ZITTING 29 APRIL 2004

Ongelooflijk maar waar: laat op de avond, iets na 23u. mocht het publiek eindelijk de raadzaal binnen voor de zitting die voor 20u. was aangekondigd! Drie lange uren heeft het belangstellende publiek dus mogen wachten zonder de minste informatie of verontschuldiging vanwege het bestuur.

Het enige houvast dat het publiek had was een piepkort regeltje dat op de dagorde als ‘GEHEIME ZITTING' vóór de openbare zitting was geschoven, het luidde: ‘Preventieve schorsing – tuchtdossier'.

Ondertussen zagen we een duidelijk aangeslagen ambtenaar met haar advocaat binnen en buiten schuiven, alsook enkele van haar collega's ambtenaren en een lid van de Gecoro die schijnbaar als getuigen waren opgeroepen. Tevens nam voormalig Antwerps schepen An Coolsaet af en toe deel aan de geheime zitting.

Plots zwaaide de deur van de raadzaal open en de Vlaams Blok-fractie kwam buiten om afzonderlijk overleg te plegen. Een poging van het Blok om toelichtingen te krijgen van de advocaat van de ‘beklaagde'(?) werd kordaat afgewezen.

Na deze onderbreking kriepte de deur nogmaals open en een Vlaams Blok-raadslid trachtte buiten te glippen met zijn GSM in aanslag, maar werd door een aanstormende secretaris bij zijn slippen terug binnen getrokken met de vermaning dat het binnen blijven was of buiten gesloten worden.

Na zo'n twee uur vergaderen werd dan blijkbaar een sanitaire pauze afgekondigd en tal van raadsleden haastten zich in groep naar de toiletten. Er hing duidelijk spanning in de lucht, maar iedereen hield de lippen stijf op mekaar . Met veel moeite kwamen we te weten dat de gemeenteraad hier zetelde als ‘administratief rechtscollege'.

Ondertussen kregen de enkele personen die de euvele moed hadden te wachten op de openbare zitting vriendelijk een glas water aangeboden door de dienstdoende bode.

Zoals reeds gezegd ging iets na elven eindelijk de deur van de publieke tribune open en startte de openbare zitting. Slechts twee man, Albert Leenaerts en nr. 32, hadden het lange wachten volgehouden!

Al dadelijk werd nr. 32 door zijn burgervader aangemaand het ditmaal kort en bondig te houden, wat de naïeveling nog deed ook. Als dank werd zijn tussenkomst kompleet genegeerd zowel door het college als door de raadsleden. Hier gaan we dan.

Punt 6: Aanduiding afgevaardigde voor intercommunale.

Bewonderenswaardig, geachte voorzitter, schepenen en raadsleden, is de vlijt waarmee u artikel 44, 3de alinea toepast van het Vlaams decreet d. d . 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Hier zijn penningen te rapen: dus drummen naar de eerste rij. Minder vlijt spreidt u ten toon als artikel 53 van hetzelfde decreet moet toegepast worden. Daar wordt namelijk een kleine inspanning van de uitverkorenen verwacht. Ter opfrissing even art. 53:

De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

In de gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder.

Nu heb ik in 2003 weinig, om niet te zeggen niks, gemerkt van dergelijke verslag uitbrengende mandaathouders, noch van toelichting verstrekkende voorzitters van raden van bestuur of gedelegeerde bestuurders.

VRAAG : Waarom wordt art. 53 in onze gemeente niet even rigoureus toegepast als art. 44?

In het verleden heb ik reeds gevraagd naar de presentiegelden en andere vergoedingen. Art. 60 schrijft o. m . voor:

“Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd…”

VRAAG: Zijn deze geïndividualiseerde overzichten voor 2003 reeds in het bezit van de gemeente en zo ja: waar en wanneer kan ik mijn inzagerecht uitoefenen?

En dan gaan we over naar ons volgende punt:

Punt 16: Aankoop Softwareprogramma.

Jarenlang voert ons bestuur nu al promotiecampagnes voor Monsanto door het herbicide Roundup als minder gevaarlijk voor te stellen aan het Schotense publiek, zo de agressieve reklame van de multinational nakauwend. Op één been kan je niet staan zal ons college gedacht hebben, laten we Microsoft er nog bijnemen. Inderdaad, ons bestuur toont nu duidelijk dat het al zijn eieren in de Windows XP-korf legt. Jawel, terwijl de Europese computerwereld vecht om van onder de Microsoftalleenheerschappij weg te komen, gaat Schoten het nog eens lekker dik in de verf zetten dat we het besturingsprogramma Windows XP volgen.

Heeft ons bestuur wel de nodige tijd gevonden om ook andere besturingssystemen eens onder de loep te nemen? Het Europese Linux b.v.? Stukken goedkoper (eigenlijk gratis voor niks ), degelijker, minder crashes en quasi virusongevoelig. Ik weet het, slechts één nadeel: voorlopig nog niet volledig compatibel met Windows van Microsoft dat dank zij barnumreklame en het afsluiten van contracten met openbare besturen een compleet monopolie heeft uitgebouwd en dat ten allen prijze ook zo houden wil.

