer genoeg ontbreekt mij hier de tijd om dit binnen de 5’ toe te lichten, maar het zou zeker géén spookhulp worden zoals thans ‘t geval is voor liefst 69% van de Belgische hulp.

Heel even toch over die Volkeren in Nood: een goed voorbeeld  zijn de Saami, het laatst overgebleven inheems volk op het Europese continent waarvan ze de oerbossen in Finland aan het rooien zijn. Die mensen kunnen we helpen door bosvriendelijk papier met FSC-label te promoten. Voor hun rendiervlees ligt dat moeilijker omdat zij nog steeds te lijden hebben van de fall-out na Tsjernobil.

puntje y) SportOase Elshout. Kunnen we geen contact opnemen met de buurgemeenten Brecht en Schilde om alsnog te participeren? Ook voor hun kinderen staat toch het leren zwemmen in de eindtermen, en zij hebben toch ook recreatieve en sportieve zwemmers die nu volop van de baten kunnen genieten zonder onze lasten mee te dragen. Zo’n beetje als ons bestuur dat zegt tegen de dierenliefhebbers ga maar met uwen hond naar de weiden in Brasschaat en Deurne, dan zijn wij d’r hier vanaf.

Punt 16: Ontslag uit MVPA vzw

Tony Sebrechts is weg, maar Monique van den Bogaert zit hier nog, dus is mijn vraag aan haar: wat heeft onze deelname in deze maatschappij voor de vernieuwing en de promotie van Antwerpen, Schoten tot hiertoe al opgebracht?
Eén concreet voorbeeldje: Schotenaar Wim van Dun zat daarin voor Toeristische Product-ontwikkeling en watergebonden toerisme; hij leidde ook het project De Trotter om laaggeschoolden en risicojongeren jobs te verschaffen. Kennen wij hem?

Herinner u ook mijn tussenkomst dd 24/2/2005 RUP “omgeving E-10 plas” waar dit bestuur niet eens wilde laten onderzoeken wat de mogelijkheden ervan waren voor een jachthaven en voor het reservegebied lokale bedrijven.

Nu ga ik stoppen om anderen de kans te geven hun keiharde oppositie verder te zetten.

Sandra Peeters legt de eed af


In opvolging van het ontslag nemend VLD-raadslid Dany Hubrechts legt hier het nieuwe raadslid Sandra Peeters de voorgeschreven eed af.
Waarschijnlijk één van de laatsten die de eed onder deze vorm moet afleggen, voegde de burgemeester er nog aan toe.
Misschien maar voor enkele maanden, desalniettemin wensen we het kersverse raadslid veel sukses bij het uitoefenen van haar mandaat.

 


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: BOTSENDE STANDPUNTEN

Punt 7 r & s betreffende de toewijzing toelagen ontwikkelingssamenwerking zorgde voor enige animositeit in de raad.
V.B.-raadslid Willekens nam de soms niet al te koosjere praktijken van de NGO’s op de korrel en verzette zich vooral tegen hun ‘bewustmakingscampagnes’ met ontwikkelingsgeld die onze Vlaamse mensen een schuldcomplex trachten aan te praten.

Reactie kwam er van Vera Smets, CD&V-fractievoorzitster die op bijna smekende toon vroeg te stoppen met het verkondigen van dergelijke standpunten.”U bent verkeerd bezig”.

Groen!-raadslid Erik de Swaef wenste hier ook zijn duit in ’t zakje te doen: “dat standpunt is een kaakslag voor de vele vrijwilligers”.

Het grappige is dat er aan die bedragen niets meer te veranderen valt, ze zijn immers reeds in de begroting goedgekeurd. Gewoon een partijtje verbale worsteloefening dus.


DE KOORTS STIJGT

Het Vlaams Belang interpelleert vandaag bij monde van raadslid Tim Willekens. Overwogen wordt om klacht neer te leggen tegen de burgemeester wegens het politiek misbruiken van de gemeentelijke webstek. Vooral het filmpje waarin de burgemeester de loftrompet zwaait over het beleid van de huidige meerderheid en (misschien wel iets te voorbarig!) zijn intenties uiteenzet voor de volgende bestuursperiode.

Raadslid Willekens zet zijn betoog kracht bij door uitvoerig voor te lezen uit een ministeriële omzendbrief van 4/2/2000 die o.m. stelt dat, zeker in het jaar der verkiezingen, leden van het college hun verwezenlijkingen niet systematisch via de gemeentelijke informatiekanalen in de kijker mogen plaatsen.

Een geïrriteerde burgemeester: (kort samengevat)

“Het is al jaren een traditie dat de nieuwjaarsboodschap van de burgemeester op de webstek komt en ik ben absoluut niet van plan dat filmpje er af te halen.
Er schiet dus niks anders over dan uw klacht in te dienen, waarmee ik uiteraard zeer blij zal zijn.
Morgen ga ik me bij de opening van het zwembad niet verstoppen achter een paal als er foto’s genomen worden.
Het weze zeer duidelijk: ik ben niet van plan me te laten chanteren.”


Nee, Kristof, niet lachen naar die stuntelige fotograaf... vergeet de debatten niet te volgen, waarde vriend.
nee, niet naar 't vogeltje kijken Kristof

terug

dichtkunst Belhamel (op normale grootte instellen!)