ZITTING 22 MEI 2003

Deze maand geen vragen en uiteraard ook geen antwoorden.Wij gunnen onze nieuwe burgervader graag een vlekkeloze inloopperiode. Wel 4 puntjes met aanbevelingen.

Punt 5: WIJZIGING DIENSTREGELING BIBLIOTHEEK

Volgens het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft Schoten enkel administratieve gegevens bij het bibliotheekbeleidsplan gevoegd. De gemeentelijke context ontbreekt (b.v. demografische, sociaal-economische en geografische gegevens.) Haast ongelooflijk dat een dynamische gemeente als Schoten dergelijke gegevens niet bij de hand heeft.
Zelfs lijsttrekker Jahjah kan, demografische tabellen van Borgerokko en Antwerpen in de hand, trots en zelfzeker verklaren: “ wij hebben de toekomst omdat we de jeugd hebben.”

Daarom stellen wij hier in Schoten al onze hoop op de nieuw aan te wijzen schepen mev . Pycke (CD&V). Na de snelle installatie van de beloofde gezinsconsulent zal zij zich ongetwijfeld met bekwame spoed op deze verwaarloosde materie willen storten zodat ons bestuur én de Vlaamse overheden de nodige gegevens krijgen om het beleid met kennis van zaken bij te sturen.

Punt 8: VASTSTELLING MANDAAT VOLMACHTDRAGER CIPAL

Zoals we allemaal via de media vernomen hebben heeft stadssecretaris Nolf nog onlangs 2 maal 500 euro van de Cipal-rekening afgehaald ten eigen nutte. Deze raad kan onze Schotense volmachtdrager misschien de opdracht geven een voorstel in te dienen op de algemene vergadering van 20 juni om deze rooie baas Ganzendonck er onverbiddelijk uit te smijten.

In ‘t verleden hebben we het al meer gezien: een socialistische potentaat en gemeenschapsgeld dat is dikwijls zoals een hond en leverworst: moeilijk tot zeer moeilijk om aan de verleiding te weerstaan.

Punt 9: REDUCTIEPR0GRAMMA BESTRIJDINGSMIDDELEN

Waar enkele jaren terug onafhankelijk raadslid Albert Leenaerts nog werd weggelachen toen hij voorstelde na een glyfosaatbehandeling bordjes te plaatsen met “ GEVAAR-VERBODEN TE BETREDEN “ lezen we hier vandaag op blz. 9 van het reductieprogramma dat dit in gras inderdaad een groot risico voor kinderen betekent als secundair blootgestelden .

Voorts gaf onze nr. 32 nog uitvoerig toelichting bij de gevaren van pesticiden in het algemeen en glyfosaat in het bijzonder. Hij besloot:

Denk aan ons drinkwater ! ! Ik sluit me dan ook volmondig aan bij de ad hoc werkgroep binnen de gemeentelijke minaraad van 5 mei 03 die vindt dat de nuloptie sneller moet verwezenlijkt worden dan binnen de opgelegde maximum termijn.

Punt 15: BEGROTING 2003

5 maanden na die scabreuse stemming van een foutieve OCMW-toelage en meerjaren planning verbindt het OCMW er zich eindelijk toe zijn cijfers in overeenstemming te brengen met deze van de gemeente.

Flaters als deze, waarbij niet alleen de raadsleden maar ook burgemeester en schepenen zaken stemmen die ze niet nagekeken hebben, doen geen goed aan het demokratisch imago van onze gemeente.

Het legt de onervarenheid, de luiheid of de ongeïnteresseerdheid van de verkozenen des volks bloot.

Pol Staes heeft groot gelijk waar hij in zijn milieumemoires beweert dat in gemeenteraden te veel ja-knikkers zitten die bij de stemmingen niet of nauwelijks weten waarover het gaat.

Ik herinner hier nogmaals aan de meer dan behoorlijke vergoedingen die de raadsleden maandelijks opstrijken en tevens aan de riante maandwedden van onze collegeleden. Daar mag, geachte dames en heren, iets tegenover staan... iets dat b.v. interesse, toewijding of werklust heet.

Geen applaus.