ZITTING 18 DECEMBER 2008

Vandaag een uitzonderlijk drukke zitting (bijna tot middernacht) met niet minder dan 29 agendapunten, een opschorting van 20 minuten, verwarring rond de stemming van de ocmw-meerjarenplanning, een reeds in oktober gestemd artikelnummer blijkt verdwenen uit het budget 2009, onze fractievoorzitster die een gratis in de bib ter beschikking liggend tijdschrift aanklaagt wegens obscene prenten, ons raadslid Ortwin Leenaerts die kortstondig wordt gepromoveerd tot secretaris van de zitting en tenslotte onze Ann Boden die op het einde van de zitting nog vlug een keitje in de politieke kikkerpoel werpt.... lees ons verslag hieronder. We beginnen uiteraard met het spreekrecht.

Eerst aan de beurt vandaag nr. 32.

Punt 9: Gemeentelijke Saneringsbijdrage 2009

138.000 euro, ruim 5 miljoen befkes, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, aan bijkomende lasten voor de Schotenaren wordt er hier voorgesteld.
Ik weet het, een peulschil, ocharme slechts 10 tot 20 euro per gezin en het mag daarenboven zelfs geen belasting meer genoemd worden omdat onze pientere bestuurslui deze lasten handig hebben overgeheveld uit de urbanisatiebelasting en grondbelasting naar de Pidpafactuur.

Ten slotte: belasting, heffing of retributie, het doet er niet toe: die euro’s zijn even goed ons oog uit en de gemeente kan ze binnenrijven in de overtuiging hiermee het Lokaal Pact geen geweld aan te doen.... Goeie punten dus voor de inventieve bollebozen binnen ons college maar of de modale Schotenaar dat soort vindingrijkheid gaat blijven appreciëren is zeer de vraag.

In ieder geval merk ik op dat we met 2009 reeds halverwege deze legislatuur zitten en er nog niks te bespeuren valt van de in 2006 voorzichtig beloofde substantiële lastenverlaging… wel in tegendeel: vandaag krijgen we alweer een verdoken en onopvallende lastenverhoging op onze boterham, nu ja: heffing zullen we maar zeggen.

Ons voorstel is dan ook: niet stijgen naar 1,2147 euro maar de saneringsbijdrage behouden op 1,06 euro.

Opmerkelijk! Onze burgervader reageert nog eens op een spreekrechtbeoefenaar.... en begint al dadelijk met de cijfers van onze spreker in twijfel te trekken. Die heeft de cijfers nochtans uit de toelichtingsstukken geplukt.

Zo beweert onze edelachtbare H.H. dat hij dit jaar, ondanks de verhoging van de saneringsbijdrage, niet méér heeft moeten betalen omdat hij drastisch op zijn verbruik had bespaard.
Mooi zo, doe zo voort, edelachtbare....beter lijkt het ons nochtans dat gezinnen die er werkelijk in slagen te besparen dat ook werkelijk zouden merken in hun portemonnee in plaats van de gemeentekas de vrucht van hun moeite te zien inpikken door middel van de steeds maar stijgende heffingen.

Intermezzo: uw waterfactuur

Pidpa-klanten zullen wel even in hun haar gekrabd hebben toen ze enkele maanden terug hun 'nieuwe' waterfactuur poogden te doorgronden... een hoop informatie bij in de omslag maar over de prijsvorming werd met geen woord gerept. Daarom zullen wij het even doen:

Naast de behoorlijk hoge vaste vergoeding + meterhuur betaalt u de prijs voor het water, zijnde: € 1,2200 per m³
plus de gemeentelijke en bovengemeentelijke 'bijdragen', zeg maar belastingen, want de gemeentelijke bijdrage b.v. zat vroeger mee in de urbanisatiebelasting (rioolbelasting) en daarna ook in de grondbelasting (opcent. O.V.) .

Per m³ komt er dus € 0,8465 en € 1,0600 bij, respectievelijk voor bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage. Dat is uiteraard niet genoeg want vadertje staat heft boven op deze lasten nog eens 6% BTW.

De 15 m³ die u zo gul kado(!) worden gedaan, daar krijgt u uiteraard alleen die € 1,2200 per m³ terug, de belastingen op uw 'kado' mag u onverkort betalen.

