ZITTING 30 SEPTEMBER 2004

De publieke tribune zit afgeladen vol met jeugdigen die van school uit de opdracht kregen een verslag te maken over een gemeenteraadzitting. Het blijken leergierige jongeren die de referaten en debatten met aandacht tot het einde toe volgen. Verdient een dikke proficiat, want in het verleden hebben we het ooit anders gezien. Onze nr. 32 treedt als eerste in de arena met zijn spreekrecht. Hier gaat hij:

Punt 13: Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar een duurzame ontwikkeling 2005-2007”

In de contracttekst 2005-2007 lezen we onder afdeling 5.7 Cluster Energie in paragraaf 5 van artikel 5.7.2.1.1 het volgende: “In het bijzonder schenkt de gemeente aandacht aan knelpunten die zij op een relatief eenvoudige en op economisch haalbare wijze kan verhelpen”.

Onwillekeurig denkt onze onafhankelijke partij hier aan de gigantische energieverspilling die Schoten scoort met zijn algemene permanente nachtelijke straatverlichting.

In dezelfde paragraaf 5 wordt ook verwezen naar energieboekhouding en/of energieaudits die knelpunten moeten helpen opsporen rond het energetisch optimaliseren van gemeentelijke entiteiten. Behoorlijk zware zin, maar ik meen daaruit te mogen afleiden dat Schoten nu stilaan gegevens in bezit moet hebben die de energiekosten van onze kwistige verlichting van de nachtelijke sterrenhemel in kaart brengen.

Zoals we hier reeds vroeger dit jaar hebben betoogd (punt 18 op de zitting van 4 maart) adviseert ons eigenste milieuprogramma 2004 het middernachtelijk doven van overdadige straatverlichting wegens natuurverstoring, energieverkwisting én bevordering der reële onveiligheid. Herinner u de inbrekersbendes, al of niet uit Oost-Europa, die dank zij de feeëriek verlichte gemeentewegen snel en efficiënt weten te ontkomen richting autostrade.

Dat ‘zeer' met die verkwistende nachtverlichting sleept nu al jaren aan en heel deze onverkwikkelijke affaire werd nog niet zo lang geleden naar de Griekse Kalenden verwezen met de doodleuke mededeling dat het evaluatieverslag “ proefopstelling (!!) permanente nachtverlichting” definitief zoek is geraakt.

Me dunkt dat de tijd nu gekomen is om de stier bij de horens te vatten en handelend op te treden door eens driftig te gaan sabelen in die totaal overbodige, energieverslindende en schadelijke zee van kunstlicht na middernacht.

ANTWOORD: Schepen Van den Bogaert zal onze nr.32 uitvoerig van antwoord dienen tijdens de behandeling van punt 13 in de openbare zitting. We vernemen dat het college, in overleg met de politiediensten, de volledige, permanente nachtverlichting van de Schotense straten wenst te behouden.

We trachten het antwoord zo getrouw mogelijk weer te geven zodat u mee kan genieten van de afwimpelende rond-de-pot-draaierij:

<< Over die nachtverlichting: die onderzoeken die jaren terug gedaan zijn, die zijn dus wel degelijk zoek geraakt; ik kan mij daar dus niet op beroepen. Overigens vind ik dat we niet moeten teruggrijpen naar een enquête of onderzoek van jaren geleden. Willen we dit actualiseren, dan zal eventueel een nieuwe evaluatiestudie moeten plaatsvinden maar dat ligt niet in mijn intentie. Wij wensen dat de nachtverlichting blijft, dit is trouwens ook zo besproken met de politie.

Wat de energieboekhouding betreft, omdat u daar de link legt met de nachtverlichting, wil ik hier wel even duidelijk stellen dat die werd opgestart in verschillende gemeentelijke gebouwen. De volgorde van doorlichting werd bepaald in functie van het verbruik. Het personeel van een gespecialiseerde firma is ondertussen bezig met het inventariseren en het ter plaatse opnemen van de meterstanden. Vervolgens wordt ook ons personeel ingeschakeld, zoals b.v. in de gemeentelijke sporthal (locatie met het hoogste verbruik), waar zij dagelijks opmetingen doen om zodoende het elektriciteitsverbruik in kaart te brengen en eventueel ook lekken of abnormale pieken op dode momenten, daarmee bedoel ik het nachtgebeuren, te kunnen opsporen.

Bij andere gebouwen die b.v. in de weekends gesloten zijn, daar worden die metingen dan voornamelijk op maandag gedaan. Dus die energieboekhouding staat eigenlijk totaal los van de nachtverlichting.

Het is ook zo, en collega Empereur zal dit kunnen beamen, dat bij de toekenning van vergunningen voor verlichte reclameborden het doven der lichten op bepaalde uren mee in de voorwaarden is opgenomen.

Daarenboven neemt Schoten ook dit jaar deel aan “de nacht van de duisternis”. Sfeer- en klemtoonverlichting zal gedurende die nacht gedoofd worden. >>

Tot zover milieuschepen Van den Bogaert.

