ZITTING 30 MAART 2006

Vandaag 4 spreekrechtbeoefenaars. Eerst aan de beurt komen twee donkerblauwe collega's, zij drukken vooral hun bezorgdheid uit over te hoge budgettaire kosten. O.a. het erg hoge kostenplaatje voor het extra busaanbod lijn 780 (punt 16 op de agenda vandaag).

Vervolgens onze belhamel Albert Leenaerts met opmerkingen omtrent de aanpassing van het raadsbesluit 'verkoop Villa Ullens' en met de voorgeschiedenis van de verkoop van een perceel grond op de hoek Borkelstraat/Neerhoeve.

Punt 12: Verkoop Villa Ullens: Aanpassing raadsbesluit                                  

Geachte bijna-collegae raadsleden. In hun haast om Villa Ullens met een appartementsblok op te zadelen hebben onze bestuurders een lap grond verkocht die hen niet toebehoorde. Zoals ze het zelf zeggen: “een kleine strook grond die door de eigenaar ervan nog niet werd overgedragen”.

  1. Mij lijkt, misschien omdat ik geen grootgrondbezitter ben, 550 m² reeds een flinke bouwgrond ‘met plaats voor een zwembad’ (niet onbelangrijk in Schoten!)

  2. Hierdoor schuift heel die appartementsblok vervaarlijk dicht naar de perceelsgrens en valt de groene bufferzone grotendeels weg. Zullen we die dan maar vergeten?

  3. Wat nu met de aldaar geplande aanloopsleuf voor de ondergrondse garage?

  4. Dit grapje kost € 3.963,96 opmetingskosten.Wie zal dat betalen, de onschuldige koper?

  5. Heren advocaten in de raad, nu zowel het te verwerven goed als de bedongen prijs worden gewijzigd, is dit dan geen voldoende reden om de verkoopsovereenkomst te ontbinden? Stel dat een of andere Belhamel onder deze nieuwe voorwaarden een lager bod wil uitbrengen, wat dan?

Punt 13: Verkoop perceel grond hoek Borkelstraat-Neerhoeve

Ziehier alweer een voorbeeld ‘de facto’ van hoe roekeloos het bestuur omgaat met zijn onroerend goed. Dit lapje grond werd verworven voor openbaar nut (een kinderspeeltuin) en wordt nu voortverkocht tot privaat nut.

Herinner U soortgelijk geval op den Elshout dat wij in de GR. dd 27/11/97 blzn 1263/4/5 aan de kaak stelden en waarvoor wij toen bakzeil moesten halen, omdat zélfs AGALEV koos voor koning auto.

Deze verkoop in de Neerhoeve werd reeds toegestaan in het College van 15 April 98 en in de GR van 26/11/98 (blzn 975/6), de vorige legislatuur dus, gemotiveerd “om een bredere toegang te bekomen voor de ingang van Mnr.Sebille’s garagewerkplaats”.

Awel, ge moet daar eens ter plaatse gaan kijken: de toegangsweg staat vol langparkeerders en tegenover die bewuste ingang van de garagewerkplaats staat al maanden een grote boot op een trekker geparkeerd.    
Wat stellen we dus vandaag vast:
    
1) Die grond is al al die tijd (8 jaar) gratis door betrokkene ingepalmd. Herinner U een soortgelijk geval aan de Kopstraat waar de motivatie luidde “om deze grond harmonisch te laten aansluiten bij hun tuin i.p.v. te laten verworden tot hondenwei”! eveneens door ons aangeklaagd in de GR (26/6/97 blzn 677/8).
    
2) Toenmalig en huidig schepen Nico Vissers wist ons 8 jaar geleden te sussen “omdat er geen speelruimte aan de kinderen werd ontnomen (enkel groene aanplanting, alsof die  onbelangrijk was), maar óók omdat de koper zou verplicht worden om een nieuwe draad-afsluiting te plaatsen!

Herinner U deze mysterieuze afsluiting waarvoor ik even het toenmalige groene raadslid Huysmans wil citeren over de verdwijning en herstelling ervan: “dit bleek echter geen probleem voor de heer Sebille (de recentste herstelling dus), want enkele dagen nadien was er terùg een grote opening in de omheining.”Agalev betreurde toen wél dat “de kinderen nog maar eens speelruimte moesten afstaan aan koning auto”.
    
