ZITTING 30 JUNI 2005

SAMENVATTING.

Onze twee onafhankelijke spreekrechtbeoefenaars dringen nog eens allebei aan op een onverwijlde instelling van een 2 gemeenten politiezone Schoten/Brasschaat vanwege de financiële en organisatorische voordelen. Belhamel plaatst vervolgens enkele toelichtingen bij de overstap van eerste schepen Pauwels naar de NVA, terwijl nr.32 het verbod voor gemeenteambtenaren onder de loep neemt om (ook buiten de diensturen) pornografische of erotische sites te raadplegen op de dienstcomputers.

Van antwoorden of reacties is ook vandaag weer niet veel in huis gekomen.

Vandaag alweer opvallend veel afwezigheden bij de start van de zitting. We hebben het al vaker gezegd: er zit duidelijk sleet op het entoesiasme en op de inzet van onze verkozenen… of zou het de vakantie zijn die wenkt?

Voor de start van de zitting vraagt burgemeester Hendrickx om recht te staan en één minuut stilte in acht te nemen voor de verongelukte fietser Chris Sletsens.
“Tenslotte is verkeersveiligheid een item dat ons hier in de raad allemaal nauw aan het hart ligt” aldus onze burgemeester.

Onze Belhamel Albert bijt vervolgens de spits af met zijn spreekrecht:

Punt 12: Lokale Politie Schoten: Interzonale samenwerking

Geachte bijna-Collegae Raadsleden: Hier zijn ze dan met de Politiezone BraScho, onder het mom van een intensifiëring en bevordering van de interzonale samenwerking. Onder de noemer van een gezamenlijk optreden, wederzijdse bijstand en een gelijkwaardige dienstverlening wordt volgende niet-limitatieve lijst taken gedeeld: de interventiecapaciteit, het opsluiten van aangehouden personen, de hycap, de logistiek, de gerechtelijke administratie, de procesbegeleiding, de evaluatie- en meettechnieken, de preventie, de slachtofferzorg, de verkeersbegeleiding, enzovoort.

Ziet gij nog veel taken weggelegd voor ‘n afzonderlijke Politiezone Schoten? De dispatching wordt bovenzonaal Antwerps, en ook de normering van de interventiecapaciteit, de dienst-prestaties en de beleidsvrije ruimte worden interzonaal, terwijl de slachtofferbejegening zelfs tegen onze wil nog verderaf komt in ‘n zone Schoten-Brasschaat-Voorkempen-Zara, waardoor de plaatselijke opvolging door sociaal assistenten verloren gaat omdat de dienst nu niet rendabel kan gemaakt worden wegens te klein aantal oproepen in Schoten alleen.

En wat met de verschillende ‘dresscodes’ als er geen nationale richtlijn komt?
Er zullen echter wél nog richtlijnen komen, tot samenwerking voor personeelsadministratie, infoverstrekking, bijscholing & interne vorming, preventiecampagnes en materiële middelen (denk aan signalisatie, toestellen om decibels en vervuiling te meten enzomeer.)

Volgens de minister is ‘t laatste woord over de schaalvergroting van de politiezones nog niet gevallen omdat “elke vorm van verspilling moet worden uitgesloten”, terwijl wij hier rustig zitten plannen smeden voor een eigen peperdure politietoren (gelukkig al niet meer op de plaats van Villa Ullens in de Kasteeldreef!)

Stop daarmee en luister naar de Belhamel die al jaren pleit voor één volwaardige politiezone met Brasschaat in ’n gedeelde infrastructuur.

NVA-schepen Peter Pauwels komt nog net op tijd de zaal binnen om mee Belhamel’s tweede puntje te aanhoren.

Punt 26: Vervanging afgevaardigde in beheerscomité van de interlokale vereniging Bra-Scho

Dames, Heren dorpspolitiekers, ik hoop dat gij goed beseft dat soortgelijke vertoning de kloof met de stuurse kiezer enkel maar verbreedt. ’n Schepen zijn bevoegdheden afpakken doet ge niet zómaar; ’t is trouwens ook niet de eerste keer dat dit hier in Schoten gebeurt (denk aan de politiepotloden).

Simpele Bert Burger zou zich wel eens kunnen afvragen waarom hij zovéél Schepenen moet betalen als ’t werk van 3 evengoed door 2 kan gebeuren. Wat belet U in deze spaarzame tijden om er nog een paar uit te kleden en er tenslotte maar zo’n goede 4 of 5 over te houden?