Wel hoogst opmerkelijk dat de grootste energieslokop, de straatverlichting, hier in Schoten nog steeds niet werd opgenomen in de energieboekhouding!
De besparingen liggen hier verdraaid zo voor het grijpen en nog wel ‘op een relatief eenvoudige en economisch haalbare wijze'!

Ook betreuren we dat de schepen niets wenste te zeggen over het negeren van de adviezen rond nachtverlichting zoals opgenomen in het Schotense milieujaarprogramma 2004. Leest ons college dat programma wel? Of is dit document misschien ook zoek geraakt?? In dit geval mag de bevoegde schepen gerust even binnenwippen op onze weelderige redactiekantoren, wij hebben hier nog een kopietje liggen.

Bij de raadsleden blijkt al evenmin interesse voor de opgeworpen problematiek. Met éénparigheid van stemmen keuren zij dit punt 13 vlug-vlug goed zonder ook maar één vraag, opmerking of suggestie!

Ook de Groen!en hebben hier geen kik gegeven, zij die anders soms serieus obstructie durven voeren als de groene kaart niet voluit wordt getrokken.
Evenzo het Blok dat anders om de haverklap dwars gaat liggen als het vermoeden rijst dat er een eurocent teveel wordt uitgegeven. (De fractieleidster van deze partij zal trouwens op het einde van deze zitting nog flink een vinger in haar oog steken door een onbesuisde, in extremis toegevoegde interpellatie over vermeende geldverspilling bij de aanleg van een parkeerplaats voor gehandicapten).

Enfin, de demokratie heeft gezegevierd en nr. 32 is wandelen gestuurd met zijn natuurvriendelijk besparingsplan. Over naar volgende punt:

Punt 23: Onderhoud parken Gelmelenhof en Domein

Op blz. 9 van het eerste bestek staat als afsluiter in opvallende hoofdletters: “ HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN IS VERBODEN”. Mooi zo, maar eilaas wat voor nut heeft zulk een verbod als enkele regels hoger onder nr.5 ‘Onderhoud wegen' herbiciden wel uitdrukkelijk worden toegelaten mits ze worden aangewend volgens de aanwijzingen van de leverancier . Ja, u hoort goed: ‘leverancier' hij die er belang bij heeft zoveel mogelijk te ‘leverancieren' van dit giftige spul.

Dat is nu reeds de derde maal dat ik vraag deze ongerijmdheid te schrappen uit het bestek. Het is ofwel het één of het ander, maar zoals het er nu staat is een correcte prijsofferte niet doenbaar (denk maar aan het grote prijsverschil tussen herbicidentoepassing en de alternatieve methoden, gewoon omdat bij chemische behandeling de schade aan mens en milieu niet mee in rekening wordt gebracht).

Mijn vraag is dan ook het schrappen der herbiciden onder punt 5 op blz.9. Trouwens bij het onderhoud der wegen in lot B (onderhoud kathedraalbos) is het gebruik van biociden kompleet verboden. Hier is het dus wel mogelijk zonder chemie en ook onder het nr.15 van het volgende agendapunt nr.24 “Onderhoud sportcentrum De Zeurt” lezen we dat het maandelijks onkruidvrij houden van de atletiekpiste ZONDER GEBRUIK VAN HERBICIDEN (vetjes in de originele tekst!) dient te geschieden.

Wat staat het definitief schrappen van herbiciden uit dat eerste bestek dan nog in de weg?? Alles wijst hier op een misverstand of vergetelheid die hier vandaag kan gecorrigeerd worden.

Terloops meld ik ons bestuur dat de firma Monsanto onlangs in de staat New York werd veroordeeld tot een boete van $ 250.000 omdat ze Roundup ten onrechte als een milieuvriendelijk herbicide heeft voorgesteld.

Dit geeft te denken over de lichtzinnigheid waarmee ons bestuur in het verleden herbiciden op basis van glyfosaat heeft gepromoot in de gemeentelijke info en dit ondanks de herhaalde waarschuwingen (hier in deze raad!) tegen dit systemisch gif met hormonale werking. Nog in een krant onder de titel “Afwijkingen bij baby's” lazen we in verband met Roundup een indrukwekkend lijstje met mogelijke schade voor de mens gaande van aantasting van het hormonenstelsel tot problemen met de spermaproductie. En zeggen dat in de Schotense straten dit vervaarlijke gif wordt rondgesproeid door ons gemeentepersoneel zonder speciale bescherming… werk aan de winkel! Vanavond kunnen we hiermee al starten door die herbiciden uit het bestek te wippen. Ik dank u.

ANTWOORD: Kort samengevat komt het antwoord van schepen Van den Bogaert hier op neer: Het betreft hier geen vergissing, want in dat bepaalde geval mogen er wel herbiciden gebruikt worden omdat er anders teveel mankracht moet ingezet worden en de prijs te hoog zou oplopen.