3) Wij zouden dit stukje dus NIET verkopen, en er als alternatief een ‘snuffelhoek’ voor onze viervoeters van maken. Daar is niet veel voor nodig: een bank, een muurtje, een paar paaltjes en een vuilbak. Zo ontnemen we ons bestuur-van-morgen het argument dat er geen geschikte ruimtes meer te vinden zullen zijn, zoals indertijd met ons voorstel voor een wildtunnel in de Zilvervosdreef. (GR 26/11/98 blzn 979/80) waarvoor we van dienstdoend burgemeester Monique Van den Bogaert tenminste de verdaging konden bekomen.

Laatste spreekrechtbeoefenaar van vandaag is nr. 32 over het milieujaarprogramma 2006.

"Allemaal al lang geweten, totaal overbodig en daarenboven slaapverwekkend", zo, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, bestempelt superschepen E² *, in openbare commissiezitting nota bene, het optreden van uw dienaar hier bij de uitoefening van zijn spreekrecht... Wel te rusten dus!

* (nvdr: met E² wordt schepen van ruimtelijke wanorde Els Empereur (VLD) bedoeld)

Punt 11: Milieujaarprogramma 2006

Er wordt ons hier, noch min noch meer, een groene hemel op aarde voorgespiegeld - weliswaar, en dat moet ik ruiterlijk toegeven, zonder dat er blanke maagden bij beloofd werden (zou trouwens toch spaak gelopen zijn, want die voorraad is ondertussen uitgeput door het onverwacht hoge aantal moslim-zelfmoord-terroristen).

Neem nu bij voorbeeld de ACTIE MBP 40 van dit milieujaarprogramma: daar drukt ons bestuur de wil uit verder te laboreren en zwoegen aan "de versterking van de natuurlijke structuur" in onze schone bloemengemeente via het opstellen van RUPS of van BPA's. (Ruimtelijke Urgentie en/of UitvoeringsPlannen en Bizondere Plannen van Aanleg)

Mag ik de geachte vergadering er dringend attent op maken dat er met de uitvoering van deze actie vandaag reeds kan gestart worden. Zo ligt vandaag een BPA ter goedkeuring voor, waar een natuurontwikkelingsgebied wordt omgeturnd naar bedrijvenzone en dit juist op een plaats waar de groengordel erg zwak is.
Wees nu eindelijk eens consequent, geachte vergadering, volg uw eigen milieujaarprogramma en stuur die verkavelingslobbyisten van Schoten-stort wandelen en eis daar het beloofde bos.

Idem voor het BPA-Borgeind dat u binnenkort gepresenteerd zult krijgen, ook hier zult u verzocht worden die actie MBP 40 even op te schorten en vlug ja te knikken, zodat ook hier de vastgoedlobbyisten alweer kunnen triomferen en dit ondanks al de mooie groene beloften en geruststellingen uit het verleden.

Tevens kan de geachte vergadering vandaag natuurlijk ook die onverkwikkelijke en onverteerbare ruimtelijke miskleun van een appartementsblok vlak achter Villa Ullens afschieten.
We wachten dus met een visadempje af of onze raadsleden hun eigen milieuprogramma in praktijk zullen durven omzetten.

Is daar volgens dit milieujaarprogramma nog steeds die schandalige toestand van het ontbreken van reewilduitstapplaatsen op Schoten-Vaart. Reeds in de 90er jaren heeft ons onafhankelijk raadslid Leenaerts herhaaldelijk aangedrongen op onverwijlde aanleg. Dit is een ware schande dat nu al meer dan 10-12 jaren zoveel prachtige dieren een hopeloze en uitzichtloze strijd moeten leveren om uiteindelijk een zekere uitputtings- en verdrinkingsdood tegemoet te gaan.

Ik stel voor dat deze raad een eenparig goedgekeurde oproep zou richten tot de dienst der scheepvaart om deze beschamende nalatigheid binnen de kortste keren ongedaan te maken. En we hopen dat onze burgervader voor deze gelegenheid niet zal uitpakken met zijn "besluit om niet te besluiten".

Over naar containerpark. Hier was ik zo'n 2 jaar geleden getuige van zware beledigingen aan het adres van enkele gemeentearbeiders, die echter opvallend kalm en beheerst bleven. Ik dacht toen getuige te zijn van een hoogst uitzonderlijk incident, maar nu blijkt uit dit document (onder 6 'interne milieuzorg' 6.2.8) dat onze Schotense arbeiders-toezichters steeds vaker geconfronteerd worden met agressieve bezoekers.

Hoog tijd vind ik het dan ook om ons personeel in bescherming te nemen en maatregelen uit te dokteren om dat soort ongewenste bezoekers de toegang te kunnen ontzeggen.

Ik dank u.


