ZITTING 29 NOVEMBER 2007

Eerst aan de beurt vandaag: nr. 32

Punt 1: VERSLAG VORIGE VERGADERING

In artikel 25, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad lezen we: "De notulen vermelden niet in extenso de diverse tussenkomsten van de raadsleden".
Een wijze maatregel, het bespaart typ- en drukwerk alsook papier.

Echter alleen het blote feit van het houden van een tussenkomst vermelden, dat lijkt me dan weer iets té bondig.

Zo lezen we onder punt 9 op blz. 942 der verslagen dat schepen Luc van Gastel en de raadsleden Gunter de Bock en Eric de Swaef zijn tussengekomen, maar we vernemen niets over de inhoud van hun betoog.
Voor toekomstige lezers en onderzoekers loopt de weg hier dood: zij zullen nooit te weten komen dat deze drie heren blijk gegeven hebben van een oprechte bekommernis de belastinggelden efficiënt en zinvol aan te wenden. Een houding die deze drie verkozenen trouwens siert.

We vinden het jammer dat zulke gegevens alleen terug te vinden zijn in belhamelse webverslagen... en dus voor onderzoekers die de officiële bronnen raadplegen verborgen blijven.

Hetzelfde geldt voor de tussenkomst van Eric de Swaef omtrent de behandeling van een voormalig Gecoro-lid bij de laatste selectie.

Mede in naam van toekomstige belangstellenden en onderzoekers zou ik willen pleiten voor een korte aanduiding van het onderwerp dat behandeld werd zodat later toch minstens een aanknopingspunt kan gevonden worden om verder te zoeken.

Het voorgaande is geen opmerking of vraag aan het adres van onze gemeentesecretaris (het reglement voorziet dit trouwens niet!) en dus zeker geen verwijt aan iemand die we al meer dan 13 jaar ervaren hebben als een zorgvuldige, stipte én vriendelijke secretaris.
Neen, het is een vraag aan het college om deze problematiek eens onder ogen te nemen.

Toekomstig opzoekingswerk zal dan ongetwijfeld vlotter verlopen.


Punt 9: AANPASSING BIJZONDER POLITIEREGLEMENT OP DE LIJKBEZORGING EN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS

Hier betreuren we dat alweer een kans gemist werd om maatregelen in te voeren die perk en paal stellen aan de periodiek terugkerende barbaarse ontbeenderingswerken en aan het overvloedig herbicidengebruik.

We vinden dat allemaal goed en wel dat de CVP-jongeren destijds onder het Imlerbestuur moord en brand schreeuwden over het gebrek aan eerbied voor onze doden (er groeide volgens de CVP toen namelijk te veel onkruid tussen de zerken), maar diezelfde eerbiedfreaks hebben we later geen kik horen geven bij de schandelijke ontbeenderingsoperaties.
En ook nu in dit nieuwe reglement hebben ze alweer geen maatregelen opgenomen om deze barbaarse praktijk zo veel mogelijk uit te bannen.

Hetzelfde geldt voor het herbicidengebruik: geen maatregelen.... we blijven aanmodderen met onder meer glyfosaten = gevaarlijk spul voor het grondwater.

In dit politiereglement zijn we vaak gestoten op termen als "welvoeglijkheid", "aan de doden verschuldigde eerbied" en dergelijke; welnu, als onze overledenen voort doordrenkt worden met herbiciden en na 10 à 20 jaar uit hun 'eeuwige' rust worden weggerukt door industriële ontbeenderaars, dan meen ik het recht te hebben dit nieuwe reglement ondermaats te noemen.

Ik dank u.

Gemeenteraadsvoorzitter Valkeniers bedankt onze spreker voor de vriendelijke attentie aan het adres van de gemeentesecretaris.

Volgende spreker is onze belhamel Albert.

Bijkomende agenda: 
HISTORIEK VAN EEN GRAFZERK

Geachte, en ook minder geachte raadsleden, toen wij met Allerzielen ons kerkhof bezochten werden wij opgeschrikt door iemand die zich omkeerde in zijn graf. monumOnt

Het was Mr. Verbert (pieusement décédé à Schotèn, que son âme repose en paix dans sa concession à perpétuité) Hij kon de eeuwige rust niet vinden onder zijn hernieuwd opschrift in slecht Frans.

