ZITTING 29 SEPTEMBER 2005

SAMENVATTING.

Belhamel geeft vandaag ludieke kommentaar op de aankoop van struiken en planten en vraagt hoever het staat met het milieuvriendelijke inzetten van scheepsvervoer voor het transport van slib en grond naar de verwerkingsinstallaties.

Nr. 32 heeft eveneens opmerkingen bij de aankoop van bomen en bijt zich voor het overige (alweer!) vast in de GRS-problemen die de beloofde aanleg van het bos op de stortgronden dreigen te verhinderen. Ook vandaag hoeft onze medewerker niet te rekenen op steun vanuit het halfrond.

Alle raadsleden (inclusief Groen!) zijn gewonnen voor de inrichting van een bedrijvenzone op deze strategische schakel in de groengordel rond Schoten.

Burgemeester H.H. van zijn kant slaagt er vandaag in om een agenda met 31 punten (sommige behoorlijk zwaar) af te haspelen in minder dan 1 uur.

TOP SECRET !!! Belhamel en nr. 32 krijgen geen toegang tot de voorstelling ‘ontwerp nieuw politiegebouw' die om 19 u. op onze uitnodiging aangekondigd staat als openbare zitting …

Enkel en alleen toegankelijk voor politiemensen en raadsleden, zo blijkt ter plaatse. Ook de heren Martin Vissers en Erik Block die speciaal voor deze voorstelling kwamen opdagen werden in dezelfde zak gestopt als belhamel en zijn ‘akoliet'.

Nog vermelden dat onze beide onafhankelijken keurig op tijd waren, wat niet kon gezegd worden van een resem raadsleden die één voor één met hun entree deze (hoogst?) geheime zitting hebben gestoord.

Enfin, niet getreurd want volgens onze burgervader hebben die twee toegevoegde belhamelse raadsleden toch tijd zat.

Om 8 u. kan er dan uiteindelijk gestart worden met het spreekrecht. Eerste spreker: belhamel Albert Leenaerts.

Punt 19: Aankoop struiken en planten

(Uit de toelichtingsstukken blijkt dat ons bestuur hier geneigd is voorrang te geven aan inheemse soorten en rassen alsook bij leveranciers uit eigen streek wil inkopen.)

Met binnenpret stellen we vast dat hier open en bloot het principe ‘Eigen volk eerst' wordt gehuldigd.

Door de CD&V - NV-A / P.P. waarschijnlijk uit naastenliefde, door de SPA-Spirit uit sociale bewogenheid, en door de VLD-min uit algemeen financieel belang. Zelfs het Groen! uitroepteken kan er zich achter zetten, want om ons natuurlijk landschap te herstellen, om allerlei vreemde ziektes en woekeringen tekeer te gaan, wordt er best een ‘cordon sanitaire' gelegd rond opdringende allochtonen en invasieve exoten.

Een goed voorstel dus, ware het niet dat wij toch wat voorzichtiger zouden zijn met die “onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking”. Een ‘geschenkje' hier en daar is af en toe immers graag meegenomen, zoals het recente verleden bij politie en schepenen elders heeft aangetoond.

Sta me toe ook even te verwijzen naar mijn tussenkomsten o.a. in de GR van februari 99 (d.d. 25/2/99 blz. 186/7) waarin ik een serieuze zaag span over de houtopbrengsten hier in Schoten. Gelukkig beschikken we nu over een sterke partij die het algemeen belang, tevens het Vlaams belang, niet uit het oog verliest, zodat we onze eigen katten niet zomaar ongekontroleerd bij de melk hoeven te zetten.

Punt 24: Grondverwerking

Deze aanzienlijke hoeveelheden grondstof (3.000 ton) laden en verwerken zal ons niet alleen een aardige duit kosten, maar zal ons ook heel wat overlast bezorgen qua opslag en vervoer.

Hoever staan we met een milieuvriendelijke oplossing via onze waterlopen?

Jaren geleden reeds (herinner U het Dranaco-project) vroeg ik in deze raad een ontsluiting van onzen Breker langs vaart en kanaal.

Is daar al verder over nagedacht? Of wachten jullie op mijn wederoptreden?

Vervolgens spreekt nr. 32.

Punt 18: Aankoop Bomen

Alweer, geachte voorzitter, college- en raadsleden, worden hier de goede intenties van ons bestuur opzij geschoven en zullen er nogmaals uitheemse rassen en cultivars worden aangeplant. Ik zie daar onder meer 80 Amelanchier arborea “Robin Hill”, 76 Pyrus “Chanticleer”, 94 Fraxinus americana “Skyline” op het bestellijstje staan, allen uitheems en/of cultivar.

In het verleden heeft onze onafhankelijke partij verschillende malen gewezen op ondermaatsheid in de leveringen. We rekenen ditmaal op betere controle en onverbiddelijke weigering van die bomen die de 14/16 maat duidelijk niet halen.