Trouwens, ofwel betreft het hier een slechte transfer, en dan is dit niet in het Algemeen Belang om een goede schepen te strippen, ofwel was het een slechte schepen, en dan had ge hem in de eerste plaats al niet mogen opstellen, of hem zeker niet laten meespelen tot hij van kruiwagen veranderde. Boegbeeld Peter Pauwels voor de NV-A op het pluche van 1ste Schepen met minder stemmen dan onze bescheiden Belhamel.

Du jamais vu, dit politieke hoogstandje waartoe ikzelf dan nog de voorzet heb gegeven in een chic Antwerps hotelletje. Vergeef mij dat ik in al mijn politieke naïviteit niet kon bevroeden welk kartelmonstertje er een ezelsdracht later uit deze “slechte seks” met Bart De Wever zou voortkomen.

Toen Belhamels ogen opengingen stelde hij verbouwereerd vast dat niks aan dat mormel wees op enig vaderschap van zijnentwege. Daarom wenst hij het ook niét te erkennen, noch hiervoor enige alimentatie – toch goed 1054 stemmen – te betalen!

Wij wensen de nieuwe afgevaardigde in het beheerscomité van de interlokale vereniging Brasschaat-Schoten een vruchtbare carrière toe, en een geslaagdere start dan bij haar première mét forfait voor de Sportraad.

Uw verknochte Belhamel.

EE + PP

Volgende spreekrechtbeoefenaar is ons 32ste ‘raadslid’:

Punt 11: Lokale Politie Schoten: zonaal veiligheidsplan 2005-2008

 • Als eerste prioriteit onder ‘keuze logistiek’ vinden we: “nieuw gebouw”. We lezen: “broodnodig, want huidig gebouw met containers voldoet niet meer aan de noden van cliënten en medewerkers.” Zeer juist, maar i.p.v. de voorziene kostelijke nieuwbouw zou een 2GPZ met Brasschaat stukken simpeler en gunstiger zijn: én voor de dienstverlening én voor onze gemeentekas!

 • Voorts heb ik tabellen doorworsteld met personeelsequivalenten, genuanceerd polyvalente medewerkers, mensuren, goedgekeurde organieke kaders, operationelen, reële en minimale effectieven om tot de slotsom te komen dat er momenteel nog steeds plus/minus 10 agenten te kort zijn en dit zo zal blijven tot minstens 2008. Een weggemoffelde voetnoot doet vermoeden dat ons korps onderbemand blijft wegens budgettaire redenen.

 • Opgelet, wie dit plan wil uitvlooien dient wel een mondje Engels te kennen. De woorden implementeren, tools en feedback nog terzijde gelaten kwamen we een mission statement tegen, een decision lab 2000, ’n dark number, community policing, accountability, datawarehouse en ISLP compatible tools, integrated system for the local police… dat wordt komende zondag geen gulden spoor voor onze Schotense pakkemannen ofte koddebeiers!

 • Is daar nog de vreemdelingenstatistiek: 1618 Schotenaren met vreemde nationaliteit, met een opvallend vreemd zinnetje erbij: “het aantal Marokkanen en Turken daalt verder” (klinkt zowaar een beetje triomfalistisch in deze pre-electorale tijden). Een daling tot respectievelijk 19 en 12 !!
  Kom, kom, dit doet me denken aan één van de beruchte uitspraken van ons Schotens oorlogsidool Churchill: “Ik geloof geen enkele statistiek die ik niet eerst zelf heb kunnen vervalsen”.
  Een Marokkaan die naast zijn Marokkaans paspoort er nog snel een Belgische identiteitskaart bijneemt is en blijft een Marokkaan. Iets anders maak je een Schotenaar niet wijs. Ook niet met een handig verpakte statistiek.

 • Punt 14: Internet- en E-mailpolicy

  Dit geactualiseerde document hebben we even tegen het licht gehouden en vastgesteld dat ons bestuur plotsklaps erg preuts is geworden. We lezen daar onder punt 5 dat het VERBODEN is erotische of pornografische sites te consulteren, ZELFS indien het gaat om wettelijk toegelaten publicaties....

  Komaan zeg, enkele maanden terug hebt u het nog vertikt een ernstig antwoord te geven op mijn vraag om spotgemakkelijk bereikbare porno te blokkeren op de internetschermen van de gemeentelijke bibliotheek. En nu gaat ons bestuur met een belerend vingertje het eigen personeel even verbieden wat toen voor minderjarigen best kon.

  Een consequentere en rechtlijnigere houding zou ons gemeentebestuur sieren.

