ZITTING 17 MAART 2008

Tweede zitting bijeengeroepen door VB-Vlott. En ten tweeden male sturen de meerderheidsheidspartijen hun kat. Alleen voorzitter Valkeniers en dienstdoende secretaris Theunis dagen op. Na het overlopen van de agenda (zelfde drie punten van vorige maal) en wat over en weer gepraat wordt de vergadering al vlug gesloten. Vandaag niemand die het spreekrecht wenste uit te oefenen ofschoon er alweer behoorlijk wat nieuwsgierig publiek was opgedaagd voor de zitting van vandaag.

 

NAAR DERDE ZITTING

Onze kartelvoorzitster M-R Morel stelde uiteindelijk voor de derde zitting te laten samenvallen met de voorziene zitting van 27 maart, maar had dan wel de drie agendapunten van deze en vorige raad graag prioritair op de agenda gezien... wat volgens voorzitter Valkeniers niet kon ingewilligd worden.

Na kort overleg besloot onze fractie dan een nieuwe raadszitting samen te roepen op 20 maart.

Onze fractievoorzitster Marie-Rose Morel kon de voorzitter zijn aantijgingen van 'misplaatste hoogdringendheid' en het 'niet volgen van de traditie inzake behandeling variapunten' vlot weerleggen. Luister even mee.

Dit voorstel van onze fractievoorzitster om een zitting uit te sparen werd door de andere partijen aangegrepen om in een persmededeling ons kartel aan te vallen. Zij zien hierin het ultieme bewijs dat het argument van de hoogdringendheid niet opgaat...

Nu ja, de eerste die met dat hoogdringendheidsargument kwam aandraven was onze burgemeester! Deze edelachtbare dacht de betaling van dat half miljoen euro toelage aan SportOase Elshout nv ( meer dan 20 miljoen Befkes!) er vlug door te sluizen tijdens de zitting van 28 februari zonder dat de vereiste documenten aan de raadsleden waren voorgelegd... maar dat fabeltje van onze burgervader pakte ditmaal geen verf: in ons kartel zitten wakkere raadsleden die de toelichtingstukken uitpluizen.

Op de keper beschouwd is die persmededeling van onze politieke tegenstrevers een poging om de aandacht af te leiden van de ware oorzaak van al de heibel: namelijk de pertinente onwil van ons college om de reglementen toe te passen.
Zeer volgens het boekje werd op het einde van de openbare zitting van vorige maand door onze fractie een variapunt aangevraagd. Dit werd plompweg geweigerd door het college, het wenste variapunten alleen in de geheime zitting te behandelen.... toen nu dat 'publieke' variapunt ter sprake kwam riep ons kartel pers en publiek opnieuw de zaal in. Toen herinnerde zich waarschijnlijk de snuggersten in het college dat ons bestuur in een niet zo ver verleden al eens duchtig op de vingers was getikt door de gouverneur voor het opsplitsen* van de openbare zitting... en prompt werd aan de meerderheidspartijen het sein gegeven de zaal zo vlug mogelijk te verlaten. (de openbare zitting dient volledig afgehandeld te zijn alvorens de geheime zitting kan starten en mag dus in geen geval opgesplitst worden zoals nu weer dreigde te gebeuren)

Dat was dus twee maal dat onze edelachtbare duidelijk 'gebeuzeld' heeft tijdens de februarizitting: eerstens de zwembadtoelage er proberen door te drukken zonder de nodige documenten en vervolgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad even naar zijn hand proberen te zetten. Inderdaad, Harrie, het is niet meer zo simpel als in de vorige legislaturen; dat wordt even wennen met een steeds assertievere oppositie in de raad!

KNUPPEL UIT DE ZAK VOOR DIE ONVERBETERLIJKE BEUZELAAR

Verre van te beweren dat onze edelachtbare een verstokte leugenaar is.
Maar toch zal hij die 'onschuldige' beuzelarijen moeten afleren...
of zijn neusje zal nog verder blijven groeien!

* Voor iets meer uitleg (+ een unieke foto) over deze toenmalige onbeschoftheid gepaard met een fameuze overtreding op de regelgeving voor gemeenteraadszittingen: KLIK HIER