ZITTING 23 OKTOBER 2008

Voorzitter Valkeniers was zeer tevreden dat het verslag van vorige zitting niet werd aangegrepen om de bitsige strijd rond de afbraak van de villa op Koningshof te heropenen. "Laat ons hopen dat dit de toon zet voor deze gemeenteraad" zo stelde hij.
Maar helaas, door een onbesuisde uitlating van burgemeester Hendrickx tegenover raadslid Moeskops zat het spel voor korte tijd terug op de wagen. (Onze burgervader denkt nog altijd dat hij voort de oppositie straffeloos kan kleineren en belachelijk maken zoals dat tijdens vorige legislatuur wel regelmatig lukte... gelukkig zitten er nu mensen in onze fractie met haar op hun tanden!) Het was inderdaad zeer onverstandig van onze burgervader om te suggereren dat ons kartel dan nog maar eens klacht moest neerleggen bij de hogere overheid, terwijl ons raadslid Moeskops hoegenaamd niet had gedreigd dit te zullen doen, maar gewoon aandacht vroeg voor een zijns inziens foute aanwending van budgettering.

Eerste spreker voor vandaag is Albert Leenaerts over de agendapunten 16 en 18:

Punt 16: Aankoop Boeken en CD-roms Bibliotheek

Geachte raadsleden, ter gelegenheid van deze jaarlijkse aankopen menen wij dat het goed is om er nogmaals aan te herinneren dat er nauw moet worden toegezien op de door de bibliotheek terzake gevoerde politiek.

Als de gemeenteraad en ons bestuur er maar niet in slagen om ’t Pallieterke in de leesrekken te krijgen, dan moeten we uiterst op onze hoede zijn om de ideologische verscheidenheid in het aanbod te garanderen. Daarom stellen wij voor om bij punt 2, Bestellingen, de zinsnede: “zonder enige uitzondering” toe te voegen.

Dus: Op bestelling dienen alle beschikbare titels uit Nederlandstalige uitgeversfondsen, binnenlandse privé-uitgaven, niet-vertegenwoordigde Nederlandse fondsen en van buitenlandse uitgevers geleverd te kunnen worden, en dit zonder enige uitzondering!

Laat ons dat concreet maken: dus bvb. ook Uitgeverij Egmont met het spannende is-het-wel-fictie-boek van Jef Elbers: De Poorters van Babel, Het kalifaat van Knokke; of de Uitgave van het Vlaams Dienstencentrum: 50 Jaar ’t Pallieterke, Vrij en Vrank Delen I & II door Hector van Oevelen, of de CD-roms van Standrecht zoals ‘Zwart als Raven’.

Intermezzo:

De Poorters van Babel
De Poorters van Babel - het Kalifaat van Knokke


Deze politiek incorrecte mythe, geschreven door onze bekende zanger Jef Elbers, leest als een trein.

Scherpe analyses, bijtende spot, onversneden humor en een akurate situering van de opeenvolgende gebeurtenissen voeren de lezer mee in een spannend en meeslepend verhaal rond de problemen van de in onze streken snel oprukkende Islam.

Het dient gezegd dat Jef Elbers niet alleen knap kan zingen, maar bovendien aardig wat schrijverstalent in petto heeft.

Mocht u het boek niet in onze Schotense bib aantreffen, koop het dan gewoon, een echt tijdsdocument!
We kunnen het ten zeerste als geschenk voor de komende feestdagen aanbevelen.

Verschenen bij de uitgeverij Egmont.

 

KLIK HIER VOOR EEN UITGEBREIDERE RECENSIE

Punt 18: Aankoop Kunstwerk Kaekelaar

Geachte raadsleden, ik ga u even onderhouden over de nieuwerwetsen brol van de Kaekelaar.
Een blits-nieuw kunstwerk op onze Kaekelaar in Schoten, (niet Mortsel), zoiets slaat natuurlijk in als een bom – al dan niet afgeworpen door een heuse B-52 - en zorgt voor heel wat gespreksstof en ‘collateral damage’  met een bijkomend gat in de portemonnee onzer opgeschrikte belastingbetalers.