Terecht hecht ons bestuur in het bestek belang aan het ‘om de drie jaar verplant zijn' van de geleverde bomen. We hopen dat onze groendienst inmiddels meetinstrumenten ter beschikking heeft om hier via de jaarringobservatie adekwaat te controleren. Zal nodig zijn, ik heb daarstraks nog een hele reeks afgestorven jonge eiken op de Churchilllaan zien uitrukken. Niet leuk om te aanschouwen, ergens moet er iets mis lopen met onze aanplantingen.

Voorts vind ik in de toelichtingsstukken een nota die 6 firma's naar voor schuift waar prijs dient aangevraagd. Slechts één van die 6 ligt in Vlaanderen…

Blijkbaar beschouwt u onze boomkwekers en –handelaars uit de onmiddellijke omgeving als minderwaardig, net goed genoeg om de struikjes te leveren. Of misschien zitten er wel snoepreisjes vast aan verre prospectietochten…?

En BTW-problemen met buitenlandse leveringen zijn ook al niet uit te sluiten, lees ik in de toelichting.

Om te besluiten: de prijzen.

3 jaar geleden heb ik hier gevraagd waarom bomen die in courante prijslijsten bijlange geen €100 haalden voor onze gemeente €1.250 per stuk moesten kosten. Ik ben nog steeds op antwoord aan het wachten…

Ons voorstel: ditmaal werk maken van een ernstige prijzencontrole.

Om het ons bestuur niet te moeilijk te maken, wil ik bij dit punt 18 slechts één vraag stellen. U weet, geacht bestuur, dat u in het recente verleden herhaaldelijk bomen hebt aangekocht op een manier die in strijd was met de wetgeving op overheidsopdrachten. Is er ondertussen onderzocht of deze wetsovertredingen aanleiding hebben gegeven tot prijsbewimpeling?

Punt 25: GRS Schoten

‘Opgeven' staat niet in het woordenboek van onze onafhankelijke partij, beste toehoorders, en dus staan we hier paraat, voor de zoveelste maal(!), met onze opmerkingen over het Wijtschot.

Volgens structuurplan Vlaanderen is Schoten een gewoon Hoofddorp Type III gelegen in het perifere buitengebied, wat inhoudt dat er geen bijkomende bedrijventerreinen meer mogen gecreëerd worden behalve uitzonderlijk voor het herlokaliseren van zonevreemde bedrijven in de gemeente zelf. Hier wringt het schoentje en sluiten wij ons aan bij het standpunt van GECORO die heel de behoeftestudie ‘herlokalisatie' op het Wijtschot met goed onderbouwde argumenten naar de prullenmand heeft verwezen.

Ik citeer hun besluit: “Het is duidelijk dat de creatie van het nieuwe bedrijventerrein gegroeid is uit de wil dit te creëren en NIET uit een onderbouwde en gegronde behoeftestudie. Integendeel, de behoeftestudie lijkt er eerder voor gemaakt om de creatie te verdedigen!” einde citaat.

Gelijkaardig was ook de lepe truc om de ontwerpers van BPA ‘Stort en omgeving' aan te manen rekening te houden met de bedrijvenplannen van ons bestuur zoals die in het in opmaak zijnde GRS voorkwamen (en dus helemaal nog niet konden vaststaan). Nu dit bpa waarschijnlijk vroeger van kracht wordt dan het voorliggende GRS kan er maar weinig meer ingebracht worden tegen deze verkaveling voor bedrijventerrein in een kwetsbare groengordel.

Handig gespeeld! Vraag is of dit wel allemaal volgens het boekje verloopt. Ruimtelijke ordening schijnt voor onze schepen wel gelijk te staan met het opruimen van hete hangijzers * voor de ondernemingen.

En veel weerwerk valt er niet te bespeuren in deze raad!

* Schepen Els Empereur is auteur van het lezenswaardige boek “Ruimtelijke ordening. Hete hangijzers voor de onderneming” uitgegeven bij Maklu.

Tja…, de publieke tribune zit afgeladen vol met aandachtige belangstellenden, vandaag is het dus niet opportuun om die twee lastige sprekers te negeren.

Geen nood, onze collegeleden kennen de knepen van 't vak en draaien als antwoord wat rond de pot met bijkomstigheden maar de kern van de aangebrachte problemen blijft onaangeroerd. Alles OK voor de toehoorders en die knullen van interpellanten moeten hun mond toch houden en kunnen dus niet protesteren tegen deze gang van zaken.

Luc van Gastel

H.H. HAD GELIJK

Inderdaad, het is nog september en de stoel van raadslid Luc van Gastel is opnieuw bezet. Na een lange periode van afwezigheid neemt Luc opnieuw deel aan de werkzaamheden van de raad.

De belhamelredactie wenst hem veel sukses bij deze nieuwe start.


GEEN PUNTEN ?

Voelt Groen!e Dirk de ‘overladen muilezel' E.E. daar even aan de tand: hoe het zit met de VIRI-commissie, die heeft al een hele poos niet meer vergaderd. (betreft zaken rond voorlichting, inspraak en informatie)

Schepen Els Empereur (VLD): “Wat wil je? Er is een tekort aan agendapunten.”

