ZITTING 27 JANUARI 2005

Vandaag twee sprekers: onze voorzitter Albert Leenaerts en zijn ‘akoliet' nr. 32.

Albert zal spreken over het nieuw op te richten politiegebouw en zal de gemeenteraad nogmaals zijn volwaardig, sneller en goedkoper alternatief voorstellen.

Nr. 32 vraagt de toekomstige rioolbelasting op de drinkwaterfactuur binnen de perken te houden en tracht vervolgens uitleg te krijgen over de problematiek met de simpel aanklikbare pornosites in de Schotense bib.

Na ‘strootje trekken' komt nr. 32 eerst aan het woord. Hij is opgeschrikt door de hoge aanvullende heffingen die (volgens de toelichtingsstukken) binnenkort op onze waterfactuur zullen kunnen prijken.

Weliswaar worden er vandaag geen heffingen gestemd, de gemeenteraad wordt alleen gevraagd haar steun en engagement t.o.v. het Hidrorio-initiatief vast te leggen. Desalniettemin verkiest nr. 32 nu reeds te waarschuwen tegen drastische lastenverhogingen.

Immers als binnenkort het volledige voorstel wordt voorgelegd zal onze edelachtbare burgemeester ongetwijfeld zijn gekende truc weer bovenhalen:

“enkele maanden geleden hebben we hier eenparig ons engagement vastgelegd…” - en de voorzittershamer gaat dan al de hoogte in! – “…dan kunnen we nu zonder problemen dit voorstel goedkeuren, geen opmerkingen?” – klop – “eenparig goedgekeurd”.

Weet ook, beste internaut, dat Pidpa in de begeleidende tekst o.m. aankondigt dat de gemeente geen retributiereglement hoeft op te stellen voor de inning der bijdragen voor gemeentelijke rioleringen via de drinkwaterfactuur.

Dit moet ons bestuur als muziek in de oren klinken en neem het van ons aan: met die groep halfslapende jaknikkers in de raad zal de verleiding weer groot zijn om langs bovenstaande weg rap nog wat supplementaire belastinggelden binnen te rijven… en dit terwijl de Schotenaar zich nu al blauw betaalt voor zijn riolen via de schandalig verhoogde onroerende voorheffing van 1.400 opcentiemen.

Onze nr. 32 heeft het zo verwoord:

Punt 10: HIDRORIO-voorstel PIDPA

Geen poëzie op deze gedichtendag, geachte voorzitter, college- en raadsleden, wel cijferwerk.

Pidpa zou dus in de toekomst een rioolrecht gaan aanrekenen op de waterfactuur. (zie punt 5 van het pidpa-voorstel inzake beheer van afvalwaters en hemelwater.) Hoeveel euro's dit alweer uit de Schotenaar zijn zakken gaat halen, hadden we graag geweten. We zijn dus op zoektocht getogen.

Volgens een zekere Maud Plouy van de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten) op het RIOcongres van september 2004, zou, om de kosten te dekken, de nieuwe retributie het dubbele moeten opbrengen van de bestaande milieuheffing, m.a.w. € 70 per jaar i.p.v. € 30 nu. (moderne wiskunde??)

Als echter ook de gemeentelijke kosten moeten gedekt worden zou minstens 4 maal méér moeten geïnd worden. Volgens de hoger vermelde rekenkunde dus zo'n € 160 per jaar!

Ook Jef Gabriels, eveneens VVSG, spreekt in ‘de Tijd' van 13-10-04 over een verviervoudiging en zelfs nog meer als ook de Europese richtlijnen moeten gehaald worden.

Herinner u, heer burgemeester, uw nieuwjaarsboodschap “dat er niet gevreesd dient te worden voor verdere belastingverhogingen” (inderdaad, voorlopig heet het nog 'retributie' maar uw heer gouverneur durft dit wel eens rechtzetten, zoals u ondertussen weet).

Ons voorstel: nu reeds, in dit prille stadium, bepalen dat de geplande heffing voor Schoten zal beperkt blijven tot hetzelfde bedrag dat thans betaald wordt aan de VMM als milieuheffing.

Waarom in geen geval een lastenverhoging? Uiteraard omdat we in Schoten al dik betalen voor onze riolen via de onroerende voorheffing; ter compensatie van de opgeschorte urbanisatiebelasting werd deze grondbelasting immers fiks verhoogd, dat zijn we nog niet vergeten! (die urbanisatiebelasting beliep alleen al voor de riolen minimum € 29,74 per jaar ofte 1.200 oude Belgische franken en kon oplopen tot maximum 11.000 frank.)