Voldeed het speciaal voor de ‘oude’ Kaekelaar ontworpen kunstwerk van Mark Verstockt dan niet langer? Natuurlijk wél, maar zeg nu zelf, wie struikelt er hier nog over  6.250 € extra voor een olieverf van 155 op 190 cm van een B-52 bommenwerper die tankt in de lucht, en die, hoe dichter men er naartoe loopt, hoe meer abstract en bevreemdend hij wordt, en hoe verder men er van wegloopt, hoe concreter en bevrijdender hij wordt, (denk ik dan maar).

Het is wel een werk uit 2003 dat hier opgerakeld word, en dus zeker niet speciaal voor deze locatie ontworpen, terwijl het werk dat er vroeger hing, naar het woord der toenmalige bestierders dat wél was, en moest zorgen voor een goede variatie in het kunstaanbod.
Het accentueerde trouwens in al zijn eenvoud de kubistisch-modernistische transparantie van de Kaekelaar. De kunstenaar had / heeft de bedoeling om de inspraak, de uitspraak en de afspraak van en met de verbaasde burger ruimtelijk te visualiseren.

Toch laste hij niet om te lassen, neen, net zoals er verschillende manieren zijn om dit grote zeef-rasterstramien te concipiëren, zo zijn er ook verschillende manieren om dit te interpreteren.
De volledig glazen wand en de nog weinig contrasterende muren vormen de uitgelezen dragers waarin het werk als het ware kan sublimeren en inspireren op een bevreemdende, vormelijk aan het reële onttrokken manier, die desondanks de verwarde toeschouwer onderbewust terugvoert naar de werkelijkheid in de besloten ontoereikendheid van zijn sentiment.

(Bij uitzondering werd er nu niet geroezemoesd door de raadsleden maar er werd aandachtig geluisterd... menig raadslid had het niet door dat hier grandioos de vloer werd aangeveegd met al die onbegrijpelijke uitleg en onverteerbare woordkramerij die sommige 'moderne' kunstenaars kunnen opdissen om hun kunstgewrochten toch enigszins acceptabel te maken. In de publieke tribune moesten enkele mensen moeite doen om het niet uit te proesten.)

Ziezo, wie nu nog niet inziet dat deze koning naakt loopt… : ik heb geprobeerd om, zonder beledigend over te komen, (dat laat ik over aan de daarin veel begaafdere fractieleider van de VLD), om dus al die kunstONzinnige blabla aan de Kaek te stellen.

Waarom niet gewoon teruggegrepen naar de aloude Kaeklepoemp, valt dienen ‘ouwen brol’ nog ooit ergens terug te vinden? Of kan er een replica van geplaatst worden? Of een olieverf ?
Da’s natuurlijk veel te voor de hand liggend, te simpel en te begrijpelijk voor de gewone burger.
Het goed kunnen uitleggen, da´s de kunst.

Vervolgens nr. 32 met de punten 24 en 25:

Punt 24: Aankoop Bomen

425/734-60, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, is het artikelnummer waarmee ook dit jaar (zitting 26 juni 2008) de bomen voor de wijk Filippus en voor het politiecommissariaat worden betaald. Voorbeeldig dus: de torenhoge prijzen die ons bestuur in het verleden wenste te betalen zijn dus eindelijk gevoelig afgetopt.
Er blijft zowaar nog geld over voor de aankopen die vandaag voorliggen. Gunstige evolutie die na jarenlang aandringen weliswaar slechts op gang kwam nadat we stevige ruggensteun vanuit de raad kregen. Waarvoor dank aan mevrouw Morel.

Enkele opmerkingen: de maat 14/16 lijkt me iets te klein voor straatbeplanting; een maatje groter zou niet slecht zijn.

