ZITTING 1 JUNI 2006

Vandaag 3 spreekrechtbeoefenaars: een persoon van het Liberaal Appèl die zijn beklag komt maken over de onheilspellende kostenstijgingen rond de uitbreidingswerken van het gemeentehuis (punt 23) + uiteraard onze twee 'vlotte' jongens die onvermoeibaar elke maand op post zijn met hun vragen en opmerkingen.
De start van de zitting verloopt vandaag in de grootste verwarring, een tiental raadsleden komen te laat en storen met hun handjesgeven, gestommel en rondgeloop het spreekrecht.

Onze vlotte belhamel Albert Leenaerts is eerst aan het woord:

Punt 5: Begrotingswijziging 1/2006 – Gemeente

Geachte bijna-Collegae Raadsleden, wie herinnert zich nog mijn allerallereerste pleidooi voor een kostenbesparende overeenkomst met Brasschaat, toen het plan voor ‘n nieuw zwembad (de fameuze Schelp op de Zeurt) ieders ogen uitstak. (GR. 29/1/98 blzn 92/3).
We staan ondertussen zover, maar er zitten toch wel enkele scherpe financiële kantjes aan die Sport-Oase.
Zo duiken er in de voorliggende begrotingswijziging alweer 2 nieuwe uitgavenposten op:

Art. 422/124/06  zijnde 26.800 € voor de uit-breiding van het busaanbod op zaterdag en zondag.  

En de NV-A gaat daar, naar ik gisteren heb vernomen, nog een flinke schep bovenop doen door alle busvervoer voor de scholen gratis te maken (1,35 € / leerling).

De burgemeester zal hierop later in de zitting reageren. (Zie foto hiernaast)

Harrie reageert tijdens de zitting

+ Art. 700/332/02 dat een subsidie voorziet voor de Schotense scholen à rato van 0,80 € / zwembeurt, geraamd op 28.000 €.  De kartelviolen zijn blijkbaar nog niet op elkaar afgestemd want dat zou onze subsidie al gauw opdrijven tot 2,15 € per leerling en zelfs tot 2,95 € bij een dubbele zwembeurt. Er staan ons dus op dit vlak wellicht nog enkele gepeperde begrotingswijzigingen te wachten onder het motto ‘belofte máákt schuld’.

Een degelijk zwembad en de kiezer verwennen kost geld, we gaan deze uitgaven dáárvoor niet aanvechten. Toch moet het ons van de lever dat er buurgemeenten zijn die liever een toelage voorzien aan hún inwoners om bij òns te gaan zwemmen, dan dat zijzelf zouden deelnemen in de uitbatingskosten van een duur zwembad. Moest een rijke gemeente zoals Schilde voor 10 % willen participeren in ons aandeel (idem voor Brecht samen met Brasschaat) dan zouden wíj de prijs voor iederéén kunnen drukken!
Anderzijds konden wij met hen samenwerken voor bvb. een ploegsporten- of avonturenhal met koordenpiste, klim- en blokwerk. Deze piste zouden wij alleszins willen bewandelen na vlot verlopen verkiezingen. Akkoord?

 

Punt 6: Begrotingswijziging 1/2006 – Politiezone

Zoals wij U hebben voorspeld blijken de kosten voor Politiezone 5353 alreeds flink uit de pan te rijzen. Zo zien we in Art. 330/211-01 van deze begrotingswijziging een forse toename der leninglast ten gevolge van de oprichting van het politiekantoor en de bijhorende erelonen die gefinancierd worden door leningen.

Het oorspronkelijke krediet van 95.314 € wordt daardoor met 28.441 € overschreden en stijgt naar 123.755 €, dus vér boven de als ‘aanvaardbaar’ vooropgestelde 10%, waardoor het negatieve resultaat op de samenvattende begroting 2006 na begrotingswijziging 1 oploopt tot 179.175 € voor dit dienstjaar.

Dat vertegenwoordigt toch nog altijd de waarde van een nette burgerwoning, weliswaar zonder zwembad, of voor Groen! : de prijs van 2 sociale woningen. En dit grotendeels door koppig vast te houden aan een eigen Politiezone 5353 die in de toekomst zelfs verplicht dreigt op te gaan in een groter en rendabeler verband, zoals voorzien tijdens de politiehervorming.

Stop dus deze geldverslindende miskleun nu het nog kan.

politiecontainers rond Gelmelenhof
Wie het standpunt van Belhamel over die illegaal geplaatste politiecontainers van naderbij wil bekijken, die kan HIER klikken.

 

Tweede aan het woord op het spreekgestoelte onze nr. 32.                                                                                        

Punt 11: Verantwoordingsnota uitvoering jeugdwerkbeleidsplan

Hot item in deze verantwoordingsnota, geachte vergadering, is ongetwijfeld de veelvuldig vernoemde 'organisatie van multiculturele activiteiten’ o.a. binnen grabbelpas- en swapwerking.