  Toegegeven, een aanvaardbare oplossing voor de porno op de gemeentelijke schermen is niet in een handomdraai te realiseren, maar we lezen in onderhavig dokument verder dat: “de dienst systeembeheer te allen tijde de toegang tot ongepaste sites kan blokkeren.” Aan het werk zou ik zo zeggen… enne vergeet de bib niet!

  Met dank voor uw aandacht.

  Burgemeester Harrie Hendrickx bedankt nr. 32 voor zijn “moraliserende” toespraak en daarmee kunnen de spreekrechtbeoefenaars het dan weer stellen voor vandaag: geen antwoorden, geen reacties, niks meer…


  GROEN! IN HET ZONNETJE

  Bij de start bleek enkel de Groen!e fractie voltallig. De gelederen der andere partijen vertoonden serieuze leemtes. De 3 Schotense Groen!en zaten daar zo knus in het zonnetje dat onze fotograaf niet aan de verleiding kon weerstaan.

  In het zonnetje


  NIEUW RAADSLID

  Door het ontslag van Walter Verduyn moet vandaag een opvolgend raadslid geïnstalleerd worden voor het Vlaams Belang. (Punt 3)
  Mevrouw Jacqueline van den Broek wenst bij de eedaflegging alleen de verplichte eedformule uit te spreken en laat de andere plichtplegingen achterwege.

  nieuw raadslid

  We wensen deze dame een voorspoedig mandaat toe en hopen dat zij haar fractiegenoten tot wat meer werklust en politieke strijdvaardigheid kan aanporren in het komende verkiezingsjaar.


  ONS BESTUUR KRIJGT OP ZIJN DONDER

  Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tikt per brief ons bestuur op de vingers omdat enkele data niet kloppen in de begrotingswijziging nr. 1 van 2005 en verzoekt dit schrijven ter kennis te brengen van de gemeenteraad. (punt 9: Aktename Besluiten Toezicht)

  Vorige maand nog kon onze burgervader zijne numero 32 wellustig de mantel uitvegen omdat die zich van jaartal vergiste (verkoop villa Ullens). Blijkt nu dat ons bestuur het niet veel beter doet!

  En om geen lachers in de publieke tribune te moeten trotseren wordt het ministeriële schrijven lekker niet voorgelezen maar maakt onze burgemeester er zich vanaf met: “dit punt 9 kan geen problemen geven, u hebt het allemaal kunnen terugvinden in de stukken”.


  KAKOFONISCH FLUITEN UIT DE LUIDSPREKERS

  Bijwijlen was het vandaag echt niet te harden: een deel van de zitting werd grondig gestoord door hinderlijke fluittonen uit de luidsprekers.

  De dienstdoende bode Dirk moest enkele malen bijspringen om de ergste fluittonen weg te werken.

   

  Ons voorstel: al die kwistig verspreide luidsprekers in de raadzaal vervangen door één enkele vooraan.
  Zal het risico op rondtollende stoortonen tussen micro’s en luidsprekers drastisch beperken.

  pieptonen om de griezels te krijgen

  VERKIEZINGEN IN ZICHT!

  Nog een dik jaar te gaan en we staan voor gemeenteraadsverkiezingen. Tijd dus om wakker te schieten en dringende onderhoudswerken te laten uitvoeren aan de Schotense wegen. Twee en een halve bladzijde vol in de toelichtingsnota! (punt 31)

  Gevolgen van deze concentratie in het laatste jaar voor de verkiezingen: stijgende prijzen en (soms) slordige afwerking door de plotse toename van de vraag bij wegenbouwfirma’s.

  wegenwerken bij de vleet < klik in foto om te vergroten

  Jawel, dat algemeen gekende ‘kort geheugen’ van de kiezer kost de gemeenschap handen vol geld en onze politici blijven dat spelletje maar meespelen.


  UILTJE KNAPPEN

  Zijn het de saaie debatten, het warme weertje, de niet minder dan 40 agendapunten voor vandaag…of dat kwartier lang filibusteren van onze edelachtbare H.H.? Ook voor vlijtige raadsleden kan het allemaal wel eens te veel worden.  uiltje knappen...


  OUDE STORTPLAATS: DE UITGAVENKASSA RINKELT VOORT

  Onder punt 8 (Begrotingswijziging 2/2005) ontdekten we een bedrag van 13.000,00 euro dat voorzien wordt voor de erelonen bodemonderzoek oude stortplaats op het Wijtschot.

