ZITTING 28 OKTOBER 2004

Nr. 32 is op post en start met punt 1: VERSLAG VORIGE ZITTING

Onze medewerker wil weten waarom sommige volgens hem belangwekkende tussenkomsten niet in de verslagen worden opgenomen. Hij verwijst naar het weglaten van de cassante uitspraken van raadslid Imler (onder punt 7 van vorige maand en op blz. 1204 der verslagen) alsook naar het volledig ontbreken van het uitvoerige antwoord van schepen Van den Bogaert onder punt 13 blz. 1230 der verslagen. Ook het verrassende antwoord van burgemeester H.H. dat “we gaan verdienen aan de bodemsanering van het oude stort” is spoorloos verzwonden in het verslag (blz. 1285 onder punt 28).

Tevens verwijst hij naar een manifeste fout in het verslag blz. 1277 waar onze medewerker tot zijn grote verbazing onder het goedgekeurde art. 1 leest dat in dit lastenboek EEN VERBOD TOT HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN wordt opgenomen!! Mensen toch, en dat terwijl onze milieuschepen vorige maand klaar en duidelijk heeft geëxpliqueerd dat op blz. 9 punt 5 de toelating om herbiciden te gebruiken géén vergissing was maar dwingende noodzaak om te veel en te dure arbeidsuren te vermijden. De verwarring is nu wel compleet. Benieuwd of de raad de moed opbrengt om deze flater recht te zetten.

ANTWOORD: Uiteraard is er in de verste verte geen sprake van rechtzetting, nee onze vroede burgervader gooit het over een andere boeg, verschuilt zich nu niet achter het afgezaagde “de secretaris is meester van het verslag” maar gaat zowaar de ludieke toer op! Mijnheer Vereyken, als aandachtig toehoorder die vlijtig nota neemt, mag u tegen volgende maand een alternatief verslag opmaken en het voor de zitting aan onze raadsleden uitdelen.

Grapjes kunnen we best appreciëren, jammer dat ze moeten dienen om een reglementair verschuldigd antwoord te vervangen.

Ook geen enkel raadslid vond het de moeite waard om aan te dringen op verbetering van die herbicidenflater in art.1.

Is er nog agendapunt 17: ALGEMEEN INRICHTINGSPLAN GEMEENTEPARK

Eerste reactie bij het openvouwen van de plattegrond van ons gemeentepark: dit is geen park meer, dit zijn sportaccommodaties met een randje groen. Geef toe, geachte vergadering, dat de sportinfrastructuur mettertijd een onevenredig groot deel is gaan innemen van de beperkte parkoppervlakte. Alleen de hoek nabij kruispunt Deurnevoetweg / Papenaardeken bleef gespaard maar die wordt dan weer wreed verminkt door een pipe-line tracé. Ons park is dringend aan herwaardering toe en helaas komt het voorliggende herinrichtingsplan daaraan onvoldoende tegemoet.

Een eerste foute aanzet is alvast het geplande Y-tracé, wegenaanleg ten bate van gemotoriseerd verkeer. Dat soort verkeer is echt wel het laatste wat we nodig hebben in ons kwetsbare park. Het zal de druk van de sportaccommodaties en festivalactiviteiten op de schaarse restanten van ons parkgroen nog gevoelig opdrijven!

Grappig zijn ook die 300.000 euro die ons financieel noodlijdend bestuur zo vlotjes uit de hoed tovert voor deze totaal overbodige wegenis.

Art. 3 van het ‘decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening' luidt als volgt: “Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu…” Welnu ruimtelijke draagkracht is er helemaal niet meer voor dergelijke wegen en de gevolgen op middellange termijn voor het leefmilieu in ons park zullen nefast zijn.

Vergeet ook art. 99 niet van hetzelfde decreet, geacht college, §1 punt 8, ik citeer: “Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen.”

Ons voorstel voor een aanzet tot herwaardering van het gemeentelijk park luidt als volgt:

  • Onverwijld verwijderen van de illegale reklameborden rond ons voetbalveld.

  • Schrappen van het voorgestelde Y-tracé voor gemotoriseerd verkeer.

