ZITTING 2 SEPTEMBER 2004

Onze nr.32 is vandaag niet alleen. De heer Lindekens wenst eveneens het spreekrecht te gebruiken en wel om de problemen te belichten die optreden rond het rookverbod in de gemeentelijke seniorenlokalen (punt 7). Voor iemand die naar eigen zeggen nog nooit in het openbaar heeft gesproken, werd het een voorbeeldige tussenkomst. Voorzitter Peter Pauwels kon achteraf niet nalaten te wijzen op het verschil in stijl tussen de twee sprekers. (Nr.32 zijn stijl lust hij namelijk niet!)

Stijl of geen stijl, onze medewerker startte met gelukwensen.

Geachte heer voorzitter, college- en raadsleden,

Vooreerst een welgemeend proficiat voor ons administratief personeel en voor die leden van ons college die tijdens de vakantie flink hebben doorgewerkt en o.m. deze indrukwekkend uitgebreide agenda hebben klaargekregen voor de vakantiezitting van vandaag. (28 punten + geheime zitting)

Hola, dit schoot bij plaatsvervangend burgemeester P.P. al direct in het verkeerde keelgat.

Even spreker verbeteren, meneer Vereyken dit is helemaal geen vakantiezitting, de vakantie is voorbij…

Blijkbaar kan nr.32 dus niks goed doen in de ogen van dit blauwe kopstuk. Géén vakantiezitting !?? Laat ons niet lachen: burgemeester H.H. met verlof. Secretaris met verlof. 1 schepen en 4 raadsleden niet op het appèl… allemaal toevallig ziekjes te bed? Voorts is het zo dat enkele jaren terug de vakantiezitting van einde augustus voor het gemak van schepenen en raadsleden werd verplaatst naar begin september. Nr. 32 handhaaft dus zijn proficiat voor de mensen die tijdens de vakantiemaanden deze uitgebreide agenda hebben klaargestoomd voor de vakantiezitting van begin september. Punt.

Over naar de opmerkingen en vragen.

Punt 4: AKTENAME JAARVERSLAGEN INTERCOMMUNALES

Eerste vaststelling: die intercommunales moeten er warmpjes inzitten om dergelijke weelderige jaarverslagen te kunnen uitgeven. Een overvloed aan gedrukte kleurfoto's op dik luxepapier. Heel anders ligt het met de jaarrekening 2003 van IGAO b.v.: een klein armtierig drukwerkje met balans, resultaatrekening en toelichting in piepkleine cijfertjes en lettertjes op dun gerecycleerd papier. Wat een hemelsbreed verschil met hun oogverblindend jaarverslag. Inderdaad oogverblinding troef, nuttige informatie quasi nihil.

Bij IVEKA b.v. lees ik over ELIA, maar vind niets over de heffing die deze transportnetbeheerder ons binnenkort zal moeten aanrekenen om de gemeentebesturen te vergoeden voor het wegvallen van inkomsten uit energiedividenden. Hoeveel zal de modale verbruiker alweer méér mogen betalen? En zal dit met terugwerkende kracht zijn? Dàt zijn zaken die de Schotenaar interesseren en niet die wierookdampen die in luxejaarverslagen opstijgen rond de hoofden van de intercommunale bestuurders.

Enne, à propos, gaan we hier in Schoten geen twee keer moeten betalen voor dat wegvallen van die dividenden? Om dezelfde reden werden de gemeentelijke belastingen toch al fors opgetrokken en nu nog eens een extra-aderlating via de ELIA-heffing daar bovenop ? Veel is blijkbaar niet genoeg voor onze belastingheffende politici.

Wat PIDPA betreft is hier al herhaaldelijk (en tevergeefs) gevraagd hoe het nu eigenlijk zit met die schandalige stijging van de vaste vergoeding en wat onze gemeentelijke afgevaardigde daartegen ondernomen heeft. (In enkele jaren tijd is de vaste vergoeding + meterhuur gestegen van 876 Bef. naar 54 euro en 61 cent ofte zo'n slordige 2.200 Bef.!) Waarom is op deze reglementair gestelde vraag nooit geantwoord? Kunnen die belastingen en drastische prijsverhogingen hier vandaag nu eindelijk eens toegelicht worden?