Dat hij dit na 150 jaar nog moest meemaken, nadat hij bij Nederlandstalig testament de goede zorg voor zijn graf aan het armenbestuur had toevertrouwd.

 

Mr Verbert was geenszins ‘n Franskiljon, noch minder ‘n collaborateur met La Belgique sera latine. Waarom dan anno 2007, in volle taalstrijd om de Rand, een Frans opschrift op zijn graf geplaatst ? Provocatief of naïef ? Funerair of elitair, in ieder geval ongepast in ‘n ééntalig Nederlandse gemeente mét schepen voor Vlaamse aangelegenheden.

Laat ons dan eerder teruggrijpen naar het oorspronkelijke Nederlands:
“Hier leet begraven den eersamen weldoender deses dorpe die stirf ten jare 1857 etcetera..”

tweetalige opschriften aan werken gemeentehuis

Waar wij eveneens van verSchoten, dat zijn de tweetalige opschriften bij de werken voor de uitbreiding van ons gemeentehuis. Zijn er in België immers geen drié officiële talen?
Of waarom ook niet in het Engels, het Spaans, het Russisch, het Turks, Kroatisch, Ests of Turkmeens…

Hoeveel nationaliteiten telt Schoten ondertussen al wel niet, goei vraag, enkele maanden geleden waren dat er 102, en nu ?
Futiliteiten of faciliteiten, in ieder geval ongepast voor een ééntalig Nederlandse gemeente mét schepen voor Vlaamse aangelegenheden.


(Belhamel Albert zijn aandringen heeft uiteindelijk dan toch resultaat opgeleverd, de Franse teksten werden met kleefband weggestopt)

En voorlopig tenslotte: waarom werd er bij Wapenstilstand voor het eerst sinds jaren geen officiële vlag van de Vlaamse gemeenschap meegedragen?
Had de gemeente erop gerekend dat de belhamel deze klus zou klaren?
Wel, dan moeten ze mij daar de volgende keer officieel voor uitnodigen, en dan zal ik dat met plezier doen.
Maar is zo’n gewichtige taak nu niet op het lijf geschreven van ‘n schepen voor Vlaamse aangelegenheden?
De tijd dat ze mij daarvoor in den bak staken is immers ondertussen – gelukkig - voorbij.

Tot slot wil ik U eraan herinneren dat er in Wezembeek-Oppem een nog net-niet burgemeester losloopt die Vlaanderen de oorlog heeft verklaard. God hebbe zijn ziel à perpétuité.  

Ons raadslid Ann Boden zal straks dit agendapunt schrappen omdat er ondertussen reeds opheldering werd gegeven rond deze betreurenswaardige vergissing. Desalniettemin wenste onze burgervader toch een woordje te placeren, zoals wel meer voorkomt weer erg onvriendelijk: hij verweet Ann "gaffels van taalfouten" (inderdaad 2 d/t-fouten) er nog denigrerend aan toevoegend: "zorg dat ge eerst uw eigen taal verzorgt".
 Persoonlijk vonden we het een erg ongepast toontje om het jongste vrouwelijke raadslid aan te pakken; in de tribune hoorden we de woorden "gestampten boer" vallen ...
En wie regelmatig de burgemeester zijn webstek al eens heeft uitgepluisd die zal allicht opgemerkt hebben dat dit proza ook niet altijd vrij van d/t-fouten was.


NU EINDELIJK 't PALLIETERKE IN DE BIB ?

Na jarenlang tegenwringen, ja echt treiteren vanwege onze zelfverklaarde demokraten vond ons kartel het bij monde van onze fractievoorzitster welletjes: zij stelde de vraag waarom het Pallieterke nog altijd niet kan geraadpleegd worden in de Schotense bib.

Toen schepen Vermeiren (SPA) weer kwam aandraven met het standaardantwoord dat dit een bevoegdheid is van de bibliothecaris en dat er aanvraagformulieren ter beschikking liggen... (zelfde excuusformule die ook door de vorige cultuurschepen Ann Pycke steevast werd opgedist) vond Marie-Rose Morel de maat vol: zij stapte resoluut naar de cultuurschepen en overhandigde een sipkijkende Kurt Vermeiren onder luid applaus een kadoabonnement op dit Vlaamse weekblad.

