ZITTING 29 SEPTEMBER 2011

10 jaar spreekrecht !

..... en onze belhamels hebben danig hun best gedaan om deze inspraakmogelijkheid voor de Schotense burger gedurende heel die tijd ten volle te benutten.... dat het de laatste maanden zeer kalm geworden is op het spreekrechtfront ligt niet aan onze medewerkers maar aan verontruste kleurpolitici die met lede ogen moesten vaststellen dat onze tussenkomsten hout sneden en tevens belangstelling wekten bij menig Schotenaar.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar hebben deze superdemokraten er niets beter op gevonden dan het spreekrecht zo goed als af te schaffen!

Rekening wordt gepresenteerd volgend jaar in oktober.

 

Bij gebrek aan spreekrecht tracht onze belhamel zich anderszins nuttig te maken: vandaag verdeelt hij 'Pallieterkes' bij de ingang naar de raadszaal.

Zoals onze bezoekers ongetwijfeld weten werd in maart 2008 eenparig door de gemeenteraad beslist de beheerraad van de bib te verzoeken de collectie weekbladen aan te vullen met 't Pallieterke.

Blijft echter in dovemansoren vallen dit verzoek.

De "index" wordt nu niet meer opgesteld door "onze moeder de Heilige Kerk" maar door linkselende krachten binnen het bibbestuur.

Eerst dachten we nog dat fraaie Frank (Dillen van de SPA) eindelijk de hand ging reiken naar 't Pallieterke ... maar wij doolden, hij trok klink om zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken richting vredige rust van zijn raadszetel. 

Studenten met als taak: verslag gemeenteraad

Zoals gebruikelijk eind september wordt de tribune met studenten gevuld die vanuit de school de opdracht kregen een verslag te maken van een gemeenteraad.

Of deze jongeren nu laaiend entoesiast huiswaarts zijn gekeerd durven we betwijfelen.

Het was vandaag inderdaad een oersaaie bedoening met weinig animo en een hoop stemmingen rond een zelfde onderwerp (St Cordulaplein en omgeving b.v.) en daarenboven snikheet in de raadszaal.

 


VOORTREFFELIJK VERSLAG

Eens te meer verrast Monik van den Bogaert (SPA) de raad met een goed verzorgd en duidelijk overzicht van het beleid bij de intercommunale IVEKA. (Punt 5)Monik belicht haar mandaat bij IVEKA

Uit haar uitvoerige toelichting onthouden we vooral dat er ondertussen door IVEKA vijf medewerkers werden aangeworven belast met de optimalisering van de openbare verlichting. En dat Schoten van deze service reeds gebruik heeft gemaakt.

Waar is de tijd, Monik, dat wij vanop de tribune 'roependen in de woestijn' waren met onze vraag naar het aan banden leggen van de overdadige nachtverlichting in onze gemeente?
Enfin, het is beter laat dan nooit om tot juistere inzichten te komen.

 


GEEN BELASTINGVERLAGING IN 'T VIZIER

Bij de behandeling van punt 7 (Begrotingsrekening en Resultatenrekening 2010 - Balans per 31 december 2010) vroeg VB-Vlott-fractieleider Piet Bouciqué of die noodkreet van VVSG rond de financiële toestand van de gemeenten ook geldt voor Schoten.

Volgens schepen Vera Smets (CD&V-NVA) is de toestand in Schoten niet katastrofaal maar waakzaamheid is geboden... "en de belastingen kunnen uiteraard niet omlaag in deze omstandigheden" voegde ze er veelbetekenend aan toe met één oogje naar Gunter de Bock (VLD-LA) loerend.

Gunter gaf ditmaal geen krimp. (Zijn fratsen als Repelsteeltje indachtig?)

Hoever staat het met de belastingverlaging, edelachtbare?Ook deze edelachtbare Harrie H heeft in het verleden (weliswaar met de nodige restricties) het woord 'lastenverlaging' in de mond genomen, waarschijnlijk om zijn blauwe coalitiepartner te paaien.

Maar het is nu wel duidelijk dat daar tijdens deze legislatuur niks van in huis gaat komen... doorspoelen maar. 


NIEUW AUDIOSYSTEEM VOOR DE RAADSZAAL

Dat geknoei met die krakende klankinstallatie behoort binnenkort dus misschien tot het verleden...

En ons bestuur ziet het groots: meteen wordt overgestapt naar een volwaardig conferentiesysteem met stemsysteem: gedaan met rondjes" jaja, neenee en onthouding". Voortaan dus waarschijnlijk knopje drukken en aflezen op elektronisch bord (goede aanleiding om nu eindelijk de portretten van ons koningshuis naar de kelder te verhuizen).

Eric de SwaefOpmerkelijke tussenkomst van Groen?-raadslid Eric de Swaef (foto) die dit "een goede zaak" vond en tevens een lans brak voor een draadloos systeem!
Wij hebben altijd gedacht dat Groen?e jongens op hun hoede dienden te zijn voor een overdaad aan straling.
Best nog eens wat informatie gaan opdoen bij je partijgenoot Jan Allein, Eric!

