ZITTING 24 JUNI 2004

Alweer stijgende OCMW-uitgaven voor “ tegemoetkoming aan buitenlandse behoeftigen ( ! ?)” , toevallig samenlopend met een fikse daling van de uitgekeerde onderhoudskosten voor onze eigen bejaarden in rusthuizen.

Onze medewerker vond het gepast hierover een woordje uitleg te vragen.

Ook enkele in het oog springende fouten en onduidelijkheden in het aangepaste lastenboek voor de herinrichting van het recyclagepark waren niet aan zijn aandacht ontsnapt. Hier gaat hij dan:

Geachte heer voorzitter, college- en raadsleden,

Punt 3: OCMW: REKENING VOOR DIENSTJAAR 2003

waar blijft mijn pensioen

Financieel verslag, jaarrekening 31/12/03 blz. 26 “KOSTEN SOCIALE DIENST”: 1.881.942 euro en één cent lezen we daar voor de tegemoetkoming aan buitenlandse behoeftigen , een stijging met 17,5% tegenover 2002. Ik meende de laatste jaren gehoord te hebben dat de asielzoekersproblematiek onder controle was, dat er gevoelige dalingen in aantallen en uitgaven te noteren vielen… en desondanks dus toch weer 'n opmerkelijke stijging!

Daarenboven denk ik dat menig Schotenaar de wenkbrauwen zal fronsen bij die term ‘ behoeftigen ' want zijn dat niet die buitenlanders die we hier ostentatief zien kettingroken, vlotte GSM-gebruikers blijken en vaak ook snel gemotoriseerd geraken?

En dit alles terwijl in de pers meer en meer berichten opduiken over oneigenlijk, ja frauduleus gebruik van de asiel- en regularisatieprocedures: lees maar over de georganiseerde mensensmokkel, valse doktersbriefjes bij de vleet, omkoopschandalen ten gunste van maffiose Georgische joden, aanbevelingsbrieven voor crimineel vanwege journalist Y. D. en vanwege een SPA-pastoor...

Goed, dat geld dat we zo gul kadoo doen aan onze behoeftige allochtone medemens moet ergens vandaan komen. Het treft ons dan ook dat we even verder lezen dat de onderhoudskosten voor onze eigen bejaarden in OCMW-rusthuizen (een schamele 340.000 euro) nog met 22,8 % kon gedrukt worden tegenover het jaar voordien; voor onze bejaarden in privé-rusthuizen noteren we zelfs een daling met 44 %!

 

Hoe is dat in Allah's naam te verklaren? Terwijl Vlaanderen kreunt onder een onheilspellend topzwaar wordende bevolkingspiramide en onze kontreien de komende decennia hun bevolking zullen zien verschrompelen (in 2100 zal er net geen miljoen Vlamingen meer zijn als er niet dringend iets gedaan wordt aan onze rampzalige nataliteit), ja, onder die omstandigheden met aangroeiend bejaardenbestand slaagt het OCMW er desalniettemin in de onderhoudskosten voor deze mensen in de rusthuizen gevoelig te drukken. Zijn dat dan plotsklaps allemaal beter gefortuneerde bejaarden in die aanzwellende stroom richting rusthuizen? Of worden onze oudjes en hun kinderen deskundiger uitgeperst??  Graag een woordje uitleg a.u. b . bij deze wel erg merkwaardige cijfers op blz. 26 van de jaarrekening.

Punt 14: HERINRICHTING RECYCLAGEPARK: aanpassing lastenboek

De controleur op het provinciebestuur die de gemeentelijke reglementen, lastenboeken en verslagen uitpluist op zoek naar fouten ( ‘die pineut' zoals onze burgervader hem onlangs nog noemde in openbare zitting) heeft blijkbaar het offerteformulier vergeten te checken. Op blad 2 onder punt C, voorlaatste zin staat nog maar eens Europese gemeenschap . Onder punt F op blad 3 ‘oorspong van de te verwerke _ materialen' (corrigeer a.u. b ., eind -‘ n ' ontbreekt in verwerke ) wordt Europese gemeenschap zelfs 3 maal vermeld i.p.v. unie .