Ik citeer: “Binnen de programmatie werden op regelmatige tijdstippen multiculturele activiteiten voorzien. Via diverse workshops hebben de deelnemers kunnen kennis maken met diverse culturen en iets kunnen opsteken van spel- en speelmaterie van elders.”

Deze twee zinnetjes doen al jaren dienst en zijn duidelijk het resultaat van de zoveelste maal ‘kopiëren en plakken’.

Maar let op, geacht bestuur, de term multicultureel (en afgeleiden) is in onbruik geraakt op het ministerie van Bert Anciaux, hoogste tijd dus voor een update, overschakelen naar de term ‘diversiteit’. Denk aan de begeerde subsidies.

Overigens vind ik het opmerkelijk dat het uiterst linkse, indoctrinerende, globaliserende en commercieel ingestelde Oxfam nog steeds één van de organisaties is die via particuliere initiatieven gestalte mag geven aan deze diversiteit bevorderende gemeentelijke activiteiten.

Bij vorige gelegenheden heb ik er reeds op aangedrongen de jeugd ook eens wat waarden van onze eigen cultuur voor ogen te brengen. Hoognodig want hier is de kennis bedroevend laag gezakt!

O.K. dit zal moeite en inzet kosten en zal aanvankelijk zeker minder bijval kennen dan de organisatie van jongerenfuiven waar onze jeugd al vanaf prille leeftijd direct wordt ondergedompeld in mundialistische en verslavende afro-amerikaanse ritmes.

Onder 1.4 blz. 16 lees ik dat twee personen vanuit de jeugdraad werden afgevaardigd naar de GECORO en dat op regelmatige tijdstippen relevante informatie wordt uitgewisseld. Mogen we de namen van die 2 personen niet kennen?

Is daar nog dat fameuze beleidsplan ‘groene ruimte’ dat alweer opduikt. Bij vorige gelegenheden heb ik duidelijk aangetoond dat dit een lege doos is en dus kon ons bestuur in dit concrete geval niet simpelweg weer ‘kopiëren en plakken’.

In de plaats troffen we zowel onder hoofdstuk 4, 6 als 7 deze twee zelfde laconieke zinnetjes aan: “In 2005 werd dit project inhoudelijk aangepast. Het handboek zal begin 2006 geactualiseerd zijn en aan het publiek voorgesteld worden.”

Vraag aan de bevoegde schepen: kan dit handboek nu door het geïnteresseerde publiek geraadpleegd worden?

Jeugdschepen Nico Vissers geeft tijdens de openbare zitting antwoord, vermeldt de naam van een Gecoro-afgevaardigde en verklaart dat het handboek 'groene ruimte' nog niet klaar is omdat er nog onderhandeld wordt over speelbossen.

 

Punt 13: Toelagereglement schoolzwemmen.

De schrik sloeg me om het hart toen ik las dat er op 13 april weer een coalitievergadering was gehouden. ‘Sint Idesbald’ indachtig verwachtte ik nogmaals onweer in de lucht voor de Schotense belastingbetaler… maar neen, binnenkort immers verkiezingen en ditmaal is het dus een rondje Sinterklaas spelen geworden: 80 eurocent subsidie per zwembeurt voor de schooljeugd in Sportoase.

Tussen twee haakjes; onder de slogan “omdat Schoten ons lief is” in de bode van gisteren steekt CD&V deze pluim galant op eigen hoed. Zit ik ernaast als ik meen dat dit voorstel uitgaat van het college en dat vooral ambtenaren aan dit kortingdossier hebben gezwoegd?

Geef toe: deze (overigens erg geslaagde) foto samen met dergelijke tekst geeft de argeloze lezer de indruk dat dit een CD&V-geschenk is.
Akkoord, akkoord, strikt genomen staat er niks verkeerds in de advertentie, maar of de coalitiepartners laaiend enthousiast zullen zijn met dit soort aanpak... dat durven we sterk betwijfelen.
Uit de toelichtingsstukken blijkt overigens dat de voorbereidingen voor dit dossier (opzoekingswerk, contacten met andere gemeenten en met de hogere overheden) hoofdzakelijk door onze Schotense ambtenaren werden behartigd.
En vergeet niet, beste internaut, dat dit gulle CD&V-kadoo uiteindelijk wordt betaald door de Schotense belastingbetaler!

Dat van die enthousiast juichende schooldirecties en ouderraden zullen we maar met een grove korrel zout nemen, zeker?
Er blijft namelijk nog een hoop resterende grieven om weg te werken!

cd&vfilm

Bon, maar de hoge toegangsprijs was maar één van de grieven van de Schotense schoolgemeenschap. Verder waren er immers ook klachten over de extra kosten voor busvervoer.

Ook jeugdverenigingen vragen dezelfde tegemoetkoming voor gezamenlijk zwemmen.

Voorts de weinig flexibele houding van de exploitant o.m. in verband met tijdroosters en opdeling van zwembaden, alsook het verzet tegen het ter plekke verplicht aankopen van standaardkleurige badmutsen, het verbod van zwemshorts voor de jongens en last but not least, zoals onze raadsleden ongetwijfeld allemaal gelezen hebben in een verslag over de vergadering van 27 februari, het beklag over de schepen van sport die niets meer blijkt te weten (of te willen weten) van de beloftes die terzake in het verleden werden gedaan.