Steden en gemeenten die de moed hebben om dit monopolie af te wijzen liggen dun gezaaid. De bekendste is wel de stad München die Microsoft met zijn peperdure, veelvuldig crashende en virusgevoelige Windows er heeft uitgebonjourd.

VRAAG: Waarom kan Schoten dit voorbeeld niet volgen?

Nog even een opmerking over het bestek: onder hoofding D van het inschrijvingsbiljet stel ik voor punt 2 te schrappen en voluit te gaan voor eigen Europese producten zoals gestipuleerd onder punt 1, ik citeer: “Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap .” Mag ik vragen de keuze tussen 1 en 2 vóór de stemming te maken, zodat onze raadsleden duidelijk weten waar ze aan toe zijn?

En tussen twee haakjes: we leven nu al een poosje in de Europese Unie, zou het niet wenselijk zijn in dit bestek ‘Europese Gemeenschap ' te vervangen door ‘Europese Unie '? Een update , om in computerterminologie te blijven, die u ongetwijfeld met de glimlach zult willen doorvoeren. (Ook in de voetnoten is er sprake van de E. G ., zie nr. 5 en onder B zelfs nog van de E.E. G .! Da's helemaal ‘antiek').

Om af te sluiten dan nog het geval Softskill . Deze firma werd op 26 maart 1997 bij collegebesluit belast met de automatisering van onze cultuur- en sportdienst. Op 29 november 2001 kende deze raad de bewuste firma nog het onderhoudscontract toe voor de centrale hardware, systeemsoftware en toepassingssoftware van ons gemeentebestuur. En nu wordt de firma hier plots in het openbaar serieus bezwadderd en door het slijk gehaald zonder dat ze zich kan of mag verweren… de firma zou met verouderde softwareprogramma's werken, verre van klantvriendelijk zijn en ook “erg klein” zijn! (alsof dit laatste een kwaliteitscriterium is). Straffe kost, vind ik, een firma op dergelijke wijze zonder omstandige motivering aanpakken en dat onder een burgemeester die zelf bij de geringste kritische opmerking op zijn beleid naar de zware middelen grijpt en b.v. ons onafhankelijk raadslid in 2000 nog voor de rechter sleepte.

Ik stel dan ook voor dit punt uit te stellen om zodoende de firma Softskill , bij wijze van recht op antwoord, de gelegenheid te geven te reageren op de aantijgingen. Fair zou dit zijn tegenover Softskill en deze raad zou zich zodoende een volledig beeld van de toestand kunnen vormen alvorens tot de stemming over te gaan.


Zoals hoger reeds vermeld kwam er niets in huis van enig antwoord of reactie op deze tussenkomsten, zelfs de storende fouten in het bestek (E. G . en E.E. G .) werden mee goedgekeurd. Straks zullen onze bestuurslui dan weer erg verbolgen zijn als ze een faam van luiaards of slordigaards krijgen. In ieder geval een mooi staaltje van de interesse die ons schepencollege en penningrapende raadsleden ten toon spreiden voor een ordentelijk bestuur. Het is voor het merendeel een stelletje ongeïnteresseerde, reglementen aan hun laars lappende (en onbeschofte!) malloten.

Uiteraard had nr. 32 nog meer vragen in de pipeline , maar die konden wegens de verstrengde reglementering (om ‘misbruiken' tegen te gaan!) niet gesteld worden.

· Waarom lag de politiebegroting b.v. alweer abnormaal laattijdig ter beschikking van de raadsleden? Hadden die wel voldoende tijd gelegenheid om alles uit te pluizen? (punt 2)

· Hoe komt het toch dat de gemeentebegroting door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap weer wordt teruggestuurd met een waslijst fouten en opmerkingen (inclusief de opmerking dat schorsing nog mogelijk blijft)? (punt 3)

· Idem voor het plannenregister. Dat is een lijdensweg zonder voorgaande. En hoe kan het publiek de bijgevoegde bestanden op CD-rom controleren? (punt 25)

· Voorts hadden we nog vragen over de statuten van vzw. Scot i.v. m . de vervanging van hun secretaris en over de juridische structuur die ons bestuur beoogt om de gemeente Schoten te laten participeren. (punt 11)

· Ook over het ‘advies nieuwe Hoogmolenbrug ' had onze medewerker graag een duit in 't zakje gedaan. (punt 28) (Een uur vóór de zitting werd hem nog de toegang geweigerd tot de persconferentie over dit onderwerp)

Op een drafje heeft de gemeenteraad de agenda van de openbare zitting en de tweede geheime zitting er doorgejaagd (met slechts hier en daar wat tegensputteren van Groen!). Net vóór middernacht was de klus al geklaard. Proficiat, beslist een snelheidsrecord! (In normale omstandigheden duurt een zitting met 28 gewone punten, 2 bijkomende en 9 geheime punten gemakkelijk 3 volle uren. Vandaag slechts 3 kwartier!) Of dit een gezonde demokratische besluitvorming bevordert is een andere vraag.

Op de gang hebben we de burgemeester dan gevraagd naar de verschuldigde antwoorden op onze vragen… we moeten ze nog maar eens schriftelijk formuleren en dan komt alles in orde. (Jaja , komt in orde: we wachten al maanden op antwoord op een vorige schriftelijk herhaalde vraag).