ZITTING 25 NOVEMBER 2004

Punt 12: VASTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGERS (voor algemene vergaderingen intercommunales)

Grasduinend in de toelichtingstukken stoot onze medewerker op het volgende: de intercommunale Cipal nodigt de volmachtdragers uit om op 17 december de begroting van het boekjaar 2005 te komen bespreken en goedkeuren, terwijl diezelfde begroting al kant-en-klaar in veelvoud op luxe glanzend papier, geïllustreerd met foto's in kleurendruk is terug te vinden in de voorliggende toelichtingsbundel…

Mijn vraag is dan ook, geacht college, waarom deze gemeenteraad nog een omslachtige geheime stemming moet organiseren en waarom die volmachtdragers nog een riante zitpenning, aangedikt met royale reisvergoedingen moeten toegestopt krijgen, terwijl blijkbaar alles al in kannen en kruiken is en ze dus alleen nog moeten opdraven als gedweeë penningrapende jaknikkers die even de demokratische schijn hoog moeten houden van heel die intercommunale poppenkast.

Graag had ik een woordje uitleg bij deze vreemde situatie.

ANTWOORD: Onze vroede vaderen en moederen doen gewoon of ze niets gehoord hebben en zwijgen in alle talen over dit opgeworpen probleem (ook tijdens de behandeling van punt 12 in de openbare zitting).

De enige toespeling die we kunnen noteren komt van burgemeester H.H. die bij de start van de geheime stemming toegeeft dat de spreker uit het publiek wel degelijk gelijk heeft waar hij zegt dat dit een omslachtige procedure is… Helemaal potdoof zijn ze daar achter de tafel dus toch niet.

Geleerd door de enge en strenge reglementsinterpretatie van gouverneur Paulus had uw nr.32 zijn vraag ditmaal nochtans niet gepuurd uit bijkomende toelichtingsstukken, maar rechtstreeks uit de gemeenteraadsagenda. Alles dus pico bello volgens het boekje. En toch weer die botte weigering…

Dat kan toch echt geen overdreven moeite kosten om even te melden dat het al ‘eeuwen' geleden is dat er nog iets werd afgekeurd of gewijzigd aan een voorgestelde Cipal-begroting. Of dat spreker toch stilaan zou moeten weten dat die intercommunale zwemt in het geld en, jawel, hun begrotingsvoorstel al direct in een luxueuze editie gieten. (Ze kunnen tenslotte niet àl hun overtollige dukaten kado doen aan socialistische potentaten zoals stadssecretaris Nolf. Zie ook punt 8 van Zitting 22 mei 2003).

Antwoorden? Niks daarvan, liever den ‘dweeskop' uithangen.

Hebben we nog punt 22: ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID

Onze spreker heeft het eerst over de vrijwillige deskundigen die per vakgebied de bestuursraden zullen aanvullen. Uit demokratisch oogpunt vindt hij het niet gezond dat over ‘deskundigheid' mee geoordeeld en beslist wordt door een politicus.

Verder begroet hij het uitgebreide spreekrecht voor het publiek op de vergaderingen van de cultuurraad en op de samenkomsten van de sectorale deelraden:

Wel enkele bedenkingen bij de passus waar het gaat over “het in gedrang brengen van de sereniteit” en “het intrekken van het spreekrecht van de overtreder”. Zoals u zich herinnert is uw dienaar nr.32 hier ooit door een socialistische oud-schepen afgeschilderd als een ondemokratisch individu dat het peil der zittingen naar beneden haalt met zijn onverantwoorde tussenkomsten. Welnu, in het licht van een dergelijke uitspraak zou ik die clausule over het spreekrecht even onder ogen willen nemen. M.i. is de formulering veel te summier en onduidelijk en zet zo de deur wagenwijd open voor willekeur. Stel u inderdaad zo'n politiek correcte voorzitter voor, die de multiculturaliteit aanbidt… hij zal met graagte naar deze clausule grijpen om een politiek incorrecte spreker met Vlaamse monoculturele voorstellen de mond te snoeren.

Daarom een voorstel tot schrapping en aanvulling in dit reglement:

- schrappen van het woord “overtreder”. Tenslotte is een louter éénzijdige beoordeling van een voorzitter niet voldoende om iemand zo maar te betitelen met het zwaar beladen woord “overtreder”.

- Aanvulling met volgende passus: “Indien de voorzitter het spreekrecht intrekt is hij verplicht de betreffende spreekrechtbeoefenaar onverwijld de reden(en) voor de intrekking kenbaar te maken. Tevens zal de betwiste vraag, opmerking, mededeling of voorstel in het verslag opgenomen worden, vergezeld van een beknopte motivering voor de intrekking van het spreekrecht.”