Vanaf begin 2008 betaalde u dus € 3,1265 per m³ waarvan bijna € 2 lasten!

Vanaf begin 2009 zal u dan 3,2812 per m³ dienen te betalen: na toevoeging van de BTW mogen we gerust zeggen dat 2/3 van die prijs bestaat uit lasten. 'T is maar dat u het weet.

Punt 14: Aankoop en Toekenning van Waardebons

Geen probleem, beste raadsleden, met de waardebons. Wel met die melige en aftandse idolatrie voor de heilige familie in Laken.
Waarom toch voelt ons gemeentebestuur zich geroepen om Koninklijke brevetten, medailles, tinnen schoteltjes en ingelijste koningsfoto’s kado te blijven doen aan jubilarissen?
Zou het niet zinvoller zijn b.v. een mooi gepresenteerde heemkundige prent ten geschenke te geven en zo de band met onze eigenste gemeente te beklemtonen in plaats van actief mee te helpen aan de instandhouding van een volksvreemde, ondemokratische en totaal voorbijgestreefde instelling als het Belgische koningshuis. Een vorstenhuis dat nota bene dan nog in de kijker loopt door zijn inhaligheid, hardvochtigheid en trouweloosheid.

Daarom dit voorstel: weg met die Koninklijke leveringen vanuit het paleis, laat die prullaria waar ze zijn en verras onze jubilarissen voortaan met een echt zinvol geschenk.

Ziezo, dat was het dan voor dit jaar. Aan alle aanwezigen nog een zalige kerst en volop heil en zegen in tweeduizendnegen.
Ik dank u.

Onze burgemeester zal ook hier reageren bij de behandeling in openbare zitting van dit puntje 14. Uiteraard weer niet om een reglementair voorgeschreven reactie te leveren maar om voor de zoveelste maal een sneer richting onze spreker te lanceren. Die kreeg nog maar eens te horen dat hij moet leren lezen. Wel onze medewerker heeft heel dit dossier uitgepluisd, zelfs bijkomende toelichtingen gevraagd op het secretariaat en zo vastgesteld dat er ondanks het schrappen van sommige koninklijke brevetten (wegens te hoge kosten voor administratief opzoekingswerk naar de grote groep jubilarissen die 50 en 60 jaar gehuwd zijn) er verder toch nog koninklijke presentjes zullen worden uitgedeeld door ons bestuur. Vandaar.


Laatste spreekrechtbeoefenaar voor dit jaar is belhamel Albert Leenaerts.

Punt 23: Hernieuwing Abonnement Periodieken

Belhamel over den rooien index en trage wegenGeachte Raadsleden, we gaan aan dat plaatsen van ’t Pallieterke op de Rooien Index niet teveel woorden ni meer vuil maken, want wat baten kaars en bril… .
Toch moeten wij deze gemeenteraad verzoeken om NIET in te stemmen met het uitschrijven van de onderhandelingsprocedure, want wat zien we?

Er worden 3 nieuwe periodieken aangeschaft: Cook magazine voor de amaprof, Grinta magazine voor de actieve fietser, en Verz!n (met het uitroepteken van Groen! erin verzonnen) ’n tijdschrift voor creatief schrijven, maar!!! ’t Pallieterke voor mensen met ‘n goed hart en ‘n slecht karakter valt alweer uit de boot.

Eens benieuwd of de amaprof-politiekers van deze raad over voldoende Grinta of Creativiteit  gaan beschikken om een oplossing te Verz!nnen voor deze patstelling tussen de wensen / eisen van ons Gemeentebestuur en de botte weigering der Bibliotheek.

Dat La Libre Belgique nog steeds in de portefeuille zit, ochgod die laatste lezer heeft zopas een attakske gehad, Pourqoui Pas?, maar dat de stem van het Vrije Vlaanderen in onze bib wordt gesmoord dat zal blijven duren zolang gij stamelend bidt of bedelt bij die poort!

Dus, NIET instemmen met dit punt, of wilt ge dien boel verder laten escaleren?
Uw verantwoordelijkheid.

