ZITTING 28 OKTOBER 2010

 

voorzitter Monik van den Bogaert

Voorzitter Monik van den Bogaert nodigt Albert Leenaerts uit om met zijn spreekrecht de spits af te bijten:

Punt 28: LEVERING BOEKEN

Huidige en toekomstige raadsleden: heil.

Wij kennen ondertussen onze pappenheimers wel, dus moeten we zeer zorgzaam omspringen met de intenties en vrijheden der “leidend ambtenaar” van onze bibliotheek, “een ding met uitsteeksels”.

Dus zouden wij u aanraden in punt I. 9 bij de gunningscriteria een Artikel 5. toe te voegen waarin de brede waaier van het assortiment ook een aantal punten toebedeeld krijgt naast het “op zicht” of “bij bestelling” leveren, de kostprijs en de toegestane korting, bijkomende servicevoorwaarden als het ter beschikking stellen van bestsellers en de zorgvuldigheid der leveringsmodaliteiten.

Wij zouden in de toekomst niet willen merken dat bijvoorbeeld uitgeverij Egmont met de thrillers van Jef Elbers wordt geweerd of ‘t Vlaams Dienstencentrum, uitgever van 5 jaar ’t Pallieterke door Hector van Oevelen.

Die gunningscriteria zijn belangrijk want de opdracht zal gegund worden aan de offerte welke volgens deze afwegingen het voordeligste is.

In punt III Technische bepalingen, worden ook begrepen de speciale uitgaven zoals: die in eigen beheer, van stichtingen en dergelijke, ook daar zouden wij de brede waaier graag gegarandeerd zien.

En in de Verklaring inzake kwalitatieve selectie zoudt gij een punt 8. kunnen toevoegen: “geen exclusieven heeft tegen enige uitgeverij of uitgave in eigen beheer” (dus niet zoals het op de boekenbeurs wel eens gebeurt).

A propos, hoe zit het eigenlijk met het negationisme? Da’s toch pure fictie, staan die boeken nog steeds op de index en wat is er gebeurd met het desbetreffende advies der cultuurraad lang geleden?

Toen had ik reeds de vraag gesteld wie de verwijderingscriteria ging bepalen en wie de bibliotheek hierop ging uitvlooien. Heeft het schepencollege al die boeken ondertussen al doorgenomen op hun revisionistisch gehalte? Ik zou dit alleszins niet overlaten aan onze bibliothecaris want dan zijn we morgen nog niet thuis, maar in Dé Morgen misschien wel.

Punt 30: GEMEENTEHUIS : AANPASSING BALIE VRIJE TIJD

Wat ons blijft verbazen is de creativiteit van ons Bestuur om na een nieuwbouw achteraf nog met een hoop rekeningen naar deze raad te komen, rekeningen die de aanvankelijke prijs sterk opdrijven. En ook de Kaekelaar ontsnapt niet aan deze Schotense wetmatigheid.

Het gaat nu al om afbraakwerken, ondermeer van een gipskartonnen wand onder te behouden dakconstructie, verwijdering van een opstand in gewapend beton, het afwerken van de kopstanden en de opvang der te behouden dakconstructie boven de weg te breken wanden.

Verder is er de nieuwbouw met verstevigingen, zwaardere profielen en het plaatsen van thermisch isolerend materiaal. Komt nog bij: het inwerken van elektriciteitskabels en datakabels in de draagstructuur en het plaatsen van een gesloten dakconstructie op de nieuwe bureelruimte alsook het plaatsen van een ondoorzichtig lichtdoorlatend gedeelte onder de daklantaarn, in geïsoleerde meerlagige kunststofpanelen, het leveren en plaatsen van een lokettenraam, een automatische deur en een luchtgordijn aan de schijfdeur plus een verluchting voor het nieuwe bureel.

Ge gaat me toch niet wijsmaken dat dit allemaal onvoorziene meeruitgaven zijn zeker. Bovendien vrees ik dat er van het vroeger zo bestoefte concept ‘glazen huis’ niet veel meer gaat overblijven,

En dan spreken we nog niet over de schoonheid van deze visbak. Het blijft huilen met de pet op.

 

Volgende spreker is nr. 32 met een woordje over de zoveelste zendmast voor Schoten-centrum:

Punt 20: HUUROVEREENKOMST PLAATSING UMTS-ANTENNES EN APPARARTUUR IN KERKTOREN SINT-CORDULA

Ongeveer vijf jaar geleden, geachte mevrouw voorzitter, college- en raadsleden, heeft de gemeenteraad hier bij eenparigheid van stemmen reeds een UMTS-mast goedgekeurd op de brandweerkazerne.

Jawel, u hebt goed gehoord: eenparig, dus ook door de toen driekoppige Groen!-fractie.
En eveneens goed gehoord: op de brandweerkazerne, dus op een boogscheut van St-Cordula en ook midden tussen de woonhuizen.