Groen!-fractieleider Dirk Gadeyne staat op zijn strepen!

grdirk1
Onder punt 6 (begeleiding bij oprichting AGB) heeft hij vastgesteld dat er nog kort geleden veranderingen zijn aangebracht aan de toelichtingsstukken.
Bij de daarop volgende discussie vraagt Dirk aan het college beter rekening te houden met de reglementen en alle toelichtingsstukken minstens 5 dagen vóór de zitting ter beschikking van de raadsleden te houden.
Na verificatie bij de secretaris krijgt Dirk nog steun van Vera Smets(CD&V):"Groen! heeft hier een punt, in een democratie moet ook de oppositie haar werk onbelemmerd kunnen doen."
grdirk2 grdirk3

ZWAARD VAN DAMOCLES

De nakende verkiezingen drukken hun stempel op de debatten. Zo krijgt Kristof Keyser (VLD) van Groen!e Dirk te horen dat ze na de verkiezing misschien samen de Kyoto-norm voor Schoten kunnen opstellen "als ge tenminste niet te veel in de 'verkeerde'(!) richting opschuift..."

Dezelfde Groen!e jongen wil ook een behaagactie, maar dan wel een zoals bedoeld door de milieuraad en niet zoals door het Vlaams Belang dat er door Dirk kennelijk van verdacht wordt VLD of CD&V te willen 'behagen'.

De schrik om na 8 oktober alweer uit de boot te vallen zit er bij Groen! dus diep in. Op bepaald moment, bij de behandeling van het milieujaarprogramma, krijgen we nog een verkrampte reactie te horen: "Ja, na de verkiezing, dan is alles mogelijk en kan het misschien ineens geschrapt worden!"


Schepen Monik van den Bogaert (SPA) geeft antwoord over de reewilduitstapplaatsen:

"Ook onze partij, en ik veronderstel de andere eveneens, vragen hier een snelle oplossing.
Voor de Dienst der Scheepvaart zou het naar het schijnt een budgettair probleem zijn..."
monik antwoordt

VLD-SCHEPEN ELS EMPEREUR (E²) MAAKT ZICH DIK

Uiteraard alweer vanwege die vervelende onafhankelijke Vlotters. Zo waagt die nummer 32 het b.v. zijn voorstellen, die hij reeds formuleerde op de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, nu nog eens te herhalen op de gemeenteraad. Ongehoord volgens E²!

Ha zo... en hoe komt dit, mevrouw? Omdat u in genendele rekening houdt met het merendeel der opgeworpen vragen en voorstellen van uw lastige klant 32 en alleen hoffelijk en tegemoetkomend kunt zijn als er 'deftige' heren (in driedelig pak) hun vastgoedprojecten voor de commissie komen bepleiten.


HET LOOPT DE SPUIGATEN UIT

Zozeer overtuigd van haar eigen glorieuze superioriteit is onze E² dat ze het recht meent te hebben personen publiekelijk te mogen kapittelen, die niet snel en dociel jaknikken op haar plannen.

Dit zal onze nr. 32 echter niet beletten te blijven hameren op zijn voorstellen voor een betere ruimtelijke ordening zowel in de commissies als in de gemeenteraden.


ADVIES NIET TE BESPEUREN

Omdat bij de goedkeuring van BPA Stort en Omgeving de procedure niet correct was gevolgd (advies van GECORO op ingediende bezwaren ontbrak!), moet vandaag die goedkeuring hernomen worden. (punt 20)

Curieus, maar uw dienaar nr. 32 is de laatste dag voor de gemeenteraad dit advies eigenhandig moeten gaan ophalen bij de Technische Dienst om zodoende dit dossier compleet te maken.

Ge moet niet vragen met wat een ijver onze raadsleden de toelichtingsstukken uitpluizen... en niet eens opmerken dat een essentieel dokument ontbreekt.

Ook de farde van punt 15 (gratis grondafstand Elegastlaan) bevatte geen informatie. Dit werd wel aangeklaagd door Groen! raadslid Dirk Gadeyne. Dit gebrek aan informatie belet onze raadsleden echter niet om daarover te stemmen.

Dringend onze schepen E² wat van de bevoegdheden afpakken die ze zo gretig heeft ingepikt van haar vroegere partijgenoot Peter Pauwels.
Dan kan ze misschien nog eens een punt rond ruimtelijke orde afwerken zonder missingen of ontbrekende dokumenten.


ELIA-ONTVANGSTEN FOUT GEBOEKT

Deze opmerking van het Vlaamse Ministerie op de gemeentebegroting 2006 herinnert ons eraan dat we ook dit jaar weer via onze energiefacturen belastingen zullen moeten lammeren ten gunste van de gemeentekas...

En onze bestuursleden maar uitpakken met "MINDER BELASTINGEN VOOR SCHOTENAAR"