Punt 27: Kaart Trage Wegen

Raadsleden, vooraleer deze kaart goed te keuren zouden wij de ontwerpers toch enige verbeteringen willen meegeven, zoals:

  1. Vermits het de bedoeling is een netwerk te presenteren zouden wij de aanduidingen ook  voorbij de gemeentegrenzen laten doorlopen, anders blijft de wandelaar / fietser in het ongewisse over de mogelijke voortzetting van zijn weg. Zie bvb. de situatie aan het antitankkanaal te Sint-Job.

  2. Wanneer er wél wandelaars maar geen fietsers doormogen zouden wij dit vermelden, anders komen die voor verrassingen te staan zoals in Vordensteyn of later eventueel via de begraafplaats.

  3. Zou het toch niet interessant zijn om nieuw te creëren verbindingen reeds anders in te kleuren, zeker wanneer het stukken betreft waar nu (voorlopig) nog gemotoriseerd verkeer is toegelaten, maar die desondanks ‘n ideale verbinding vormen omdat ze bvb verkeersarm zijn.

  4. Ge zult verder wel duidelijk moeten vermelden dat het enkel mag gaan om fietsers en wandelaars en zeker niet om moto’s en brommers, en daar ook strikt de hand aan houden, wat bvb. op de jaagpaden langs Schotenvaart NIET gebeurd. Trouwens, quid met bromfietsers klasse A, de vervuilende tweetakters, en elektrische aandrijving?

  5. Langs het Albertkanaal richting Merksem zou een trage verbinding het meeste nut en rendement opleveren, daar moet zeker naar gestreefd worden bij de verbredingswerken. Ook naast ’t Schijn zou de strook die moet vrij blijven voor het onderhoud van de waterloop dienstig kunnen zijn voor een uniek ‘pad met geschiedenis’ dat teruggaat tot de Gallo-Romeinse tijd.

Wij hopen u hiermee een dienst te hebben bewezen.


Onze corpsoverste Dirk Lemmens is alweer op post om duiding en toelichting te geven bij de politiebegroting en de dotatie aan de politiezone.
Straks kan men misschien best een speciale zetel reserveren om onze vlijtige hoofdcommissaris voortaan in volle comfort mee te laten zetelen.
Zij lachen, zij zijn gelukkig, zij zetelen in 't college Kijk, kijk... beweer nu nog dat politicus een beestenstiel is. En jawel, ditmaal lachen ze niet groen.
Schepen Ann Pycke, tevens voorzitter OCMW. Problemen voor onze ocmw-voorzitter Ann Pycke (CD&V-NVA). Zij weet te vertellen dat ze samen met haar secretaris en ontvanger deze middag tot het besluit is gekomen dat de meerjarenplanning ditmaal niet hoeft gestemd te worden omdat er tenslotte geen veranderingen in zijn aangebracht (Mev.Pycke beroept zich op art. 88 van de organieke wet op het OCMW). Helaas is de gemeenteontvanger een andere mening toegedaan.
Voorzitter Valkeniers zal uiteindelijk de knoop doorhakken: <<Laat ons geen risico's nemen, collega's! Wat betekent tenslotte een stemming meer of minder in een demokratie?>>
niet te veel naar het vogeltje kijken ! Nee, niet waar. Deze raadsleden kijken niet naar <het vogeltje> maar volgen aandachtig een uiteenzetting van fractievoorzitster Marie-Rose Morel, die juist voor onze fotograaf zit.
Gunter vandaag aanleiding tot enkele lachsalvo's.

Terwijl de overige raadsleden de debatten volgen schijnt Gunter de Bock (Open VLD-LA) zich in gemoede af te vragen wat er vandaag mis is met hem. Zijn persoon zal inderdaad twee maal een lachsalvo veroorzaken in de raadszaal na opmerkingen van collega's en vooral van de voorzitter.

HIER kunt u even meeluisteren

Alleen Albert 2 nog goed wakker op de foto.

Het lijkt er hier wel op dat het alleen Albert II is die nog klaar wakker is....

 

raadsleden links achter de tafel

Om dit fotoblokje af te ronden nog een kiekje van de raadsleden links achter de tafel.

"WAARDIGE SAMENLEVING" IN DE BIB !

ECHT niks om trots op te zijn...echt niks beter daar in de bib om uit te delen?