Goed: in een wat bouwvallige toren  die aan restauratie toe is (herinner u de brokstukken die niet zo lang geleden nog naar beneden donderden) toelating verlenen om tal van perforaties aan te brengen en een volledig relais-station in te bouwen getuigt niet van goed bestuur. De restauratie kan hierdoor alleen maar bemoeilijkt én duurder worden!

Artikel 8 stipuleert dat Mobistar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegangsrecht heeft tot de zendinstallatie en volgens 8.3 zelfs mag binnenbreken als de sleutels zijn zoekgeraakt… zal fraai zijn als er een dringende ingreep nodig is, ik zeg maar tijdens een begrafenis b.v.!

Over naar het stralingsgevaar.

Daar heeft ons bestuur blijkbaar nog nooit van gehoord, of beter: wil er niet van horen. Zo zagen we kort geleden geen enkele schepen of raadslid van de meerderheid opdagen op een hoogst interessante voordracht in zaal Forum over stralingsgevaar.

Waarschijnlijk zullen we straks te horen krijgen dat Mobistar nauwgezet handelt “conform de normen en regels die van kracht zijn…” Zal wel zijn, - allee ja, behalve dan voor de antenne bij het atheneum – en à propos, kan iemand me zeggen of er thans eigenlijk wel rechtsgeldige normen zijn?

De lijst met mogelijke risico’s en gevaren wordt echt te lang. En ja, ik weet het: niks is met zekerheid te bewijzen maar evenmin kan er dan wetenschappelijk bewezen worden dat er helemaal geen schadelijke gevolgen zullen zijn.
Het veiligst is dus het voorzorgsprincipe in acht te nemen en deze supplementaire stralingsbron vlak in het centrum van Schoten niet goed te keuren.

De keuze is aan de gemeenteraad.
Ik dank u.


NIEUWE RAADSLEDEN

Ilse Stockbroeckx (CD&V-NVA) en Patrick Molle (Vlaams Belang-Vlott) worden vandaag beëdigd en nemen de plaats in van de ontslagnemende raadsleden Luc Hallemans en Leo Moeskops.

De belhamel-webredactie wenst de kersverse raadsleden een vruchtbaar mandaat.

Ilse Stockbroeckx (NVA) Patrick Molle hier samen met VB-Vlott-fractievoorzitter Piet Bouciqué

KORPSCHEF (laatste maal?) PRESENTcorpschef Dirk Lemmens Schotense Politie

De agendapunten 5, 6, 7 en 8 hebben betrekking op de lokale politie (detachering, mobiliteitscyclus, aankoop computermateriaal en een begrotingswijziging) en dus is corpschef Dirk Lemmens, net als in het verleden, trouw op post om eventuele vragen van raadsleden te beantwoorden.

Via de media vernemen we dat de corpschef ontslag neemt als hoofd van de Schotense politie, maar wel actief blijft binnen het corps. Over zijn beweegredenen wenst hij voorlopig geen uitleg te geven. We onthouden ons dan ook van commentaar op dit ontslag.


DERDE KEER, GOEIE KEER?Annelies Verlinden, bestuurder IGEAN-intercommunale

Met enkele maanden vertraging heeft Annelies Verlinden (CD&V-NVA) haar verslaggeving over de intercommunales IGEAN eindelijk klaar gekregen.

Echter op vragen van VB-Vlott-fractievoorzitter Piet Bouciqué moet zij het antwoord voorlopig schuldig blijven.
Zij belooft de nodige informatie in te winnen om onze fractievoorzitter de gevraagde inlichtingen door te spelen.HERSTELLING VOET- EN FIETSPADEN CHURCHILLLAAN (van Kasteeldreef tot Borgeindstraat)

Eindelijk! Een oud zeer krijgt dan toch een oplossing.

Eric de Swaef (Groen!Jos) en Piet Bouciqué (VB-Vlott) wensten echter te weten waarom verderop naar de Calesbergdreef toe, waar ook menige put en verzakking te noteren valt, er geen actie ondernomen wordt.

Advocatenantwoord van schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA): "Elk jaar maken we een budget voor de dringendste noden. Voor dat deel van Churchilllaan is geen budget voorzien". Punt.


HERAANLEG HORSTEBAANSchepen Gerd Adriaensen

Hier heeft ons raadslid Jos Meeus (VB-Vlott) vragen rond de veiligheid voor de fietsers en rond kosten voor de boordeigenaars en dit laatste ondanks de urbanisatiebelasting die iedere Schotenaar betaalt via de onroerende voorheffing...

Opnieuw Schepen Adriaensen: "de maat van het fietspad voldoet aan de voorschriften.
De kosten (€ 73.059,80) voor de boordeigenaars betreffen o.m. oeverversterking en ruimen der grachten op privaat terrein."


