ZITTING 24 MAART 2005

Deze zitting start alweer met 5 afwezige verkozenen des volks! Er zit blijkbaar sleet op de interesse voor het werk in de gemeenteraad of zou het mandaat van raadslid en schepen misschien erg ongezond zijn…?

Vandaag drie sprekers vanuit de tribune. Een persoon die problemen met de rioleringen en waterafvoer in zijn wijk komt voorleggen, Albert Leenaerts en nr. 32.

Onze belhamel bijt ditmaal de spits af en zorgt meteen voor een primeur: spreekrecht dat start met een gedicht! Hier gaat hij:

Punt 6: AANPASSING POLITIEREGLEMENT BEGRAAFPLAATS

Ik droomde dat ik langzaam leefde / langzamer dan de oudste steen / het was verschrikkelijk / om me heen schoot alles op / schokte en beefde / wat stil lijkt.

Wie dit niet begrijpt zal ook de trendbreuk niet begrijpen in het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering.
Het funeraire erfgoed krijgt opnieuw kansen en het monumentale (vermanende) van deze "lieux de mémoire" wordt geherwaardeerd.
Daarom is het des te verwonderlijker dat er - gelet op van alles en nog wat - geen advies werd geformuleerd door onze Erfgoedraad. Hoe willen zij het verleden "aanwezig stellen" in het heden, en het heden in de toekomst?

Wat de inkomtaks (€ 250) betreft stellen we voor om de personen uit art 7: 2. d) die zich verdienstelijk hebben getoond jegens de gemeente Schoten, vrij te stellen van de inkomtaks (Art.7.6) door ze in een 3de alinea van Art 3 toe te voegen als uitzondering waarvoor de inkomtaks niet wordt geëist.

Het lijkt ons logisch dat als we iemand wegens zijn verdienste in Schoten zouden willen begraven zien, dat we dan deze inkomtaks niet zouden eisen.

Vervolgens komt nr. 32 aan de beurt met hetzelfde punt:

Punt 6: AANPASSING POLITIEREGLEMENT BEGRAAFPLAATS

“Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de heffing van alle rendabele belastingen noodzakelijk maakt”- geachte heer voorzitter, college- en raadsleden - dit citaat vinden we terug in de inleidende tekst voor de aanpassing van dit politiereglement.
Redelijk en billijk lijkt het me, naast het opleggen van deze nieuwe lastenverhoging, ook eens te kijken naar de uitgavenzijde!

De voorbije decennia heeft onze gemeente een fortuin besteed aan de schandalige industriële ontbeenderingen ¹. Nergens in dit reglement hebben we een aanzet gevonden om deze dure en barbaarse praktijk een halt toe te roepen.
Hun grijze hersencellen gebruiken voor creatieve oplossingen zit er bij de leden van ons college duidelijk niet in.

Evenmin hebben we in dit reglement iets teruggevonden om het gebruik van lijkwaden tegen te gaan. Oud-SPIRITminister Paul van Grembergen heeft deze milieuschadelijke wijze van begraven toegelaten om onze moslimimmigranten ter wille te zijn. Het gebruik van lijkwaden is alleen te verdedigen in aride gebieden, zeker niet op de Schotense dodenakker waar overstromingen ² kunnen voorkomen.

Ook over het behoud van waardevolle, typische en/of markante zerken vinden we niets terug in dit reglement.
Art.26 §2 van het Vlaamse decreet van 16 januari 2004 zegt nochtans: “het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij een lijst op van graven met lokaal historisch belang die als kleine onroerende erfgoedelementen kunnen worden beschouwd.”

Art.46 van het Vlaamse besluit van 14 mei 2004 preciseert hier nog verder: het betreft hier “graven met historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde die niet beschermd zijn als monument.”

Schoten staat nergens op dit gebied, gewoon omdat ons bestuur nog altijd het standpunt huldigt van voormalig cultuurschepen Dieltjens die steeds heeft gesteld dat er niets te beschermen valt op onze begraafplaats omdat er geen enkele zerk op de lijst der beschermde monumenten staat.

Hoog tijd voor een beleidsommezwaai dus! Als eerste stap stel ik deze raad een aanpassing voor van art.35 punt 3 van dit politiereglement zodat interessante zerken wél kunnen overgedragen worden en zodoende gered van de afvalcontainer.

