HERFSTBLADEREN

ZITTING 25 OKTOBER 2007

Vandaag een bewogen start van de openbare zitting. Het kartel VB-Vlott weigert het verslag te accepteren en verlaat de zitting. In een recordtempo wordt de agenda dan afgewerkt en om 8u 45 kan de openbare zitting al afgesloten worden!

Onze belhamel "onderhoudt" de vergadering met zijn opmerkingen over de aanstelling van Monik van den Bogaert als voorzitter van de raadscommissie 'milieu en duurzame ontwikkeling'.

Albert dus aan het woord met punt 5:

Punt 5: Aanwijzing voorzitter gemeenteraadscommissie

Geachte Raadsleden,
Eerst even dit: in de aanwezigheidslijsten vinden we steevast ene Van den Bogaert Monique, Block Erik, De Swaef Eric enzovoort, terwijl er dan verderop gesproken wordt over Monique van den Bogaert, Erik Block enzovoort. Zijn dat wel dezelfde personae gratae ?
Stopt deze Frans-Belgische zwier ooit om onze voornaam achteraan te plaatsen?

Nu terzake. Is het wel een goed idee om een ex-schepen, het weze Van den Bogaert Monique danwel Monique van den Bogaert tot voorzitter/ster aan te wijzen van deze raadscommissie 'milieu en duurzame ontwikkeling'?

Natuurlijk zal zij als verantwoordelijke schepen, tijdens het tot hiertoe gevoerde povere groene beleid, wel enige expertise hebben opgebouwd betreffende:
het verwijderen van overhangende takken op fietspaden,
het ledigen van overvolle bladkorven,
het verdelen van zogezegd biologische kippen, gekortwiekt en met afgebrande bek,
het 'endlösen' van wespen, zwerkatten en duiven, kraaiende hanen en stropende vossen,
het verzuipen van reeën in Schotenvaart, nog steeds zonder wildtrappen,
het verdonkeremanen van de evaluatie der nachtverlichting,
het aanvankelijk niet willen opnemen der straatverlichting in de energieboekhouding,
het grondbemalen zonder toezicht op het naleven der voorwaarden,
het stiekem plaatsen van Gsm-masten op scholen,
het niet-‘voorbeeldig’ rondsproeien van round-up en ander vergif,
het slecht afdekken of zomaar droppen van verontreinigde specie,
het vergeten van toxische stoffen op verlaten fabrieksterreinen,
het verkwanselen der steeds schaarsere open ruimte,
het té beperkt openstellen van La Garenne behalve dan misschien, ik citeer, “in de mooie maand april als alles volop in bloei staat en er gepaard wordt” en ook de beloofde nieuwe wandelweg kwam er niet,
het voort-durende verharden der voortuintjes,
het inbuizen en dichtgooien of laten dichtslibben en vervuilen van beken en grachten,
het fout aankopen en planten van bomen en struiken,
het zwaar beschadigen van wortels bij evenementen, de aanleg van parking's, het trekken van leidingen… en ga zo maar door.

Zou het dan toch niet beter zijn om in deze groene materie de platgetreden oranje-blauw-rode paden te verlaten? Zodoende lijkt Eric de Swaef ons een betere kandidaat, en het is buitengewoon jammer dat de oppositie er niet is in geslaagd om in de commisie een gezamenlijke kandidaat voor te dragen.

Tevens betreuren wij het ten zeerste dat niet ieder kartel zijn bekwaamste kandidaten heeft weerhouden. Vandaar dat Vlott (met 3 verkozenen) geen vertegenwoordiger telt in deze belangrijke commissie. Spijtig, dergelijke zitpenningenpolitiek.
Als dat geen duurzame ontwikkeling is.

Et ceterum censeo, voor het overige ben ik van mening dat de kieskring B-H-V zonder prijs moet gesplitst worden, en dat de royale statieportretten in een Vlaamse raadzaal niet thuis horen.

De verfrissende aanpak van voorzitter Valkeniers begint vruchten af te werpen: bij de aanvang van punt 5 in de openbare zitting herinnert hij de raadsleden er fijntjes aan dat "de heer Leenaerts ons daarover zo-even heeft onderhouden" ....en jawel het lukt: voor de tweede maal op rij wordt er gereageerd op het spreekrecht! Bedankt voorzitter.
Het is de socialistische fractievoorzitter Frank Dillen die de kritiek van onze belhamel onterecht vindt en daarentegen oprecht fier is dat Monik v.d.B werd uitverkoren en
"dat het geen belang heeft wat ons 32ste raadslid daarover denkt".
Nee, Frank, mis... die term '32ste raadslid' heeft onze vorige burgemeester Tony Sebrechts uitsluitend gebruikt om lastige vragensteller Herwig Vereyken aan te duiden, niet belhamel Leenaerts.