Ons raadslid Patrick Verlinden toont hier aan het publiek wat voor soort uitgaven er wel in de Schotense bibliotheek te grabbel mogen liggen, ook voor minderjarigen, (ECHT - hier open op katern "waardige samenleving" !!) als er maar geen Vlaams-radicale standpunten in verdedigd worden zoals het geval is met het 'te mijden Pallieterke'.

Onze fractieleidster Marie-Rose Morel trok tijdens de zitting dan ook heftig van leer tegen een dergelijk eenzijdig keuzebeleid en eiste dat het bewuste gratis mee te nemen blad "ECHT" met de dubieuze 'samenlevings'-prenten minstens buiten het bereik van minderjarige kinderen zou gehouden worden.

<< veeg met muis over de foto om MRM in de raad in actie te zien.

Als moeder van jonge kinderen voelde MRM zich geroepen om te protesteren tegen deze gang van zaken en plaatste nogmaals een groot vraagteken bij het gevolgde beleid in de gemeentelijke bib.

Schepen Vermeiren (SPA) beloofde de zaak te zullen nakijken.


SECRETARIS ORTWIN LEENAERTS

Ortwin vervangt kortstondig secretaris Nicole Verhoeven.Bij de behandeling van punt 20 a) Vaststelling Functiebeschrijving Gemeentesecretaris moest onze gemeentesecretaris de zaal verlaten en wordt het jongste raadslid, in dit geval Ortwin Leenaerts, automatisch aangeduid als plaatsvervangende secretaris. Zit beetje in de familie: zijn vader, belhamel Albert, werd tijdens de zitting van augustus 1997 zelfs onverwacht plaatsvervangend voorzitter van een lege(!) gemeenteraad.

Deze (kortstondige) eer viel ons raadslid Ortwin dus te beurt. Zijn buurman Leo Moeskops overhandigde hem lachend een groot vel wit papier opdat onze nieuwe secretaris zijn werk naar behoren zou kunnen vervullen... en dat valt inderdaad goed als er tijdens zo'n drukke en spannende vergadering eens gelachen kan worden.

Eveneens werd er stevig gelachen (weliswaar niet door iedereen) toen VLD-raadslid Gunter de Bock het woord nog eens vroeg: hij werd plagend vermaand door voorzitter Valkeniers met ".... en let op uw woorden, hee" doelend op zijn hevige uitval tegen één van onze raadsleden tijdens de zitting van 25 september.

 


VOORZITTER VALKENIERS IN 'FORM'

Met ludieke opmerkingen, ditmaal tegenover Eric de Swaef (Groen!Jos).

Even de situatie schetsen: nog maar net was het art. 25 van het "huishoudelijk reglement gemeenteraad" goedgekeurd, stipulerend dat de raadsleden het recht hebben om hun gedebiteerde teksten schriftelijk in te dienen bij de secretaris met het oog op toevoeging aan de notulen.

Kort daarna bij de behandeling van de "rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel" vraagt raadslid Moeskops (VB-Vlott) of het risico op politieke benoemingen niet groter gaat worden, nu het college i.p.v. de gemeenteraad bevoegd wordt voor het personeelsbeleid... wat tot verontwaardigde reacties leidt bij burgemeester Hendrickx en schepen Vissers: dank zij een moedige beslissing van burgemeester Tony Sebrechts zou sedert 1982 het toenmalige beleid inzake politieke benoemingen grondig opgedoekt zijn.

Groen! vond dit blijkbaar wel wat te veel pluimen op de hoed van CD&V en merkte fijntjes op dat die regeling er uiteindelijk is gekomen omdat Agalev de afschaffing van politieke benoemingen toen bij de coalitiegesprekken op tafel heeft gesmeten.

Droge commentaar van de voorzitter: "Collega De Swaef, u mag de tekst van uw tussenkomst binnenbrengen bij de secretaris".... algehele hilariteit!

Moet kunnen, maakt zo'n langdurende zitting een beetje draaglijk.


OP DE VALREEP

Bij punt 19 moest dus de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goedgekeurd worden. Onze fractie liet bij monde van Marie-Rose Morel weten dat ze de stemming wilde uitstellen omdat de definitieve versie nog niet was voorgelegd aan de raadsleden. "Ik wens niet te stemmen over iets dat ik niet grondig heb kunnen inkijken" aldus onze fractieleidster MRM.

