ZITTING 27 APRIL 2006

Opmerkelijk vandaag:
niet alleen het hoge aantal lege zetels van schepenen en raadsleden (slechts 25 van de 31 verkozenen des volks zijn opgedaagd), maar vooral de onverdroten ijver waarmede onze burgervader de voorzittershamer hanteerde!
Er werd zo vlot gehamerd dat we om half negen reeds buiten stonden.
En maar jaknikken onze raadsleden... zo zijn de zitpenningen (€ 150) echt wel rap en moeiteloos verdiend.

Het gros van de vragen en opmerkingen uit het publiek werd vandaag alweer galant onder de mat geveegd, maar dat hoeven we onze trouwe bezoekers eigenlijk niet meer te vertellen.

Eerste spreker voor vanavond is Albert Leenaerts.

Punt 15: Herstellen en vernieuwen verlaagde plafonds sporthal.

Geachte bijna-Collegae Raadsleden, laat ons het College dan toch maar feliciteren met zijn - zij het wat late - aanpak van de veiligheidsproblemen in de sporthal.
Een vlotte aanpak is evenwel anders. Sommigen zullen zich nog herinneren dat wij reeds 10 jaar geleden (GR juni '97 blzn 719 tot 722) na onze 'parkwandeligen' ook een 'sporthalwandeling' organiseerden die een waslijst gebreken aan de kaak stelde.

Mochten de huidige bestierders niet meer weten hoe ze de sportieve Schotenaar tegen 8 oktober kunnen lijmen, dan kunnen ze alsnog uit deze lijst puren.
We zijn zelfs bereid om opnieuw een fotoreportage samen te stellen met mogelijke verbeteringen qua veiligheid en comfort. (Zeg nu nog dat wij niet positief ingesteld zijn!) We hebben echter NIET de intentie om ònze kiezers nog eens 1O jaar op hun honger te laten.

Tweede spreker is nr. 32.
Punt 4: Vaststelling mandaat volmachtdragers

3, 4, 5, 6 keren, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, heb ik de toelichtingsnota gelezen bij punt 4 van vandaag en kan er geen kop aan krijgen.

Ten einde raad heb ik me vorige week vrijdag en ook deze voormiddag nog aangeboden op het secretariaat om de stukken in bundels te raadplegen waar naar verwezen wordt in de nota.
(zie foto onderaan deze toespraak).

Jammer, maar mocht niet baten want kreeg telkenmale een lege farde toegestopt.
Blijkbaar moet dit punt 4 toch erg gewichtig zijn want er werden uitzonderlijk niet minder dan 4 volle bladzijden voor uitgetrokken in de toelichtingsnota.

Vraag: Hoe is het dan mogelijk dat geïnteresseerden geen bijkomende informatie en gegevens over dit punt kunnen raadplegen?

Vraag 2: En snappen onze raadsleden wel iets van al dat ‘ambtenarees’ rond de agenda van de PIDPA-algemene vergadering van 19 juni?
Zo neen, is het dan wel verantwoord dat zij straks mee stemmen om het mandaat te bepalen van onze vertegenwoordiger op deze algemene vergadering?

Punt 8: Gezamenlijke aankoop levering elektriciteit

In het voorliggende typebestek zit er een lege bladzijde (blz.14) en wel juist op de plaats waar het echt interessant wordt, namelijk hoofdstuk 2.7 over prijsaanpassingen. Mag ik vragen of we hier gewoon van blz. 13 naar 15 moeten wippen of is er hier effectief een belangrijk stuk informatie weggevallen?

Wat de wettelijke norm inzake aandeel groene stroom betreft, durf ik voorstellen deze niet te volgen maar daarentegen voluit de andere optie goed te keuren, namelijk 10 %.

We weten ook wel dat groene stroom voorlopig nog 5 à 10 % duurder is dan de grijze, maar ik meen dat op halflange en lange termijn een groeiende onafhankelijkheid, los van op geldgewin beluste sjeiks en multinationals, alleen maar voordelig kan zijn voor onze samenleving en het dus zeker verantwoord is als gemeente de productie van biogas, biodiesel, wind- en getijdenenergie enz. mee aan te moedigen en te ondersteunen.

Trouwens onze stroomrekening hoeft hierdoor helemaal niet spectaculair te stijgen als we de aanbeveling uit de voorbije milieujaarprogramma’s in praktijk brengen en nu eindelijk eens werk gaan maken van het tussentijdse doven van de nachtverlichting.
Zie hierover ook onze uiteenzetting op de gemeenteraad van 18 december 2003.

In het typebestek onder hoofdstuk 3.2.8 (openbare verlichting) lezen we overigens dat dit technisch geen problemen hoeft te geven want er staan tal van energiebesparende schakelprogramma’s ter beschikking. (te vinden onder 3.2.8.3 verbruiksprofielen)

Daarenboven is ondertussen de openbare verlichting mee opgenomen in de gemeentelijke energieboekhouding (herinner u, tussen twee haakjes, hoe ik hier 3 jaar geleden feestelijk wandelen werd gestuurd met mijn voorstel om ook de openbare verlichting op te nemen in de energie-evaluatie van de gemeente!)

We hebben nu dus cijfers plus het advies vanuit milieuprogramma’s en misschien heeft onze milieuschepen ondertussen zelfs dat jarenlang verloren gewaande evaluatieverslag teruggevonden over de proefopstelling permanente nachtverlichting… aan de arbeid dus voor het tussentijdse doven van totaal overbodige en energieverspillende nachtverlichting. Milieuvriendelijk én kostendrukkend!
Ook op de gemeenteraadszitting van 4 maart 2004 kwam onze medewerker tussenbeide over die verkwistende straatverlichting.
Met dank voor uw aandacht.

TOELICHTINGSNOTA
Onze heer burgemeester verklaart bij punt 4 in openbare zitting dat alles in de toelichtingsnota stond en het dus normaal was dat de farde leeg was.
Desalniettemin wordt er in die toelichtingsnota duidelijk verwezen naar 'stukken in bundels'. Wij hebben noch stukken, noch bundels te zien gekregen op onze speurtocht naar meer informatie en verduidelijking!

 

OVERLEG BIJ CD&V
Kort overleg op de CD&V-banken in verband met ons voorstel (en ook van Groen!-raadslid Eric de Swaef) om het aandeel 'groene stroom' op te trekken naar 10%.
Fractievoorzitster Vera Smets zag deze optie blijkbaar wel zitten, maar werd niet gesteund door haar partijgenoten.

 

santé! edelachtbare

Onze burgervader had het behoorlijk druk met het in ijltempo afhameren van agendapunten (liefst zonder opmerkingen natuurlijk) en kon zodoende in minder dan een half uur de 15 punten en 2 interpellaties er doorjagen!
Een korte pauze voor een slok water kon er net nog af, zonder echter de dossiers los te laten.
Is onze edelachtbare aan het oefenen om het Guinness Book of Records te halen?