ZITTING 20 DECEMBER 2007

Nr.32 wordt eerst uitgenodigd door de voorzitter

Punt 33: ONDERHOUD GEMEENTELIJKE GRASPERKEN EN AANVERWANTEN

Als ik me niet vergis, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, is dit nu al de derde maal dat ik moet wijzen op steeds dezelfde weerkerende dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden in de bestekken rond groenonderhoud.

Blijkbaar hoort het zo volgens ons college: enerzijds onze groene jongens en meisjes paaien en anderzijds de aannemers toch toelaten er met de gifspuit op los te gaan.

Hoe is het anders te verklaren dat deel III 'Technische Voorschriften' afgesloten wordt met de in koeien van letters gebrachte tekst: - GEBRUIK VAN HERBICIDEN IS VERBODEN - terwijl er enkele lijnen hoger, onder 'onderhoud der wegen' doodleuk te lezen staat: 'indien de aannemer hierbij chemische middelen gebruikt dient hij deze aan te wenden volgens de aanwijzingen gegeven door de leverancier....?

Mag ik nu eindelijk eens vernemen waarom deze duidelijke contradictie hier zo hardnekkig behouden blijft ondanks mijn herhaalde vraag deze dubbelzinnigheid uit het bestek te verwijderen?

Aan de gelaatsuitdrukking van burgemeester en sommige schepenen was duidelijk te zien dat het alweer noppes ging worden... en inderdaad onze medewerker mocht het reglementair verschuldigde antwoord voor de zoveelste maal op zijn buik schrijven.

Vervolgens ons tweede puntje
Punt 37: LOKALE POLITIE: AANKOOP LICENTIES

"Wij willen het gebruik van vrije software voor de gemeentelijke computers onderzoeken. Vrije software is mogelijk een goedkoop, stabiel en duurzaam alternatief voor de gemeente die alle (dure) softwarelicenties regelmatig moet vernieuwen. We moeten het geld van onze inwoners immers zo goed en efficiënt mogelijk besteden. Bovendien kan de gemeente haar inwoners vrije software aanbieden om op een goedkope manier mee te kunnen genieten van de digitale wereld. Gelijke kansen voor iedereen."

Neen, geachte vergadering, dit is geen citaat uit één of andere obscure belhamelpublicatie of dito webstek, neen, dit is SPA-verkiezingspropaganda verspreid in Schoten via de 'SPOTS' van maart 2007 en ondertekend door een Schotense schepen.

Uit het voorliggende dossier blijkt eens te meer de onstuitbare geldhonger van de monopolist uit Redmond... én de opvallende behulpzaamheid daarbij van de federale politie. (Om de haverklap lezen we in de correspondentie bij de toelichtingsstukken dat elke installatie moet uitgevoerd worden met de adequate licenties, zelfs voor de installatie van het verouderde Office 2003, daarvoor moet dan maar een licentie van Office 2007 aangekocht worden! En zeggen dat OpenOffice gratis is....)

Kurt Kultuur aan het woord in SPOTS

Goed, ik weet best dat deze zware licentiekost ons van bovenuit wordt opgedrongen en we op Schotens vlak verplicht zijn mee te marcheren in dit geldverslindend traject.

Mogen we SPA-Schoten dan ook vragen bij hun mensen op federaal niveau (socialisten hebben steeds een stevige voet in huis gehad bij de voormalige rijkswacht, het leger en de politie) aan te dringen op verwijdering van de bekende Amerikaanse monopolist en Europese software te installeren. Het zou niet alleen onze Europese onafhankelijkheid en veiligheid ten goede komen tegenover de geopolitieke en geostrategische aspiraties van de USA maar tevens ook het Schotense budget voor onze computeruitrusting gevoelig verlichten.

Ik dank u.

Ofschoon er hoegenaamd niet wordt gereageerd op dit laatste voorstel van onze spreker zal er toch op 21 en 22 maart 2008 door de gemeente Schoten een Digitale Tweedaagse worden georganiseerd om ons kennis te laten maken met de voordelen van vrije software ..... of hoe er eindelijk binnen het gemeentebestuur toch reactie schijnt te groeien tegen ongehoorde (en peperdure) monopolies in het computerwereldje.

Echt jammer dat de bewuste schepen de gelegenheid alweer niet heeft aangegrepen om zijn standpunt inzake vrije software ter kennis van de raadsleden te brengen.


Belhamel Albert Leenaerts is de volgende spreekrechtbeoefenaar.

Punt 10: BELASTING-EN RETRIEBUTIEREGLEMENTEN

B. Retributies.

Geachte raadsleden. Sinterklaas is langsgeweest voor alle brave kindertjes én welstellende verenigingen die kunnen beschikken over eigen lokalen met eigen kantines, eigen inkomsten en subsidies.
In deze zitting alleen al zit er in zijn zak : voor KFC Schoten SK 66.000 Euro, voor Artemis KC 5.000 Euro, voor TC Schoten 65.000 Euro, voor St. Filippus 6.500 Euro, en voor St. Sebastiaan 80.000 Euro. Komt nog bij dat het in het geval van de boogschutters gaat om collaterale schade wegens de politiekazerne. Hun mooie lokatie zijn ze wél kwijt. Gelukkig voor ons bestuur is de jeugdbeweging VNJ op Lentebloesem ter ziele gegaan, da’s een last minder, en daar heb ik, horesco referens, nog zo mijn Latijn in gestoken.