Agendapunt 9 met de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van dit conferentiesysteem (raming € 76.000!) werd eenparig goedgekeurd.


Belhamel Albert Leenaerts bekijkt de plannen.

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN OP DE GRENS MET BRASSCHAAT

Onder punt 13 wordt aan de raadsleden goedkeuring gevraagd van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor wegenwerken en rioleringen ter hoogte van de Laarsebeekdreef, Isebaertlei en Helena Thyslei.

Het is een gezamenlijk RI-ANT dossier Schoten-Brasschaat met een zeer minutieus en uitgebreid plan.

Op de foto ziet u belhamel Albert Leenaerts bij het raadplegen van de toelichtingsstukken.

Het kramakkige tafeltje dat ter beschikking staat van het publiek was een ietsje te klein voor dit uit de kluiten gewassen plan.

 

 

 


Annelies Verlinden


SCHEPEN ELS EMPEREUR BESCHERMENGEL VAN HET GROEN....

Zo ziet deze liberale schepen van ruimtelijke wanorde zichzelf erg graag voorgesteld.
De praktijk oogt wel ietjes anders: in Schoten wordt er nog lustig voort verkaveld en appartementen schieten als paddenstoelen uit de grond.Kampioen van 't groen.... in woorden

Bij de bespreking van agendapunt 27 (Definitieve vaststelling van het RUP Borgeind) had ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) bedenkingen bij het resoluut afwijzen van de ongunstige adviezen van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar en van het Agentschap Natuur en Bos.
Daarenboven wist ons raadslid ook te melden dat een deel van het compensatiegroen in de reservatiestrook ligt voor de Antwerpse ring en de tweede spoorverbinding met de haven.
... en dus eigenlijk niet als compensatie in aanmerking kan komen.

Het antwoord van schepen Els Empereur mag wel zeer merkwaardig genoemd worden: "We gaan geen bijkomend groen aansnijden" (!) Neenee, natuurlijk niet: het is al aangesneden en inmiddels vol beton en glas gepropt en in het dunne parkgebiedrandje dat de kaalslag overleefd heeft moet nog een fiets- en een voetgangersverbinding vrijgekapt worden, mitsgaders de ontsluitingsweg....

Advocaat Empereur, U kunt het allemaal mooi uitleggen, maar de Schotenaar heeft nog ogen in zijn kop, mevrouw.


ALLEEN VLOTT STEMT UITEINDELIJK "NEEN"

en heeft dit groenvretende RUP Borgeind dus niet willen goedkeuren. De overige raadsleden hebben zich deskundig laten inpakken door de vrome sprookjes die door het college werden opgedist rond dit "groene woonproject"(!).
Geen van die ja-knikkende raadsleden heeft zich vragen gesteld bij de zogenaamde overbodigheid van een milieueffectenrapport voor het project Borgeind... deze beslissing van het departement Leefmilieu was toegekomen op 23 februari 2011... mosterd na de maaltijd, want toen was de site al lang kaalgekapt, grondwerken uitgevoerd en de bouwactiviteiten flink opgeschoten! Weet u meteen hoeveel waarde er in onze schone bloemengemeente wordt gehecht aan een MER.

De verschillende pijpleidingen onder of juist naast het plangebied kwamen ook niet ter sprake.
Ethyleen, propyleen, vloeibare waterstof, de grillige kronkels van de moerriool en een ondergrondse hoogspanningskabel bieden daar echt geen garantie voor veilig en ongestoord woongenot.
We zwijgen dan nog over de tweede spoorverbinding met de haven die rakelings het domein zal aandoen, bovengronds hoogstwaarschijnlijk en eveneens regelmatig geladen met gevaarlijke producten.

In de toelichting lazen we ook dat het GRS voorziet "om het gebied niet te intens te bebouwen". De gemeenteraad had best hier eens een plaatsbezoek georganiseerd, dan had men met eigen ogen kunnen vaststellen dat de ruimte ondertussen opgevuld is met appartementsblokken....

Onze medewerkers hebben (ook in het verleden) steeds geijverd voor de vrijwaring van deze groene buffer maar staan machteloos tegenover de vastgoedlobby met zijn menigvuldige tentakels.


MEGA EROTICA

Sex de Luxe

Hola, enkele van de Schotense CD&V-raadsleden zijn blijkbaar al op zoek naar verkiezingsmunitie....

Zo hoorden we bij het buitenkomen uit het gemeentehuis commentaar op het reclamepaneel schuin tegenover het gemeentehuis met reclame voor de eroticabeurs van volgend weekend.

Wel zeer opmerkelijk voor die vrome raadsleden, want toen ze er echt iets konden aan doen en onze nr. 32 hen er via het spreekrecht met de neus op drukte gaven deze 'christelijke' tsjeven niet thuis!