BIZAR STEMABUUS

Bij dit vorige punt had Groen! een amendement klaar - een verkeersplateau ter hoogte van de Peerdsbosbaan en over de gehele lengte van de Horstebaan een aangeplante veiligheidsstrook tussen fietspad en rijbaan - en wenste dit amendement aan de stemming te onderwerpen. (Groen mag dit, VB-Vlott wordt in zo'n geval wandelen gestuurd; niet waar, voorzitter?)

Ofschoon behalve het Groen!e raadslid blijkbaar niemand van plan was dit amendement te steunen werden er toch 3 JA-stemmen genoteerd! Wat is er gebeurd?Maria Gysen en Kris Ravijts

Het nieuwe CD&V-NVA-raadslid Ilse Stockbroeckx had men blijkbaar dringend op het hart gedrukt op te letten voor de bozen van VB-Vlott (zij is het eerste lid van de meerderheid dat stemt nadat de VB-Vlott-raadsleden hun stem hebben uitgebracht). "De bozen 'neen', ikke dus 'ja'" moet ze gedacht hebben en nog voor haar kartelgenoten konden waarschuwen had ook haar kartelgenoot Toon Daems al een duidelijk "ja" in de raadzaal geslingerd.... Kristel Ravijts en Maria Gysen (zie foto) konden de stemming opnieuw in 'goede' banen leiden met opnieuw "neen"....

Tja, normaliter mag een uitgebrachte stem niet herroepen worden en dus werd de score 3 JA en 25 NEEN.

Hilariteit alom in de zaal.


ALWEER NIEUWE UMTS-ZENDMAST VOOR SCHOTEN-CENTRUM

Ditmaal ingewerkt in de toren van St-Cordula. Gelukkig is de tijd voorbij dat alle raadsleden zonder enige commentaar zo'n zendinstallatie goedkeuren.

“De ene aanvraag is nog niet afgehandeld (K.Atheneum) of er is al een nieuwe aanvraag” zo stelt Eric de Swaef (Groen!Jos), gewoon te veel straling vindt dit raadslid, “waarom is het toch nodig om een goede ontvangst te hebben in de kelder?”

Ook Piet Bouciqué (VB-Vlott) kan niet akkoord gaan met de gang van zaken en vestigt er de aandacht op dat er in onze gemeente niet minder dan 25 GSM-antennes actief zijn waarvan 6 in het centrum! Nergens wordt de noodzaak aangetoond voor zulk een overvloed aan straling. Daarenboven véél te dicht bij verschillende scholen en bejaardentehuizen …

Volgens schepen Els Empereur (VLD-LA) is hier sprake van een echte bundeling en daarenboven zullen de antennes niet zichtbaar zijn. De architect van het restauratiedossier heeft advies kunnen geven…. tenslotte verwachten de mensen toch dat de beeldkwaliteit op hun GSM verbetert (!).

Ook het college is vragende partij naar nieuwe normen, gezondheidsnormen inbegrepen… want inderdaad er zijn thans geen stralingsnormen, er is een lacune in de wetgeving!

Voorts tracht de schepen van ruimtelijke wanorde de gemoederen van de opposanten te bedaren door te verklaren dat er nog een openbaar onderzoek zal volgen, maar de oppositie bij monde van Eric de Swaef (Groen!Jos), Patrick Verlinden (onafhankelijk) en Piet Bouciqué (VB-Vlott) blijft aandringen op toepassing van het voorzorgsprincipe…

Schepen E.E. ziet de bui hangen en stelt dan maar voor het punt te verdagen. Waarmee eenparig wordt ingestemd. Uitstel van executie.


NOG STRALING ENKELE STRATEN VERDER (UMTS-ATHENEUM)

In een bijkomend agendapunt had Piet Bouciqué (VB-Vlott) enkele pertinente vragen voor de Schepen van Ruimtelijke Wanorde, Els Empereur (VLD-LA):

- Is de procedure ingezet om de uitbating van de zendmast te beëindigen?

- Indien niet, waarom wachten om de illegale zendmast met een simpele en spreekwoordelijke druk op de knop buiten werking te stellen?

- Op welke grond heeft mevrouw Empereur in GVA 17/6/2010 verklaard dat het verdwijnen van de zendmast "een goede zaak is voor de kinderen van de school en omwonenden" en welke actie zal zij ondernemen om de straling van gelijkaardige zendmasten in de buurt van scholen in te perken?

Zoals elke advocaat die geconfronteerd wordt met lastige vragen weet ook schepen Empereur hier vlot 'rond de pot te draaien'.

Een samenvatting van haar reactie:Els Empereur, schepen van ruimtelijke wanorde in Schoten

De operator geeft geen gehoor aan vragen of oproepen van de gemeente.

De zendmast stilleggen kan alleen via een rechterlijke uitspraak.

Aanvragen voor zendmasten gebeuren op gewestelijk niveau, de gemeente kan alleen advies verstrekken.

Contact werd opgenomen met de inspectie en daar werd vernomen dat dit soort zaken geen prioriteit geniet en de P.V.'s dan ook werden geseponeerd....


TOEMAATJE (uit de Koekenstad)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player