ZITTING 4 MAART 2004

Punt 13: TOEKENNING GEWONE TOELAGEN 2004

Nr. 32 start met puntje 'm' uit de lange lijst:

m . Wereldfestival van Folklore : 12.395€

Niet dat ik al direct de toelagen wil verminderen, toch acht ik het wenselijk dat ons bestuur de verantwoordelijken voor de programmatie vriendelijk zou vragen niet verder de platcommerciële toer op te gaan. We hebben de voorbije jaren bedenkelijke zaken gezien die niets meer met volksdans of folklore te maken hebben. Zoals b.v. toeschouwers lokken met aankondiging van ‘schaars gekleed vrouwelijk schoon' of met een Senegalees besnijdenisritueel, terwijl iedereen weet dat dit aldaar hoegenaamd geen folklore is maar dagdagelijkse seksuele verminking. Wat evenmin door de beugel kon: de volledig Engelstalige programmatie vorig jaar op onze Vlaamse feestdag 11 juli. Als Vlamingen hebben wij een permanente strijd uit te vechten tegen dreigende verfransing, waarom dan via een achterpoortje het even agressieve Engels imperialisme binnenloodsen?

Maak het de festivalorganisatoren a.u. b . nog eens wijs dat dit festival er is om de rijkdom en verscheidenheid der verschillende volkse culturen op de planken te zetten en niet om geleidelijk aan af te glijden naar een sensatiezoekende multiculturele mikmak met globalistisch commerciële trekjes.

Ik had gehoopt dat met het verdwijnen van de rampzalige cultuurschepen Dieltjens het tij zou keren. Dat was blijkbaar een vergissing.


s & t : GROS nationale projecten en GROS plaatselijke initiatieven.

De bedragen werden vorige maal demokratisch vastgelegd, daar moet dus niet meer over gepalaverd worden, wel over de toewijzing.

Mijn voorstel: de 21.500 euro van de nationale projecten overhevelen naar de plaatselijke initiatieven. Dit voorstel is perfect haalbaar in deze raad omdat de begroting onaangeroerd blijft, de nationale koepels nauwelijks iets zullen voelen, daar deze kleine terugloop ruimschoots wordt gecompenseerd door de federale overheid die merkelijk meer geld ter beschikking stelt van de nationale koepels. En vooral omdat onze Schotense ontwikkelingshelpers zodoende niet met halflege handen achterblijven en hun projecten verder zullen kunnen uitvoeren zonder alles te moeten terugschroeven of afgelasting te moeten overwegen.

Daarenboven is het bekend dat een behoorlijk deel van de NCOS-inkomsten oneigenlijk wordt gebruikt. Ik denk hierbij niet aan het legertje linkselende wereldverbeteraars die ze de kost geven maar vooral aan de peperdure dubieuze reclamecampagnes die, zoals ze zelf toegeven, een tweevoudig doel nastreven: ons enerzijds de multiculturele samenleving door de strot duwen en anderzijds onze mensen bewust maken van hun schuld tegenover de arme ontwikkelingslanden.

Het eerste heeft niks met ontwikkelingssamenwerking te maken en het tweede, dat oplepelen van schuldcomplexen, is manifest fout. Niet de Vlamingen hebben schuld, wel de multinationals, meestal met zetel aan de Amerikaanse oostkust alsook onze Belgische holdings à la Société générale, Union minière e. d ., dat zijn of waren de echte schuldigen en natuurlijk ook ons vorstenhuis.

Waarom gaat het NCOS daar niet aankloppen? Die familie heeft in Kongo fabelachtige fortuinen verdiend met het afslachten van de unieke fauna (ivoorhandel) en met de bloedrubber….


En lap, daar heeft onze nr. 32 weer prijs, hij wordt stilgelegd door zijn burgervader en aangemaand bij het onderwerp te blijven:

Burg . : Ge weet wat de gouverneur geschreven heeft.

Nr. 32: Volgens het reglement heb ik het recht mijn voorstel te verdedigen door de raadsleden de nodige informatie te verstrekken.

Burg . : Ge zijt hier niet om preken te houden.