VB-VLOTT VERLAAT DE RAADZAAL (punt 1: verslag vorige zitting)

Onze fractie VB-Vlott heeft nooit de intentie gehad de deontologische code voor het personeel (werd vorige zitting voorgelegd) goed te keuren. Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel heeft toen nog met aandrang verzocht verduidelijkingen aan te brengen, maar dit werd afgewezen door het college. Burgemeester Hendrickx wees toen o.m. op de lastige en tijdrovende procedure als de code nog eens terug naar de vakbonden zou moeten om daar opnieuw het fiat te krijgen. Schepen Vissers van zijn kant vond dat er helemaal niets moest veranderd worden omdat het probleem van de hoofddoeken b.v. in het in opmaak zijnde arbeidsreglement kon geregeld worden en de code dus gewoon kon passeren, een aktename als het ware.

Onze fractieleden steigerden dan ook heftig toen uit het voorliggende verslag bleek dat ze de deontologische code gewoon mee goedgekeurd hadden! Er werd prompt een herziening gevraagd, maar de meerderheid beschouwde de code als goedgekeurd en wenste er niet op terug te komen...

De meerderheid hield het been stijf en uit protest besliste onze fractie de zaal te verlaten.

Ter illustratie van wat er vorige maal zoal gezegd is laten we enkele korte klankfragmentjes horen met schepen Vissers en reagerende M.R. Morel. Hieruit blijkt wel overduidelijk dat we geenszins de bedoeling hadden die deontologische code mee goed te keuren. Om te luisteren klik hier >> (dubbelklikken indien u MS Internet Explorer gebruikt)

Albert Belhamel voorzitter gemeenteraad augustus 1997

Raadsleden die plots in blok de raadzaal verlaten: een uitzonderlijk gebeuren?
Nu ja, erg dikwijls gebeurt dit niet, maar echt uitzonderlijk is het ook weer niet.

Op de foto ziet u bij voorbeeld belhamel Leenaerts die tijdens de zitting van augustus 1997 bij de aanvang van zijn interpellaties de zaal plots zag leeglopen. Er restte de brave borst niets anders dan (onder het waakzaam oog van de schijnheilige familie van Laken) de zitting als enig overgebleven verkozene af te hameren en onverrichter zake huiswaarts te keren met zijn interpellaties.
Na klacht bij de gouverneur werd ons college toen flink op de vingers getikt wegens onwettige opsplitsing van de openbare zitting.
Volgens het reglement moet de openbare zitting volledig afgewerkt zijn (interpellaties inkluis) alvorens kan overgestapt worden naar de geheime zitting.... ons bestuur had de interpellaties toen verschoven naar het einde van de geheime zitting.© belhamel

TWEE NIEUWE EREMANDATEN

Bij besluit van minister Keulen werd de eretitel van hun ambt toegekend aan de heren Tony Sebrechts en Raymond Dieltjens. (Punt 2: Aktename verlening eretitels)

Onze belhamel Albert Leenaerts heeft beide verkozenen des volks die zich vanaf heden mogen laten lauweren goed gekend, in de raad, vanop de tribune, zowel als daarbuiten.

We laten hier onze belhamel dus aan het woord:

Het waren tegenstrevers, maar vooral mede-strevers naar een beter - ik zeg niet Vlaamser - Schoten. Alhoewel, een beter is ook een Vlaamser, en dus minder Belgisch, Schoten.

DE KERSVERSE EREBURGEMEESTER TONY SEBRECHTS


Tony Sebrechts wou zijn ambt uitoefenen met een zekere ‘grandeur’ en waardigheid, daarom trof hem de persoonlijke lasterkampanje uit eigen kring zo diep.
Maar laat ons die ouwe koeien en tsjevenstreken maar in de vervuilde Schotense sloten en vijvers steken, in wier waters hij best de zon kon zien schijnen.

