ZITTING 4 SEPTEMBER 2003

Punt 30: OVEREENKOMST MET SPORTPROM i.v.m. AANBRENGEN VAN RECLAMEBOODSCHAPPEN

“ Trop is teveel en teveel is trop “ historische woorden van meesterworstendraaier Pol Pens zaliger gedachtenis.

Zo startte nr. 32 zijn speechke.

“ Overwegende dat vrijwel onze ganse leefwereld verpest wordt door de alom tegenwoordige kanker der reclame, is dit zoveelste toemaatje niet verantwoord.”

Nr , 32 wees op de storende reclameborden rond het voetbalveld in het park (beschermd parklandschap.) Op de gestaag oprukkende reclamepanelen rond het centrale voetbalveld op de Zeurt. Afbouwen i.p.v. uitbreiden moet hier het devies zijn, dit in het belang van een degelijke ruimtelijke orde in onze gemeente.

Onder par. 2 van de overeenkomst ‘ BEPERKINGEN ‘ had nr. 32 gehoopt iets te vinden over de vrijwaring van landschappelijk schoon, het weren van agressieve of jeugdmisleidende boodschappen. Niks daarvan.

Ten einde raad deed onze woordvoerder dan maar zelf enkele alternatieve voorstellen:

- kan er niet met spandoeken gewerkt worden die telkens na de wedstrijden worden weggenomen?

- waarom ons licht niet opsteken bij de clubbestuurders? Misschien zijn daar creatieve geesten te vinden die andere methodes van geld aanboren weten te bedenken.

Nr. 32 sloot af met een oproep tot de raadsleden:

“ Ongewijzigd goedkeuren van deze overeenkomst zet de poort wagenwijd open voor de typische Belgische ziekte van VRIJHEID - BLIJHEID op het gebied van onze kwetsbare ruimtelijke orde. Bedenk dat wij in Vlaanderen wonen en die Belgische kwaal zo snel mogelijk willen afschudden. “

ANTWOORD OF REACTIE (van schepen Pauwels VLD)

Het gaat hier om ruimtes binnen de gemeentelijke sporthal. Het is een doordacht sisteem om fondsen te verzamelen goedgekeurd door de raad van bestuur van de sportraad. Ik betreur dat spreker zich slecht heeft geïnformeerd. Zijn dossierkennis is maar zwakjes.

Moet u eens even de Info Schoten lezen over dit onderwerp... Jrg. 21 Nr.5, okt. '03 blz 27 – reclame langs sportvelden. Ook slecht geïnformeerd zou ik zo denken, ofschoon uitgegeven door dezelfde schepen Pauwels!

Punt 4: VERSLAG VORIGE ZITTINGEN

Op blz. 596 der verslagen (punt 6 van 26 juni 2003) vind ik de tekst der tussenkomst van raadslid Dieltjens (SPA) ten gunste van de inperking van het spreekrecht niet terug. We mogen deze tussenkomst rustig als ‘belangrijk' bestempelen want de ganse raad heeft zijn zienswijze gevolgd en de inperking van het spreekrecht unaniem goedgekeurd.

Jammer dat we in het verslag geen woord terugvinden van deze doorslaggevende toespraak. Toekomstige onderzoekers of belangstellenden moeten het doen met het lakonieke - neemt akte van de tussenkomst van raadslid Dieltjens - punt. Van de leugenachtige en ordeverstorende uitlatingen van onze rode sereniteitsridder ontbreekt ieder spoor.

Als binnenkort de eretitel raadslid misschien ter sprake komt voor deze bevlogen socialist hoop ik dat de raad zich de niet geacteerde liefelijkheden nog zal herinneren, alsook zijn vroegere ontboezemingen met ‘ poten ‘ en ‘ kl …. ‘ “

ANTWOORD van burgemeester Hendrickx :

De secretaris is meester van het verslag.


Zo ontspon zich ook deze maand een bitsige woordenwisseling tussen schepen Pauwels en raadslid Gadeyne omdat dit groene raadslid naar aanleiding van nr. 32 zijn tussenkomst over de reclamepanelen in het park, nu eindelijk wou weten wanneer het gemeentebestuur gaat optreden. Schepen Pauweis werd daarbij zo gram dat hij denigrerende, mijns inziens kwetsende argumenten hanteerde.

Nogmaals : jammer dat zulke passages niet in de verslagen (mogen?) worden opgenomen.