  • Dringende heraanplant van de in dubieuze omstandigheden verdwenen eikendreef startend aan de ‘Koekoek' richting voetbalveld.

  • Betere beplantingsmaatregelen tegen de verkeershinder (lawaai en visuele vervuiling) uit de aanpalende straten.

  • Snel wegstoppen van de ruimtelijke wanorde die na de storm zichtbaar werd ten zuiden van het voetbalveld, dit door middel van snelgroeiende wijkerhoogstammen.

  • Deftige heraanplant van het kathedraalbos. (Die luttele twee hoogstammetjes met wat struikgewas die tientallen gesneuvelde woudreuzen moeten vervangen zijn ronduit belachelijk en doen daarenboven het vermoeden rijzen dat ons bestuur een oud socialistisch plan heeft heropgevist om in de toekomst ook op deze plek sportaccommodatie in te planten.

Om te eindigen wens ik ons bestuur te feliciteren met haar duidelijke en overzichtelijke inspraakbrosjure. ‘k Zou zo zeggen: warm aanbevolen lectuur voor onze collegeleden, zodat inspraakbeoefenaars zich niet langer bedot moeten voelen zoals dit ventje hier bij de ideeënbus.... die een versnipperaar blijkt te zijn. Ik dank u. (Nr. 32 steekt de cartoon van Maaik uit de inspraakbrosjure in de lucht)

ANTWOORD: Hola mensen, niet drummen… plots blijkt ons schepencollege bereid om hier uitleg en duiding te geven! De belangrijkste uitspraken trachten we hier beknopt op een rijtje te zetten.

Burgemeester H.H.(CD&V): < Neen dit is geen sportpark zoals spreker beweert, we zullen er over waken dat het een park blijft, weliswaar met een speels karakter. We gaan trouwens een aantal sporten uit het park weghalen. De FITO-meter kan blijven. Wat het Y-tracé betreft, die wegen zullen juist dienen om het park te ontlasten. >

Schepen Adriaensens(CD&V): < het Y-tracé is het dringendste dossier. Die wegen zullen maar sporadisch mogen gebruikt worden. Met dit Y-tracé zullen we de hoge kosten kunnen terugdringen voor het onderhoud van de dolomietwegen.>

Schepen Empereur(VLD) belooft voor de zoveelste maal de problemen rond de illegale reklameborden te zullen bekijken. < Ik zal vragen verslag op te maken over die reklameborden. Tevens wil ik het standpunt van de sportclub kennen. > (En daarmee zullen we waarschijnlijk weer enkele jaartjes zoet kunnen zijn).

Ook schepen Pauwels(VLD) doet hier zijn duit in het zakje : < U moet weten dat de sportraad geen vragende partij is om over die illegale borden te onderhandelen. Reklamepanelen zijn een noodzakelijk kwaad om sport en dan vooral voetbal mee overeind te houden. >

Zelfs raadslid Dieltjens(SPA) neemt het woord om onze nr. 32 informatie te verschaffen! < Spreker hoeft helemaal niet te vrezen voor uitbreiding van de sportaccommodatie. Monumenten en Landschappen heeft de sportterreinen binnen ons park nauwkeurig afgebakend. Uitbreiden is zonder meer uitgesloten.>

Met dank voor de uitvoerige antwoorden, dames en heren van het college; overtuigd van uw gelijk is onze nr. 32 allerminst, wel wreed content dat hier eindelijk nog eens naar behoren gereageerd wordt op enkele van zijn vragen en opmerkingen.


NR. 32 GEEN VOETBALLIEFHEBBER ?

Met zijn vraag voor onverwijld verwijderen van de illegale borden rond het voetbalveld zou u iets in die richting kunnen vermoeden… niets is minder waar. Onze nr. 32 is zelfs de eerste en enige die de gemeenteraad concrete alternatieven heeft voorgelegd om deze aanslepende overtreding in der minne op te lossen.

U kunt zijn tussenkomst lezen onder punt 30 van ZITTING 04/09/2003 . Dat onze vroede vaderen en moederen toen potdoof bleven voor deze suggesties is nr. 32 zijn schuld niet!

