ZITTING 18 DECEMBER 2003

Om het jaar 2003 af te sluiten had onze nr. 32 nog enkele vragen betreffende de asielzoekerproblematiek en het milieu.

Punt 2: OCMW: MEERJARENPLANNING 2004-2007

Onze medewerker heeft hier de operationele en financiële nota even tegen het licht gehouden. Zijn oog viel op hoofdstuk 3.3 SOCIALE DIENST.

ONZE VRAAG: Hoezo?? Stijgend aantal toegewezen asielzoekers voor Schoten? Ons wordt de laatste tijd toch algemeen voorgehouden dat de toestroom drastisch daalt … (o.m. wegens het afschaffen van de royale uitkeringen, uitkeringen die nota bene verantwoordelijk waren voor een heel netwerk van mensenhandel en -smokkel.) Kunnen we hier iets meer uitleg krijgen?

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

ONZE VRAAG: Waarom schrijft u dat de federale overheid moeilijkheden maakt rond de subsidiëring van de ons toegewezen asielzoekers wegens het ontbreken van een LOI (Lokaal OpvangInitiatief) terwijl enkele regels verder te lezen staat dat de oprichting van zo'n LOI definitief is geweigerd door diezelfde federale overheid ? Hoe verklaart u dit?

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

De dames en heren van het schepencollege zijn blijkbaar al in kerststemming, maar mensen van goede wil om eens een antwoordje te placeren zitten er duidelijk niet tussen.

ONZE VRAAG: Wanneer krijgen we eindelijk eens duidelijke statistieken met de exacte aantallen asielzoekers die aan Schoten worden toegewezen?
Mag de gemoedsrust van de Schotense burger niet gestoord worden en wordt er daarom per dossier gewerkt zodat kinderen en echtgenote(s!) niet in de kijker komen?

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

ONZE VRAAG: Heel dit hoofdstuk ‘sociale dienst' is haast volledig gewijd aan de asielproblematiek. Zijn de sociale problemen van onze eigen Vlaamse Schotenaren dan definitief van de baan?

ANTWOORD OF REACTIE: GEEN.

Nr. 32 kreeg wel wijze raad van z'n burgervader: “woon de OCMW-zittingen bij dan kunt ge daar antwoord op uw vragen krijgen.” Terwijl die brave borst deksels goed weet dat er geen vragen mogen gesteld worden op de OCMW-zittingen.

Verstrooidheid of moedwil? In ieder geval dit OCMW-punt werd afgewerkt zonder dat ook maar één raadslid aan het college of de aanwezige OCMW voorzitter durfde melden dat de vragen uit het publiek nog niet beantwoord waren.

Opgeven staat niet in het woordenboek van onze nr • 32, dus over naar punt 11 .

Punt 11: MILIEUJAARPROGRAMMA 2004

ONZE VRAAG: Dit jaar vinden we de ‘ Bonte Hanek' niet terug in de cluster natuurlijke entiteiten. Zit er schot in de overdracht van dit stuk natuur aan de gemeente of is deze zaak in de doofpot aan ‘t sukkelen?

ANTWOORD: (van schepen Van den Bogaert spa)

Omtrent dit dossier is er onlangs nieuws binnen gelopen vanwege onze advocaat. Op de volgende milieuraad zal dit ter sprake komen.

ONZE VRAAG: Al jaren brandt de openbare verlichting in Schoten heel de nacht lang op volle kracht. Een voorlopige proefopstelling, zo heette het, die zo snel mogelijk ging geëvalueerd worden.

Hoever staat het met die evaluatie na nu bijna 5 jaar?

ANTWOORD: (van schepen Van den Bogaert spa)

Vorige maand heeft het college beslist de integrale nachtverlichting definitief te behouden. Het betekent slechts een geringe meerkost. Daarenboven heeft Schoten deelgenomen aan de nacht van de duisternis, heeft acties lopen om verlichtingsenergie te sparen enz… enz…

Toch één raadslid waagde het ditmaal zijn vinger op te steken (groen!-fractieleider Gadeyne) en terug te keren tot de vraag. “Waar is de evaluatie waarop die collegebeslissing stoelt en mogen wij die inzien?”

Zou in orde komen volgens schepen Van den Bogaert, nog even geduld.

Vermelden we terloops dat in het voorliggende milieujaarprogramma op de blz. 77 en 78 onder ‘lichthinder' een zeer duidelijke afwijzing te lezen staat van deze natuurverstorende energieverkwisting die daarenboven ook nog een onveiligheidfactor van betekenis blijkt te zijn . (Inbrekers die langs rijkelijk verlichte vluchtwegen vlot richting autostrade kunnen ontkomen.)

ZOU DIT COLLEGE ZIJN EIGEN MILIEUPROGRAMMA'S WEL LEZEN ???