ZITTING 24 APRIL 2008

Onze nr. 32 wordt als eerste opgeroepen door de voorzitter.

Punt 13: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGERS VZW REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN

Voor het geval u straks onder punt 12 toch zou besluiten de vzw 'regionaal landschap de Voorkempen' mede op te richten, deze goede raad: vergis u dan niet, geachte voorzitter, college- en raadsleden, bij de keuze van de vertegenwoordigers voor deze VZW.
Het gaat hier wel degelijk om mensen die zich zullen moeten inzetten voor het vergroten van het draagvlak voor natuur- en landschapszorg, voor het verhogen van de streekidentiteit... uitgesloten zijn hier dus zeker die verkozenen des volks die zich in het verleden voorstander hebben getoond van steeds meer appertementsinplantingen, van verdere versnippering der percelen in onze woonparken, van de omzetting van natuuruitbreidingsgebied naar bedrijventerrein (Wijtschot), van de inplanting van een appartementsblok op het perceeltje van villa Ullens en evenmin komen politici in aanmerking die zich zonder slag of stoot hebben neergelegd bij de inplanting van 80 appartementen in waardevol natuurverbindingsgebied op Borgeind of bij voorbeeld de Donkbewoners aan hun lot hebben overgelaten in de strijd tegen alweer nieuwe appartementsblokken.

Tijd voor een radicale breuk met de verstedelijkingspolitiek uit het verleden! Deze aanduiding van vertegenwoordigers voor de vzw 'regionaal landschap de Voorkempen' biedt u een kans om te pogen het roer om te gooien. Vergis u dus niet bij uw keuze.

Met dank voor uw aandacht.

Belhamel zelf heeft bedenkingen bij de oprichting van de reeds genoemde vzw. Hier gaat hij:

Punt 12: VZW REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN

Geachte raadsleden, wat betreft de fundamentele kritiek der versnippering van middelen en het niet behoren van een aantal deelnemende gemeenten tot de Voorkempen, wil ik graag verwijzen naar mijn tussenkomst van 28 februari 2008 punt 9: Toekenning Gewone Toelagen.

Ook nu weer vele ronkende doelstellingen die wij reeds in andere ‘verbanden’ terugvinden, en dit voor een klein stukje anti-tankkanaal en twee landschapskranten.
Wij blijven erbij dat het Vlaamse subsidiesop deze Schotense kool niet waard is, terwijl de uiteindelijke kost van 7.478 € / jaar nuttiger kan besteed worden aan de VVV VOORKEMPEN, die volgend jaar haar 60-jarig bestaan gaat vieren.

Waarom dan deze versnippering van middelen voor een collateraal Regionaal Landschapspark de Voorkempen met, ik blijf het herhalen, een aantal gemeenten die niks met onze Voorkempen te maken hebben? (Antwerpen met Deurne, Berendrecht, Zandvliet en Lillo, of  Stabroek, Ranst, Wommelgem…). Of moeten er zonodig weer zeteltjes gecreëerd worden, en kilometervergoedingen, parkingkosten en drinkgelag?

Bovendien zijn de mogelijkheden der VVV VOORKEMPEN nog lang niet uitgeput.
Weet ge dat er daar al bijna één jaar vacatures openstaan voor twee medewerkers/sters?
Maar de invulling kent blijkbaar geen haast, want als er dan al kandidaten opdagen dan worden die met een kluitje het riet ingestuurd tot de volgende algemene vergadering van de cultuurraad. Of moeten er ondertussen onverwijld ‘eigen’ kandidaten ‘gevonden’ worden, scenario gecoro met gebuisde of toekomstige raadsleden die zich niet eens ‘spontaan’ hadden aangeboden,
maar die achteraf wél werden uitverkoren boven ‘andersen’ die evenzeer voldeden en die zich bovendien de moeite hadden getroost om hun kandidatuur ‘zelf’ in te dienen.

Punt 21: TRANSPORT EN VERWERKING VEEGVUIL  /   22: AFVALGROND

Al tien jaar geleden stelden wij in deze raad voor om aan den Breker langs het Albertkanaal-Schotense Vaart te voorzien in een laadruimte voor binnenschepen.
Hier zou een samenwerkingsverband met de watergelegen buurgemeenten wél zeer nuttig zijn om, zoals het toch alweer zo mooi geformuleerd wordt: milieuverantwoord op te slaan en te transporteren.

Horen wij in dit ‘verband’ nog iets van Dranaco dat over braakliggende terreinen beschikt,
o.a. langs het Albertkanaal in Herentals, en waar trouwens al jaren aangekondigd staat dat ze daar afval gaan opslaan en verwerken?
Wij mogen deze boot niet missen, dus, is daar sindsdien al over nagedacht?

Wat enkel Schoten betreft gaat het toch al over geraamde fracties van 4.400 ton, dus ieder maand een kleine lichter. Als we dit voor transport en tussentijdse opslag gezamenlijk aanpakken met een vijftal gemeenten dan is dit niet alleen veel milieuvriendelijker, maar zelfs goedkoper!

Dit is vandaag het enige punt waarop (eindelijk!) nog eens naar behoren gereageerd wordt. Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) zal straks bij de behandeling van punt 21 de opgeworpen problemen en voorstellen van onze belhamel grondig behandelen.