De Schotenaar asjeblief geen tweemaal in de zakken zitten voor hetzelfde. Bedenk daarbij ook, geacht bestuur, dat de gemeente voor de overname van de rioleringen een effectieve betaling in cash zal ontvangen plus daarbovenop de nodige aandelen zal toegekend krijgen.

Er is dus geen enkele reden om de Schotense burger een nieuwe financiële aderlating op te dringen. Het is welletjes geweest met die voortdurende beurzensnijderij. De maat is vol.

ANTWOORD: Burgemeester Hendrickx verwijst nr. 32 zijn tussenkomst compleet naar de prullenmand. Allemaal fout. (Tiens, nr. 32 heeft zijn gegevens en cijfers nochtans uit de officiële toelichtingsstukken gepuurd!) Volgens uw burgemeester zullen er geen belastingverhogingen komen, alleen verschuivingen. Reageren kan niet meer, want onze edelachtbare heeft natuurlijk gewacht op de openbare zitting om te antwoorden en dan moet het publiek zich gedeisd houden.

Zonder verpinken keurt de gemeenteraad het Hidrorio-voorstel eenparig goed.

De kans is dus reëel, beste Schotenaar, dat we u binnenkort op deze webstek weer kunnen voorrekenen hoeveel u aan nieuwe heffingen, retributies en belastingen mag afdokken via uw ééngemaakte, transparante * (!) drinkwaterfactuur.

* HET WOORD ‘TRANSPARANT' KOMT VAN MINISTER KRIS PEETERS. WE HOPEN VAN HARTE DAT DE ‘TRANSPARANTIE' VAN DE ELECTRICITEITSFACTUUR NIET TOT VOORBEELD ZAL DIENEN!!!

Lees ook hoe de voorbije jaren uw Pidpafactuur al fiks de hoogte inschoot door optrekken van meterhuur en vaste vergoeding. Klik daartoe op: Zitting 2 september 2004.

Punt 1: VERSLAG

Hier zou ik willen vragen waarom art. 8 van ons reglement van orde van de gemeenteraad niet wordt toegepast.

Een raadslid van de oppositie werd vorige zitting belet een niet geagendeerd punt te behandelen ofschoon mijns inziens hier alle elementen aanwezig waren om te voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van dit art. 8.

Als geïnteresseerde burger had ik toen minstens van onze burgervader een motivering van die weigering verwacht. Kan dit vandaag?

En tussen twee haakjes: hoe komt het dat dat pornoprobleem in de bib maar niet opgelost raakt?

Volle tieten – Animal sex – Homoseks – Mondje vol – Geile camsletten – Gratissexafrika – Tienerseks – Geile tieners laten alles zien - (blijkbaar lopen er in het rijk van Albert II nog niet genoeg pedofielen rond?) en ga zo maar door, het is vandaag allemaal in onze bib door enkele eenvoudige klikken en een scrollbeweging op uw scherm te toveren, geen gepruts met codewoorden of URL's intikken, nee, recht midden in de drek via de bibstartpagina… dat is ongehoord voor een openbare bibliotheek waar kinderen vanaf 12 jaar mogen surfen.

ANTWOORD: onze burgervader beperkt zich tot een flauwe grap en voor de rest kan nr. 32 ophoepelen.
Geen enkel raadslid voelt zich geroepen om dieper in te gaan op deze problematiek.


Albert Leenaerts is vervolgens aan de beurt.

Nog vóór onze voorzitter Albert z'n mond kan opendoen is het al bingo. Hij krijgt van zijn edelachtbare H.H. te horen dat ze ‘dat liedje al wel kennen', hiermee doelend op de vroegere onverdroten inspanningen van onzen Albert ten gunste van een tijd- en kostensparende 2 Gemeenten PolitieZone (2GPZ) samen met Brasschaat.

Onze ‘belhamel' laat zich niet uit zijn lood slaan en stelt dat ondertussen ‘dat liedje' werd bijgeschaafd door de componist en dat er nieuwe zangers in het koor zijn opgenomen.

Zo, Albert kan starten.

Punt 13: AANKOOP GROND (voor politiekantoor)

Geachte Raadsleden, bijna-collegae: inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht, en voor onze politie tot uitzichtloze containertoestanden. Daarbij kwamen Mineralogie, Tafeltennis, VNJ, Rode Kruis en St-Sebastiaansgilde op de schopstoel terecht, en kreeg de minister gelijk: “Schoten heeft pech gehad!”

Pech, niet wegens gebrek aan Rijkswachtkazerne, we hadden een brigade Schoten die werd opgenomen in het District Brasschaat, maar pech wegens kortzichtige politiek.

