ZITTING 29 MEI 2008

Vandaag een vrij matte agenda.  Alweer is onze corpschef present, ditmaal om eventueel uitleg te geven bij aakopen voor het nieuwe politiekantoor. Voor het spreekrecht is er slechts één persoon opgedaagd: onze nr. 32 die een korte tussenkomst verzorgt over de verwerving van aandelen door ons gemeentebestuur.

Aldus nr. 32:
Punt 10: Kapitaalverhoging Publi-T

Reeds jaren geleden, geachte voorzitter, college- en raadsleden, heb ik van op deze tribune gewaarschuwd dat het genereren van inkomsten middels dividenden uit aandelen geen evidente taak kan zijn voor ons gemeentebestuur. Dit is speculatief expertenwerk en we staan hier als lekenjochies tegenover ervaren en gehaaide poenscheppers.

Eerder vroeg dan laat zullen we gerold worden en dan moeten we als gemeente misschien weer de heilige Idesbald ter hulp roepen.

We hebben gelezen dat Publi-T o. m. participeert in het hoogspanningsnetwerkbedrijf ELIA en de gemeente krijgt al direct de fraaie resultaten van dit bedrijf voorgeschoteld: een bruto dividend van 1,30 euro per aandeel =  een rendement van 4,6 % dat ook verder in de toekomst kan verwacht worden…..enz. enz.
Even opmerken: de winsten die het privébedrijf ELIA opstapelt komen voor een deel uit de zakken van de elektriciteitsgebruiker, u en ik dus, me dunkt dat het niets overdreven is te stellen dat dividenden die de gemeente via Publi-T opstrijkt verdacht dicht in de buurt komen van belastingen.... verkapte belastingen dus.

Wat de Schotenaar meer zal interesseren dan het verwerven van aandelen door onze gemeente is te weten hoe het nu eigenlijk zit met de beruchte ELIA-heffing… geen kat die haar jongen nog terugvindt in dit knotsgekke gedoe met steeds maar wisselende einddata en beweerde onrechtmatige aanrekeningen.
Hier duidelijkheid creëren lijkt me meer een taak voor ons bestuur dan het hengelen naar nieuwe Publi-T aandelen.

Ik stel de geachte raadsleden dan ook voor ons college terug te fluiten en het collegebesluit van 22 april niet te bekrachtigen.

Met dank voor uw aandacht.

Burgemeester Harrie Hendrickx zal straks uitzonderlijk nog eens reageren en dan kunnen we er haast zeker van zijn dat hij onze spreker de levieten zal lezen... en zo geschiedde ook.
Met stelligheid beweert onze burgervader dat de Elia-heffing volledig van de baan is en dat spreker dat nu toch zou mogen weten... Wel, na de persberichten van de voorbije maand is onze medewerker daar allerminst van overtuigd, maar misschien leest H.H. andere kranten en beluistert alleen buitenlandse radio- en TVberichten.
Het zou trouwens niet de eerste maal zijn dat onze burgervader omtrent de Elia-heffing de bal fameus mis slaat tijdens een openbare gemeenteraadszitting!

Over de kern van de zaak: het speculatieve karakter van de belegging en het feit dat aldus beleggen geen evidente taak mag worden voor een gemeentebestuur, wordt uiteraard met geen woord gerept.

Vera Smets geeft beloofde uitleg aan oppositie
Schepen Adriaensen schijnt zich bezorgd af te vragen wat zijn collega van financiën wel mag bezielen om zoveel eieren onder de VB-Vlott-oppositie te leggen.
We zijn het inderdaad niet gewend dat een schepen spontaan voorstelt om vorige maal beloofde informatie bij het begin van de zitting gewoon voor te lezen... Proficiat Vera !

Corpschef alweer present
Corpschef Dirk Lemmens is nogmaals aanwezig om eventueel toelichting te verstrekken. Ditmaal is zijn komst niet nutteloos (zoals vorige maal) maar hij heeft nu uitleg kunnen verschaffen rond aankopen voor het nieuwe politiebureel aan de gasketel.

gepeins overleg
De agendapunten schijnen hier wel heel wat gepeins en onderling overleg op gang te brengen bij raadsleden van de meerderheid.

 

LINKS NIET MEER POLITIEK CORRECT ?

Onder punt 16 moest een nieuw KERMISREGLEMENT goedgekeurd worden.

Zoals voorgeschreven had ons bestuur dit ontwerp van reglement eerst voor advies voorgelegd aan de minister van middenstand en die had bezwaar gemaakt tegen het verbod op de uitbating van kermisattracties met levende dieren (in strijd met de vrije handelsprincipes!)

Daarom diende ons kartel VB-Vlott volgend amendement in om toch enigzins te gemoet te komen aan de bescherming van levende dieren die bij attracties worden ingezet:

Bij vaststelling van overtredingen op de reglementaire voorwaarden inzake dierenwelzijn, heeft de gemeente de mogelijkheid het abonnement te schorsen of in te trekken

CD&V-NVA en Open VLD-LA steunden dit amendement en het werd dan ook vlot goedgekeurd.
SPA en GROEN! onthielden zich, wat bij Marie-Rose Morel de opmerking ontlokte dat voor deze linkse partijen de politieke correctheid boven het dierenwelzijn gaat... wat door Frank Dillen (SPA) en Eric de Swaef (GROEN!-JOS) ten stelligste werd ontkend.

Volgende maal jullie onthouding misschien kort motiveren vóór de stemming, beste vrienden, dat voorkomt misverstanden.


GEEN 'ZUIVERE' KOFFIE ?

Onder punt 20 (Aankoop Koffie) kwam ons VB-raadslid Patrick Verlinden tussenbeide met een oproep om zich niet blind te staren op dat ene fairtrade-merk Max Havelaar. Hij stipte aan dat er degelijke alternatieven zijn die naast de zorg voor echt eerlijke handel ook speciaal oog hebben voor de kwaliteit van de koffie's, ons raadslid schoof het EFICO-label naar voren... dit werd door SPA en GROEN! beschouwd als een regelrechte aanval op hun progressistisch troetelkind OXFAM.

Onze spreker werd dan ook midden in zijn betoog verscheidene malen onderbroken. Koploper hier was SPA-fractieleider Frank Dillen (3 maal!), het raadslid dat altijd zeer verbolgen reageert wanneer hijzelf eens onderbroken wordt.

De burgemeester bevestigde uiteindelijk dat EFICO wel degelijk kan meedingen indien er sprake is van een gelijkwaardig of zelfs superieur label.


TERUG NAAR STARTPAGINA