Dirk Gadeyne (Groen!): “Oh, ik zal dan wel voor de nodige punten zorgen!”

Wij van onze kant willen de twee politici eraan herinneren dat er in deze raad al enkele malen is gedreigd met een tweede aanpassing en zelfs afschaffing van het spreekrecht. Niet vergeten te agenderen, beste vrienden. Kan de gemoedsrust van uw collega's alleen maar ten goede komen!

En onze klacht tegen het onregelmatig aan de deur zetten van publiek op een zitting van de erfgoedraad moet ook nog behandeld worden. Wie sprak daar van een tekort aan agendapunten?


SNELTREINVAART + GRAP

Onze edelachtbare voorzitter was vandaag duidelijk in zijn sas terwijl de meeste raadsleden blijkbaar last hadden van loomheid na die (zware?) top secret zitting.

Tegen een razende vaart werd het ene punt na het andere afgehamerd en we zagen al die koppen maar ja knikken, tot… punt 17: Najaarskap Laanbomen.

H.H. had al afgehamerd maar had het vingertje van Groen!e Dirk niet opgemerkt…

D.G.: “Ge gaat met de minuut sneller!”

H.H.: “Als er toch geen interactie komt… maar goed, kom, over welke boom gaat het precies?”

Heel de raad plat van 't lachen!

Voor wie niet mee is, onze burgemeester reageert hier subliem – en ditmaal niet kwetsend – op de overdreven aandacht die Groen! soms besteedt aan pietluttige (in de ogen der overige raadsleden althans) problemen.

Zulke spontane stoten maken een mens z'n avond goed.


STRALINGSGEVAAR? NOOIT VAN GEHOORD

Ook de installatie van een 5,40m hoge buismast met 3 antennes van 2000 MHz boven op de droogtoren van de brandweerkazerne werd in dezelfde sneltreinvaart goedgekeurd.

Geen enkel raadslid heeft vragen gesteld over mogelijk stralingsgevaar voor de omwonenden.

Wij vonden het al vreemd dat ons bestuur zo'n zware UMTS-zendapparatuur durft voorstellen midden in woongebied.

Ook de eventuele verstoring van brandweerinstrumenten en communicatiesystemen door de elektromagnetische stralingen liet de raadsleden onberoerd.

Veiligheid en gezondheid moeten prioritaire aandachtspunten zijn in zulke overeenkomsten en niet de zorg om er maandelijks €400 huurgeld uit te persen i.p.v. €300.

En zeggen dat schepen Van den Bogaert onze belhamel ooit wijs gemaakt heeft dat het gedaan was met nog nieuwe GSM-masten op te richten in Schoten.

Of de Groen!e achterban die slaafse meeloperij van zijn 3 raadsleden gaat blijven pikken zullen we volgend jaar weten!


STEUN VANUIT HET VL. BELANG

Raadslid Ghislaine Peleman moet het antwoord van ons college op de tussenkomst van nr. 32 ook wat dunnetjes gevonden hebben en vestigde de aandacht van burgemeester H.H. op het uitblijven van een reactie op de BTW-problemen die nr. 32 te berde had gebracht.

Harrie wreed verveeld

Bedankt, mevrouw. Het verheugt ons dat er toch enkele raadsleden onze tussenkomsten aandachtig volgen.


GRS MAG NIET TE GROEN VAN GROEN! !

Bij punt 25 nam Dirk Gadeyne het woord om mee te delen dat Groen! het voorlopige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan mee zal goedkeuren, maar wel zal blijven ijveren om meer eigen accenten en verbeteringen aan te brengen.

Voor alle duidelijkheid: het behoud of versterking van de kwetsbare groengordel ter hoogte van het stort is daar NIET bij.

Groen! verkavelt mee en schrapt de vroeger beloofde bebossing van de stortgronden!

De bedrijvenlobby triomfeert over de hele lijn.

Dirk, jongen, tracht je antieke verrekijker ook eens ‘dynamisch' scherp te stellen op het groen van ‘t Wijtschot! (verwijst naar een foto in een Groen!e publicatie waarop raadslid Gadeyne geportretteerd staat met een verrekijker uit grootmoeders tijd, dynamisch scherpstellend op het groen in Schoten)


VOORBEELDIGE KLAS

Zoals ieder jaar krijgt de septemberzitting minstens één schoolklas op bezoek.

Net als vorig jaar was het alweer een voorbeeldig gezelschap dat de debatten aandachtig volgde, niet storend rondliep, ijverig nota nam en niet na een kwartier al andere oorden opzocht.

En dat vinden wij een behoorlijke prestatie bij zulk een saaie zitting.

Klas op bezoek

Klas

walnoot

Ahoi, beste surfers, ’t is notentijd.
Mogen wij u deze maand speciaal onze rubriek “Noten Kraken” aanbevelen?