  Onder punt 35 (Aktename collegebesluiten) vernemen we dat ons college voor ‘n luttele 9.790,30 euro + BTW het beschrijvend bodemonderzoek heeft toegewezen aan de firma Grontmij, nadat zij de resultaten van het OBO (Oriënterend BodemOnderzoek) uitgevoerd door Grontmij / Belgroma uit Mechelen had ingekeken.

  Onze burgervader maakte er haast een goed-nieuws-show van: “de bodemvervuiling valt nog goed mee. Eén en ander moet echter nog uitgeklaard worden…”

  Denk eraan, edelachtbare, die operatie stortsanering ging de gemeente geld opbrengen. Tot nu toe hebben we alleen gepeperde rekeningen gekregen en de eigenlijke bodemsanering moet nog beginnen.


  KWARTIER LANG OP KAP VAN VLAAMS BELANG

  Punt 33 komt eraan (Nieuwbouw/Verbouw Gemeentehuis – De Kaekelaar) en het kleinste kind kon vermoeden dat het Belang weer ging vitten op de hoge kostenramingen en eventuele later bijkomende meerkosten… en zo geschiedde.

  Maar burgemeester H.H. had zich voorbereid: een stapeltje papieren werd opgediept en onze eerste burger startte een ellenlange voorleessessie over het waarom van de reorganisatie der diensten, over personeel en werkingskosten, OCMW-overdrachten, over toekomstgericht beleid, schuldafbouw en dito beheer, grondprijzen, synergie, het vermijden van uitputting der laatste reserves, thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel comfort, de kritische zijden van de bouwput, paalfunderingen enz. enz. (uiteindelijk blijkt dit ‘speechke' van onze edelachtbare niet minder dan 7 volle bladzijden in beslag te nemen in het officiële verslag)

  Een wel erg opmerkelijke en uitzonderlijke vorm van filibusteren (averechts!) vanwege onze burgervader.

  Dient het hier vermeld dat menig raadslid een zucht van verlichting slaakte toen dit punt eindelijk werd afgesloten?


  KABAAL IN DE PUBLIEKE TRIBUNE

  Kreeg dit punt 33 ook nog een niet alledaags staartje: burgemeester H.H. zijn voorzittershamer was maar net op de tafel geploft of in de tribune sprong een bewoner van de Cordulastraat recht om luidkeels zijn ongenoegen te uiten over de keuze van het ontwerp. Met krachtige stem lanceerde de man zijn mening terzake over de hoofden der aanwezige raadsleden: “het lelijkste ontwerp hebt gij gekozen, een draak van een gebouw enz.”

  En helemaal ongelijk kunnen we deze bewoner niet geven, ook wij hebben ons op de tentoonstelling der ingediende ontwerpen afgevraagd waarom ons bestuur juist dit scharminkel van een ontwerp moest kiezen.

  Den ‘bunker’ wacht dus op een nieuw troetelnaampje. We vrezen dat dat evenmin erg vleiend zal zijn.


  PARTIJTWISTEN

  Laatste punt van de openbare agenda is van Vlaams Belanger Tim Willekens die uitleg vraagt over het ‘uitkleden’ van eerste schepen Peter Pauwels (ex-VLD nu NVA)

  Had de brave jongen beter niet gedaan want alle zelfverklaarde demokraten keerden zich nu tegen het Belang. Er werd op gewezen dat het Vl. Belang zeker niet immuun is tegen twisten binnen de partij en er werd herinnerd aan de uitzettingen van Albert Leenaerts en Marcel van Cleemput. En dat het Belang vandaag reeds zijn 7de opvolger moet opstellen…ook een veeg teken, zo werd gesteld. (En dan vergaten ze het in extremis ingetrokken ontslag van voorzitter Jos Meeus nog te vernoemen!)

  Raadslid Lutgard Mertens protesteerde fel tegen de bewering dat de heer Van Cleemput zou uitgezet zijn, “hij heeft zelf zijn ontslag ingediend”.

  ”Oh ja?” repliceerde burgemeester H.H. “ik heb meneer Van Cleemput onlangs nog gesproken en…”

  Zo ging dat bekvechten maar door tot SPA-raadslid Raymond Dieltjens terugkeerde naar het onderwerp (de herverdeling der bevoegdheden na de overstap van P.P.) en afrondde met: “ondanks dit ongeluk blijft de loyauteit binnen het college bewaard en het uitgestippelde coalitieakkoord is nog steeds intact”.

  De ‘Sturm und Drang’-periode van dit rode raadslid is duidelijk afgesloten. Geen sprake meer van kl…. en poten, alleen nog bezadigde en verzoenende taal. Zou kameraad Raymond dan toch nog schepenaspiraties koesteren?