Nochtans, toen de bomen tot in de hemel groeiden met de nieuwbouw pastorij St-Philippus, het bibliotheekfiliaal Deuzeld, het olympische zwembad op de Zeurt … toen zat er hier al een Belhamel te pleiten voor enige breideling ofte matiging.

In de gemeenteraad van 25/2/99 blz. 129 punt 7 (Indeling Politiezones), drong ik reeds aan op samenwerking met Brasschaat in een 2GPZ die perfect paste in de visie van Binnenlandse Zaken voor een efficiënt beheer in vooropgestelde zones van 60.000 inwoners; terwijl nu, anno 2005, deskundigen als Brice De Ruyver bij de regering pleiten voor nog grotere zones naar Nederlands model (26 in Nederland tegen 196 bij ons!)

De toenmalige burgemeester vond een aparte politiezone echter een goed voorstel “anders werd de structuur veel te zwaar” en “er is geen politieke wil aanwezig om Schoten en Brasschaat onder te brengen in 1 zone”. Stemming: 27 ja, 1 neen .

Nadien in de gemeenteraad van 25/11/99 heb ik de politiezone H.E.K.L.A met 73.000 inwoners over 5.500 ha. als voorbeeld genomen om die ‘te zware' structuur te ontzenuwen.

In de gemeenteraad van 25/3/99 blzn 214/5/6 (Bouw nieuw Politiebureel): Gelet op de noodzaak… sprak het behoeftenplan zich onomwonden uit voor een inplanting op Villa Ullens. AGALEV wou daarvoor zelfs een architectuurwedstrijd uitschrijven.

Wat hebben wij Onafhankelijken ons toen met hand en tand verzet: pamfletten, 'n aprilgrap, 'n ludiek protest, enz.

Volgens Tony Sebrechts, hierin gevolgd door de ganse gemeenteraad (-2) was er voldoende onderzoek geweest en moesten we onverwijld beslissen “want alles beantwoordde perfect aan de vereisten. Trouwens wij (zij dus, College en Politietop ) waren nooit vragende partij voor ‘n schaalvergroting .”

In de gemeenteraad van 29/4/99 (Verslag vorige zitting) liet ik de ware reden acteren: Hoofdcommissaris Gauwloos zag ‘n fusie niet zitten.

Welnu, geachte raadsleden, sindsdien zijn de geesten én de noden dermate geëvolueerd dat ik U namens de toenmalige hoofdrolspeler het volgende kan mededelen, ik citeer: “Na ons gesprek (vorige week) deel ik Uw visie i.v.m. het nieuw op te richten politiebureau. Indien de korpsleiding toch van plan is om 's nachts de deuren te sluiten (wat niet onverstandig is) om het potentieel op de baan met ‘n 2 de patrouille te verhogen, dan lijkt het logisch dat men de samenwerking met Brasschaat doortrekt naar een fusie = schaalvergroting .
Met deze operatie kan men tevens een enorme loonkostenbesparing realiseren zonder aan de dienstverlening te tornen. Nog veel succes.” Leo Gauwloos.

Ik sluit af: U ziet, geachte raadsleden, dat de tijd er nu wél rijp voor is, voor een fusie. Waarom zouden 2 gelijke gemeenten niet evenwaardig kunnen bediend worden vanuit het gewezen rijkswachtdistrict aan de Hemelakkers als dit destijds zelfs kon voor 14 omliggende gemeenten, eventueel met ‘Politieantennes' op Den Deuzeld en in het Centrum.

We werken reeds goed samen voor het zwembad, (en de Golf), dus als het   “werkelijk ‘n verspilling van overheidsgeld zou zijn om twee buurgemeenten elk hun eigen zwembad te laten bouwen”  waarom geldt dit dan niet evenzeer voor een politiekazerne? Als we daarmee de plannen van de VLD en Ludo Van Campenhout kunnen doorkruisen om Schoten bij Antwerpen in te lijven, dan is dit mooi meegenomen! Dus, bestudeer eerst deze 2GPZ die reeds midden volgend jaar áf kan zijn voor ongeveer 556.000 € i.p.v. 652.000 € te betalen voor de grond alleen!

Ceterum censeo B-H-V esse dividendam! (Overigens ben ik de mening toegedaan dat B-H-V gesplitst moet worden.) **

ANTWOORD: deze tussenkomst wordt volledig genegeerd, zowel door het schepencollege als door de raadsleden.

De enige reactie die we konden optekenen was de spottende opmerking van onze burgervader juist vòòr het afhameren: “ik veronderstel dat iedereen akkoord gaat met dit verkoopscompromis, vorige maal was er maar één tegenstemmer en die zit nu in de tribune…” klop: eenparig goedgekeurd.

