ZITTING 5 SEPTEMBER 2002

Nr. 32 is de reactie van kameraad Dieltjens vorige maal niet vergeten en opent met:

Geachte vergadering, geachte toehoorders behalve uiteraard raadslid Dieltjens, wel geacht maar niet toehorend.

Punt 7: Verslag over de uitoefening van het mandaat intercommunales

VRAAG: Het jaar 2002 is al flink gevorderd en nog steeds zijn er mandatarissen-bestuurders die dit jaar geen enkel verslag hebben uitgebracht, terwijl ze wettelijk twee maal per jaar verplicht zijn dit te doen. Kan ons bestuur deze gemeentelijke mandatarissen niet een beetje aanporren?

In toepassing van het ‘Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001'. (art. 53)

Nr. 32 klaagt over het gebrek aan belangstelling vanwege de raadsleden en vraagt dat er spontaan toelichting zou gegeven worden over de uitoefening der mandaten. Tevens vraagt nr. 32 dat de inkomsten die schepenen of raadsleden uit hun mandaten puren publiekelijk zouden bekend gemaakt worden, dit om de demokratische openheid volledig te maken.

Aangezien er vandaag een toelichtingsnota van de intercommunale PIDPA voorligt heeft onze medewerker nog een concrete vraag:

VRAAG: Hoever staat het met de fusiegesprekken tussen AWW en PIDPA? En welk standpunt wordt er namens de gemeente in deze zaak verdedigd? (AWW = Antwerpse WaterWerken)

(De onderhandelingen met AWW en de stad Antwerpen blijken reeds gestart, een fusie zou belangrijke schaalvoordelen opleveren, bedrijfscultuur en verloning zijn op elkaar afgestemd, samen kunnen ze de uitdagingen van de toekomst aan, AWW alleen heeft een te beperkte waterwinningscapaciteit, kortom een win/win-situatie is hier best mogelijk. Benieuwd wat we als antwoord gaan krijgen.)

ANTWOORD: Raadslid Leona van Gastel neemt het woord en verklaart:

Er wordt volop gewerkt aan een fusie maar veel weet ik daarover niet te vertellen omdat ik alleen maar op de jaarlijkse vergadering moet verschijnen.

De eerste vraag met opmerkingen en suggesties wordt gewoon onder de mat geveegd.

Over naar volgende punt:

Punt 10: Goedkeuring Huurovereenkomst A.S.T.R.I.D. (All-round Semicellular Trunking Radiocommunication network with Integrated Dispatchings)

Het betreft hier een zendmast voor de politie- en hulpdiensten, op te richten in het recyclagepark . Onze nr. 32 protesteert omdat er wat het milieu betreft in art. 15 van de overeenkomst alleen maar sprake is van een bodemattest. Niets over de risico's van elektromagnetische velden of stralingen, niks over de impact op het landschappelijk uitzicht, niets over de eventuele gevaren voor de rondvliegende bezoekers van de nieuw aangelegde pleisterplaats voor water- en waadvogels. En zeg nu zelf, beste internaut, fraai zal dat niet wezen een 35, 42 of 47 m.(???) hoge zendpyloon vlakbij natuureducatieve sites.

VRAAG: Zullen onze politiediensten, eens gehuisvest aan de gasketel, gebruik maken van deze ASTRID-zendmast of zal er dan nogmaals een nieuwe zendmast verrijzen aan de Paalstraat?

ANTWOORD: ( van de heer burgemeester ) Ja, daar heb ik nog niets van gehoord, maar ik zal navraag doen en u een antwoord laten geworden.

(we zitten nu reeds een ferm pak jaren verder en nr. 32 wacht nog steeds op dit antwoord.)

Punt 30: Rotonde Churchilllaan

Voor meer dan 330.000 euro ofte een slordige 13 miljoen oude Belgische franken daar een rotonde neerpoten is pure geldverkwisting gezien

a. het vernietigend advies van GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

b. het totaal ontbreken van een grondig advies vanwege onze politie

c. het uitblijven van een inspraakronde voor de bewoners

d. de automatische bestendiging van de Constant Neutjensstraat als drukke invalsweg eenmaal die rotonde aangelegd.

VRAAG: Is het niet mogelijk die rotonde voorlopig te schrappen en in afwachting van het nieuw op te stellen mobiliteits- en verkeerscirculatieplan tijdelijk verkeerslichten te installeren?

ANTWOORD: Er dreigt onenigheid in de coalitie en de collegeleden vergeten voor de zoveelste maal te antwoorden.

Er wordt behoorlijk gebakkeleid onder de raadsleden en we kunnen niet nalaten hier enkele standpunten van sprekers uit de raad weer te geven.

Eerstens schepen Adriaensen: verdedigt uiteraard ‘zijn' rotonde en verwijst hierbij naar studies uit het buitenland (blijken bij nader toezicht bijna 10 jaar oud) en lanceert vervolgens een zware aanval op de GECORO.
Hij knalt het advies van deze commissie zonder pardon af:
“Het betreft hier geen aangevraagd advies en het is dus in generlei wijze bindend. Daarenboven gaat GECORO zijn bevoegdheden schromelijk te buiten door zich te bemoeien met verkeerstechniek en –veiligheid” (punt 3 v.h. advies).
De heer schepen verwacht alleen advies over ruimtelijke ordening van deze commissie!

Wat de inspraak der bewoners betreft volstaat volgens dezelfde schepen een gesprek van de inspraakambtenaar met de wijkverantwoordelijke. Onze schepen wil wel een volwaardige inspraakronde maar niet over de rotonde! (politiek ligt de zaak te gevoelig, zeker nu er waarschijnlijk met een wisselmeerderheid zal moeten gewerkt worden.)

Vervolgens neemt de VLD het woord bij monde van raadslid Keyser. Hij betreurt het negeren van het GECORO-advies, vindt dit dossier een gemiste kans wat de inspraak betreft en verklaart zich te zullen onthouden... Patat, onenigheid binnen de coalitie!

Ook raadslid Meelberghs (Agalev) verklaart zich niet akkoord vanwege het gebrek aan bewonersinspraak en vraagt uitstel van dit punt.

En dan daagt de redding op voor ons bestuur in nauwe schoentjes: het Vlaams Blok zal de rotonde mee goedkeuren... Meteen valt het doek over deze onverkwikkelijke zaak: de rotondelobby binnen het college heeft haar slag thuisgehaald.