ANTWOORD: Tot onze stomme verbazing zal raadslid Dieltjens bij de behandeling van punt 4 in openbare zitting antwoorden op de vragen i.v.m. de luxejaarverslagen en ELIA-heffing. Onze kameraad luistert dus opnieuw naar nr.32! We trachten zijn uitvoerige toelichting hier beknopt weer te geven:

Wat de jaarverslagen betreft die nr. 32 heeft kunnen inkijken die zijn eigenlijk niet bestemd voor het grote publiek maar voor de afgevaardigden van de intercommunales. Verder is het normaal dat er geen uitleg over de nakende ELIA-heffing is terug te vinden in de IVEKA-verslagen, want ELIA is een totaal andere maatschappij, daarenboven nog privé ook. Wat de gemeentelijke belastingverhoging aangaat die was gewoon onvermijdelijk, anders zou de gemeente nu diep in de problemen gezeten hebben. De gemeenten zouden daadwerkelijk in een wurggreep genomen zijn door de hogere overheden.

Terloops zei raadslid Dieltjens nog dat nr.32 de gemeenteraden toch al lang genoeg volgt om te weten dat de belangstelling voor de intercommunales zowel van de zijde van het publiek als van de raadsleden slechts zéér matig is.

Zeer zeker, geacht raadslid, juist daarom stelt nr.32 vragen i.v.m. de intercommunales. Er mag in onze gemeente best wat meer belangstelling komen voor dit onderwerp: intercommunales hebben tenslotte een ingrijpende invloed op onze financiën, ons milieu, onze ruimtelijke ordening en nog veel meer. Een stiptere toepassing van decreten en reglementen rond het intercommunale gebeuren is in Schoten dringend nodig, ongeacht of onze raadsleden daar wel of niet warm voor lopen. Het moet maar eens uit zijn met die éénzijdige belangstelling uitsluitend en alleen voor de penningen die er te rapen vallen met intercommunale mandaten.

Jammer dat raadslid Dieltjens zijn antwoord uitstelt tot tijdens de zitting, anders hadden we verder kunnen aandringen op uitleg over de stijgende belastingen op stroomverkoop: +215% ( zonder de op til zijnde ELIA-heffing!!) en hoe het komt dat ondanks deze belastingverhogingen (die de prijseffecten van de liberalisering volledig teniet doen!) de gemeente Schoten zich op haar beurt ook nog geroepen heeft gevoeld drastische belastingverhogingen door te voeren o.m. vanwege het wegvallen van inkomsten uit de energiesector. En wij die dachten dat er aan lastenverlaging ging gewerkt worden. Wie houdt ons hier voor het lapje?

Voor PIDPA wordt aan onze medewerker gevraagd de vragen schriftelijk in te dienen om ze aan de afwezige verantwoordelijke te kunnen voorleggen.

Punt 14: JEUGDWERKBELEIDSPLAN 2005-2007

Blz.87 van dit plan: RUIMTE VOOR DE JEUGD onder F “lopende acties” vinden we “groene ruimte” en lezen daar over het algemene doel van dit project:

 • Bewust maken van de jongeren omtrent het beheer van de natuur.
 • Preventief werken aan het groenbeleid.
 • Creëren van nieuwe groene zones.

Hoever staan we thans met dit project? Het is tenslotte reeds in september '98 opgestart maar heb nergens concrete resultaten vermeld gevonden. Wel enkele mistige zinnetjes hieromtrent in het verslag van de werkgroep Jeugdwerkbeleidsplan van 4 december 2003, ik citeer: “er blijkt nood aan actualiseren en bijsturen van dit project en om dit instrument bruikbaar te maken moet de informatieverspreiding verbeterd worden.” Is dat nu echt al resultaat na 5 lange jaren ‘lopende actie'??

Pikant detail: op de twee werkvergaderingen JWBP die van 4/12/03 en 8/1/04 ontbrak telkens de bevoegde schepen op het appél. Twee maal verontschuldigd. In het verleden heb ik al eens moeten wijzen op het absenteïsme van deze schepen vooral als er werkvergaderingen op het menu staan en geen snoepbedelingen. Als deze brave man, om welke reden dan ook, zijn taak niet naar behoren kan vervullen zou ik hem willen aanraden plaats te ruimen voor een opvolger met meer tijd en/of werklust.