Tevens meen ik dat dringend de erfgoedraad dient ingeschakeld voor een snelle inventarisatie en beoordeling omdat er momenteel alweer tientallen oude zerken een witte opruimingsbrief ³ dragen op ons kerkhof.

Dit politiereglement verdient een ruim onvoldoende, deze raad kan ons college best dit huiswerk opnieuw laten maken.

Tijdens de openbare zitting wordt er gereageerd op onze kerkhoftussenkomsten.

Burgemeester H.H. stelt vast dat heel wat mensen verkiezen om in Schoten begraven te worden, die moeten het hier dan toch niet zo slecht vinden als spreker op de tribune tracht te doen geloven…en voor de monumenten zal Els een antwoord geven.

We geven het antwoord van schepen Els Empereur zo getrouw mogelijk weer:

Ik kan u gerust stellen, meneer Vereyken, wij hebben de opdracht gegeven om de inventarisatie aan te vatten, we zullen dat inderdaad ook doen binnen de erfgoedraad hé, zoals we een aantal weken geleden al gezegd hadden.

Ik vind alleen niet de plaats om het hier op te nemen in dit politiereglement over de lijkbezorging. We zullen zien, afhankelijk van de resultaten, hoe waardevol het erfgoed is en op welke wijze wij dat dan moeten beschermen. Maar komt u gerust naar de erfgoedraad, dan kan u het volgen.

Erg vriendelijk die uitnodiging van mevrouw de schepen. Nu alleen maar hopen dat we weer niet buiten gezet worden op het cruciale moment!

Punt 9: MILIEUBELEIDSPLAN

Onder hoofdstuk 7.2. ‘Lichthinder’ lezen we:
"In een groot aantal gevallen zorgt kunstlicht voor minder veiligheid (en dus ook voor verspilling). Kyoto indachtig, is lichthinder dus beleidsaandacht waard."

Een beetje verder onder 7.2.2. staan dan de belangrijkste bronnen van deze verspilling opgesomd met op de eerste plaats… jawel WEGENINFRASTRUCTUUR: waar een erg beperkt aantal gebruikers van de openbare weg wel heel veel energie verbruiken.

Vorige week op 16 maart was hier in de raadzaal een infosessie over het terugdringen van lichthinder en dito vervuiling. De aanwezigen konden er kennis nemen van de spectaculaire besparingen die mogelijk zijn bij het dimmen, gedeeltelijk doven of anderszins minimaliseren van onze verkwistende straatverlichting tussen middernacht en 6 u. ’s morgens.

Na de geslaagde ludieke start bij kaarslicht van de decembergemeenteraad wordt het nu eindelijk tijd om ook eens handelend op te treden, beste college, en in dit verband verheugt het me ten zeerste op blz. 48 onder 7.2.6. van uw ontwerp milieujaarprogramma 2005 te lezen dat screening der openbare verlichting op het programma staat én dat zal worden nagegaan of in 2005 de kost der openbare verlichting mee in de energieboekhouding kan opgenomen worden (één van mijn stokpaardjes der laatste maanden!).

Doorzetten zou ik zo zeggen: het zal ons milieu, volksgezondheid, veiligheid en last but not least onze gemeentekas ten goede komen. Ik dank u.

Onze nr.32 krijgt ditmaal geen antwoord of commentaar op zijn milieutussenkomst. Laat ons hopen dat onze milieuschepen die cijfers met de mogelijke spectaculaire besparingen vlijtig genoteerd heeft op die infosessie van vorige week en die getallen ook eens presenteert op één van de volgende collegezittingen!


- Voor punt 3 (begrotingswijziging 2005) vraagt Jos Meeus (Vl.Belang) de verdaging omdat enkele leden van zijn fractie geen verslag van de begrotingscommissie hebben gekregen (hoort wettelijk bij elke begroting).

De verdaging wordt afgewezen en het tegenspartelende raadslid krijgt te horen van burgemeester H.H. dat hij dan maar klacht moet indienen bij de hogere overheid, maar wel moet bedenken dat dit de gemeente aardig wat geld zou kunnen kosten…

Deze ietwat bitsige kommentaar van onze burgervader hebben we achteraf niet teruggevonden in de verslagen.

