ZITTING 3O JANUARI 2003

Punt 1: VERSLAG VORIGE ZITTING

Onze nr. 32 maakt zijn beklag dat de nieuwe, opmerkelijke én belangrijke verklaring van schepen Hendrickx (CD&V) over het uitblijven van de aankoop der gronden gasketel niet werd opgenomen in de verslagen van vorige maand (op blz. 1548 onder punt 6 Politiebegroting).

Nr. 32 herinnert eraan dat gans Schoten binnenkort daar een politiecentrurn verwacht en dat ons bestuur al dapper architectenburo 's aan het werk zet met ontwerpen voor deze locatie.

Straks komt er weer een kink in de kabel en mag de Schotense belastingbetaler nogmaals opdraaien voor schandalig hoge kosten van nutteloze studies, planning, ontwerpen, maquettes en schadeclaims zoals we die reeds zagen bij het floppende Zwembad de Zeurt en de dito aanleg nieuw Marktplein.

ONZE VRAAG: Wat is hier gaande? Waarom is de koop nog niet rond? Vorig jaar in april (!) heeft ons college het volledige aankoopdossier toch laten goedkeuren door deze raad.

ANTWOORD: (van schepen Empereur VLD)

Er zijn problemen met het bodemattest. Er is bodemvervuiling vastgesteld.

Ha zo, ons bestuur laat dus een volledig aankoopdossier goedkeuren dat maanden later ONVOLLEDIG blijkt te zijn.

Punt 5: BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN

Opgelet, Schotense internauten , VLD ,CD&V en SPA beramen een aanslag op uw geldbeugel. Verschillende belastingen gaan de hoogte inschieten. Daarom tracht nr. 32 het tij in extremis nog te keren en leest onverstoord een hele rist citaten voor van voornamelijk VLD -kopstukken.

Passeren de revue: premier Verhofstadt , minister-president De Wael , VLD-voorzitter De Gucht, Schotens VLD-voorzitter Valkeniers (in de Kaekelaar !), het Schotens VLD-verkiezingsprogramma en het Schotens bestuurprograrnma 2001 – 2006

Allemaal beloven ze, waarschuwen ze, dreigen ze: GEEN BELASTINGVERHOGINGEN. En, besluit onze nr. 32:

Na deze bloemlezing en tevens opfrissing van het geheugen zal het voor éénieder zonneklaar zijn dat de hier voorgestelde belastingverhogingen geen schijn van kans hebben om een meerderheid te halen.

Uiteraard dwaalt nr. 32. Even later wringen VLDers zich in allerlei potsierlijke bochten en blinken uit in het verzinnen van spitsvondige uitvluchten. Als uiteindelijk puntje bij paaltje komt stemmen ze braafjes mee voor belastingverhogingen. (Niet te vergeten, beste Schotenaar , als je straks weer eens politici hoort beloven)

Onze nr. 32 sluit zijn toespraak af met een vriendelijke wenk voor Tim Willekens (Vl .Blok). T.W. heeft een interpellatie aangekondigd tegen de stijgende urbanisatiebelasting.

Trek die interpellatie in, waarde vriend, die belasting stijgt niet. Die schandalige stijging werd vorig jaar goedgekeurd.
Tegen belastingen moet geageerd worden als ze gestemd worden en niet maanden later als de aanslag in de bus valt.
Deze zwaar verteerbare verhoging heb ik tijdens de zitting van maart vorig jaar (was punt 7) uitvoerig op de korrel genomen, euromistgordijn incluis.
Beter luisteren dus en niet doen zoals raadslid Dieltjens . (Dit SPA-raadslid heeft in de gemeenteraad openlijk verklaard dat hij weigert te luisteren naar nr. 32)

Ook hier boter aan de galg.
Raadslid T.W. houdt zijn interpellatie toch en geeft schepen Harrie Hendrickx (CD&V) zodoende alweer de gelegenheid om een Blok-lid belachelijk te maken: “Gij hebt een heel jaar lang geslapen zeker?”

Jammer genoeg niet terug te vinden in het verslag.
Onze secretaris die orde en hoffelijkheid hoog in het vaandel voert, heeft deze flap-uit immers herwerkt voor ‘t verslag tot een keurig: “Het raadslid heeft vorig jaar niet goed opgelet want toen werden hierover geen opmerkingen geformuleerd“.

Inderdaad want onze 32 heeft de pech dat tussenkomsten in het raam van het spreekrecht NIET in de verslagen worden opgenomen. Hij heeft toen namelijk wel scherp geprotesteerd tegen deze schandalige verhoging!

