ZITTING 2 SEPTEMBER 2010


Eerste spreker vandaag is de heer Wilfried Cardoen die met enkele pertinente vragen uit Gazet van Antwerpen d.d. 15/3/2010. KLIK OM VERGROOT TE LEZEN.uitleg wenst te krijgen over de blijvende aanwezigheid en werking van een illegale GSM-mast aan het Koninklijk Atheneum. Hem wordt antwoord beloofd straks bij de behandeling van het punt 20 op de agenda.

De brave man heeft wel een ellenlange uiteenzetting van de schepen van ruimtelijke wanorde mogen aanhoren en nog een aanvulling door onze burgervader maar enig antwoord op de nochtans duidelijke vragen was er niet bij....

Volgende spreker (die het stellen van pertinente vragen al lang verleerd is wegens nutteloos) is onze nr. 32 met bijkomende informatie voor de raadsleden:


Punt 10: NAAMGEVING BIBLIOTHEEK

"Het schoonste Land ter Wereld", geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, is een boekje van architect Renaat Braem waarin 's mans standpunten worden toegelicht aangaande stedenbouwkundige maatregelen om ons lelijke, overbevolkte lintbouwlandje opnieuw om te toveren naar een plek vol ruimtelijke schoonheid.

Gelukkig hebben onze bestuurslui, zelfs die van rode signatuur, mettertijd ingezien dat Braem zijn remedies soms erger waren dan de kwalen…

We mogen ons gelukkig prijzen dat onze historische steden niet helemaal zijn verminkt geraakt door de aanbevolen afbraak van al die ouwen brol om plaats te maken voor corbusierachtige wangedrochten, die, zoals ondertussen wel overduidelijk is, ook nog compleet onleefbaar blijken te zijn.

Soit, in Schoten hebben we geluk gehad want onze Schotense bib valt qua concept en vormgeving best mee. Alleen de inplantingsplaats is wat ongelukkig, zo vlak naast een kerk met 15de eeuws koor en kruisbeuk in gotische stijl.

Verder lezen we in 't schoonste land dat de auteur zijn inspiratie put uit de marxistische leerstellingen en overvloeit van grenzeloze bewondering voor de prestaties van de Oost-Europese volksdemokratieën… in zoverre dat ik bij lezing begon te denken dat er één en ander schortte in de bovenkamer (de term 'Alzheimer' was nog niet erg ingeburgerd in de jaren tachtig).

Gaan we onze bibliotheek noemen naar zo'n discutabele en controversiële figuur? Niet beter de naam van zijn collega Piet Janssens nemen? Deze architect heeft er namelijk met veel zweet en tranen voor gezorgd dat de soms extravagante vormgeving ook in de praktijk kon uitgevoerd worden!

De keuze is aan de raad.Punt 20: ZENDMAST KONINKLIJK ATHENEUM

In het verleden hebben we hier vanuit de publieke tribune reeds herhaaldelijk geprotesteerd tegen de welig tierende wildgroei van zendmasten in onze "schone bloemengemeente"… en zeggen dat jaren terug onze onvolprezen Monika van den Bogaert, toen ze nog schepen was, ooit beloofd heeft dat voortaan geen nieuwe vergunningen meer zouden afgeleverd worden voor zendmasten!
Het is wel anders uitgepakt.

We hopen oprecht dat eindelijk eens gaat nagedacht worden over de invoering van systemen met merkelijk minder of helemaal geen stralingsgevaar in plaats van uitsluitend maar oog te hebben voor de vette winsten en profijten die er zo ruim te rapen liggen in het GSM-wereldje.

Ik dank u.

Toornige voorzitter veegt  belhamel de mantel uit.

Derde spreker is Albert Leenaerts die al dadelijk de volle laag krijgt van voorzitter Valkeniers (zie foto hierboven). Deze herinnerde aan het incident van vorige keer en stak een waarschuwende vinger op: bij herhaling zal het spreekrecht afgenomen worden en wordt ook verwijdering uit de zaal overwogen.... Sprekers dienen het reglement te kennen en er zich ook naar te voegen. (Gold dit ook maar voor de voorzitter en de collegeleden dan zouden de sprekers misschien eindelijk nog eens het reglementair verschuldigde antwoord krijgen op hun vragen en opmerkingen!)


Punt 9: WIJZIGING SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIES

Geachte raadsleden, naar onze bescheiden mening is het verkeerd om de samenstelling dezer commissies om de haverklap te wijzigen. Dit komt de democratische controle noch de degelijke besluitvorming ten goede.

Bijaldien zijn het niet steeds de meest geschikte kandidaten die worden uitverkoren, evenmin respecteert men altijd bepaalde evenwichten. Zo gaat men in de VB-VLOTT-fractie maar ál te graag aan kartelpartner VLOTT voorbij.

Daarenboven kwam mij ter ore, weliswaar stiekem ingefluisterd, dat bepaalde kandidaten niet meer aan de vereiste voorwaarden zouden voldoen. Om die reden heb ik ooit nog 2 raadsleden laten verwijderen! Dit ga ik nu niet hals-over-kop doen, maar ik zou zo zeggen: één verwittigd man is er twéé waard, en wie dit schoentje past trekke het aan.


Punt 10: NAAMGEVING BIBLIOTHEEK

In de vergadering van 8 juni 2010 der beheerraad van de openbare bibliotheek werd beslist, neen voorgesteld, om de Bibliotheek naar Braem te noemen. Dit gebeurde blijkbaar zonder enige discussie of tegenvoorstel, daarvan vinden wij tenminste niks terug in de notulen der vergadering punt 6.