We zijn benieuwd.


( MULTI- ) CULTUURBELEIDSPLAN 2008 - 2013

Bij de bespreking van het cultuurbeleidsplan (punt 11) vroeg onze fractievoorzitter Marie-Rose Morel zich af waarom daarin zo uitdrukkelijk wordt gesteld dat verenigingen en activiteiten toegankelijk moeten zijn voor allochtonen.
"Er bestaat toch een CGKR (het voormalige centrum Leman) dat nauwgezet toeziet op de naleving van de wettelijk voorgeschreven toegang" opperde zij.

Zeer juist gezien, Marie-Rose, en zeggen dat het juist de allochtonenverenigingen zijn die uitblinken in segregatie, apartheid en vrouwendiscriminatie!

Onze fractie heeft zich dan ook onthouden bij de stemming.


COLLEGE VOLHARDT IN DE BOOSHEID

Naar goede traditie werd de tussenkomst van onze nr. 32 alweer straal genegeerd door het college. Die dames en heren zijn dus helemaal niet van plan enige ingrijpende verbetering te brengen in het beheer van de begraafplaats. De opties 'ontbeenderen' en 'herbicidengebruik' blijven onverkort overeind.

Nochtans hebben we in het verleden reeds meermalen aangedrongen op verbeteringen en zelf ook suggesties naar voor geschoven. Het botst allemaal op dovemansoren.

Aangezien het niet de gewoonte is van onze partij bij de pakken te blijven zitten, zijn we zelf op verkenning getrokken. Hoe trachten b.v. andere gemeenten het herbicidengebruik te drukken? Hierbij een voorbeeldje hoe door aangepaste opstelling en aaneensluiting der gedenktekens het onderhoud bijna volledig door maaien kan beheerd worden.

OPSTELLING DER ZERKEN
ANDERE OPSTELLING IN FUNCTIE VAN ONDERHOUD

Uiteraard zijn er nog tal van andere mogelijkheden van aanleg om herbicidenvrij onderhoud na te streven, we hebben jaren geleden zelfs soortgelijke uitgewerkte plannen kunnen inkijken op onze technische dienst... maar hebben daar verder nooit nog iets van gehoord.


ALWEER DOOR DE KNIEËN

Voort dit dossier rond lijkbezorging en begraafplaats uitpluizend stootten we op de omzendbrief BA - 2006 / 03.
Ofschoon hierin duidelijk gestipuleerd wordt dat er geen voorrechten worden gegeven aan bepaalde godsdiensten (VII 3) troffen we enkele alinea's verder volgende geheimzinnige regel aan: "Huidige regeling sluit niet uit dat de graven worden geordend in bepaalde richting". 'Mekka' dachten we onmiddellijk...

En inderdaad, nog enkele regels verder wordt het helemaal duidelijk: "Het betreft enkel een voorbehouden perceel waarvan de algemene aanleg toelaat dat de graven in een welbepaalde richting worden geordend en dat de graven worden verhoogd." Alweer een uitzondering en aparte voorkeursbehandeling op maat van onze Moslim-medelanders...

In het verleden hebben we vanuit de tribune al gevraagd om het verhoogd begraven in lijkwade uitdrukkelijk te verbieden voor onze gemeente, gewoon omdat deze wijze van begraven in onze streken nefast is voor de grondwaterkwaliteit. Dit in tegenstelling tot woestijn- en ariede gebieden waar deze wijze van begraven wel te verantwoorden is.


'BELASTINGPARADIJS' SCHOTEN

U weet ongetwijfeld nog hoe uw burgemeester tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen de Schotense burger trachtte wijs te maken dat er nu "minder belastingen voor de Schotenaar" waren.... (Onze Harrie was er rotsvast van overtuigd dat ze in Schoten toch niet kunnen rekenen!).
Er werden lasten verschoven en weggemoffeld (zie b.v. de urbanisatiebelasting en verdere niet meer te volgen opsplitsing en verhoging) zodat de Schotenaar het noorden kwijt geraakte.

Zo troffen we tussen de toelichtingsstukken rond dit politiereglement op de lijkbezorging een vermanend schrijven aan van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap (d.d.02/06/2005) ter gelegenheid van vorig politiereglement: ons bestuur werd daarin aangemaand een apart belastingreglement op te stellen i.p.v. inkomtaksen, retributies en belastingen trachten op te leggen via een politiereglement!