Wel grappig hier vorige maand van onze burgervader verwijten te moeten incasseren vanwege mijn zogezegde ‘negatieve ingesteldheid '. Als ik echter positieve voorstellen doe, zoals b.v. onder punt 16 tijdens de gemeenteraad van 29 april 2004, en vraag die duidelijk storende fouten te verbeteren dan wordt mijn bede hooghartig genegeerd. Men zou van minder een negatieve ingesteldheid krijgen!

Om te bewijzen dat ik desondanks nog positief kan reageren hier graag enige lof voor ons bestuur: op blz. 69 van het bestek onder hoofdstuk 11 “Groenaanleg en onderhoud recyclagepark” lees ik dat er geopteerd wordt voor organische meststoffen. Proficiat voor deze gunstige ommezwaai. Tijdens de zitting van 23 oktober 2003 punt 11 “onderhoud aanplantingen” stond ik hier nog voor dovemansoren te preken met mijn voorstel om de chemische meststoffen te vervangen door organische. Wel betreur ik dat onder dit hoofdstuk geen uitdrukkelijke richtlijnen te vinden zijn om het herbicidengebruik te bannen of toch minstens krachtig terug te dringen.

Ook onder “Aanplanten van houtachtige gewassen” zijn we op de goede weg, hoewel ik hier voor de hoogstammen naast de plantenfamilienaam ook graag de soortnaam had gezien, dit om zeker te zijn dat we weer geen (verboden!) uitheemse soorten aangesmeerd krijgen.

Om af te sluiten nog een dringende raad: bekijk de prijsoffertes voor de bomen ditmaal eens met argusogen en vergelijk ze zorgvuldig met courante prijslijsten. Dit om te vermijden dat de Schotense belastingbetaler weer eens het tien- tot twintigvoudige moet lammeren in vergelijking met de prijzen die gangbaar zijn in de gewone handel. Een dergelijk blatant verschil zal echt niet meer door de beugel kunnen. Ik dank u.

ANTWOORD OF REACTIE: Een kort dankwoordje voor de positieve inbreng kon er ditmaal af, maar nr .32 zijn opmerkingen over de OCMW-rekening zijn blijkbaar de moeite niet waard en werden dan ook galant onder de mat geveegd. In openbare zitting werd rap-rap , zonder enige discussie éénparig goedkeuring verleend aan deze OCMW-rekening . Wedden dat het gros van de raadsleden in de verste verte niet weet wat er is goedgekeurd?

Punt 14 recyclagepark: voor opmerkingen over fouten en onduidelijkheden die de aanpassing van het lastenboek overleefd hebben is het volgens onze burgervader te laat. Vandaag staat alleen de doorgevoerde aanpassing ter discussie. We blijven ons als gemeente dus verder belachelijk maken met foutieve benamingen à la Europese gemeenschap . Oh, ja ‘die pineut' nog: heeft onze burgemeester naar eigen zeggen niet gebruikt voor de provinciale controleur van de lastenboeken maar alleen en uitsluitend voor die van de retributiereglementen. Waarvan akte en met onze verontschuldigingen.


OEPS, FARDE LEEG !

Op woensdag 23 juni begeeft uw nr. 32 zich nogmaals naar het gemeentehuis om nu eindelijk de OCMW-meerjarenplanning onder de loep te nemen (op 17 juni was dit document nog niet ter inzage) en wat blijkt? Ontbreekt nog steeds. Navraag bij onze toevallig passerende burgervader resulteert in een snelle overhandiging van het gevraagde stuk door mevr. secretaris: was communicatiestoornis met de financiële dienst.

Nr. 32 zijn probleem dus snel en vriendelijk opgelost, blijft alleen het prangende vermoeden dat schepenen en raadsleden helemaal geen interesse hebben voor de OCMW-werking, als één dag voor de zitting nog niemand van de 31 verkozenen des volks de inspanning heeft opgebracht dat document even te willen inkijken.