Voorts mag er in deze raad ook eens nagedacht worden over het inbouwen van een beroepsprocedure in dit reglement, dit om te beletten dat een voorzitter met een eenvoudige arbitraire beslissing interessante voorstellen kan blokkeren, kwestie van te komen ‘tot een demokratische en interactieve bestuursstijl' om even uw eigen woorden te gebruiken. Ik dank u.

ANTWOORD van schepen Pycke (CD&V): Even een woordje om in te spelen op de opmerkingen die gemaakt zijn door meneer Vereyken in het begin, namelijk over het organiek reglement. Wij denken dat het een meerwaarde is, nu ook deskundigen zich kandidaat kunnen stellen om aanwezig te zijn op die raden. Het is heel nuttig om zowel van de amateur als van de beroepskunstenaar adviezen te kunnen krijgen. Uw bezorgdheid dat een schepen die aanstelling politiek mee zou beslissen, daar hebben wij ook even over nagedacht. Maar u zult zien dat uiteindelijk het schepencollege daarin het laatste woord zal hebben. Het zal trouwens zelden voorkomen dat we echt een keuze zullen moeten maken, want de kandidaat-deskundigen staan echt niet massaal te dringen.

En dan wat betreft de voorstellen om één en ander te schrappen en toe te voegen: ik denk dat dat kleine details zijn; we wensen daar niet op in te gaan.


LUDIEKE TEGENZET

Deze maand geen punt met ‘verslag vorige zitting' op de agenda. Onze nr.32 speelt daar handig op in en heeft de raadsleden voor de zitting een briefje toegestopt waarin herinnerd wordt aan de vererende opdracht die hij vorige maand kreeg van zijn edelachtbare burgervader: nl. het opstellen van een alternatief verslag. De raadsleden worden vriendelijk uitgenodigd om deze verslagen voortaan na te lezen op onze Belhamelwebstek.

Burgemeester H.H. is er blijkbaar niet gerust in en start de openbare zitting met: “dat er geen verslag is, is uiteraard (!) te wijten aan de vele feestdagen in de eerste helft van de maand en aan het opnemen van vakantie.”
Jaja, want stel je maar eens voor dat enkele raadsleden niet zouden doorhebben dat dit pamfletje ludiek bedoeld is en zo zelfs onverhoeds op een ‘te mijden' webstek zouden terecht komen… en die webstek misschien nog bij hun ‘favorieten' zouden durven plaatsen ook.


OPNIEUW DRIEMANSCHAP BIJ GROEN!

Door het ontslag van Groen! Floortje Verwulgen (punt 1) en haar vervanging door OCMW-raadslid Eric de Swaef (punt 2 en 3) bestaat de Groen!fractie opnieuw uitsluitend uit mannen. CD&V fractievoorzitster Vera Smets heette het nieuwe raadslid van harte welkom maar kon niet nalaten fijntjes te wijzen op het uitpikken van die ene man terwijl er nog 9 vrouwelijke opvolgers klaar stonden op de Agalevlijst… en Groen! toch hoog oploopt met vrouwenparticipatie!? Eric de Swaef repliceerde dat niet alle vrouwen op de lijst daarom ook willen zetelen.

Man of vrouw? Onzes inziens is vooral inzet, dossierkennis en werklust van belang.


BOZE BRIEF

Ergens moet het niet zo best meer boteren op het gemeentehuis. Bij punt 4 (begrotingsrekening – resultatenrekening dienstjaar 2003) maakt burgemeester H.H. zich boos omdat die rekeningen te laat zijn. “Ik geloof dat de gemeenteraad daarachter kan staan dat we de ontvanger schriftelijk laten weten dat het zo niet verder kan.” Kan tellen als burgemeesterlijke veeg uit de pan voor een gemeentelijk ambtenaar!

Zeker als de geviseerde persoon niet aanwezig is om zich te verdedigen, zouden wij als burgemeester zulke uitlatingen bewaren voor de geheime zitting.


UITVERKOOP OPENBAAR GROEN

Onder punt 5 (begrotingswijziging 3/2004) komt Groen!raadslid Meelberghs met de vraag waarom de verkoop van villa Ullens werd verschoven naar 2005. (Zit Groen! te wachten op die verkoop?) Als groen raadslid zouden wij iedere gelegenheid aangrijpen om krachtig te protesteren tegen deze uitverkoop van publieke groene ruimte in het centrum van onze gemeente.


SOAPSERIE ZONDER EIND ?

Vlaams Belang vraagt bij monde van Jos Meeus uitleg over de aanslepende aankoop der gronden voor de politiegebouwen. (onder punt 6: begrotingswijziging politie 1/2004) “Morgen om half twee weten we meer”, krijgt hij te horen. De bodemsaneringproblemen schijnen niet opgelost te raken en ook over de prijs bestaat nog steeds onenigheid. (IGAO zou tot 8.000 oude franken per m2 eisen voor bepaalde perceelstukken terwijl Schoten maximum tot 1.000 per m2 wil gaan voor de ganse oppervlakte.)