"Een politiereglement kan een burger geen betaling van kosten opleggen" zo luidde het in de brief. Pech dus toen voor onze edelachtbare financiespecialist.


Onze burgervader naar B-plus overgestapt ??

Zoveel tricolore dundoeken die de leeuw verbergen!

 

 

"B-plus est en vous, monsieur le maire ???"

Belgicistische opstoot?


EINDELIJK EEN HONDENLOOPWEIDE IN ZICHT ?

Bij de behandeling van punt 15 (Verkoop gronden Marsstraat / Jozef Cogelslei) vroeg ons raadslid Ann Boden waarom er niet aan gedacht was om dit perceeltje om te vormen tot een hondenloopweide. Dit leek haar een erg geschikte locatie.
Ook CD&Ver Toon Daems bevestigde dat er op Deuzeld inderdaad nood is aan een hondenweide en merkte tevens op dat het voor een gehandicapte soms tot erg vervelende en onhygiënische toestanden kan komen... (Toon beweegt zijn rolstoel voort door de wielen met zijn handen aan te duwen)

Volgens burgemeester Hendrickx komt er geen hondenweide op deze plaats maar zou er toch overwogen worden een strookje grond bij Cogelspark misschien (!) te reserveren voor hondenloopweide.

Eindelijk dus een sprankeltje hoop voor onze hondenliefhebbers, na zoveel jaren vruchteloos aandringen....


UITBREIDING BRASSCHAAT OPEN GOLF & COUNTRY CLUB

Waar voorheen ons gemeentebestuur afwijzend stond tegenover uitbreiding van de golfterreinen op de grens met Brasschaat is er nu plots nog weinig of geen bezwaar meer... Vroeger werd er geschermd met de hoge natuurwaarde van het gebied, dat is nu verleden tijd. Zelfs Groen! keurde de uitbreiding mee goed.
Alleen de socialisten bleven dwarsliggen, o.m. vanwege het gebruik van herbiciden. Wat ons dan weer verbaast: anders horen we deze partij nooit klagen over pesticidengebruik! Enfin, het is nooit te laat om je leven te beteren.

Hoe het college erin geslaagd is milieuraad, milieudienst en raadscommissie ruimtelijke ordening voor de uitbreidingskar te spannen is ons een raadsel.

spa keert zich tegen uitbreiding golf

Spa-fractievoorzitter Frank Dillen kondigt aan dat zijn partij zal tegenstemmen bij punt 22: Advies Uitbreiding Golf.

 

 

Hier klikken om FRANK AAN HET WOORD te horen.


RECLAMEBORD GEMEENTEPARKOns beschermd parklandschap toegetakeld!

Laatste punt van de openbare zitting was de interpellatie van ons raadslid Ann Boden betreffende dat nieuwe erg storende en onveilige reclamepaneel in de Braamstraat tegen het gemeentepark. Ann wees erop dat het uitzicht op ons beschermd parklandschap hierdoor verknoeid wordt en dat de bewegende reclameboodschappen voor ernstige afleiding zorgen bij de automobilisten.

Wij hadden verwacht dat de raad als één man achter de eis voor verwijdering zou gaan staan... zo'n vaart liep het niet.

Alleen Groen!-raadslid Eric de Swaef sloot zich volmondig aan bij de opmerkingen van onze Ann Boden.

 

Voor het overige mochten we van schepen Empereur (Open VLD) vernemen dat er wel degelijk aandacht is geweest voor de plaats van inplanting en voor de mogelijke gevolgen op de verkeersveiligheid bij de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning (???!)... én dat Gecoro bezig is met het beleid rond reclameborden...
Geef toe, dat is maar een magere uitleg voor zulk een ruimtelijke flater. ('gaffel' schreef ik bijna)

Enne hoelang staat de strijd tegen de wildgroei van reclame in onze gemeente nu al op de prioriteitenlijst? Al een hele poos, die problematiek wordt reeds verscheidene legislaturen meegesleept! Dus echt niks te vroeg om daar nu eindelijk eens ernstig werk van te maken.

Voor verdere commentaar op dit onderwerp >> HIER KLIKKEN