OOK HIER TE HOGE PRIJS ?

Bij de behandeling van punt 12 (doortrekken vijver sportcentrum de Zeurt) oppert Groen! een reeks bezwaren. Raadslid Gadeyne twijfelt aan de dringende noodzaak der werken i.v.m. de waterhuishouding, klaagt over een gebrek aan duidelijke gegevens in de toelichtingsstukken en wijst op de extreem hoog geraamde kostprijs.

Ook wij hebben het hier op de raad al vaker gezegd dat het de spuigaten uitloopt met die abnormaal hoge woekerprijzen die de gemeente voor sommige goederen en diensten wil neertellen.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de onwetendheid en de ongeïnteresseerdheid van het gros der raadsleden onze gemeente onredelijk veel geld kost.


HERZIENING BPA AMERLO-VORDENSTEIN

Groen!-raadslid Dirk Gadeyne * maakt bij punt 17 zijn beklag over veranderingen die nog in de tekst zijn aangebracht nadat hij dit BPA vorige vrijdag in de toelichtingsstukken had geraadpleegd. “Wij weigeren een tekst goed te keuren die we niet hebben kunnen lezen”. Zeer juist, Dirk, ons bestuur dik in de fout!

Wat ons nog het meest verontrust: het zijn steeds dezelfde paar raadsleden die zulke onregelmatigheden op het spoor komen. En al die anderen, wat richten die eigenlijk uit om hun riante zitpenningen te verdienen?

* Alweer Groen ! ? Sommige trouwe internauten hebben reeds gevraagd waarom we Agalev en nu Groen! zo dikwijls in de kijker plaatsen. Voor alle duidelijkheid: neen, wij zijn geen filiaal of spreekbuis van deze linkse belgicistische partij; we trachten wel zo nauwgezet mogelijk verslag uit te brengen over het verloop van de gemeenteraden en vinden het dan ook normaal dat een raadslid met degelijke tussenkomsten, vaker aan bod komt in onze commentaren dan meelopers en jaknikkers.


LA PASSIONARIA ANN PYCKE

Punt 2 van de bijkomende dagorde betrof een Vl. Bl. -interpellatie over het zomerproject rond Pablo Neruda. Raadslid Ghislaine Peleman erkende de literaire kwaliteiten van Neruda, noemde hem zelfs een begenadigde schrijver en dichter, een virtuoze woordkunstenaar; ze wees echter ook op de reeks communistische gedichten vol haatpropaganda die de meester nooit heeft verloochend. Mevr. Peleman vond het niet kunnen dat zo'n duidelijk politiek initiatief, gepresenteerd door marxistische mantelorganisaties, met overheidsgeld wordt gefinancierd gewoon omdat het listig is verpakt als ‘cultureel programma'.

Schepen Ann Pycke (PvdA nee sorry CD&V) verdedigde met gloed haar cultureel programma en vergoelijkte (op naïef simplistische wijze) de geciteerde haatdragende communistische propaganda van de dichter. Zij vond het betreurenswaardig “dat kunstenaar Pablo Neruda in een zulkdanig daglicht wordt gesteld”. Maar tenslotte (in cauda venenum – 't venijn zit in de staart) dankte onze gemeentelijke passionaria de interpellante poeslief voor de extra ruchtbaarheid rond de Chileense dichter en drukte de hoop uit dat we allemaal op aangename(?!) wijze zouden kunnen genieten van dit cultuurproject rond de "minnende" (!!) Pablo.

Ziezo, dat is dan een CD&Vster die is opgeklommen naar ‘n rijk betaald schepenambt via Christelijke, Demokratische & Vlaamse verkiezingspropaganda! Zij wist ook nog te vertellen dat de cultuurdienst naar de kunst kijkt en niet naar de politiek…(zullen we onthouden en ten gepasten tijde in herinnering brengen!)