Feit blijft dat onze Schotense ‘wethouders'(!) de wet nu al jarenlang aan hun laars lappen. Te lui, te lomp of misschien gewoon niet geïnteresseerd om op een creatieve manier sport en milieu hier te verzoenen?


BOS & GROEN OP ONZE GOLFLENGTE

“10 extra hoogstammen op vraag van Bos & Groen” stond er ten zuiden van het voetbalveld in potlood bijgeschreven op de plattegrond bij het algemeen inrichtingsplan voor ons park. Net wat onze nr. 32 al meer dan 2 jaar geleden had voorgesteld om de rommelige ruimtelijke wanorde aldaar op de achtergrond sneller weg te stoppen. Het schepencollege heeft ons voorstel (dat zoals nu blijkt helemaal niet zo gek was) toen compleet genegeerd.

(Na te lezen onder punt 13 c in de ZITTING 25/04/2002 )


En dan nog eens voor de zoveelste (en ditmaal laatste) keer:

EUROPESE UNIE ? NOOIT VAN GEHOORD !

Ook deze maand wemelde het nog steeds van de ‘E.E.G.-lidstaten' en ‘Europese Gemeenschappen' in de lastenboeken en inschrijvingsbiljetten die ter goedkeuring aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Niemand van ons college of gemeenteraad ziet daar graten in, ja-knikkend worden al die fouten mee goedgekeurd. Zou dat echt zo'n onoverkomelijk zware taak zijn om die benamingen nu eindelijk eens correct weer te geven in documenten die het gemeentehuis verlaten?

Nee, nr. 32 gaat geen knieval doen, moedwilligaards boeren dan maar voort…


'T BOTERT NIET MET HET BPA BOTERMELK

Het B ijzonder P lan van A anleg Botermelk (punt 21) ligt vandaag voor voorlopige aanneming ter stemming. Algauw blijkt er grote onenigheid onder de raadsleden, zelfs binnen de coalitie. Vooral de houding van de heer Maas (eigenaar van domein La Garenne) is steen des aanstoots voor enkele raadsleden.

Groen!-raadslid Dirk Gadeyne protesteert o.m. tegen het ontbreken van de rondwandeling rond La Garenne, dit terwijl de heer Maas toch zijn voordeel doet vanwege de gemeentelijke inschikkelijkheid t.o.v. zijn bouwvergunningproblemen.

VLD-schepen Els Empereur replikeert dat we een BPA, waar hard aan gewerkt is en waar heel wat positieve elementen in zitten, toch zo maar niet kunnen afkeuren wegens het ontbreken van een simpele rondwandeling.

SPA-raadslid Raymond Dieltjens gaat echter evenmin akkoord met de gang van zaken, steunt grosso modo Groen! en verklaart dat de socialisten zich zullen onthouden. SPA-schepen Monik van den Bogaert probeert haar partijgenoot nog te sussen met “ik denk dat de heer Maas wel soepel zal inspelen op de vraag naar wandelingen in het domein onder leiding van natuurgidsen.” Mag niet baten, want zij wordt vrij kordaat terecht gewezen met “de heer Maas is niet te binden als hij niks ondertekend heeft…en dan nog!” aldus raadslid Dieltjens.

Schepen Empereur ziet donkere wolken samentrekken boven haar BPA en probeert de zaak nog een andere wending te geven met de pathetische oproep: “denk eraan: eigendomsrecht is ook een mensenrecht!”

Burgemeester H.H. begint echter al luidop te denken aan uitstel, zijn coalitie dreigt immers in de minderheid gesteld te worden… tot plots Blokvoorzitter Jos Meeus de mededeling lanceert dat zijn partij het BPA zal steunen. De burgemeester durft het aanbod niet aannemen. Hij wenst geen verdeelde stemming binnen de meerderheid en gaat proberen de violen binnen de coalitie opnieuw te stemmen. Uitstel tot volgende maand dus.

Schepen Empereur belooft nog snel meer informatie over het standpunt van de heer Maas tegen volgende maal.

Tot dan!