Mensen toch, hoelang gaat dit aankoopdossier nog blijven aanslepen?


BLOSO: CONTRACTBREUK

SportPROM Schoten vzw heeft reeds afspraken gemaakt met scholen en sportclubs, als daar plots de jobstijding komt dat BLOSO de subsidies terugschroeft met een correctiefactor van 34%... resultaat: meer dan 3.500 euro tekort en een toornige sportschepen P.P. die onomwonden van contractbreuk spreekt.

Onder punt 10 wordt aan SportPROM een toelage ten belope van dit tekort toegekend.


GEEN ZONNEBOILER VOOR DE SPORTHAL

En waarom niet? wou Groen!raadslid Gadeyne weten. Sportschepen P.P. had deze vraag duidelijk verwacht en antwoordde kort en bondig: prijs te hoog, rendement te laag en in de zomervakantiemaanden, wanneer die boilers misschien afdoende presteren, hebben we ze niet nodig wegens vakantieperiode.(punt 16a)


E C I A: FINANCIELE SPITSTECHNOLOGIE ?

Onder 16d (aktename besluiten) vernemen we dat ons college een lening van 172.853 euro heeft omgezet in een lening met gebruikmaking van de ECIA-techniek. De gemeenteraad wordt verzocht hiervan akte te nemen. We hebben geen diepgaande uitleg horen vragen over de werking van deze“Euribor Capped In Arrears”-techniek, noch over het bedrag der uiteindelijke besparingen of van eventuele commissielonen.

Wij, bij de onafhankelijken, vinden dat demokratische controle 'n ietsepetietsje alerter mag.


DIELTJENS SERIEUS VAN ZIJN (boter)MELK ?   (Hoe anders te verklaren dat kameraad D. na al die straffe verklaringen der voorbije maanden nu plots akkoord gaat ...?)

Opnieuw kreeg de raad de voorlopige aanneming BPA Botermelk (punt 21) voorgeschoteld...
Mensenlief, is dat een klucht geworden. Schepen Monik van den Bogaert mocht van haar burgervader verslag uitbrengen van het overleg met de heer Maas. In een ellenlange toespraak trachtte zij het mondelinge(!) voorstel van Maas om per jaar 15 wandelingen toe te laten op La Garenne uit te leggen als een grote doorbraak in dit dossier.

Overigens was er echt niets nieuws te vernemen behalve dan dat de gemeenteraadsleden op een extra interessante wandeling zouden mogen rekenen “in de mooie maand april als alles volop in bloei staat en er  g e p a a r d  wordt”. Dat nadrukkelijke en langgerekte ‘gepaard' miste duidelijk niet zijn doel: hilariteit alom! Na de lachsalvo's en temidden van het aansluitende gekwebbel mocht Groen!raadslid Dirk Gadeyne zijn visie dan geven. Hij noemt die 15 wandelingen in samenwerking met natuurgidsen voor de prijs van 2 euro per persoon een stap in de goede richting, maar ruim onvoldoende. Hij betreurt vooral het uitblijven van de wandelweg omheen het domein. Geen grootscheepse regularisatie voor de privé eigenaar zonder serieuze bonus voor de Schotense gemeenschap, voegt hij er nog aan toe. Verder vraagt hij waarom die (wandelingen-)overeenkomst niet is opgenomen in het ontwerp-raadsbesluit en wat de gemeente achter de hand houdt als straks de heer Maas plots van gedacht verandert en zijn mondelinge belofte niet nakomt.

Mengt dan plots het Vlaams Belang zich in de discussie en stelt “dat meneer Gadeyne best eerst eens in eigen tuin een wandeling organiseert, in de paartijd…” Het hek is nu helemaal van de dam, gelach dat horen en zien vergaat, en geroep in de trant van ‘is daar iets te zien?' en ‘parende koppeltjes of zo?' Terwijl de speeltijd nog uitloopt klinkt plots de stem van ons aller burgervader uit de luidsprekers: “O.K. dan gaan we nu over naar de stemming”. Gadeyne's gefundeerde opwerpingen en vragen gaan zo de mist in en worden niet besproken in de raad, plus dat niemand nog de gelegenheid had SPA-fractieleider Raymond Dieltjens aan de tand te voelen over zijn plotse ommezwaai: zonder al te veel gezichtsverlies komt onze kazakdraaiende rooie kameraad er van af… dank zij de sluwe zet van zijn ‘paringdansende' partijgenote Monik v.d.B.

In ieder geval een knap staaltje van Schotense demokratische besluitvorming. Kolderdemokratie!