Dit intermezzo even terzijde. Ondertussen is er ook een advies van de Afdeling Jeugd en Sport binnengelopen (schrijven waarop nota bene geen datum van verzending of aankomst is te bespeuren, merkwaardig voor een officieel stuk) en waarin verdere precisering rond dit groene hoofdstukje wordt aanbevolen: nauwkeuriger weergave van de wensen en de noden van de jeugd samen met een beschrijving van de bestaande situatie met weergave knelpunten, tekorten en werkpunten. Lezen we daar ook nog de mededeling dat een vage belofte van ooit eens een bevraging te zullen doen niet relevant genoeg is om op te nemen in een beleidsplan. Zullen we met een dergelijk beleidsplan (hier en daar zwakke punten) wel aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die we beogen voor ons jeugdruimtebeleid?

ANTWOORD: Schepen Nico Vissers beantwoordt de vragen van “ de stem van het volk ” en beweert dat er al groene zones werden opengesteld voor de jeugd (zonder evenwel plaatsnamen te noemen!). Is wel iets anders dan ‘het creëren van nieuwe groene zones' zoals vermeld in de doelstellingen, niet waar, Nico?

Zijn afwezigheden ontkennen gaat niet, maar volgens zijn verklaring zou hij wel dapper meegewerkt hebben aan de voorbereidingen van het plan binnen de jeugddienst. Helaas worden hier geen verslagen en aanwezigheidslijsten bijgehouden.

”Hoezo, ge neemt dus geen ontslag?” riep een olijkerd door de zaal.


 • NR.32 OP DE GEVOELIGE PLAAT
 • Bij de start van de gemeenteraad verscheen ‘Pol van de Bode' ten tonele om o.m. onze spreker op foto vast te leggen. Heeft ons bestuur dat kiekje misschien nodig om in den Info-Schoten de 100 ste onbeantwoorde vraag van het spreekrecht te ‘vieren'?


 • GEWESTELIJKE TIK OP DE VINGERS
 • Bij nazicht van de politiebegroting 2004 door de hogere overheid krijgt ons bestuur de opmerking dat het syntheseverslag ontbreekt. Om zeker te zijn dat hiermee in de toekomst rekening zal gehouden worden, vraagt de heer gouverneur deze opmerking uitdrukkelijk ter kennis te brengen van de gemeenteraad in zijn eerstvolgende zitting . Met een visadempje hebben we zitten wachten… te vergeefs, zelfs die kleine moeite om zich in regel te stellen is te veel gevraagd voor ons bestuur.


 • “ZWEMBAD VALT UIT ELKAAR”
 • Een krantenkop in Gazet van Antwerpen van 19 augustus 2004 over ons eigenste Schoten! Toen onze partij 5 jaar geleden op de gemeenteraad een dossier ter tafel legde (met foto's van betonrot!) over de lamentabele staat van onze sporthal en zwembad, werd dit geklasseerd als stemmingmakerij. Volgens de GvA-reporter zou sportschepen Pauwels verteld hebben tijdens de volgende raadsvergadering een beslissing te willen nemen over wat er met het zwembad dient te gebeuren.

  Tijdens deze raadszitting hebben we hierover niets gezien of gehoord. Geen enkel raadslid vond het de moeite waard de schepen even te herinneren aan zijn uitspraak in de Frut.


 • NR.32 BIJT IN 'T ZAND
 • Onze medewerker mag van de heer gouverneur niet interpelleren en dient zich strikt te beperken tot vragen over punten die op de agenda staan. Nr.32 zijn klacht aangaande het niet beantwoorden van intercommunales-vragen (art.53) tijdens het spreekrecht is hiermede verworpen. Blijkbaar mag dus niets gevraagd worden over stukken die zich in het toelichtingsdossier bij een bepaald agendapunt bevinden. Lijkt ons een vreemde en in elk geval een zeer enge interpretatie van het gemeentelijke reglement, maar goed, we leggen ons neer bij deze uitspraak van gouverneur Paulus.

  En nu maar hopen dat ons Schotense college zich ook wat zorgvuldiger gaat toeleggen op het naleven van wetten, decreten en reglementen i.v.m. het bestuur van onze gemeente! Want met zo'n stipte gouverneur moet ons bestuur eerder vroeg dan laat tegen de lamp lopen.