U kan zijn tussenkomst nalezen door HIER te klikken.

Punt 7: TOELAGEN EN PREMIES c en d

Het lage geboortecijfer wordt Vlaanderens probleem nr.1. De drie traditionele partijen en Agalev pakken de daaruit voortvloeiende vergrijzing aan met ‘verbruining'. Wij bij de onafhankelijken zien dit anders en wensen het Vlaamse geboortecijfer op te krikken.

We stellen daarom voor de belachelijk lage premies voor geboorte en voorhuwelijkssparen te vervangen door een forse lening ter bevordering van het huwelijk, met dien verstande dat bij iedere geboorte binnen dit huwelijk het schuldsaldo telkens drastisch (met de helft of één derde b.v.) wordt verminderd.

ONZE VRAAG; Wanneer voorziet onze toekomstige schepen, mevr. Pycke de installatie van een gezinsconsulent ? Zodat de modaliteiten voor deze ingreep kunnen geregeld worden en zij tevens tegemoet komt aan haar verkiezingsbelofte geformuleerd in ‘Schoten 2000' aflevering 2, frontpagina in vetjes en met foto.

ANTWOORD OF REACTIE: geen reactie van raadslid Pycke (CD&V). Burgemeester tijdens de bespreking: “Niemand wenst in te pikken op de voorstellen van meneer Vereyken?“ Geen reactie.

Punt 17: AANPASSING PLANNENREGISTER

Het plannenregister (gemeenteraad 31-1-2002) is door de gewestelijke planologische ambtenaar gecontroleerd en teruggestuurd naar Schoten met een hele waslijst opmerkingen i.v.m . fouten en onvolkomenheden.

ONZE VRAAG: Mensen toch, 4 volle bladzijden met opsomming van fouten, zowel op technisch als op inhoudelijk vlak. Is ons gemeentelijk personeel wel voldoende geschoold om dergelijke opdrachten tot een goed einde te brengen of zijn er andere oorzaken voor dit flagrante falen?

Antwoord of reactie: geen.

Bijkomende dagorde Punt 1: ISLAMITISCH OFFERFEEST

Raadslid Jos Meeus (Vl. Blok) heeft een bijkomend agendapunt ingediend over rituele slachtingen en het niet naleven der wetgeving op het dierenwelzijn. Ook onze nr. 32 wenst hier zijn duit in ‘t zakje te doen.

Opmerkelijk dat we bij deze dieronvriendelijke toestanden niks van GAIA horen, uit de groene hoek alléén minister Tavernier die de gemeentebesturen dringend aanmaant speciaal slachtvloeren in te richten om het de feestende heren moslims zoveel mogelijk naar de zin te maken. Alweer een stap in de verkeerde richting want averechtse integratie: de Vlaming schikt zich naar de barbaarse middeleeuwse geplogenheden van de moslim. Als we op deze manier voortboeren met onze ziekelijke tolerantiedrift leven we binnenkort onder de Sjaria. Ik wens raadslid Meeus veel succes met zijn goed gekozen en voorbeeldig uitgewerkte interpellatie.

Deze januarizitting vertoonde serieus wat onregelmatigheden en incidenten. Het begon al slecht met een boze burgemeester die nr. 32 verweet ‘ de prerogatieven van raadslid op te eisen' terwijl onze nr. 32 alleen de toepassing van de gemeentereglementen vroeg.

Verder hadden de raadsleden de gemeentebegroting niet kunnen bestuderen en voorbereiden want die werd eerst in de loop van de zitting nog gloeiend warm recht uit het kopieertoestel aan de raadsleden uitgedeeld. Dit belette niet dat daarover 10 minuten later al gestemd werd!

Geluk dat de hogere overheden zoiets niet te weten komen !!

En dan de meest absurde stunt van de dag: schepen Hendrickx (CD&V) die voor de lol (en om het Vlaams Blok in een slecht daglicht te stellen bij het publiek) voorstelt om de bib, het containerpark en de begraafplaats te sluiten, de brandweer en de cultuurdienst op te doeken enz. enz. En dit dwaze voorstel dan nog ter stemming voorlegt!

I.p.v. deze politieke kinderachtigheid weg te lachen hebben alle aanwezige raadsleden ‘plichtsgetrouw' hun stem uitgebracht (het belaagde Blok incluis) !! Bij momenten leek die Schotense gemeenteraad meer op ‘n kleuterklas; maar wat wil je met zoveel leden die hun dossiers niet of nauwelijks kennen?