- Bij de behandeling van de milieuplannen is het dan de beurt aan Etienne Meelberghs (Groen!) om met een vraag naar uitstel op de proppen te komen.

Milieuschepen Monik van den Bogaert reageert iets minder scherp en stelt dat uitstel niet te riskeren valt, omdat we hierdoor subsidies zouden kunnen mislopen.

- Bij punt 12 (Politie op het wegverkeer) ontstaat discussie over een verkeerscommissie die in ’t water is gevallen omdat voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) niet kwam opdagen.
“Spijtig, maar dit is de eerste keer in 15 jaar dat ik verkeerd geagendeerd heb” aldus de reactie van de schepen.

- Zowaar deze maand een Vl.B.-interpellatie. Raadslid Meeus informeert naar het 6 maanden geleden beloofde jaarverslag 2003 van de politie.

De interpellant wordt door zijn burgemeester afgescheept met de mededeling dat dit niet langer een verplicht document is, maar nu wordt opgenomen in het zonale veiligheidsplan dat binnenkort aan de raad zal voorgelegd worden.

“Daarenboven vraagt u dit alleen maar omdat uw partij belust is op de criminaliteitscijfers.”

We hebben onze burgervader ooit al vriendelijker horen antwoorden.


¹ ONTBEENDERINGEN.

DE WERKEN AAN GANG

Zoals uit de korte reactie van onze burgemeester blijkt, blijft ons bestuur vierkant achter de mensonterende industriële ontbeenderingen staan op onze begraafplaats.

Zou dat echt teveel gevraagd zijn om binnen het college de grijze hersencellen eens te activeren? (of hebben ze daar allemaal zagemeel onder de hersenpan?)

Rekening houdend met de toelating om op 3 niveau’s te begraven en met het stijgende percentage crematies, moet een creatief gemeentebeleid erin slagen die schandalige en dure praktijk van grootscheepse grafschennis in de toekomst uit te schakelen.

Meer informatie over de recente ontbeenderingen in Schoten vindt u onder onze rubriek ontbeenderingen


² OVERSTROMING.

ZONDER UITLEG....
OVERSTROMINGEN
OVERSTROMING

 

 

In 1998 schoot ons kerkhof na overvloedige regenval gedeeltelijk onder water, met grondverzakkingen, kuilen en zwalpende kisten tot gevolg. Er waren verschillende dagen van intensief pompen en herstellingswerken nodig alvorens onze begraafplaats opnieuw voor het publiek kon geopend worden.

 

Lijken in lijkwade hadden in die omstandigheden tot complete chaos kunnen leiden.
In het verleden was begraven zonder kist in onze streken trouwens niet toegelaten vanwege het gevaar voor bezoedeling van het grondwater.


Begraven in lijkwade is wel verdedigbaar in woestijnachtige gebieden omdat daar de stoffelijke resten snel evolueren naar een soort mummie en zo geen vervuiling veroorzaken.

 

Het is niet omdat de eisen van moslimgroepen steeds luider gaan klinken en hun demografisch gewicht zienderogen groeit dat wij Vlamingen uit misplaatste tolerantiedrang foute en milieuschadelijke maatregelen moeten toelaten.

 

De ongelooflijke naïviteit en lichtzinnigheid waarmee onze hogere besturen de multiculturele samenlevingsproblemen trachten op te lossen, mogen we gerust bestempelen als onrustwekkend.

 

 

 

 

 


³ OPRUIMINGSBRIEVEN.

BRIEF VAN GEMEENTE

BERICHT VAN GEMEENTEBESTUUR

Na herhaaldelijk aandringen van ons voormalig raadslid Albert Leenaerts en onze nr. 32 wordt er nu EINDELIJK werk gemaakt van inventarisering van grafzerken die in aanmerking kunnen komen voor behoud.

Laat ons hopen dat ons bestuur spoedig maatregelen treft die sponsoring, overname en / of hergebruik van grafzerken mogelijk maakt, i.p.v. verder alles tot de slopershamer te veroordelen.

Ons funerair erfgoed verdient beter dan die botte afbraakpolitiek uit het verleden!