Dus, in dezer schoentjes ligt voor 222.500 Euro, of een kleine 9.000.000 Befkes voor hun lokalen.

In den hollen blok van de kleine verenigingen die het moeten stellen met bvb de wijklokalen of de zalen van het Kasteel van Schoten, ligt er niks! Deze retributies blijven ongewijzigd. Wil daarbij niet vergeten dat deze retributies reeds 2x werden verdubbeld ! En dat er in de verkiezingscampagne werd verkondigd dat daar best wat vanaf kon, na ‘n evaluatie uiteraard.

Ik vraag mij af of er in het licht van de uitgaven voor de grote verenigingen (met eigen infrastructuur) geen borrelnootje afkan voor de kleintjes. Daarvoor zijn blijkbaar geen bijzondere of buitengewone toelagen beschikbaar, ter beschikking, of hoe het geld ook mag vloeien, de Sint mag het weten. Wij ook ? Pas op, ik misgun niemand iets, maar de kerk moet in het midden blijven, zelfs voor Sinterklaas.

Straks, bij de behandeling van dit punt 10 in openbare zitting, zal onze Vlott-verkozene Ann Boden hierop inspelend een amendement ter stemming voorleggen waarin wordt voorgesteld de retributie voor de wijklokalen van € 30 terug te brengen naar € 10.
Het amendement wordt verworpen met 17 stemmen 'neen' (CD&V, Open VLD en SPA), 12 stemmen 'ja' (VB - Vlott) en 1 'onthouding' (Groen!)
Financieschepen Vera Smets belooft evenwel dat Ann's voorstel wordt meegenomen voor verder onderzoek...

Inderdaad, financieschepen Vera Smets blijft verbazen met haar vriendelijke antwoorden en met haar bereidwilligheid sommige punten te verduidelijken en voorstellen in overweging te nemen.

Een hemelsbreed verschil met haar voorganger.

Vera Smets, schepen van financiën

TITANIC..... ?

Uitvoerig cijfers citerend houdt raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) het budget 2008 en het meerjarig financieel beleid tegen het licht. (Agendapunt 12)

Leo merkt op dat er zich duidelijk een trend van dalende inkomsten en stijgende uitgaven begint af te tekenen. Hij dringt bij het bestuur dan ook aan om onverwijld met een bezuinigingsactie te starten... zo niet verwacht hij onvermijdelijk nieuwe of verhoogde belastingen voor de Schotense burger.

We laten u hier zijn slotbeschouwing horen, het is een kernachtige samenvatting van zijn uitgebreid betoog.


gepeins op de banken der raadsleden
Bijwijlen schijnt de uitleg van achter de schepenbank toch wel enig gepeins bij de raadsleden op te wekken.

WAT KRIJGEN WE NU, EDELACHTBARE ?

Een opstoot van oprechtheid na al die mistspuiterij rond de gemeentelijke belastingen der laatste jaren?
Wordt daar in openbare zitting koudweg meegedeeld dat de (erg magere) belastingverlaging van de aanvullende personenbelasting (van 7% naar 6,7%) eigenlijk een belastingverschuiving is! Een vestzak-  broekzakoperatie als het ware, omdat die verlaging dus de stijging van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de PIDPA-factuur zou moeten compenseren.

Inderdaad, de gemeentelijke saneringsbijdrage wordt verhoogd van € 0,7580 naar niet minder dan € 1,06. (We hadden het enkele maanden geleden al voorspeld dat die bijdrage zo haast mogelijk naar het maximum zou opklimmen).

Volgend jaar kan u dan berekenen of het hier wel degelijk een 'verschuiving' betreft, wij vrezen dat het een behoorlijke verhoging zal worden voor de meeste Schotenaren, zeker voor de laagste inkomens die niet kunnen profiteren van verlaging personenbelasting maar wel de volle pot verhoging saneringsbijdrage aan hun broek krijgen.

En een inzicht in de werkelijke evolutie van belastingen en retributies in onze schone bloemengemeente wordt er ook niet eenvoudiger op... maar dat is misschien ook juist de bedoeling.


stemronde

Punt 6: hier wordt er per geheime stemming een afgevaardigde aangeduid om onze gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen op 28 februari 2008.

Afgevaardigden en mandaathouders aanwijzen dat wordt nooit vergeten, maar eens uitleg komen geven over de werking der intercommunales (toepassing art. 53) dat is dit jaar voor de zoveelste maal weer rats 'vergeten'. 

Franse tekst eindelijk overplakt Bij het verlaten van de raadzaal na de gemeenteraad (20 december) werden we aangenaam verrast door het feit dat nu eindelijk de franstalige tekst op de waarschuwingsborden bij de werken aan ons gemeentehuis overplakt was. Weliswaar werd er een zinnetje over het hoofd gezien, maar kom, de goede wil is er en ons lange aandringen heeft de schepen voor Vlaamse aangelegenheden dan blijkbaar toch in beweging gebracht. Goed zo, Maarten... en volgende maal wat korter op de bal spelen?
weliswaar nog een regeltje Frans vergeten....

Al onze trouwe bezoekers een zalige Kerst en voorspoedig Nieuwjaar.

Tot volgend jaar!