Knap lastige situatie voor ons bestuur die dit document voor nieuwjaar moet goedgekeurd krijgen.... daarom wordt er beslist de zitting een poosje op te schorten om onze secretaris en mevrouw De Potter (personeelsdienst) de gelegenheid te geven onze raadsleden nog vlug in kennis te stellen van de laatste aanpassingen. (voor de raadsleden van de meerderheidspartijen is dit blijkbaar niet nodig...)

Onze raadsleden worden in ijltempo op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen

Beide vrouwelijke ambtenaren hebben kennelijk danig hun best gedaan want na twintig minuten beslist onze fractie de twee ingediende amendementen in te trekken en de regeling goed te keuren.

Een zucht van verlichting bij het schepencollege.


ARTIKELNUMMER SPOORLOOS

Bij hoogdringendheid - geregelde bezoekers van onze webstek zullen het zich zeker herinneren - moest tijdens de zitting van oktober laatstleden de aanbesteding "Onderhoud Parken en Aanplantingen" erdoor gejaagd worden, een aanbesteding die verwees naar een artikelnummer in het budget 2009 dat nog niet goedgekeurd was.

Toen ons raadslid Leo Moeskops het college daarover interpelleerde reageerde burgemeester Hendrickx zo arrogant dat onze fractie besloot klacht neer te leggen bij de gouverneur... en daar wandelen werd gestuurd. Klacht niet ontvankelijk.

Vandaag wordt het budget 2009 dan eindelijk aan de raad voorgelegd en wat vindt Leo niet in dit budget? Juist, het bewuste artikelnummer waar de inmiddels goedgekeurde aanbesteding "Onderhoud Parken en Aanplantingen" naar verwijst.... De schepen van financiën kon hiervoor geen verklaring geven.

Luister hier even naar Leo zijn commentaar en lees aansluitend de 'magere' uitleg die de burgemeester eraan geeft.


RATS VERGETEN.... ?

Op het einde van de zitting zorgde ons raadslid Ann Boden nog voor enige verwarring en consternatie bij de meerderheidspartijen. Zij vroeg waarom dit jaar alweer het artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking niet werd toegepast en dit ondanks formele beloften begin vorig jaar.

Voorzitter Valkeniers erkende ruiterlijk de fout en stelde voor om dan volgende maand de vereiste verslaggeving over de intercommunales te agenderen.

Allemaal goed en wel, heer voorzitter, toch even de feiten op een rijtje zetten: in januari 2008 dus één verslaggevingsronde gehad, maar die was eigenlijk bedoeld om het totaal ontbreken van enig verslag in 2007 te compenseren... Nu kunnen we er gif op nemen dat die ronde van volgende maand vlotjes zal aangerekend worden als tellende voor 2009. Dat wil zeggen dat er in 2008 eigenlijk fameus een loopje is genomen met dat decreet: geen enkele verslaggeving, terwijl er volgens het decreet twee hadden moeten plaatsvinden.

Zo zien we maar dat ons bestuur zich weinig gelegen laat aan een correcte toepassing van reglementen en decreten. De 'pakkans' is immers miniem.


BLOEMETJE VOOR DE MAARTEN
Bloemetje voor onze vriendelijke Maarten

Bij de sluiting van de zitting werd nog vlug het woord genomen door "de vriendelijke schepen voor Vlaamse aangelegenheden" (zoals NVA-schepen Maarten de Veuster vandaag weer enkele malen genoemd werd) om het overgebleven publiek (3 man) vriendelijk te bedanken voor <<hun moed en zelfopoffering>> bij hun volgehouden aandacht voor deze marathonzitting.
Als beloning nodigde hij dat publiek uit op Schoten Schol... da's heel lief, maar niks speciaals, want alle Schotenaren zijn daar uitgenodigd.

We vermoeden echter dat hij op deze manier hoger geplaatsten binnen het college wou vermurwen om dat kranige publiek te belonen voor hun interesse met een uitnodiging op de drink die traditioneel na de laatste zitting van het jaar aan de raadsleden wordt aangeboden.

Tja, Maarten, in ieder geval bedankt voor die voorzet... stille wenken durven wel eens in dovemansoren vallen.


 

Aan al onze bezoekers:

Zalig nieuwjaar....en tot volgend jaar !