Nr. 32: U hebt al drastisch gesnoeid in het aantal punten dat ik mag behandelen, als u zich nu ook nog met de inhoud wilt gaan bemoeien kunnen we het spreekrecht beter meteen afschaffen.

Burg . : Zover zal het misschien nog komen!

Nr. 32: Ja, en ge zult daarvoor in deze raad een ruime meerderheid vinden!

De discussie valt stil en nr. 32 hervat zijn betoog;

… 5 à 10 miljoen doden heeft dit brutale ivoor- en rubberhandeltje van onze illustere Leopold II gekost.

Ons Vlamingen treft hier geen schuld, nee wij hebben onze beste mensen uitgestuurd die dikwijls zelfs hun gezondheid opofferden om de zwartjes westerse kultuur en Frans bij te brengen. (Achteraf bekeken ook fout maar niet vergelijkbaar met hoger vermelde misdaden tegen de mensheid.)

Tussen twee haakjes: i.p.v. op 17 februari alle gemeentelijke vlaggen halfstok te hangen voor de overleden leden van ons ondemokratisch en vlaamsvijandig vorstenhuis, zou er beter eens voor de talrijke slachtoffers van deze inhalige familie halfstok gevlagd mogen worden.

Dit alles om deze gemeenteraad te verzoeken onze eigen Vlaamse mensen in de ontwikkelingslanden niet met halflege handen in de steek te laten.

Hier Leopold II in het legermuseum te Brussel.

 

Deze illustere monarch wordt vandaag door menig historicus verantwoordelijk geacht voor plundering van Midden-Afrika, misdaden tegen de menselijkheid en zelfs genocide.

Leopold II, alles behalve onbesproken...

Punt 18: AANVULLING MILIEUJAARPROGRAMMA 2004

Graag had ik inzage van het advies van de milieuraad van 23 februari. Dinsdag 2 maart zat dit document nog steeds niet bij de toelichtingsstukken . Het gemeentelijke personeel kon me niet verder helpen.

VRAAG: Is er geen advies? Of kan het hier voorgelezen worden?

ANTWOORD(van de burgemeester): Komt straks aan bod.

En onze nr. 32 gaat verder:

Milieujaarprogramma's: “ze kosten handen vol geld en werk, haast niemand leest ze en er wordt dan ook zelden rekening mee gehouden”. Een uitspraak van burgemeester Patrick van Krunkelsven (VLD) op de VRT vorige maand.

Ik vrees dat dit ook voor Schoten geldt. Hadden we daar vorig jaar tijdens de decemberzitting niet de spijtige vaststelling dat , i.v. m . de nachtverlichting, ons college milieuadviezen vierkant aan haar laars lapt? Het milieuprogramma adviseert middernachtelijk doven van overdadige straatverlichting wegens natuurverstoring, energieverkwisting en bevordering der reële onveiligheid. En toch beslist ons college tot integrale permanente nachtverlichting. En in de opmaak van die milieuprogramma's is zoveel geld en energie gestoken!

Om dit punt af te sluiten nog één vraag. Tijdens de zitting van 18 december vorig jaar heb ik naar de evaluatie gevraagd van die voorlopige proefopstelling permanente integrale nachtverlichting. De bevoegde schepen heeft toen naast de kwestie geantwoord maar moest nadien, op hulpvaardig én stevig aandringen van Groen! raadslid Gadeyne , toegeven dat zo'n evaluatie wel degelijk bestaat en ter inzage zal zijn. (Dat probleem met die evaluatie sleept nu al 5 jaar aan !! )

VRAAG: Waar en wanneer kan ik nu eindelijk die evaluatie eens inkijken ??

ANTWOORD (van schepen Van den Bogaert ) :Ja , ik denk dat ik dat ooit beloofd heb maar dus echt vergeten ben. Die evaluatie bestaat zeker want ze is in het college geweest.

Onze nr. 32 leeft dus voort in ‘blijde verwachting'!

Schepen V.D.B. antwoordt tevens op het eerste vraagje onder punt 18 (de vraag naar het advies):

Als die mevrouw (een vrijwilligster zoals blijkt) daar niet mee rond is kunnen we dat niet opeisen. Ik kan dat mens niet pousseren, zij maakt geen deel uit van het gemeentepersoneel.