Uiteraard konden onze vrienden van Groen! niet ten achter blijven. Raadslid Meelberghs haalde meteen zijn zwaarste geschut boven en startte met : “Deze oproep tot censuur en uitsluiting herinnert ons moeiteloos aan de boekverbrandingen in het derde rijk…” wat in de publieke tribune en bij een deel van zijn collega's een onbedaarlijk lachsalvo ontlokte.

Op de socialistische banken was het opvallend stil tijdens dit debat. Tijdens de sanitaire pauze tussen openbare en geheime zitting hebben we SPA-raadslid Dieltjens derhalve even aan de tand gevoeld. Hij verklaarde zich akkoord met het standpunt van schepen Pycke, “zij heeft dat goed gezegd, we staan daar volledig achter en hadden daar niets aan toe te voegen.”


GERINKEL IN DE POLITIEKE WINKEL

Onze vorige burgervader stond erop dat de zittingen niet zouden gestoord worden door GSM-gerinkel .
(Zeer terechte maatregel). Dat is nu blijkbaar verleden tijd. Vandaag zijn er tijdens de openbare zitting 3 GSM's afgegaan, waarvan 2 in de zak van… jawel van uw (nieuwe) burgemeester.

Weet deze brave borst nog steeds niet dat er ook GSM's met trilfunctie in de handel zijn?


… enne zet u schrap voor volgend puntje:

SCHOTEN: FISCAAL VRIENDELIJKE GEMEENTE !

Dat lezen we althans in de reclamepers en in de Schotense inforubrieken. Bij het doornemen van punt 6 (financieel beleidsplan 04/07 blz .14) schrik je toch wel even op van zoveel fiscale ‘vriendelijkheid'. In 2002 bedroeg de opbrengst van de belasting op het kadastraal inkomen 5.138.268 euro. Voor 2004 is een bedrag begroot van 9.601.839 euro! Als we goed gerekend hebben zullen we hier in Schoten met z'n allen dus een kleine 4,5 miljoen euro méér mogen afdokken… per gezin geeft dit makkelijk 'n bijkomende aderlating van 250 euro en méér op jaarbasis (10.000 oude franken!). We kunnen u maar één goede raad geven: zorg dat je in een stevige zetel zit met solide armleuningen alvorens uw eerstvolgende aanslagbiljet ‘onroerende voorheffing' uit de envelop te halen! Een kleine voorraad vlugzout zal misschien ook nuttig kunnen zijn.

En dan die bedenkelijke cijfers en argumenten waarmee ons bestuur die bittere pil tracht te vergulden. Bij de eerste de beste gelegenheid zullen we graag eens uit de doeken doen hoe de vork hier juist aan de steel zit en hoe u onbeschaamd bij de neus wordt genomen door onze edelachtbare bestuurslui.
Dit is ondertussen gebeurd. U vindt dit stukje informatieve pennenvlijt onder “Noten kraken”.
Op onze webstek kan blauwe tekst, die ook nog onderlijnd is, steeds aangeklikt worden voor verdere informatie!PROTESTBRIEF NAAR GOUVERNEUR

Omdat ons bestuur twee opeenvolgende zittingen heeft geweigerd te antwoorden op onze vraag waarom voor 2003 de wettelijk * voorziene toelichting bij de werking der intercommunales nog steeds niet op de gemeenteraad is behandeld, heeft onze medewerker nr. 32 scherp geprotesteerd bij de heer gouverneur der provincie Antwerpen.

We zijn benieuwd hoe het schepencollege zich ditmaal uit de slag zal proberen te trekken. Bij 'n vorige gelegenheid hebben onze vroede vaderen en moederen het reglement snel naar hun hand gezet om de dans te ontspringen.

* Toepassing van art. 53 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.


DE BELHAMELREDACTIE WENST AL ONZE INTERNAUTEN EEN AANGENAME EN VERKWIKKENDE VAKANTIE TOE.
TOT IN SEPTEMBER !