VOORZITTER HUMORIST

Onze corpschef Dirk Lemmens was alweer aanwezig op de zitting om eventueel uitleg en duiding te kunnen geven bij de agendapunten 2, 3 en 4 (verhuis naar Gasketelplein, installatie administratief netwerk en nieuwe anonieme wagen). Geen van de raadsleden had echter vragen bij deze 3 punten en zodoende kon corpschef D.L. na de goedkeuring van punt 4 de zaal verlaten zonder ook maar één woord gezegd te hebben.

Voorzitter Paul Valkeniers (Open VLD-LA) wuifde hem uit met: " En we danken de zonechef voor zijn boeiende tussenkomst". (Hilariteit op alle banken en in de tribune)

We moeten het eerlijk toegeven: onze gemeenteraadsvoorzitter geeft soms blijk van mensenkennis en enig psychologisch inzicht. Met dergelijke ludieke tussenkomst wist hij de toch wat grimmige stemming van de vorige zittingen een beetje terug te dringen.


GROEN! ZIT MET VRAGEN ROND TOELAGEN VOOR KERKFABRIEK

geen gras om te maaien rond de kerk van St-Filippus

Ons bestuur stelt voor een toelage van 3.250 € toe te kennen aan de kerkfabriek Sint-Filippus voor de aankoop van een grasmaaier en bosmaaier/kantmaaier. (Punt 7 a)
Eric de Swaef (Groen!Jos) meent te weten dat er geen grasveld ligt rond de kerk van Sint-Filippus en hij denkt dat deze uitrusting zal moeten dienen voor het gras rond de Chirolokalen...

Schepen Nico Vissers (CD&V-NVA) antwoordt dat alle gronden die eigendom zijn van de kerkfabriek in aanmerking komen voor toelagen i.v.m. het onderhoud.

Groen!Jos zal zich onthouden bij de stemming.


POLITIEREGLEMENT CONTAINERPARK GEWIJZIGD

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) gaf uitvoerige toelichting bij dit agendapunt. (nr. 20)
De sluitingsdag wordt verschoven van dinsdag naar maandag. Het is immers zo dat zaterdag een zeer drukke dag is op het containerpark (met soms 8 tot 900 bezoekers!) en de containers dan vol kunnen geraken. Ons personeel kan dan 's maandags opruimen en zo op dinsdag met lege containers opnieuw van start gaan.
Om overuren te vermijden wordt de toegang 's avonds iets vreoeger afgesloten.

Het nieuwe reglement werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.


bij de moppentappers ?
Blijkbaar is het ergste leed geleden en kan er opnieuw gelachen worden na de reeks onverkwikkelijke zittingen van vorige maand... of zit er een gepatenteerde moppentapper op de collegebanken ?

ANTWOORD VAN SCHEPEN VAN GASTEL

betreffende het transport en de verwerking van veegvuil en afvalgrond. (Agendapunten 21 en 22)

Volgens de schepen is het geen goed idee ook het veegzand van de omliggende gemeenten in Schoten op te slaan. We kunnen dan wel verschillende vrachtwagens vervangen door een lichter bij de afvoer van de specie maar zouden dan anderzijds een belangrijke vrachtwagentrafiek op gang brengen voor de aanvoer richting Schoten. Hij vestigt er tevens de aandacht op dat lang niet alle veegvuilverwerkende bedrijven aan de waterkant gelegen zijn.

Daarenboven zou onze gemeente niet voldoende opslagcapaciteit bezitten voor dergelijke grote hoeveelheden veegzand van de omliggende gemeenten. De opslag ligt dan nog iets te ver van de waterkant zodat hier nog belangrijke bijkomende transportkosten kunnen opduiken.

Schepen Van Gastel wil het hele geval best nog eens onderzoeken, maar aangezien de factuur danig kan oplopen is er weinig hoop op een spoedige realisatie van de voorstellen.


SPAARLAMPEN

Sedert enkele maanden zijn de gloeilampjes in de lusters van de raadszaal vervangen door spaarlampen... Groen!Jos sprak zijn teverdenheid uit over deze energiebesparende maatregel.

Uiteraard vinden ook wij dit geen slecht initiatief, we moeten er echter wel aan toevoegen dat het nu merkelijk minder licht is in de raadszaal en dat de spectrale samenstelling van dat 'spaar'licht verre van ideaal is. We merken dit bij het fotograferen aan onze belichtingstijden die moeten verlengd worden en aan de moeilijkheden met de witbalans.


"NONSENS VERKOPEN" VOLGENS E.E.

Twee VB-interpellaties vandaag.

In de eerste interpellatie vraagt Piet Bouciqué aan het college de mensen van het wijkcomité Donk niet in de steek te laten nu ze gerechtelijke stappen zetten tegen de beslissing van minister Dirk van Mechelen inzake het bouwproject Heikantstraat / Schotenhofdreef.

Ons bestuur ziet die steun duidelijk niet zitten.

De tweede interpellatie betreft de illegale sloop van een mooie villa in de Nachtegalenlei. Het resulteert in heftige bekvechterij tussen interpellant Lutgard de Bois en schepen Els Empereur. Ook VLD-raadslid Gunter de Bock springt mee in het strijdperk en vraagt zich af of de interpellant wel goed gezien heeft, volgens hem is alleen het dak verwijderd en staan de muren nog recht... De kemphanen kunnen misschien eens samen ter plekke gaan kijken om zekerheid te krijgen.

Te dezer gelegenheid verweet schepen Empereur de interpellant "hier nonsens te komen verkopen". Onze nr. 32 heeft dit zinnetje eveneens al enkele malen in zijn boot geschoven gekregen vanwege de schepen van ruimtelijke wanorde. Dit schijnt haar standaardformule te zijn om lastige interpellanten af te schepen.