Jawel, op deze manier wordt in Schoten de waardering uitgedrukt voor mensen die serieus moeite doen om de zo geroemde ‘inspraak van de meedenkende burger' gestalte te geven!

Eh bien merci, college- en raadsleden.

** Onze latinist Albert spiegelt zich hier aan Cato de Oudere die zijn redevoeringen voor de Romeinse senaat steevast afsloot met de mededeling dat naar zijn mening Carthago moest vernietigd worden: ‘ceterum censeo Carthaginem esse delendam'.

En Albert, het woord ‘onverwijld' was niet te vinden in uw Latijnse woordenboek??


HOOGDRINGEND HUISWERK

Nog maar net was het verkoopscompromis (aankoop gronden voor het politiekantoor) goedgekeurd of pardaf daar kregen de raadsleden al de aktename voorgeschoteld van de ereloonovereenkomst met het architectenbureau Huiswerk voor het opmaken van het ontwerp politiegebouw.

Het kan nu blijkbaar niet snel genoeg gaan, want stel je maar eens voor dat er toch raadsleden klaarwakker zouden worden en gaan nadenken over de voordelen van een 2GPZ…


BIJZONDER REKENPLICHTIGE HERMAN

Vandaag niet minder dan 7 van de 16 agendapunten over politieaangelegenheden.

Voor punt 3 (begrotingsrekening politiezone Schoten 2003) hebben we zelfs een gastspreker in de raad: de heer Martens, gemeenteontvanger.

Hij geeft uitvoerige en overzichtelijke toelichting bij de voorliggende rekeningen aan onze raadsleden. (erg nuttig, want hoop en al een handvol van de 31 verkozenen des volks zijn bekwaam om die cijferdans zelfstandig te evalueren en te beoordelen.)

Onze burgemeester is vandaag opvallend vriendelijk voor de ontvanger, noemt hem zelfs vertrouwelijk bij zijn voornaam ‘Herman' en neemt na de goedkeuring van punt 3 met uitvoerige dank plechtstatig afscheid van zijn ‘bijzonder rekenplichtige' – “zo moeten we onze ontvanger eigenlijk noemen” - er vleiend aan toevoegend.

We hebben onze edelachtbare nog niet zo lang geleden hier een heel ander toontje weten aanslaan als het ging over zijn 'bijzonder rekenplichtige' !


ASTRID: 'N DUUR GEVAL

Dat lieve kind kost ons handen vol geld: hun zend- en ontvangstmast hebben ze bij het containerpark mogen zetten, in september 2004 loopt de rekening binnen voor ‘speciale' radioapparatuur (50 stuks) – uiteraard met een even ‘speciaal' prijskaartje – en vandaag dan nog eens bijkomend de jaarlijkse abonnementsprijs van 268 euro per toestel (maal 50 dus = jaarlijks nog eens een bijkomende kost van meer dan een half miljoen oude franken!)). Komt er ooit een einde aan de kosten?

Prijzenswaardig zou het zijn mocht ons college van in den beginne eens aanduiden wat de te verwachten totale kosten zijn voor 'n dergelijk project i.p.v. de gepeperde rekeningen achteraf één voor één te presenteren, rekeningen die wel moeten goedgekeurd worden omdat de raad destijds – grotendeels in het ongewisse over de financiële implicaties – het project heeft opgestart.


ALLES RUSTIG OP HET INTERPELLATIEFRONT

Deze maand geen interpellaties, geen moties, geen voorstellen of opmerkingen in een aanvullende agenda.

Zijn onze raadsleden nu helemaal aan het indommelen? Stof is er nochtans genoeg: waarom de talloze doelstellingen en beloften van de partijen en van de coalitie eens niet grondig toetsen aan de verwezenlijkingen der voorbije 4 jaar?
Of b.v. het nieuwe decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Hier wordt het moeizaam tot stand gekomen pluralistische karakter van onze begraafplaatsen bedreigd door de aanbeveling speciaal voor moslims zorg te gaan dragen.

Zo hebben we ook niets gehoord van Vlaams Belang over een eventuele herdoping van onze hoofdstraat naar aanleiding van een documentaire op TV 1, de BBC-productie ‘Bommen op het derde Rijk' waarin ons Schotens oorlogsidool Churchill een alles behalve fraai (om niet te zeggen: een oorlogsmisdadig) figuur slaat.

Wij dachten vroeger altijd dat het ijzer moest gesmeed worden als het heet was. Bij het Belang schijnt zitpenningen vergaren in peis en vree de eerste prioriteit te zijn. Jammer.