Zo kreeg ik de eer en het twijfelachtige genoegen om als ‘Schepen van Vermakelijkheden’ de Carnavalisten, Snorren
en Snorrepoezen officieel ten gemeentenhuize te ontvangen. 
Ik werd zelfs de allereerste eerstaangewezen plaatsvervangende voorzitter der gemeenteraad, lang vóór de huidige gesplitste situatie.

Bij zijn afscheid wist onze burgemeester Sebrechts het toen te waarderen dat ik hem een Vlaamse Leeuw kado deed.
Die zie ik ooit nog, vol overtuiging, aan zijn gevel klauwen, want wie durfde er, als eerste burgemeester, een opening te maken naar het Vlaams Blok? Daar weet ik alles van en voor mij is dat een eretitel waard.


  

Raymond Dieltjens, da’s een ander paar mouwen, die had zijn temperament niet altijd onder controle waardoor we onzen ‘Omar’ geregeld op zijn paard konden zetten.

Al-met-al was het een faire vrijzinnige tegenstander die niet onder de gordel ging en zelfs ‘n ware metamorfose onderging als Cultuurschepen. Zo wist hij met een heilig vuur de meest exuberante uitgaven onzer kerkfabrieken te verdedigen.

Alleen al daarvoor gunnen wij hem de waardigheid van z’n eretitel.

'Onzen Omar' werd geregeld in de watten gelegd in de belhamelpublicaties.

 

Ere-schepen Raymond Dieltjens, alias onze Omar D.


VERDUIDELIJKING GEWENST

Punt 7 betreft een voorstel van het college om de toelage van SportPROM Schoten vzw met € 4.304 op te trekken. Gemeenteraadsvoorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) vroeg schepen Els Empereur (VLD-LA) dit punt toch nog eens toe te lichten "want ik heb het 4 maal gelezen en het is me nog niet volledig duidelijk".

Wij zijn dus blijkbaar niet de enigen die al eens in ons haar moeten krabben tijdens het uitpluizen van de toelichtingsstukken bij de agendapunten....


ONZE VLIJTIGE PENNINGRAPERS

Speciaal om punt 9 voor te bereiden (begrotingswijziging 2007 / 2) was er een extra-bijeenroeping van de commissie financiën geweest. Luc van Gastel (CD&V-NVA) vond het lichtjes overdreven dat er hier een smak zitpenningen (€ 175 per kop) moest uitgedeeld worden, terwijl die zitting weinig of niets om het lijf had (twee vraagjes en na een kleine 20 minuutjes waren de penningen al verdiend!). Geldverspilling op kosten van de belastingbetaler.

Gunter de Bock (VLD-LA) sloot zich aan bij de opmerking van Luc v.G. en wou deze probleemstelling in de toekomst wel eens besproken zien (o.m. ook in verband met de aanwezige ambtenaren)

Tenslotte drukte ook Eric de Swaef (Groen!-JOS) zijn spijt erover uit dat er voor goed een kwartier commissiezitting zitpenningen moesten uitgedeeld worden.


TRENDBREUK OP FINANCIËN

We blijven nog even op punt 9. In tegenstelling tot voorheen wenst de nieuwe financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA) de raadsleden blijkbaar nauwer te betrekken bij de begroting: zo deelde zij een samenvattingstabel uit met bijkomende informatie (o.m. het verschil tussen de 'gewone dienst' en de 'buitengewone dienst').
Omdat de VB-Vlott-banken nu toch leeg waren kreeg ook het publiek een samenvattingstabel overhandigd.

Een prijzenswaardig initiatief.


POL STAES UIT GECORO GEWIPT

Bij de bespreking van punt 13 (huishoudelijk reglement GECORO) beklaagde Eric de Swaef zich over het feit dat kandidaat Pol Staes, die niet meer werd opgenomen als lid, van deze beslissing niet eens in kennis werd gesteld.... "Dat moet een vergetelheid zijn" aldus het lakonieke antwoord van schepen Els Empereur. En dat deze geachte schepen een bloedhekel heeft aan pottenkijkers, dat wisten we al langer.

In het huishoudelijk reglement zelf hebben we nergens een expliciete verwijzing naar het spreekrecht gevonden. Nog een vergetelheid?


Om 20u 45' was de openbare zitting afgehaspeld en werd het publiek aan de deur gezet. Raadsleden die na deze inspanningen en opgelopen emoties rust mochten nodig hebben, willen we er welwillend op wijzen dat Schoten GEZELLIGE RUSTPLEKJES te bieden heeft, midden in de vrije moeder natuur.