Tarievenprobleem dus O.K., wanneer een oplossing voor de andere geciteerde knelpunten?
Ik dank u.

U weet het nog, vorige maal verpulverde onze edelachtbare alle records inzake het snel afhameren van de agendapunten. Ook nu raakte onze Harrie weer flink op dreef en groen!e Dirk (vorige maal verontschuldigd) bleef hierbij opvallend kalm, tot de BPA's ter sprake kwamen... en onze burgemeester kon het vergeten: geen nieuwe recordpoging!

Harrie vlijtig dossiers er door jagend Dirk legt uiteindelijk de erg vlotte gang van zaken stil met gefundeerde opmerkingen Eens gelanceerd...

Onze burgervader, in zijn ijver om het te laten opschieten, had de opgestoken hand van de groen!e fractieleider niet gezien...

Dirk G!: (op vriendelijke toon) - Hela burgemeester, kijken vòòr ge afhamert!

H.H.: (al even vriendelijk) - Maar Dirk, vorige maal waart gij der niet en ging dat zonder problemen vooruit...

Deze zitting werd alweer gestoord door hinderlijke kras-, piep- en fluittonen uit de luidsprekers, in zoverre dat sommige raadsleden hun micro gewoon niet meer inschakelden.
Voor de toehoorders in de publieke tribune wordt het dan wel problematisch om de debatten goed te volgen.


PASTORIJ TE KOOP

Opvallend de laatste maanden: alles wat vastgoed en ruimtelijke ordening aangaat dat moet met de karwats in ijltempo door de raad gejaagd worden.

Zo is de aanvraag voor desaffectatie van de pastorij O.L.V.Koningin (Ruusbroecklei 10) nog niet eens naar het bisdom vertrokken en de gemeenteraad wordt al verzocht om in te stemmen met de openbare verkoop van die pastorij.

GEMEENTE BETAALT ZICH BLAUW AAN ENERGIE

Bij de bespreking van de begrotingswijziging 1/2006 liet onze burgervader zich terloops ontvallen dat de gemeentelijke energierekeningen na de liberalisering van de energiesector behoorlijk hoog zijn opgelopen.
De politici hebben ons nochtans steeds wijsgemaakt dat de energieprijzen gevoelig gingen dalen als de vrije markt kon spelen... zelfs als particulieren hebben we daar nog niet veel van gemerkt. Wat we wel merken is de ellenlange lijst bijkomende heffingen en belastingen die de laatste tijd de facturen opsmukken.

WAAR ZIT SCHEPEN P.P.?

Jos Meeus (VB) had graag een vraag gesteld aan de schepen van personeelszaken Peter Pauwels (ex-VLD - volgens Fred Jacobs geen NVA-schepen, echter wel lid van de NVA) "maar die is vandaag alweer afwezig en hij schijnt zelfs de collegezittingen niet meer bij te wonen..."

Lakoniek antwoord van onze burgervader: "Wij kunnen dat ook alleen maar vaststellen."


34 % BOVEN DE RAMING

De VLD-fractieleider laat zijn kartelpartner in de publieke tribune niet in de kou staan en trekt mee van leer tegen de onverwacht hoge prijs voor de uitbreidingswerken aan het gemeentehuis (Punt23). De VLD schijnt het er moeilijk mee te hebben en zou, in plaats van een simpele aktename, de toewijzing liever opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd zien. "Nu staan we machteloos" aldus fractieleider Kristof Keyzer.

BELANG WENST FUIFCHEQUES UIT TE DELEN

Tim Willekens (VB) sloot de openbare zitting af met de vraag naar invoering van fuifcheques voor het verenigingsleven.
Dit ontlokte bij Groen! de schampere opmerking dat er nu eindelijk een lichte kentering valt te bespeuren bij het Belang. Erik de Swaef bracht in herinnering dat nog niet zo lang geleden een speelput parking moest worden en jeugd op een speelpleintje te veel lawaai en hinder veroorzaakte.

VREDEVOLLE CAMPAGNE

Onder punt 16 werd het speciale politiereglement voor de verkiezingen op 8 oktober goedgekeurd.
Burgemeester H.H. verwacht geen problemen, hoopt dat iedereen de indeling op de aanplakborden zal respecteren en is er vast van overtuigd dat het weer een ‘vredevolle’ verkiezingsstrijd zal worden.

Nu ja, zo vredevol was het voor onze onafhankelijke partij in 2000 niet afgelopen: we kregen toen van diezelfde H.H. een stevig proces aan onze broek voor een belachelijke bagatel in ons Belhamel-blad (betrof interview met Michel Snels, de vroegere uitbater van de Riddershoeve).


 

    

Erik de Swaef, lijsttrekker Groen! Etienne Meelberghs Dirk Gadeyne