Groen! springt ditmaal mee op de barricaden en dringt bij monde van fractieleider Gadeyne aan om de door het publiek gemelde ongerijmdheid weg te werken en in dat ene bestek de herbiciden dus te schrappen . “Wij zijn d'r ook niet zo gelukkig mee dat dat er blijft instaan. Groen! zal zich onthouden.”

Al de andere raadsleden keuren het herbicidengebruik mee goed en zijn zelfs te lam om het foutief geplaatste herbicidenverbod onderaan blz.9 dan te laten schrappen.

Resultaat: nr.32 vandaag ten tweeden male gevloerd, winst voor de chemie.
En de dubbelzinnigheid en verwarring in het bestek blijft netjes onaangeroerd.


PLUIM VOOR MONIK

Ondanks al onze kritiek op het beleid van schepen Monik van den Bogaert (SPA) willen we deze dame hier toch even bedanken: zij noteert immers steeds nauwgezet onze milieuvragen en opmerkingen en tracht telkens naar best vermogen een antwoord of reactie te formuleren. Zij aarzelt zelfs niet om ons achteraf schriftelijk nadere informatie te verstrekken. (Bij de andere leden van het college kunnen we daar alleen maar van dromen.)

Waarvoor onze welgemeende dank, Monik!


SCHOTEN SK FINANCIEEL IN NAUWE SCHOENTJES

Onder punt 7 werd de raadsleden “Toekenning gewone toelage aan KFC Schoten SK” voorgelegd. Een poging van ons bestuur om de voetbalclub uit de financiële put te helpen. GROEN! en SPA hadden echter graag een woordje meer uitleg. Raadslid Robert Imler sprak namens de socialisten van “wanbeheer waarmee dringend komaf moet gemaakt worden” alsook van “clubverantwoordelijken die zich moeten schamen.”

In de publieke tribune werd fluisterend geopperd dat ze misschien te veel of te dure zwarte Afrikanen hadden aangekocht…


FLITSPALEN VOOR SCHOTEN

Rond de voorgestelde aankoop van 8 flitspalen en 2 snelheidscamera's (punt 15) brengen enkele raadsleden zinnige opmerkingen. Zo raadslid Jos Meeus (Vl.Blok) die terecht wijst op de ongehoorde transfers (via het verkeersboetefonds) van Vlaams geld naar het Walenland. Raadslid Etienne Meelberghs vraagt zich af of het nu reeds overbelaste parket de nieuwe toevloed van bekeuringen wel zal kunnen opvangen.

Wij van onze kant hopen dat er niet te veel geflitst moet worden, maar dat de snelheidsduivels door de opstelling van die ‘uilenkasten' tot betere inzichten worden gebracht en de verkeersveiligheid er in Schoten bij wint.


VOLHARDEND IN DE FOUT

Reeds vele malen heeft onze nr.32 gevraagd te letten op de juiste aanduiding van onze Europese Unie in officiële stukken. Al jààààren leven we in de E.U. en ons bestuur gebruikt nog steeds de verouderde en foutieve benamingen ‘Europese gemeenschap', E.G., ja zelfs nog E.E.G.!

Ook vandaag onder agendapunt 16 (Verkeersboetefonds – Spookborden) op blz.13 van het inschrijvingsformulier gebruikt ons gemeentebestuur alweer “E.E.G.-lidstaat” en “Europese Gemeenschappen”. We blijven ons dus lustig belachelijk maken.


EEN VROEGE SINTERKLAAS DIT JAAR ?

Naar aanleiding van agendapunt 28 (Aanstelling bodemdeskundige Type II voor oude stortplaats ) vroeg Groen!-raadslid Gadeyne hoever het staat met de definitieve afdekking van dat stort, want reeds in 1993 was daarvoor een overeenkomst zo goed als rond.

Antwoord van burgemeester H.H.: “Geluk dat we toen niet toegehapt hebben! Dat had ons een bom geld gekost. Nu gaan we daaraan nog verdienen!”

Verdere duiding heeft onze burgervader niet verstrekt over het aanboren van deze nieuwe goudader, maar ogenschijnlijk is ons college dus toch van plan het beloofde bos te laten schieten en in de plaats een nijverheidszone te creëren. Naar we vroeger reeds konden opvangen zou die gulle Sint (die ons aan die bodemsanering zal laten verdienen!) uit Holland komen…

Als dat maar geen tweede straatnaambordenaffaire wordt! (voor wie het niet meer mocht weten: ook hier werden ons miljoenen winst voorgespiegeld, uiteindelijk heeft die straatnaambordenaffaire onze gemeente opgezadeld met hoge onvoorziene kosten.)

Strafst van al: geen enkel raadslid heeft nadere uitleg gevraagd over deze bedenkelijke uitspraak van burgemeester H.H.

Dat wordt hier allemaal geslikt als zoete koek!

Onze medewerker heeft al meermaals de beloofde aanleg van het stortbos voor deze raad te berde gebracht. Lees b.v. zijn opgemerkte tussenkomst onder punt 21 van Zitting 25/09/2003