Ze durven deze ‘moderne brol’ zelfs, de gustibus etcetera, ‘ons mooie bibliotheekgebouw’ noemen. Maar ik bevind me toch in goed gezelschap als Scruton Braems’ grote idool en lichtend voorbeeld Le Corbusier als een profeet van de slechte smaak bestempelt. Volgeling Braem kende deze hoogst ontwikkelde man wellicht niet waardoor hij aan zijn vlijmscherpe analyse ontsnapte.

Bovendien was het de Schotense architect Piet Janssens die ervoor gezorgd heeft dat het ‘mooie’ gebouw er tenslotte kwam. Dus zal het wel niet om het geleverde werk in Schoten zijn dat men Braem hier naar voren schuift zeker? Een beetje meesurfen (plankzeilen) op de golven van het Renaat Braemjaar wellicht?
Als mijn vader een stuk ijzer of hout moest afzagen dan hing er aan de ruwe kant een ‘braam’ die nog moest worden bijgevijld of bijgeschaafd.

De Kleine Winklerprins noemt ‘Braem’ een stedenbouwkundige die met zijn werk een bijdrage wilde leveren tot de opbouw van een socialistische levensgemeenschap. E.p. (Vandaar wellicht zijn veelvuldig verblijf in Het Volkshuis.)

Is dat de boodschap die men de naïeve Schotenaar wil voorhouden? Een ‘linkse’ bibliotheek zonder ’t Pallieterke? Op weg naar de socialistische levensgemeenschap?

Laat ons dit dan maar direct pareren met ‘n tegenvoorstel: noem onze bib. naar pater Karel Van Isacker, onlangs op gezegende leeftijd overleden, gewezen uitgever, lid van de wetenschappelijke commissie die de TV-programma’s van Maurice De Wilde begeleidde en die ervoor zorgde dat het proces van Irma Laplace werd herzien waarbij (horesco referens) haar uitgevoerde doodstraf werd omgezet in levenslang!

Hij was ook de auteur van een driedelig werk over de Antwerpse dokwerker, waarvoor hij trouwens de Camille Huysmansprijs kreeg.
Tegelijk werd hij de eerste bewuste en bewogen groene jongen die in het pamflet “Het land der dwazen” ten strijde trok tegen milieuvervuiling en stedelijke verloedering, dus tegen ‘Het lelijkste land van de wereld’, waartoe Braem veel meer dan zijn steentje heeft bijgedragen.

Tevens schrijver van ‘Mijn land in de kering’ de sociale geschiedenis van het Vlaamse Volk, tegen de ongebreidelde industrialisatie en het individualisme.
Nieuwlichterij was aan hem niet besteed, hij was vóór traditie, tegen Vaticanum II enzovoort. Da’s nog eens een andere visie dan ‘pionier van het nieuwe’ (om het oude te vernielen).

Kies dus: K. of B. , Karel of Braem. Of maakt Piet Janssens dan een kans als compromisfiguur? Ik zie al wel enkele convergenties.

 

start gemeenteraad 2 septem 2010

Gemeentebode Tony (rechtstaand op de achtergrond) houdt de wacht bij de bedieningspanelen van de geluidsinstallatie om bij storing onmiddellijk te kunnen ingrijpen.
Het komt maar niet goed met die klankinstallatie....

 

Gerd Adriaensen - Antwerpse WaterWerken Harrie Hendrickx - IKA Luc Hallemans - PIDPA
Monik van den Bogaert - IVEKA Frank Dillen - INTEGAN Paul Valkeniers - CREMATORIUMBEHEER

Bestuurders geven toelichting bij de werking der intercommunales. Voor de eerste maal in jaren zonder dat de oppositie uitdrukkelijk moest aandringen op toepassing van de regelgeving!

We vermelden hier speciaal de uitleg die raadslid Monik van den Bogaert (SPA) over IVEKA wist te geven.
Daar zou behoorlijk werk gemaakt worden van energiebesparende brandprogramma's... beter laat dan nooit!
Voor Schoten blijken er wel enkele problemen te rijzen: hoge kosten voor aanpassing en installatie ten laste van de gemeente
.
Daarenboven zijn lang niet alle 3.880 lampen, die de Schotense straten verlichten, geschikt om gedimd te worden. Hoge-drukkwiklampen zouden dan volgens het raadslid nog vervangen moeten worden door hoge-druknatriumlampen. EANDIS zou bij omschakeling een premie uitkeren.


<< VRAGEN OVER OCMW-BUDGETWIJZIGING ? >>

Zo vroeg voorzitter Valkeniers bij agendapunt 5.

Prompte reactie van ons raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott): "Ja, meneer de voorzitter, en aan wie moeten we die vragen dan stellen...?"

Ann Pycke (CD&V-NVA) schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter was namelijk niet opgedaagd voor deze gemeenteraadszitting...


DE STRANDKARRENKOERS

van Oostende naar Wemmel ten voordele van de Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel mag onder punt 7 rekenen op steun uit Schoten ten bedrage van 1.302 €.

We noteren de onthouding van Erik Block (CD&V-NVA).


BRAEMBIBLIOTHEEK

De meerderheidsparijen waren dus niet te vermurwen. De naam "Braembibliotheek" werd goedgekeurd. Er waren 9 onthoudingen (VB-Vlott + 1 CD&V) en 1 neen-stem (onafhankelijke) te noteren.


LENCA

Ons raadslid Ann Boden krijgt op het einde van de zitting gelukwensen van de voorzitter bij de geboorte van haar eerste spruit, Lenca. Met een warm applaus van de collega's tot gevolg.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toemaatje:

Schoten verengelst

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player