Oud zeer blijft natuurlijk de ongerijmdheid bij de keuze der soorten en variëteiten: van de 14 soorten die vandaag de revue passeren zijn er wederom niet minder dan 10 uitheems en/of cultivar…. Ik verwijs hier onze bestuurslui nogmaals naar hun vroeger ingenomen standpunt dat inheemse, soortechte niet-cultivars beter aangepast zijn aan de standplaats hier in Schoten en er op die manier plagen worden vermeden alsook het milieuonvriendelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Wie dit standpunt van ons bestuur nog eens wil nalezen neme de bestekken van
punt 25:
Onderhoud Parken en Aanplantingen
en lees daar wat er in koeien van hoofdletters speciaal wordt aanbevolen!

En gelukkig maar, ook hier in deze dossiers van onderhoud wordt er eindelijk
(na jarenlang aandringen!) komaf gemaakt met enkele tegenstrijdigheden inzake pesticidengebruik. Waarvoor mijn dank.

Toch nog een kort woordje over lot B van onderhoud gemeentepark: het KATHEDRAALBOS. Ben daar deze week nog eens gaan kijken, maar enige vooruitgang in de heraanleg is daar niet te bespeuren. De enkele ondermaatse prutshoogstammetjes die er destijds tegen 50.000 frank per stuk werden aangeplant zijn haast niet terug te vinden tussen de welig opschietende onderbegroeiing.

Zouden we niet beter die statige naam “KATHEDRAALBOS” vervangen door “KAPELLEKESBOS”? Kan ons bestuur daar misschien een heiligenbeeldje van Sint Idesbald ophangen
(de heilige die in Schoten door onze vroede vaderen en moederen wordt aanroepen als er gepeperde belastingverhogingen op til staan. n.v.d.r), dan hoeven ze binnenkort weer niet op beevaart naar de verre Vlaamse kust maar kunnen ze hier logies- en reiskosten uitsparen.

Ik dank u.

Gunter heeft zich vandaag gedeisd gehouden.


Gunter heeft vandaag geen bokken geschoten, heeft trouwens niks gezegd tijdens heel de openbare zitting.

Daar groen! raadslid Eric de Swaef iets te laat arriveerde, leek het er aanvankelijk op dat er serieus 'afstand' werd genomen tussen de twee rivaliserende partijen.


Zware problemen, zware hoofden?

Blijkbaar moeten er heel wat hoofden ondersteund worden!

zWARE ZWARE Zware hoofden

ANNALITEIT

We hebben het woord niet kunnen vinden in de Dikke van Dale, maar aangezien de heer gouverneur het woord gebruikte om in 2005 ons bestuur op de vingers te tikken (H.H. toen verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën) zal het wel in orde zijn.

En blijkbaar zijn onze collegeleden erg hardleers want er wordt vandaag alweer een loopje genomen met de 'principes van de annaliteit' (vergis je niet typist: 2 maal 'n').
Het was raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) die onder punt 25 ons bestuur er attent op maakte dat er geen onderhandelingsprocedure kan uitgeschreven worden zonder goedgekeurd budget. Onze burgervader, furieus zoals altijd als er kritiek komt op zijn beleid, flapte er maar direct uit dat ons kartel dan maar best meteen klacht kon indienen....

Wel jammer zo'n onbesuisd optreden, want de atmosfeer was meteen weer terug gespannen...

Klankband met enkele fragmentjes van dit dispuut tussen burgemeester Hendrickx en VB-Vlott-raadslid Moeskops betreffende budgettering.


BELASTINGVERLAGING ? VERGEET HET !

Bij de bespreking van de begrotingswijziging vraagt raadslid Leo Moeskops (VB-Vlott) of er nu eindelijk kan gedacht worden aan belastingverlaging. Gezien de ondertekening van het Lokaal Pact en het "hoog positief resultaat"...

Het college had er uiteraard geen oren naar. De vele vage beloften terzake van VLD en CD&V zo'n goeie twee jaar geleden zijn blijkbaar compleet verzwonden. 

TOEMAATJE: RECLAME IN ONS "SCHONER SCHOTEN"

 

Schoner Schoten, de gemeente met de overvloed aan reclamepanelen.